Monthly Archives: Haziran 2021

SİGARAYI BIRAKMANIZI RİCA EDİYORUM

Si­ga­ra ba­ğım­lı­lı­ğıy­la hemen hemen her kan­ser türü ara­sın­da doğ­ru­dan bir iliş­ki bu­lu­nur. Ay­rı­ca ik­ti­dar­sız­lık, felç, ülser, kro­nik bron­şit, bacak damar has­ta­lık­la­rı, kalp krizi ve KOAH gibi has­ta­lık­la­ra yol açar.
Si­ga­ra­yı Bı­rak­mak İçin;
Psi­ki­yat­rist­ler, bilim adam­la­rı ve Ye­şi­lay yet­ki­li­le­ri, si­ga­ra­yı bir­den­bi­re bı­rak­ma­nın daha kolay ol­du­ğu­nu tav­si­ye edi­yor­lar:
Kesin karar verin, ken­di­ni­ze gü­ve­nin, ira­de­ni­zi kul­la­nın!
Si­ga­ra içen ar­ka­daş ve çev­re­ler­den uzak durun!
Si­ga­ra­yı ha­tır­la­tan kül tab­la­sı, si­ga­ra pa­ke­ti, kib­rit gibi şey­le­ri gö­zü­nüz­den ırak tutun!
Si­ga­ra ar­zu­su ha­tır­la­tan yi­yecek ve içe­cek­ler­den uzak durun!
Si­ga­ra tek­lif­le­ri­ni na­zik­çe ve ka­rar­lı şe­kil­de geri çe­vi­rin!
Her fır­sat­ta dua ede­rek, Al­lah­tan yar­dım di­le­yin!
Si­ga­ra­yı bı­rak­tık­tan sonra;
20 da­ki­ka sonra: Kan ba­sın­cı ve nabız nor­ma­le döner. El ve ayak do­la­şı­mı dü­ze­lir.
8 saat sonra: Kalp krizi riski aza­lır, sağ­lık­lı in­sa­na yakın du­ru­ma ge­li­nir.
1 gün sonra: Vücut kar­bon­di­ok­sit­ten arı­nır.
2 gün sonra: Kan­da­ki ni­ko­tin dü­ze­yi aza­lır. Tat ve koku alma nor­mal insan gibi olur.
3 gün sonra: Nefes almak ko­lay­la­şır ve his­se­di­lir de­re­ce­de iyi­le­şir.
3 ay sonra: Ak­ci­ğer­ler %30 daha fazla ça­lı­şır ve içe­ri­sin­de­ki kiri de at­ma­ya baş­lar.
6 ay sonra: Ök­sü­rük ve hı­rıl­tı­lı sesli soluk alıp verme gibi so­lu­num yolu prob­lem­le­ri dü­ze­lir.
1 yıl sonra: Ko­ro­ner kalp has­ta­lı­ğı riski yarı ya­rı­ya aza­lır.
2 yıl sonra: Me­sa­ne kan­se­ri riski %50 aza­lır.
5 yıl sonra: Kalp krizi ve yemek bo­ru­su kan­se­ri riski %50 aza­lır.
12 yıl sonra: Kalp ve tan­si­yon hiç si­ga­ra iç­me­miş gibi nor­mal­le­şir.
(Bay­ram Ali Ka­val­cı Ye­şi­lay Ce­mi­ye­ti Rize Ku­ru­cu­su ve Eski Ye­şi­lay Tem­sil­ci­si)

ARDEŞEN’DE, “FİDE BİZDEN ÜRÜN SİZDEN” TANITIMIYLA 10 BİN FİDE DAĞITILDI

Ar­de­şen Be­le­di­ye ve Ar­de­şen Zi­ra­at Oda­sıy­la bir­lik­te yü­rüt­tü­ğü pro­je­de üre­ti­ci­le­re, top­lam­da 10 bin adet çe­şit­li sebze fi­de­si da­ğı­tıl­dı.

