Monthly Archives: Temmuz 2021

Mayıs Ayı Çay Paraları Üreticilerin Hesaplarına Aktarılmaya Başlandı

ÇAY­KUR’dan yapılan açıklamada, Mayıs ayı içe­ri­sin­de üre­ti­ci­lerimiz­den al­dı­ğımız yaş çay be­del­le­ri­ni üre­ti­ci­le­rimizin banka he­sap­la­rı­na ak­tar­ma­ya baş­la­ndı denildi. Öde­me­ler 3 gün için­de ta­mam­la­na­cak.

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü (ÇAY­KUR), bi­rin­ci sür­gün yaş çay dö­ne­mi­ne ait Mayıs ayın­da üre­ti­ci­ler­den al­dı­ğı yak­la­şık 124 bin ton yaş çay kar­şı­lı­ğın­da üre­ti­ci­le­re 468 mil­yon lira ödeme ya­pa­cak.
28.06.2021 tarihinden itibaren üre­ti­ci­le­rin banka he­sap­la­rı­na ak­ta­rıl­ma­ya baş­la­nı­lan öde­me­ler, 30 Ha­zi­ran’da ta­mam­la­na­cak.
Üre­ti­ci­ler he­sap­la­rı­na ak­ta­rı­lan pa­ra­yı bir gün sonra çe­ke­bi­lecek.

Haber Merkezi

Pandemide Biz Yalnız Bırakıldık

Rize Bak­kal­lar Odası Baş­ka­nı Galip Koç, bu güne kadar hep oy için kan­dı­rıl­dık­la­rı­nı kay­de­de­rek, “Seçim za­ma­nı ya­nı­mız­da olan­lar se­çim­den sonra ya­nı­mız­da ol­mu­yor” dedi.

Rize Bak­kal­lar ve Ba­yi­ler Odası baş­ka­nı Galip Koç, Seçim dö­nem­le­rin­de dert­le­riy­le dert­len­mek için yan­la­rı­na gelip oy­la­rı­nı alan­la­rın se­çim­den sonra ver­dik­le­ri söz­le­ri tut­ma­dı­ğı­nı kay­det­ti. Koç açık­la­ma­sın­da, “Bazı bir­ta­kım ada­let­siz­lik­ler­den hak­sız­lık­lar­dan bah­set­ti­ği­miz hatta fer­yat et­ti­ği­miz halde es­na­fın ya­nın­da olu­na­ca­ğı­na ak­si­ne esnaf bat­sın esnaf bit­sin yok olsun ima­sın­da her uy­gu­la­ma kural ve ka­nu­nu ilk önce es­na­fa uy­gu­la­ya­rak cezai iş­lem­le baş­ba­şa bi­ri­ki­li­yor pan­de­mi sü­re­cin­de bir kez daha es­na­fın yal­nız­lı­ğı an­la­şıl­mış oldu. Akar­ya­kıt is­tas­yon­la­rı önem­li onlar secim za­ma­nı lazım malum akar­ya­kıt önem­li bir­ço­ğu ta­ma­men ama­cın­dan çı­ka­rak mar­ket­çi olmuş hem de et­ra­fın­da­ki iş­let­me­le­rin ka­pa­tıl­dı­ğı kı­sıt­lan­dı­ğı gibi hâk­siz bir re­ka­bet ve ka­zan­cın ger­çek­leş­me­si­ne göz yu­mul­du­ğu bu ada­let­siz or­tam­da para ka­zan­ma­ya devam et­ti­ler hiç dü­şün­me­den. Acaba bu iş­let­me­ler ka­pa­lı bu ka­zan­cı­mız doğ­ru­mu diye sor­gu­la­ma­dı­lar hani fahiş fi­yat­lar vardı es­na­fı de­net­le­yip suç­la­yan­lar bu akar­ya­kıt is­tas­yon­la­rı­nın fi­yat­la­rı­nı da kont­rol et­ti­niz mi yüzde kaç kâr la sa­tı­yor­lar diye çok yazık” dedi.
Rize Bak­kal­lar ve Ba­yi­ler Odası baş­ka­nı Galip Koç, “Esnaf oda­la­rı zaten si­ya­si­le­rin uğrak ye­rin­den başka ne ise ya­ra­dı­ğı­nı merak et­ti­ği­ni söy­le­di. Koç açık­la­ma­sın­da, “Bir­çok es­na­fı­mız biz­le­ri bu ke­li­me ile suç­la­mak­ta hak­lı­lar. Çünkü ça­lı­şan emek veren uğ­ra­şan esnaf oda baş­kan­la­rı on­la­rın üye­le­ri­nin so­run­la­rı­nı be­lirt­me­si çözüm öne­ri­si istek ve ta­lep­le­ri­ni be­lirt­me­si ha­lin­de sonuç ve kar­şı­lı­ğı öte­ki­leş­tir­mek hemen o esnaf oda baş­ka­nı öte­ki­leş­ti­ri­lir ran­de­vu talep eder şehri emin e bah­set­mek için bazı hak­sız­lık­la­rı ancak olum­lu yanıt ala­maz. Ran­de­vu ve­ril­mez bazen ise ve­ri­lir ama naz­la­na­rak dalga geçer gibi so­rar­lar konu neydi diye. Par­don ko­nu­mu konu es­na­fın derdi demek ki o yüz­den o se­çi­len esnaf oda baş­ka­nı siz­den ran­de­vu talep etti bazı so­run­la­rı alt ku­rum­dan çö­ze­me­di. Üst ma­ka­ma yö­nel­di size şah­sı­nı­za değil o ma­kam­dan talep etti ran­de­vu ama dalga geçer gibi konu yu sor­mak doğru değil. Bas­tan sen de­re­nin su­yu­nu ke­ser­sen demek ki sende sa­mi­mi de­ğil­sin sende gö­rün­dü­ğün gibi ada­let san­ca­ğın da göl­ge­sin­de ada­let­siz­li­ğe göz yu­man­lar­dan­sın ne di­ye­lim bu vebal yeter size bu du­rum­da olan­la­ra başka söze gerek yok. Pan­de­mi dö­ne­min­de bütün yük es­naf­la­rı­mı­zın özel­lik­le bak­kal am­ca­la­rı­mı­zın üze­rin­dey­di. Bir­çok top­tan­cı­dan yet­ki­li­ler­den des­tek gör­me­di­ği halde onlar ve­fa­lı ol­du­ğu­nu bir kez daha gös­ter­miş oldu kü­çü­cük dük­kân­la­rın­da ko­ca­man yü­rek­le­ri ile türlü hak­sız­lık­la­ra maruz kal­dı­ğı halde onlar esnaf lık gö­re­vi­ni ba­şa­rı ile ye­ri­ne ge­tir­di­ler müş­te­ri­le­ri­ne hiz­met et­ti­ler çünkü müş­te­ri­le­ri­ni para ola­rak gör­me­yen­ler es­naf­la­rı­mız bak­kal am­ca­la­rı­mız­dır” dedi.


