1 Temmuz’dan sonra hangi kısıtlamalar kalkıyor?

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, 1 Tem­muz’da baş­la­ya­cak olan yeni nor­mal­leş­me sü­re­ci­nin ay­rın­tı­la­rı­nı açık­la­dı.Kay­nak: 1 Tem­muz’dan sonra hangi kı­sıt­la­ma­lar kal­kı­yor?

Ba­kan­lık, “ka­de­me­li nor­mal­leş­me sü­re­ci­nin üçün­cü etabı” ola­rak ta­nım­la­nan bu dö­nem­de kı­sıt­la­ma­la­rın ne­re­dey­se ta­ma­mı­nın kal­dı­rı­la­ca­ğı­nı du­yur­du.​Cumhur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan baş­kan­lı­ğın­da geçen hafta ya­pı­lan ka­bi­ne top­lan­tı­sın­da, vaka sa­yı­la­rın­da­ki düşüş ve aşı­la­ma prog­ra­mı­nın hız ka­zan­ma­sıy­la bir­lik­te Tem­muz ayın­dan sonra nor­mal­leş­me sü­re­ci­ne ge­çil­me­si ka­ra­rı alın­mış­tı.So­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı ve se­ya­hat kı­sıt­la­ma­la­rı kal­dı­rıl­dı mı?
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ge­nel­ge­si­ne göre, 1 Tem­muz iti­ba­rıy­la hafta içi gece bo­yun­ca ve pazar gün­le­ri tüm gün uy­gu­la­nan so­ka­ğa çıkma ya­sak­la­rı­nın kal­dı­rı­la­ca­ğı be­lir­til­di. Kal­dı­rı­lan bir diğer kı­sıt­la­ma da şe­hir­le­ra­ra­sı se­ya­hat­le­re iliş­kin.
So­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı­nın ol­du­ğu saat ve gün­ler­de özel araç­lar­la izne tabi olan şe­hir­le­ra­ra­sı se­ya­hat­ler de ser­best bı­ra­kıl­dı.Ge­nel­ge­de, “1 Tem­muz 2021 Per­şem­be günü saat 05.00’ten iti­ba­ren ise hafta içi hafta sonu ay­rı­mı ol­mak­sı­zın so­ka­ğa çıkma ile buna bağlı ola­rak uy­gu­la­nan şe­hir­ler arası se­ya­hat kı­sıt­la­ma­la­rı sona erecek ve be­lir­ti­len ta­rih­ten iti­ba­ren so­ka­ğa çıkma ve şe­hir­ler arası se­ya­hat kı­sıt­la­ma­sı uy­gu­lan­ma­ya­cak­tır” ifa­de­le­ri yer aldı.Kal­dı­rı­lan bir diğer kı­sıt­la­ma da toplu ta­şı­ma araç­la­rıy­la il­gi­li. 1 Tem­muz sabah 05.00 iti­ba­rıy­la hem şehir içi hem de şe­hir­le­ra­ra­sı toplu ta­şı­ma araç­la­rın­da­ki yolcu sı­nır­la­ma­sı da kal­dı­rı­lı­yor.
Ay­rı­ca 65 yaş üzeri ve 18 yaş al­tın­da­ki­le­rin toplu ta­şı­ma kul­lan­ma­sı üze­rin­de­ki ya­sak­la­ra da son ve­ri­li­yor.​Hangi iş­let­me­ler açık ola­cak?İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, nar­gi­le­ci­ler hariç ha­li­ha­zır­da fa­ali­yet­le­ri­ne ara ver­miş olan tüm iş­let­me­le­rin 1 Tem­muz iti­ba­rıy­la ye­ni­den fa­ali­ye­te ge­çe­bi­le­ce­ği­ni açık­la­dı.İşlet­me­le­re dair ge­nel­ge­de yer alan hu­sus­lar şöyle:Si­ne­ma sa­lon­la­rı, 1 Tem­muz 2021 Per­şem­be gü­nün­den iti­ba­ren fa­ali­yet gös­te­re­cek­Ye­me-iç­me yer­le­ri­nin açık veya ka­pa­lı alan­la­rın­da aynı ma­sa­da aynı anda bu­lu­na­bi­lecek kişi sa­yı­sı­na dair kı­sıt­la­ma­lar uy­gu­lan­ma­ya­ca­kO­yun­la­rın oy­nan­dı­ğı iş­yer­le­rin­de söz ko­nu­su oyun­la­rın oy­nan­ma­sı­na/oy­na­tıl­ma­sı­na dair mev­cut kı­sıt­la­ma­lar sona er­di­ri­le­cek­Tüm iş yer­le­ri; ruh­sat­la­rın­da­ki fa­ali­yet ko­nu­su­na göre il­gi­li idare ta­ra­fın­dan be­lir­len­miş olan açı­lış-ka­pa­nış sa­at­le­ri çer­çe­ve­sin­de fa­ali­yet gös­te­re­bi­le­cek­Mü­zik ya­yın­la­rı (canlı icra edi­len­ler de dahil), bu ko­nu­da yeni bir karar alı­nın­ca­ya kadar 1 Tem­muz 2021 ta­ri­hin­den iti­ba­ren saat 24.00’e kadar ya­pı­la­bi­le­cek­Park, bahçe, kamp alanı, pik­nik/me­si­re alanı gibi yer­le­re dair kı­sıt­la­ma­lar kal­dı­rı­la­cak. Nikah ve dü­ğün­ler­de halay çek­mek ser­best mi?Nikah ve düğün tö­ren­le­riy­le il­gi­li kı­sıt­la­ma­la­rın da önem­li bir bö­lü­mü kal­dı­rıl­dı.İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ge­nel­ge­si­ne göre, nikah ve dü­ğün­ler­de yi­yecek ve içecek ser­vi­si­nin ya­pıl­ma­sı­na 1 Tem­muz’dan iti­ba­ren izin ve­ri­lir­ken, müzik ya­yı­nı ise 24.00’e kadar ya­pı­la­bi­lecek.Ay­rı­ca bu tarz tö­ren­ler için kişi sı­nır­la­ma­sı da kal­dı­rıl­dı.Ge­nel­ge­de, “Sal­gın Yö­ne­ti­mi ve Ça­lış­ma Reh­be­rin­de yer alan “düğün sı­ra­sın­da sos­yal me­sa­fe­nin ko­ru­na­ma­ya­ca­ğı oyun, dans, halay ya da gös­te­ri ya­pıl­ma­ma­lı­dır” hükmü doğ­rul­tu­sun­da, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­ca bu ko­nu­da yeni bir tav­si­ye ka­ra­rı alı­nın­ca­ya kadar düğün ve ni­kah­lar­da ancak fi­zi­ki me­sa­fe ku­ra­lı­na ay­kı­rı­lık teş­kil et­me­yecek şe­kil­de­ki oyun, dans, halay ya da gös­te­ri­ler ya­pı­la­bi­le­cek­tir” ifa­de­si yer aldı.Genel kurul top­lan­tı­la­rı ve kon­ser ile fes­ti­val gibi et­kin­lik­ler de açık alan­lar­da kişi başı 4, ka­pa­lı alan­lar­da da 6 met­re­ka­re yer sağ­lan­ma­sı şar­tıy­la ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­lecek.Ge­nel­ge­de diğer hangi dü­zen­le­me­ler yer alı­yor?Ge­nel­ge­de ay­rı­ca kamu ku­rum­la­rın ça­lış­ma sa­at­le­ri­nin nor­ma­le dön­me­si ve sınır ka­pı­la­rın­da uy­gu­la­na­cak yeni bazı dü­zen­le­me­ler de yer alı­yor.Bu dü­zen­le­me­ler şöyle:Ko­nak­la­ma te­sis­le­ri­ne yö­ne­lik kı­sıt­la­ma ve ted­bir­le­rin uy­gu­lan­ma­sı­na son ve­ri­le­cek­Ko­nak­la­ma te­sis­le­ri içe­ri­sin­de­ki alan­lar­da (res­to­ran, kulüp vb.) yo­ğun­laş­ma­nın önüne ge­çi­le­bil­me­si ve fi­zi­ki me­sa­fe ku­ral­la­rı­nın uy­gu­la­na­bil­me­si için ted­bir alı­na­cak­Ka­mu kurum ve ku­ru­luş­la­rın­da ha­li­ha­zır­da uy­gu­lan­mak­ta olan 10.00 – 16.00 mesai uy­gu­la­ma­sı sona er­di­ri­le­rek 1 Tem­muz 2021 Per­şem­be gü­nün­den iti­ba­ren nor­mal mesai dü­ze­ni­ne geri dö­nü­le­cek­Bang­la­deş, Bre­zil­ya, Güney Af­ri­ka, Hin­dis­tan, Nepal ve Sri Lanka’dan ül­ke­mi­ze gelen ki­şi­ler ile son 14 günde bu ül­ke­ler­de bu­lun­du­ğu an­la­şı­lan ki­şi­le­re yö­ne­lik zo­run­lu ka­ran­ti­na uy­gu­la­ma­sı­na son ve­ri­le­ce­kAf­ga­nis­tan ve Pa­kis­tan’dan ül­ke­mi­ze gelen ki­şi­ler ile son 14 günde bu ül­ke­ler­de bu­lun­du­ğu an­la­şı­lan ki­şi­le­re yö­ne­lik zo­run­lu ka­ran­ti­na uy­gu­la­ma­sı­nın sü­re­si 10 güne dü­şü­rü­le­cek­Sı­nır ka­pı­la­rı­mız­dan gi­riş­te azami 72 saat önce ya­pıl­mış ne­ga­tif so­nuç­lu PCR test ra­po­ru ibraz ede­me­yen va­tan­daş­la­rı­mı­za sınır ka­pı­la­rın­da PCR veya hızlı an­ti­jen testi uy­gu­la­dık­tan sonra ika­met­le­ri­ne git­me­le­ri­ne izin ve­ri­lecek ve test so­nu­cu po­zi­tif çı­kan­la­rın ika­met­le­rin­de izo­las­yo­na alın­ma­la­rı sağ­la­na­cak Ka­bi­ne top­lan­tı­sı son­ra­sı hangi ka­rar­lar alın­mış­tı?Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, geçen hafta ya­pı­lan ka­bi­ne top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan kı­sıt­la­ma­la­rın 1 Tem­muz iti­ba­rıy­la kal­dı­rıl­ma­sı­na iliş­kin alı­nan ka­rar­la­rı ana hat­la­rıy­la açık­la­mış ve de­tay­la­rın ba­kan­lık ge­nel­ge­si ile du­yu­ru­la­ca­ğı­nı söy­le­miş­ti.Er­do­ğan’ın açık­la­ma­sı­na göre, ka­bi­ne top­lan­tı­sın­da şu ka­rar­lar alın­dı:So­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rı tü­müy­le kal­dı­rıl­dı.Şe­hir­ler arası se­ya­hat kı­sıt­la­ma­la­rı kal­dı­rıl­dı.Toplu ta­şı­ma­lar­da yaş sı­nı­rı kal­dı­rıl­dı.Kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rın­da nor­mal mesai dü­ze­ni­ne ge­çil­di.HES kodu uy­gu­la­ma­sı yay­gın­laş­tı­rı­la­cak, sür­dü­rü­lecek.Müzik kı­sıt­la­ma­sı 24.00’e çe­kil­di.

Haber Merkezi