Rize’nin Ar­de­şen İlçe­sin­de İlçe Be­le­di­ye­si ve Zi­ra­at Oda­sı­nın iş bir­li­ğin­de ya­pı­lan proje kap­sa­mın­da va­tan­daş­la­ra 10 bin adet sebze fi­de­si da­ğı­tıl­dı. Ar­de­şen İlçe­si­ne bağlı Fır­tı­na Ma­hal­le­sin­de, bir kısmı İlçe Be­le­di­ye­si­ne ait se­ra­lar­da ye­tiş­ti­ri­len, bir kısmı da İlçe Zi­ra­at odası ta­ra­fın­dan temin edi­len 10 bin adet do­ma­tes, pat­lı­can, biber ve sa­la­ta­lık fi­de­si ya­pı­lan bir prog­ram­la üc­ret­siz ola­rak va­tan­da­şa da­ğı­tıl­dı.
Ar­de­şen Be­le­di­ye­si­ne ait sera te­sis­le­rin­de dü­zen­le­nen prog­ra­ma Ar­de­şen İlçe Kay­ma­ka­mı Ekrem Çeçen, İlçe Be­le­di­ye Baş­ka­nı Avni Kahya, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Erdal Yıl­dı­rım, AK Parti İlçe Baş­ka­nı Mus­ta­fa Terzi, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Ali Reşat Yazar, İlçe Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı İsmail Ku­yum­cu, İlçe Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Oda Baş­ka­nı Tah­sin Bekir Ya­zı­cı, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Y. Kenan Ha­ti­poğ­lu, Mus­ta­fa Ön, Be­le­di­ye Mec­lis Üye­le­ri, AK Parti İlçe Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Fatma Oku­tan, İlçe Kü­tüp­ha­ne Mü­dü­rü Ni­ya­zi Gül, Be­le­di­ye Daire Mü­dür­le­ri ve Va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.
Ka­ba­oğ­lu; Fi­de­le­ri Ço­cuk­la­ra Dik­ti­rin
İlçe Zi­ra­at odası Baş­ka­nı Turan Ka­ba­oğ­lu ise ko­nuş­ma­sın­da; Be­le­di­ye­miz­le bir­lik­te ya­pı­lan bu et­kin­lik içe­ri­ğin­de 10 bin adet sebze fi­de­si da­ğı­tı­yo­ruz. Kıy­met­li va­tan­daş­la­rı­mız siz­ler­den is­te­ği­miz tek bir şey var, bu fi­de­le­ri top­rak­la bu­luş­tu­rur­ken mut­lak su­ret­te ço­cuk­la­rı­nız ile bir fa­ali­yet ya­pa­rak dik­me­niz­dir.
Öte yan­dan ge­lecek yıl için de İlçe Zi­ra­at odası ola­rak güzel bir pro­je­mi­ze hayat ve­re­ce­ğiz. Böl­ge­mi­zin geçim kay­na­ğı sta­tü­sün­de olan Çay’ımızı fi­de­leş­tir­me­ye baş­la­dık. Önü­müz­de­ki yıl İlçe­mi­ze bağlı her bir köye 1 dönüm ara­zi­yi kap­la­ya­cak kadar sa­yı­da va­tan­da­şa Çay fi­de­si da­ğı­ta­ca­ğız.
Bu günde bu­ra­da İlçe Be­le­di­ye­miz­le bir­lik­te ortak bir proje kap­sa­mın­da 10 bin adet sebze fi­de­si­ni siz kıy­met­li hem­şe­ri­le­ri­mi­ze da­ğıt­mak­ta­yız. Et­kin­li­ği­miz Böl­ge­mi­ze ve İlçe­mi­ze şim­di­den ha­yır­lı olsun.” İfa­de­le­ri­ne yer verdi.
Fide Da­ğı­tım Prog­ra­mın­da bir ko­nuş­ma yapan Ar­de­şen Be­le­di­ye Baş­kan Avni Kahya ko­nuş­ma­sın­da şun­la­ra de­ğin­di; “ Ar­de­şen Be­le­di­ye­si ola­rak geç­ti­ği­miz yıl ol­du­ğu gibi bu yılda böl­ge­miz­den top­la­nan ata to­hum­la­rı­mı­zı se­ra­la­rı­mız­da fide ola­rak ye­tiş­ti­rip hal­kı­mız arz et­mek­te­yiz. Geç­ti­ği­miz yıl 4 bin adet sebze fi­de­si da­ğıt­tık. Bu yıl ise İlçe Zi­ra­at Oda­mız­dan da des­tek ala­rak bu sa­yı­yı üçe kat­la­ya­rak 10 bir in üze­rin­de sebze fi­de­si­ni bu gün bu­ra­da hal­kı­mı­za da­ğıt­mak­ta­yız.
Proje or­ta­ğı­mız olan Zi­ra­at Oda­mı­za da bu pro­je­de bize olan des­tek­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür ede­riz.