Haber Merkezi

RİZE İL ÖZEL İDARESİ’NDEN KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ÇEVRE DUYARLILIĞI

Rize İl Özel İda­re­si, İl Genel Mec­li­si Çevre ve Sağ­lık Ko­mis­yo­nu­nun il­gi­li ku­rum­lar­la yap­tı­ğı ça­lış­ma kap­sa­mın­da Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­sin­de “Kur­ba­nı­nı­nız Kut­sal­dır” slo­ga­nı adı al­tın­da çevre te­miz­li­ği­ne dik­kat çek­mek için bir ça­lış­ma baş­lat­tı.

İl Özel İda­re­si ve İl Genel Mec­li­si­nin ser­gi­le­di­ği çevre has­sa­si­ye­tiy­le köy­ler­den çöp top­la­ma­ya baş­la­yan ilk kurum olan Rize İl Özel İda­re­si, bu hiz­me­ti il ge­ne­lin­de 18 araç, 31 per­so­nel­le 3290 nok­ta­dan çöp top­la­ya­rak ger­çek­leş­ti­ri­yor.
Bu hiz­me­tin baş­la­ma­sıy­la son yıl­lar­da özel­lik­le Kur­ban Bay­ra­mı sü­re­cin­de kur­ban atık­la­rı­nın çöp kon­tey­ner­le­ri­ne ve köy mey­dan­la­rın­da bı­ra­kıl­ma­sı, bay­ram sü­re­sin­ce top­lan­ma­yan evsel ve kur­ban atık­la­rı­nın sokak hay­van­la­rı­nın mü­da­ha­le­le­ri, sıcak hava ve ben­ze­ri et­ken­ler­den do­la­yı olu­şan gö­rün­tü, çev­re­yi ve top­lum sağ­lı­ğı­nı olum­suz şe­kil­de et­ki­le­mek­te­dir.
İl Genel Mec­li­si Çevre ve Sağ­lık Ko­mis­yo­nu İl Özel İda­re­si, İl Müf­tü­lü­ğü ve il­gi­li pay­daş­lar­la yap­tı­ğı top­lan­tı­lar ne­ti­ce­sin­de ko­nuy­la il­gi­li du­yar­lı­lık sağ­la­ya­cak 35 bin adet bro­şür ve 5 bin adet afiş bas­tı­rı­la­rak ca­mi­le­re, köy muh­tar­lık­la­rı­na ve va­tan­daş­la­rın yoğun ol­du­ğu böl­ge­ler­de da­ğı­tıl­ma­sı, Cuma ve Bay­ram Na­ma­zı ön­ce­si va­az­lar­la va­tan­daş­la­ra bilgi ve­ril­me­si ile sos­yal medya, ya­zı­lı ve gör­sel basın ara­cı­lı­ğıy­la ka­mu­oyu­nun bil­gi­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı­nı ka­rar­laş­tır­dı. Ya­pı­la­cak bu ça­lış­may­la her yıl ya­şa­nan, çevre ve top­lum sağ­lı­ğı­nı olum­suz et­ki­le­yecek kötü gö­rün­tü­ye son ve­ril­me­si he­def­le­ni­yor.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı

Vali Çeber Başarılı Personeli Ödüllendirdi

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Müftü Yusuf Ka­ra­li Dini Yük­sek İhti­sas Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğün­de ça­lı­şan per­so­ne­le ola­ğa­nüs­tü gay­ret ve ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı “Ba­şa­rı Bel­ge­si” ile tal­tif etti.

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Müftü Yusuf Ka­ra­li Dini Yük­sek İhti­sas Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğün­de ça­lı­şan per­so­ne­le ola­ğa­nüs­tü gay­ret ve ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı “Ba­şa­rı Bel­ge­si” ile tal­tif etti.
Ve­ri­len Ba­şa­rı Bel­ge­le­ri, Dini Yük­sek İhti­sas Mer­ke­zi­miz­de dü­zen­le­nen belge tak­dim tö­re­niy­le Müftü Yusuf Ka­ra­li Dini Yük­sek İhti­sas Mer­ke­zi Mü­dü­rü Seyit Badır ta­ra­fın­dan per­so­ne­le tak­dim edil­di.


Haber Merkezi

1 Temmuz’dan sonra hangi kısıtlamalar kalkıyor?

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, 1 Tem­muz’da baş­la­ya­cak olan yeni nor­mal­leş­me sü­re­ci­nin ay­rın­tı­la­rı­nı açık­la­dı.Kay­nak: 1 Tem­muz’dan sonra hangi kı­sıt­la­ma­lar kal­kı­yor?

