Çaykur’da mevsimlik işçilerin kadro talebi devam ediyor

DİSK/Gıda-İş Sen­di­ka­sı Genel Baş­ka­nı Seyit Aslan, Çay­kur iş­çi­le­ri­nin kadro ta­lep­le­ri­nin devam et­ti­ği­ni söy­le­di.

Gıda-İş Sen­di­ka­sı Rize Şu­be­si’nde bir açık­la­ma yapan Genel Baş­kan Seyit Aslan, ik­ti­da­rın bin­ler­ce mev­sim­lik iş­çi­nin kadro ta­le­bi­ne ku­lak­la­rı­nı tı­ka­dı­ğı­nı söy­le­di. Her yıl Çay­kur’un mil­yon­lar­ca lira za­ra­ra uğ­ra­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Aslan, “As­lın­da Çay­kur zarar et­mi­yor, et­ti­ri­li­yor. Her yıl açık­la­nan za­rar­la bin­ler­ce işçi bir yıl bo­yun­ca is­tih­dam et­ti­ri­le­bi­lir. Çay­kur her yere kay­nak ayı­rı­yor, ama iş­çi­ye ge­lin­ce para yok diyor. Kad­ro­lu iş­çi­ler açlık sı­nı­rı­nın biraz üs­tün­de ya­şa­mak zo­run­da ka­lı­yor. Mev­sim­lik iş­çi­ler ise altı ay ça­lı­şıp altı ay boş ka­lın­ca oto­ma­tik ola­rak açlık sı­nı­rı­nın al­tın­da ya­şa­mak zo­run­da ka­lı­yor­lar.” dedi. Çay­kur’da ve mev­sim­lik ça­lı­şan bütün iş­çi­le­rin ön­ce­lik­li ta­le­bi­nin kad­ro­ya geç­mek ol­du­ğu­nu söy­le­yen Aslan, “Ancak kadro ta­le­bi­miz kar­şı­la­na­na kadar boşta kal­dı­ğı­mız sü­re­ler­de ça­lış­ma­yan mev­sim­lik iş­çi­le­re iş­siz­lik si­gor­ta­sı fo­nun­dan iş­siz­lik öde­ne­ği ve­ril­me­li­dir. Mev­sim­lik iş­çi­ler boşta kal­dık­la­rı sü­re­de aile­le­ri­ni ge­çin­di­recek dü­zey­de iş­siz­lik si­gor­ta­sı fo­nun­dan ya­rar­lan­dı­rıl­ma­la­rı­nı talep edi­yo­ruz.” dedi ve sen­di­ka ola­rak bu ko­nu­da ha­zır­la­nan yasa ta­sa­rı­sı­nı Mec­lis’te bu­lu­nan tüm par­ti­le­rin grup baş­kan­la­rı­na ile­te­cek­le­ri­ni vur­gu­la­dı. Mec­lis’in ta­ti­le gir­me­den, mev­sim­lik iş­çi­le­rin iş­siz­lik si­gor­ta­sın­dan ya­rar­la­na­bi­le­cek­le­ri ya­sa­nın dü­zen­len­me­si­ni talep et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Aslan, “Mec­lis is­ter­se bu ya­sa­yı bir günde çı­ka­ra­bi­lir. Bu ya­sa­nın çı­ka­rıl­ma­sın­da en büyük so­rum­lu­luk ik­ti­dar par­ti­si AKP’dedir. Aynı za­man­da Mec­lis’teki tüm par­ti­le­rin so­rum­lu­lu­ğun­da­dır. Başta ÇAY­KUR’da ça­lı­şan on bin mev­sim­lik işçi olmak üzere tüm mev­sim­lik iş­çi­le­rin ta­le­bi bu ya­sa­nın çı­ka­rıl­ma­sı­dır. İşsiz­lik si­gor­ta­sı­nın kay­nak­la­rı ser­ma­ye­ye değil iş­çi­le­re ve­ril­me­li­dir. Bu yasa bir an önce çı­ka­rı­la­rak mev­sim­lik iş­çi­le­rin ta­lep­le­ri ye­ri­ne ge­ti­ril­me­li­dir.” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Haber Merkezi