Bu et­kin­li­ği geç­ti­ği­miz yıl Be­le­di­ye bi­na­mı­zın önün­de yap­mış­tık. Bu yıl ise va­tan­daş­la­rı­mı­zın ata to­hum­la­rın­dan or­ga­nik bir şe­kil­de fi­de­le­ri nasıl elde et­ti­ği­mi­zi gör­me­le­ri için sera ala­nın­da yap­tık. Şuan için­de bu­lun­du­ğu­muz yer­leş­ke 5 bin M2 alan­da 2 si kar­bon fiber tam ka­pa­lı 2 si de yarı açık olmak üzere 4 adet se­ra­mız ve ta­ma­men açık uy­gu­la­ma alan­la­rı­mız mev­cut.
Böl­ge­mi­zin kay­bol­ma­ya yüz tutan ata to­hum­la­rı­nın yanı sıra yine kay­bo­lan de­ğer­le­ri­miz­den armut po­pü­las­yo­nuy­la il­gi­li İlçe Zi­ra­at oda­mız, Pazar ve Fın­dık­lı İlçe­miz­de bu­lu­nan va­tan­daş­la­rı­mız­dan da des­tek ala­rak gen ha­vu­zu oluş­tur­duk. Bu sa­ye­de Doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de bi­li­nen 90 adet ata to­hu­mu armut fi­de­le­ri­miz­den 36 sini top­rak­la bu­luş­tur­duk ve önü­müz­de­ki sü­reç­te bu or­ga­nik ata mi­ra­sı armut fi­de­le­ri­mi­zi kıy­met­li bölge hal­kı­mı­za arz ede­ce­ğiz.
Bugün ise or­ga­nik ye­tiş­ti­ri­len sebze fi­de­le­ri­mi­zi hal­kı­mız ile bu­luş­tur­ma adına bir araya gel­dik. Bu et­kin­li­ği­mi­zin böl­ge­ye ve il­çe­ye ha­yır­lı ol­ma­sı­nı Yüce Mevla’dan Niyaz ede­rim.” Şek­lin­de ko­nuş­tu.
Kay­ma­kam Çeçen; Ata To­hum­la­rı­na Sahip çı­kı­yo­ruz
İlçe Kay­ma­ka­mı Ekrem Çeçen ko­nuş­ma­sın­da şun­la­ra de­ğin­di; “il­çe­miz­de üre­ti­me da­ya­lı ya­pı­lan pro­je­le­rin hayat bul­ma­sın­da emek­le­ri olan kurum ku­ru­luş ve ki­şi­le­re te­şek­kür ede­rek söz­le­ri­me baş­la­mak is­te­rim. Bugün bu­ra­da özel­lik­le or­ga­nik ata to­hum­la­rı­nın gen ha­vu­zu oluş­tu­ru­la­rak fi­de­leş­ti­ril­me­si ve halka arz edil­me­si ko­nu­sun­da güzel bir pro­je­nin hayat bul­ma­sı­na bir­lik­te ta­nık­lık et­mek­te­yiz. İlçe Be­le­di­ye­miz ve İlçe Zi­ra­at Oda­mı­zın or­tak­la­şa prog­ram­la­dı­ğı “Fide Biz­den Ürün Siz­den” konu baş­lı­ğıy­la da­ğı­tı­lan 10 bir adet sebze fi­de­si­nin top­rak­la bu­luş­ma­sın­da ön­cü­lük ya­pa­rak va­tan­da­şa üc­ret­siz da­ğı­tıl­ma­sı ge­lecek ne­sil­le­re ata to­hum­la­rı­nın da devri ni­te­li­ğin­de­dir. Va­tan­daş­la­rı­mız­dan ri­ca­mız bu fi­de­le­rin top­rak­la bu­luş­ma anı­nın mut­la­ka ço­cuk­lar­la bir­lik­te ya­pıl­ma­sı­dır.
Kay­bol­ma­ya yüz tutan ata to­hum­la­rı­nın ve böl­ge­de ye­ti­şen fark­lı cins meyve ağaç­la­rı­nın geri ka­za­nı­mı için İlçe­miz­de baş­la­tı­lan gen ha­vu­zu pro­je­si­nin yaygın­la­şa­rak atıp bölge ve ül­ke­ye örnek ola­ca­ğı inan­cın­da­yım. Bun­dan mü­te­vel­lit bu gün bu­ra­da ya­pı­lan et­kin­li­ğin İlçe, bölge ve ülke ta­rı­mı­nın ge­le­ce­ği için ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı yüce Allah’tan di­le­rim.” İfa­de­le­ri­ni ku­lan­dı. Ar­de­şen Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen prog­ram­da; Pro­to­kol ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan va­tan­daş­la­ra 10 bin adet sebze fi­de­si da­ğı­tıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