Ba­kan­lık, “ka­de­me­li nor­mal­leş­me sü­re­ci­nin üçün­cü etabı” ola­rak ta­nım­la­nan bu dö­nem­de kı­sıt­la­ma­la­rın ne­re­dey­se ta­ma­mı­nın kal­dı­rı­la­ca­ğı­nı du­yur­du.​Cumhur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan baş­kan­lı­ğın­da geçen hafta ya­pı­lan ka­bi­ne top­lan­tı­sın­da, vaka sa­yı­la­rın­da­ki düşüş ve aşı­la­ma prog­ra­mı­nın hız ka­zan­ma­sıy­la bir­lik­te Tem­muz ayın­dan sonra nor­mal­leş­me sü­re­ci­ne ge­çil­me­si ka­ra­rı alın­mış­tı.So­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı ve se­ya­hat kı­sıt­la­ma­la­rı kal­dı­rıl­dı mı?
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ge­nel­ge­si­ne göre, 1 Tem­muz iti­ba­rıy­la hafta içi gece bo­yun­ca ve pazar gün­le­ri tüm gün uy­gu­la­nan so­ka­ğa çıkma ya­sak­la­rı­nın kal­dı­rı­la­ca­ğı be­lir­til­di. Kal­dı­rı­lan bir diğer kı­sıt­la­ma da şe­hir­le­ra­ra­sı se­ya­hat­le­re iliş­kin.
So­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı­nın ol­du­ğu saat ve gün­ler­de özel araç­lar­la izne tabi olan şe­hir­le­ra­ra­sı se­ya­hat­ler de ser­best bı­ra­kıl­dı.Ge­nel­ge­de, “1 Tem­muz 2021 Per­şem­be günü saat 05.00’ten iti­ba­ren ise hafta içi hafta sonu ay­rı­mı ol­mak­sı­zın so­ka­ğa çıkma ile buna bağlı ola­rak uy­gu­la­nan şe­hir­ler arası se­ya­hat kı­sıt­la­ma­la­rı sona erecek ve be­lir­ti­len ta­rih­ten iti­ba­ren so­ka­ğa çıkma ve şe­hir­ler arası se­ya­hat kı­sıt­la­ma­sı uy­gu­lan­ma­ya­cak­tır” ifa­de­le­ri yer aldı.Kal­dı­rı­lan bir diğer kı­sıt­la­ma da toplu ta­şı­ma araç­la­rıy­la il­gi­li. 1 Tem­muz sabah 05.00 iti­ba­rıy­la hem şehir içi hem de şe­hir­le­ra­ra­sı toplu ta­şı­ma araç­la­rın­da­ki yolcu sı­nır­la­ma­sı da kal­dı­rı­lı­yor.
Ay­rı­ca 65 yaş üzeri ve 18 yaş al­tın­da­ki­le­rin toplu ta­şı­ma kul­lan­ma­sı üze­rin­de­ki ya­sak­la­ra da son ve­ri­li­yor.​Hangi iş­let­me­ler açık ola­cak?İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, nar­gi­le­ci­ler hariç ha­li­ha­zır­da fa­ali­yet­le­ri­ne ara ver­miş olan tüm iş­let­me­le­rin 1 Tem­muz iti­ba­rıy­la ye­ni­den fa­ali­ye­te ge­çe­bi­le­ce­ği­ni açık­la­dı.İşlet­me­le­re dair ge­nel­ge­de yer alan hu­sus­lar şöyle:Si­ne­ma sa­lon­la­rı, 1 Tem­muz 2021 Per­şem­be gü­nün­den iti­ba­ren fa­ali­yet gös­te­re­cek­Ye­me-iç­me yer­le­ri­nin açık veya ka­pa­lı alan­la­rın­da aynı ma­sa­da aynı anda bu­lu­na­bi­lecek kişi sa­yı­sı­na dair kı­sıt­la­ma­lar uy­gu­lan­ma­ya­ca­kO­yun­la­rın oy­nan­dı­ğı iş­yer­le­rin­de söz ko­nu­su oyun­la­rın oy­nan­ma­sı­na/oy­na­tıl­ma­sı­na dair mev­cut kı­sıt­la­ma­lar sona er­di­ri­le­cek­Tüm iş yer­le­ri; ruh­sat­la­rın­da­ki fa­ali­yet ko­nu­su­na göre il­gi­li idare ta­ra­fın­dan be­lir­len­miş olan açı­lış-ka­pa­nış sa­at­le­ri çer­çe­ve­sin­de fa­ali­yet gös­te­re­bi­le­cek­Mü­zik ya­yın­la­rı (canlı icra edi­len­ler de dahil), bu ko­nu­da yeni bir karar alı­nın­ca­ya kadar 1 Tem­muz 2021 ta­ri­hin­den iti­ba­ren saat 24.00’e kadar ya­pı­la­bi­le­cek­Park, bahçe, kamp alanı, pik­nik/me­si­re alanı gibi yer­le­re dair kı­sıt­la­ma­lar kal­dı­rı­la­cak. Nikah ve dü­ğün­ler­de halay çek­mek ser­best mi?Nikah ve düğün tö­ren­le­riy­le il­gi­li kı­sıt­la­ma­la­rın da önem­li bir bö­lü­mü kal­dı­rıl­dı.İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ge­nel­ge­si­ne göre, nikah ve dü­ğün­ler­de yi­yecek ve içecek ser­vi­si­nin ya­pıl­ma­sı­na 1 Tem­muz’dan iti­ba­ren izin ve­ri­lir­ken, müzik ya­yı­nı ise 24.00’e kadar ya­pı­la­bi­lecek.Ay­rı­ca bu tarz tö­ren­ler için kişi sı­nır­la­ma­sı da kal­dı­rıl­dı.Ge­nel­ge­de, “Sal­gın Yö­ne­ti­mi ve Ça­lış­ma Reh­be­rin­de yer alan “düğün sı­ra­sın­da sos­yal me­sa­fe­nin ko­ru­na­ma­ya­ca­ğı oyun, dans, halay ya da gös­te­ri ya­pıl­ma­ma­lı­dır” hükmü doğ­rul­tu­sun­da, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­ca bu ko­nu­da yeni bir tav­si­ye ka­ra­rı alı­nın­ca­ya kadar düğün ve ni­kah­lar­da ancak fi­zi­ki me­sa­fe ku­ra­lı­na ay­kı­rı­lık teş­kil et­me­yecek şe­kil­de­ki oyun, dans, halay ya da gös­te­ri­ler ya­pı­la­bi­le­cek­tir” ifa­de­si yer aldı.Genel kurul top­lan­tı­la­rı ve kon­ser ile fes­ti­val gibi et­kin­lik­ler de açık alan­lar­da kişi başı 4, ka­pa­lı alan­lar­da da 6 met­re­ka­re yer sağ­lan­ma­sı şar­tıy­la ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­lecek.Ge­nel­ge­de diğer hangi dü­zen­le­me­ler yer alı­yor?Ge­nel­ge­de ay­rı­ca kamu ku­rum­la­rın ça­lış­ma sa­at­le­ri­nin nor­ma­le dön­me­si ve sınır ka­pı­la­rın­da uy­gu­la­na­cak yeni bazı dü­zen­le­me­ler de yer alı­yor.Bu dü­zen­le­me­ler şöyle:Ko­nak­la­ma te­sis­le­ri­ne yö­ne­lik kı­sıt­la­ma ve ted­bir­le­rin uy­gu­lan­ma­sı­na son ve­ri­le­cek­Ko­nak­la­ma te­sis­le­ri içe­ri­sin­de­ki alan­lar­da (res­to­ran, kulüp vb.) yo­ğun­laş­ma­nın önüne ge­çi­le­bil­me­si ve fi­zi­ki me­sa­fe ku­ral­la­rı­nın uy­gu­la­na­bil­me­si için ted­bir alı­na­cak­Ka­mu kurum ve ku­ru­luş­la­rın­da ha­li­ha­zır­da uy­gu­lan­mak­ta olan 10.00 – 16.00 mesai uy­gu­la­ma­sı sona er­di­ri­le­rek 1 Tem­muz 2021 Per­şem­be gü­nün­den iti­ba­ren nor­mal mesai dü­ze­ni­ne geri dö­nü­le­cek­Bang­la­deş, Bre­zil­ya, Güney Af­ri­ka, Hin­dis­tan, Nepal ve Sri Lanka’dan ül­ke­mi­ze gelen ki­şi­ler ile son 14 günde bu ül­ke­ler­de bu­lun­du­ğu an­la­şı­lan ki­şi­le­re yö­ne­lik zo­run­lu ka­ran­ti­na uy­gu­la­ma­sı­na son ve­ri­le­ce­kAf­ga­nis­tan ve Pa­kis­tan’dan ül­ke­mi­ze gelen ki­şi­ler ile son 14 günde bu ül­ke­ler­de bu­lun­du­ğu an­la­şı­lan ki­şi­le­re yö­ne­lik zo­run­lu ka­ran­ti­na uy­gu­la­ma­sı­nın sü­re­si 10 güne dü­şü­rü­le­cek­Sı­nır ka­pı­la­rı­mız­dan gi­riş­te azami 72 saat önce ya­pıl­mış ne­ga­tif so­nuç­lu PCR test ra­po­ru ibraz ede­me­yen va­tan­daş­la­rı­mı­za sınır ka­pı­la­rın­da PCR veya hızlı an­ti­jen testi uy­gu­la­dık­tan sonra ika­met­le­ri­ne git­me­le­ri­ne izin ve­ri­lecek ve test so­nu­cu po­zi­tif çı­kan­la­rın ika­met­le­rin­de izo­las­yo­na alın­ma­la­rı sağ­la­na­cak Ka­bi­ne top­lan­tı­sı son­ra­sı hangi ka­rar­lar alın­mış­tı?Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, geçen hafta ya­pı­lan ka­bi­ne top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan kı­sıt­la­ma­la­rın 1 Tem­muz iti­ba­rıy­la kal­dı­rıl­ma­sı­na iliş­kin alı­nan ka­rar­la­rı ana hat­la­rıy­la açık­la­mış ve de­tay­la­rın ba­kan­lık ge­nel­ge­si ile du­yu­ru­la­ca­ğı­nı söy­le­miş­ti.Er­do­ğan’ın açık­la­ma­sı­na göre, ka­bi­ne top­lan­tı­sın­da şu ka­rar­lar alın­dı:So­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rı tü­müy­le kal­dı­rıl­dı.Şe­hir­ler arası se­ya­hat kı­sıt­la­ma­la­rı kal­dı­rıl­dı.Toplu ta­şı­ma­lar­da yaş sı­nı­rı kal­dı­rıl­dı.Kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rın­da nor­mal mesai dü­ze­ni­ne ge­çil­di.HES kodu uy­gu­la­ma­sı yay­gın­laş­tı­rı­la­cak, sür­dü­rü­lecek.Müzik kı­sıt­la­ma­sı 24.00’e çe­kil­di.

Haber Merkezi

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 30 Haziran’da sona erecek

2020 Mart ayın­dan bu yana uy­gu­la­nan ve 3 mil­yon­dan fazla ça­lı­şa­nın ya­rar­lan­dı­ğı kısa ça­lış­ma öde­ne­ği, 30 Ha­zi­ran ta­ri­hin­de bi­ti­yor.

Geçen yıl Mart ayın­dan beri devam eden kısa ça­lış­ma öde­ne­ği des­te­ğin­de süre 30 Ha­zi­ran’da do­lu­yor.
Yeni bir dü­zen­le­me ol­maz­sa kısa ça­lış­ma öde­ne­ği, işten çı­kar­ma ya­sa­ğı ve üc­ret­siz izin des­te­ği uy­gu­la­ma­la­rı da çar­şam­ba günü sona erecek.
​Pan­de­mi sü­re­cin­de hem iş­ve­ren­le­re hem de ça­lı­şan­la­ra des­tek olmak üzere geçen yılın Mart ayın­dan bu yana uy­gu­la­nan ve 3 mil­yon­dan fazla ça­lı­şa­nın ya­rar­lan­dı­ğı kısa ça­lış­ma öde­ne­ği, 30 Ha­zi­ran ta­ri­hin­de bi­ti­yor.
​NTV’nin ak­tar­dı­ğı ha­be­re göre, 30 Ha­zi­ran ta­ri­hi iti­ba­riy­le sa­de­ce kısa ça­lış­ma öde­ne­ği son bul­mu­yor; 2020’nin Nisan ayın­da iş­ve­re­ni ta­ra­fın­dan üc­ret­siz izne çı­kar­tı­lan, kısa ça­lış­ma öde­ne­ğin­den ve iş­siz­lik ma­aşın­dan ya­rar­la­na­ma­yan­la­ra öde­nen nakdi ücret des­te­ği ile bir­lik­te iş­ve­re­nin, ça­lı­şa­nı işten çı­kar­ma ya­sa­ğı ya da bir başka isim­le fesih ya­sa­ğı sü­re­si de ha­zi­ran ayı so­nun­da bi­ti­yor.
Geç­ti­ği­miz sene 17 Nisan ta­ri­hin­de ve­ril­me­ye baş­la­nan nakdi ücret des­te­ği­nin önce 17 Mayıs 2021 ta­ri­hin­de bi­te­ce­ği açık­lan­mış­tı.
Ancak daha sonra bu tarih uza­tı­la­rak 30 Ha­zi­ran’a kadar uza­tıl­mış­tı.
Son açık­la­nan ka­ra­ra göre nakdi ücret des­te­ği, 30 Ha­ziran 2021 ta­ri­hin­de son bu­la­cak.
Ko­nuy­la il­gi­li her­han­gi bir açık­la­ma ya­pıl­ma­dı­ğı tak­dir­de, ha­zi­ran ayı öde­me­le­ri ise tem­muz ayı ba­şın­da va­tan­daş­la­rın he­sa­bı­na son kez ya­ta­cak.
Üc­ret­siz izin sona eri­yor­Tür­ki­ye, ha­zi­ran ayı ile bir­lik­te yeni bir nor­mal­leş­me dö­ne­mi­ne de girdi.
Bu nok­ta­da sos­yal ha­yat­ta­ki ye­ni­lik­ler­le bir­lik­te ça­lış­ma dü­ze­nin­de de bazı de­ği­şik­lik­ler ya­pıl­dı.
Pan­de­mi ile bir­lik­te İş Ka­nu­nu’na ek­le­nen ge­çi­ci onun­cu madde ile ge­ti­ri­len fesih ya­sa­ğı, daha sonra ge­liş­me­le­re göre uza­tıl­mış ve son tarih ola­rak da 30 Ha­zi­ran 2021 açık­lan­mış­tı.
30 Ha­zi­ran iti­ba­riy­le fesih ya­sa­ğı ve do­la­yı­sıy­la tek ta­raf­lı üc­ret­siz izne gön­der­me hakkı veren ge­çi­ci onun­cu madde hü­küm­le­ri or­ta­dan kal­kı­yor.
Yeni bir uzat­ma ka­ra­rı alın­maz ise, bu ta­rih­ten sonra artık nor­mal dü­ze­ne ge­çi­li­yor.
Kısa ça­lış­ma öde­ne­ği de bi­te­ce­ğin­den iş­çi­le­rin prim­le­ri 30 gün üze­rin­den ya­tı­rı­la­cak, me­sa­iler haf­ta­lık 45 saat ola­rak uy­gu­la­nıp ma­aş­lar ise tam öde­necek.


Haber Merkezi

Aksa Elektrik’in düzenlediği “Senin Enerjin Senin Resmin” yarışmasının kazananları belli oldu

Aksa Elekt­rik’in, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 5, 6, 7 ve 8. sınıf dü­ze­yin­de eği­tim gören ço­cuk­la­ra yö­ne­lik ola­rak dü­zen­le­di­ği ge­le­nek­sel “Senin Ener­jin Senin Res­min” ya­rış­ma­sı, geçen yıl ol­du­ğu gibi di­ji­tal ka­nal­lar üze­rin­den “Ener­ji Ta­sar­ru­fu” te­ma­sıy­la bu yıl üçün­cü kez ger­çek­leş­ti. Çocuk gö­zün­den ta­sar­ru­fun res­me­dil­di­ği pro­je­de, küçük res­sam­lar ener­ji ta­sar­ru­fu­nu kendi hayal dün­ya­la­rın­da­ki gibi res­met­ti.