İKİZDEREDE 6 HAZİRAN’DA SEÇİM VAR

İkiz­de­re Ça­tal­te­pe Muh­ta­rı Ali Aycin’in gö­rev­den alın­ma­sıy­la bo­şa­lan Muh­tar­lık için 6 Ha­zi­ran 2021 Pazar Günü köyde seçim ya­pı­la­cak.

31 Mart 2019 yerel se­çi­min­de Ça­tal­te­pe Köyü Muh­tar­lı­ğı­na se­çi­len Ali Aycin’in se­çim­den önce ke­sin­leş­miş bir mah­kû­mi­yet ce­za­sı ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le İlçe İdare Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan gö­re­vin­den alın­mış­tı.
Yeni Muh­tar se­çi­mi için 6 Ha­zi­ran 2021 de Ça­tal­te­pe kö­yün­de san­dık ba­şı­na gi­di­lecek..
6 Ha­zi­ran da san­dık ba­şı­na gi­decek 188 seç­men Muh­tar seç­mek için oy kul­la­na­cak.
Muh­tar­lık için 4 ada­yın ya­rış­tı­ğı iddia edi­li­yor.


Haber: İsmet KÖ­SOĞ­LU

İKİZDEREDEN GEZİ ÇIKMAZ-2

Son za­man­da çok gün­dem olan İkiz­de­re için de­ği­şik se­nar­yo­lar çi­zi­li­yor.
Şunu ön­ce­lik­le tek­rar söy­le­ye­yim İkiz­de­re’den Gezi Çık­maz.
Bu cen­net va­di­den gezi bek­le­yen­ler bo­şu­na bek­le­me­sin.
İkiz­de­re’yi uzak­tan iz­le­yen­ler her gün bir­kaç se­nar­yo üre­ti­yor. Bu­ra­da yöre hal­kı­nın haklı veya hak­sız yap­tı­ğı Ta­şo­ca­ğı İste­mi­yo­ruz ey­le­mi çok fark­lı alan­la­ra çe­kil­mek is­te­ni­yor.
Tek­rar söy­lü­yo­rum İkiz­de­re’den Gezi çık­maz bey­ler, bo­şu­na he­ves­len­me­yin.
Ku­lak­tan duyma veya uç ha­ber­le­ri kaale ala­rak var­sa­yım­lar­da bu­lun­ma­yın.
Ko­run­ma al­tın­da­ki va­di­de Taş Ocağı is­ten­mi­yor.
Ge­rek­çe çevre kir­li­li­ği ve do­ğa­nın geri dö­nü­le­mez tah­ri­ba­tı.
Tür­ki­ye’de açı­lan taş ve maden ocak­la­rı­nın ge­ri­de bı­rak­tı­ğı en­ka­zı gör­me­mek için kör olmak lazım.
Aynı re­za­le­ti İkiz­de­re’de ya­şa­mak is­te­me­yen yöre halkı 20 Nisan’dan bu yana isyan ede­rek haklı tep­ki­si­ni gös­te­ri­yor.
Gün­ler­dir aç susuz top­ra­ğı­nı, ye­şi­li­ni, or­ma­nı­nı ko­ru­mak için me­de­ni­yet ca­na­va­rı­nın iş ma­ki­ne­le­ri önün­de ağ­la­ya­rak tepki gös­te­ri­yor.