Aksa Elekt­rik, bu yıl üçün­cü defa dü­zen­le­di­ği “Senin Ener­jin Senin Res­min” ya­rış­ma­sı­nın so­nuç­la­rı­nı açık­la­dı. Geçen yıl ol­du­ğu gibi bu yıl da Aksa Elekt­rik’in resmi Fa­ce­bo­ok ve Ins­tag­ram sos­yal medya he­sap­la­rı üze­rin­den dü­zen­le­nen ya­rış­ma­ya ilgi bü­yük­tü.
5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğ­ren­ci­le­ri­ne yö­ne­lik ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­len ya­rış­ma­ya, Tür­ki­ye’nin her ye­rin­den baş­vu­ru geldi.
Ya­rış­ma­ya ka­tıl­mak is­te­yen­ler çiz­dik­le­ri re­sim­le­ri Aksa Elekt­rik’in resmi sos­yal medya he­sap­la­rı­na mesaj gön­de­re­rek pay­laş­tı.
7 Ha­zi­ran 2021’de baş­la­yan ve bu yıl çocuk gö­zün­den ener­ji ta­sar­ru­fu te­ma­sıy­la ger­çek­le­şen ya­rış­ma­da, ço­cuk­la­rın ko­nu­ya far­kın­da­lık­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı ve bi­linç­len­me­le­ri amaç­lan­dı.
Ya­rış­ma­da ilk 10’a giren ço­cuk­la­ra tab­let he­di­ye edi­lir­ken, man­si­yon ödülü ola­rak da kır­ta­si­ye mas­raf­la­rı için 250 TL’lik he­di­ye çeki ve­ril­di. Ya­rış­ma­da de­re­ce­ye giren eser­ler, şir­ke­tin sos­yal medya he­sap­la­rı üze­rin­den de du­yu­rul­du.


Ha­ber-Fo­to: Ezgi Kay­gı­sız

FATİH SULTAN MEHMET HAN HZ. KARDEŞİ

Fatih Sul­tan Meh­met Haz­ret­le­ri bir gün sa­ray­dan çıkıp ata bi­ne­ce­ği sı­ra­da, bir ka­len­der ya­nı­na ge­le­rek sa­da­ka ister. Pa­di­şah bir altın verir. Di­len­ci:
-Pa­di­şa­hım, ben senin kar­de­şin ola­yım da, sen bir altın ve­re­sin, bu in­sa­fa sığar mı? der.
Fatih sorar;
-Ne­den benim kar­de­şim olu­yor­sun?
-Adem ev­la­dı değil miyiz? der di­len­ci.
Pa­di­şah ku­la­ğı­na doğru yak­la­şır; Sen bu al­tı­nı al git. Eğer öteki kar­deş­le­ri­miz du­ya­cak olur­sa his­se­ne bu kadar da düş­mez.
İnsan, ma­ne­vî fa­ali­yet­ler­de; hiz­met­te önde, üc­ret­te ar­ka­da ol­ma­lı­dır. En küçük bir şeyde, yap­tı­ğı hay­rın hak­kı­nı ara­ma­ma­lı­dır. Mü­kâ­fat al­ma­ya değil, fe­da­kâr­lık yap­ma­ya koş­ma­lı­dır.
Hele, vic­dan­la­rın te­fes­süh et­ti­ği, ne­fis­le­rin ıs­la­hı için ça­lı­şan­la­rın mad­de­ten gayet az ve zaif ol­du­ğu dö­nem­ler­de, “Adem kar­deş­li­ği” gibi, “Biz de için­de­yiz” ma­na­sı­na gelen ge­rek­siz ba­ha­ne­ler­le de­ği­şik ta­lep­le­re dü­şül­me­me­li­dir. Öyle bir pay­la­şım­da çok­la­rı za­rar­lı çı­ka­cak­tır. Zira her­ke­sin o örf ha­ne­ye ne­yiy­le iş­ti­rak et­ti­ği sual edi­le­bi­lir? Kay­nak: Me­se­le De­ni­zi

Çaykur’da mevsimlik işçilerin kadro talebi devam ediyor

DİSK/Gıda-İş Sen­di­ka­sı Genel Baş­ka­nı Seyit Aslan, Çay­kur iş­çi­le­ri­nin kadro ta­lep­le­ri­nin devam et­ti­ği­ni söy­le­di.

Gıda-İş Sen­di­ka­sı Rize Şu­be­si’nde bir açık­la­ma yapan Genel Baş­kan Seyit Aslan, ik­ti­da­rın bin­ler­ce mev­sim­lik iş­çi­nin kadro ta­le­bi­ne ku­lak­la­rı­nı tı­ka­dı­ğı­nı söy­le­di. Her yıl Çay­kur’un mil­yon­lar­ca lira za­ra­ra uğ­ra­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Aslan, “As­lın­da Çay­kur zarar et­mi­yor, et­ti­ri­li­yor. Her yıl açık­la­nan za­rar­la bin­ler­ce işçi bir yıl bo­yun­ca is­tih­dam et­ti­ri­le­bi­lir. Çay­kur her yere kay­nak ayı­rı­yor, ama iş­çi­ye ge­lin­ce para yok diyor. Kad­ro­lu iş­çi­ler açlık sı­nı­rı­nın biraz üs­tün­de ya­şa­mak zo­run­da ka­lı­yor. Mev­sim­lik iş­çi­ler ise altı ay ça­lı­şıp altı ay boş ka­lın­ca oto­ma­tik ola­rak açlık sı­nı­rı­nın al­tın­da ya­şa­mak zo­run­da ka­lı­yor­lar.” dedi. Çay­kur’da ve mev­sim­lik ça­lı­şan bütün iş­çi­le­rin ön­ce­lik­li ta­le­bi­nin kad­ro­ya geç­mek ol­du­ğu­nu söy­le­yen Aslan, “Ancak kadro ta­le­bi­miz kar­şı­la­na­na kadar boşta kal­dı­ğı­mız sü­re­ler­de ça­lış­ma­yan mev­sim­lik iş­çi­le­re iş­siz­lik si­gor­ta­sı fo­nun­dan iş­siz­lik öde­ne­ği ve­ril­me­li­dir. Mev­sim­lik iş­çi­ler boşta kal­dık­la­rı sü­re­de aile­le­ri­ni ge­çin­di­recek dü­zey­de iş­siz­lik si­gor­ta­sı fo­nun­dan ya­rar­lan­dı­rıl­ma­la­rı­nı talep edi­yo­ruz.” dedi ve sen­di­ka ola­rak bu ko­nu­da ha­zır­la­nan yasa ta­sa­rı­sı­nı Mec­lis’te bu­lu­nan tüm par­ti­le­rin grup baş­kan­la­rı­na ile­te­cek­le­ri­ni vur­gu­la­dı. Mec­lis’in ta­ti­le gir­me­den, mev­sim­lik iş­çi­le­rin iş­siz­lik si­gor­ta­sın­dan ya­rar­la­na­bi­le­cek­le­ri ya­sa­nın dü­zen­len­me­si­ni talep et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Aslan, “Mec­lis is­ter­se bu ya­sa­yı bir günde çı­ka­ra­bi­lir. Bu ya­sa­nın çı­ka­rıl­ma­sın­da en büyük so­rum­lu­luk ik­ti­dar par­ti­si AKP’dedir. Aynı za­man­da Mec­lis’teki tüm par­ti­le­rin so­rum­lu­lu­ğun­da­dır. Başta ÇAY­KUR’da ça­lı­şan on bin mev­sim­lik işçi olmak üzere tüm mev­sim­lik iş­çi­le­rin ta­le­bi bu ya­sa­nın çı­ka­rıl­ma­sı­dır. İşsiz­lik si­gor­ta­sı­nın kay­nak­la­rı ser­ma­ye­ye değil iş­çi­le­re ve­ril­me­li­dir. Bu yasa bir an önce çı­ka­rı­la­rak mev­sim­lik iş­çi­le­rin ta­lep­le­ri ye­ri­ne ge­ti­ril­me­li­dir.” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Haber Merkezi

Geç kalan adayların imdadına zabıta yetişti

İlçe­miz­de YKS sı­na­vı­na geç kalan aday­la­rın yar­dı­mı­na za­bı­ta ekip­le­ri ye­tiş­ti.

Yüz bin­ler­ce öğ­ren­ci­yi il­gi­len­di­ren Yük­sek Öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Sı­na­vı (YKS) için aday­lar sa­ba­hın erken sa­at­le­rin­den iti­ba­ren sı­na­va gi­re­cek­le­ri oku­lun yo­lu­nu tuttu.
İlçemizde çe­şit­li se­bep­ler­le sınav ye­ri­ne geç kalan aday­la­rın im­da­dı­na ise Ça­ye­li Be­le­di­ye­si’ne bağlı tra­fik za­bı­ta ekip­le­ri ye­tiş­ti. Sı­na­va geç kalan aday­la­rı Ça­ye­li Be­le­di­ye­si tra­fik za­bı­ta­sı araç­la­rı­na ala­rak sınav yer­le­ri­ne ulaş­tır­dı. Za­bı­ta ekip­le­ri­ne te­şek­kür eden öğ­ren­ci­le­re za­bı­ta ekip­le­ri de ba­şa­rı­lar di­le­ye­rek mo­ti­ve etti.


Haber Merkezi