Bu tep­ki­ler­de kırma dökme yok.
İşken­ce­de­re Va­di­sin­de yıkım eki­bi­ni ko­ru­yan dev­le­tin jan­dar­ma­sı hemen her gün tepki ala­nı­na gelen sivil va­tan­da­şa gbt gibi bir nevi fiş­le­me uy­gu­la­ma­sı yapsa da haklı mü­ca­de­le eden in­san­lar tep­ki­le­rin­den geri dur­mu­yor.
Ve­ri­len haklı mü­ca­de­le­ye hemen her­gün il dı­şın­dan des­tek ekip­le­ri var.
Si­ya­si parti genel baş­kan­la­rın­dan mil­let­ve­kil­le­ri­ne kadar bir­çok Par­la­men­ter yük­se­len haklı sese kulak tı­ka­ma­dı. İşken­ce­de­re Va­di­si­nin sesi TBMM de hemen hemen bütün genel baş­kan­lar ta­ra­fın­dan ses­len­di­ri­le­rek ta­ri­he ve­si­ka ola­cak not­lar ara­sın­da yer aldı.
İkiz­de­re bunca yıl­dır hiç bu kadar sos­yal ya­zı­lı ve gör­sel med­ya­da yer al­ma­mış­tı.
Ya­zı­lı ve sos­yal med­ya­da çok yer al­ma­sı­na rağ­men konu hak­kın­da İkiz­de­re’yi gör­me­yen bir­çok şah­sın ya­zı­lar yaz­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz.
Böl­ge­nin ha­va­sı­nı so­lu­ma­dan ora­da­ki hava du­ru­mu hak­kın­da açık­la­ma yap­mak ne kadar doğru.
İşken­ce dere va­di­si­ni hiç bil­me­yen­le­rin çok­bil­miş gibi ahkâm kes­me­le­ri­ni kabul et­mi­yo­rum.
Bu güzel va­di­ye ölüm ka­ra­rı olan taş ocağı ka­ra­rı ve­ren­ler An­ka­ra’dan va­di­yi gör­me­yen­ler­dir.
Oysa hal­kın sesi, gözü, ku­la­ğı ol­ma­sı ge­re­ken Basın men­su­bu işin ko­la­yı­na kop­ya­cı­lı­ğı­na kaç­ma­dan ye­rin­de gör­dük­ten sonra olum­lu ha­ber­ler yap­sa­lar daha inan­dı­rı­cı olur­du.

İKİZDEREDE KAMUOYUNDAN GİZLENEN TOPLANTILAR

Lo­jis­tik Liman dol­gu­su­na İkiz­de­re’den ta­şı­na­cak Ba­zalt Taş için açıl­mak is­te­nen Taş Oca­ğı­na yöre hal­kı­nın tep­ki­le­ri devam eder­ken, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­rar­na­me­si ile acele ara­zi­si ka­mu­laş­tı­rı­lan va­tan­daş­lar için bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı ya­pıl­dı­ğı iddia edil­di.

İşken­ce­de­re va­di­sin­de ara­zi­si ol­du­ğu fakat top­lan­tı­ya ça­ğı­rıl­ma­dık­la­rı­nı söy­le­yen va­tan­daş­lar ‘bu nasıl uy­gu­la­ma ve top­lan­tı an­la­mı­yo­ruz. İkiz­de­re’de Taş Ocağı hak­kın­da ya­pı­lan üçün­cü top­lan­tı. İlk top­lan­tı­da Vali Kemal Çeber, Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı Alt­ya­pı ve Ya­tı­rım­lar Genel Mü­dü­rü Yal­çın Eyi­gün ve AK Parti Mil­let­ve­kil­le­ri Ha­ya­ti Ya­zı­cı, Osman Bak, bu top­lan­tı­ya isim­le­ri ya­zı­lı şa­hıs­lar ve par­ti­li­ler alın­dı. Ga­ze­te­ci­le­rin ka­tıl­ma­sı­na da önce izin ve­ril­me­miş­ti.
İkinci bir top­lan­tı Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı İsmail Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’nun gel­di­ği zaman ya­pıl­dı. Bu top­lan­tı­da halk­tan giz­len­di. Po­li­se ya­zı­lı liste ve­ri­le­rek ka­tı­lım sağ­lan­dı. Bu top­lan­tı­da da Ga­ze­te­ci­le­re izin ve­ril­me­di. Bizim an­la­ma­dı­ğı­mız bu top­lan­tı­lar kim­den sak­la­nı­yor. Niye ko­nu­şu­lan­lar giz­le­ni­yor.
En son üçün­cü top­lan­tı Çar­şam­ba Günü 26 Mayıs 2021 günü ya­pıl­dı. Biz ara­zi­si tes­pit edi­len alan için­de kal­ma­sı­na rağ­men bizim top­lan­tı­ya ka­tıl­ma­mız is­ten­me­miş ve top­lan­tı­ya ça­ğı­rıl­ma­mı­şız. Bu top­lan­tı­ya Trab­zon Ulaş­tır­ma Bölge Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ve İkiz­de­re Kay­ma­ka­mı­nın ka­tıl­dı­ğı bil­gi­si­ni öğ­ren­dik. Bize Kal­kan­de­re As­li­ye Mah­ke­me­sin­den ara­zi­ni­zin ka­mu­laş­tı­rı­la­ca­ğı­na dair teb­li­gat geldi ama İlçede ya­pı­lan top­lan­tı­ya ça­ğı­rıl­mı­yo­ruz. Po­li­sin elin­de liste vardı. Sa­lo­na gi­ren­ler o lis­te­ye göre alın­dı.
44 ki­şi­nin ismi lis­te­de var ama benim ara­zim ka­mu­laş­tı­rı­la­ca­ğı halde bilgi almam en­gel­len­miş ve top­lan­tı­ya ça­ğı­rıl­ma­mı­şım. Bu nasıl bilgi verme veya bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı ara­zi­miz alı­na­cak ha­be­ri­miz olu­yor ama ya­pı­lan top­lan­tı giz­li­lik için­de ya­pı­lı­yor.
Kim ne ka­çı­rı­yor. Biz­ler­den en giz­len­mek is­te­ni­yor. Top­lan­tı­ya ka­tı­lan­la­rın ses ve gö­rün­tü al­ma­la­rı ya­sak­la­nı­yor.
Ta­şo­ca­ğı­na karşı olan­la­rın bu top­lan­tı­la­ra ça­ğı­rıl­ma­dı­ğı­nı göz­lem­li­yo­ruz. Ayıp gü­nah­tır. Gür­de­re köyü in­sa­nın­dan ne sak­la­nı­yor. Kö­yü­mü­zün büyük ço­ğun­lu­ğu ya­pı­lan top­lan­tı­la­ra ka­tı­la­mı­yor. Ka­tıl­ma­la­rı is­ten­mi­yor. Hangi de­vir­de ya­şı­yo­ruz. Hak­kı­mı­zı ne­re­de kim­den ara­ya­ca­ğız’ de­di­ler.


Haber: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Afrikalı Çay İşçilerinin Hayali Çaykur Rizespor’da Forma Giymek

Çay top­la­mak için Rize’ye gelen Af­ri­ka­lı çay iş­çi­le­ri, mo­la­la­rı­nı fut­bol oy­na­ya­rak de­ğer­len­di­ri­yor.

Pan­de­mi ne­de­niy­le Gür­cis­tan uy­ruk­lu çay tarım iş­çi­le­ri, sınır ka­pı­la­rı­nın ka­pan­ma­sıy­la geçen yıl ol­du­ğu gibi bu yılda ül­ke­ye giriş ya­pa­ma­dı. Gürcü iş­çi­le­rin ge­le­me­me­si ile Ri­ze­li çay müs­tah­sil­le­ri fark­lı yol­la­ra baş­vu­ra­rak büyük şe­hir­ler­de fark­lı iş­ler­le uğ­ra­şan Af­ri­ka­lı­la­rı Rize’ye çay top­la­ma­ya ça­ğır­dı. Rize’ye gelen Af­ri­ka­lı­lar ise çay­lık­lar­da renk­li gö­rün­tü­ler oluş­tur­du. Sa­de­ce çay top­la­mak­ta ba­şa­rı­lı ol­ma­yan Af­ri­ka­lı­lar kendi ara­la­rın­da oy­na­dık­la­rı fut­bol ile de her­ke­sin dik­ka­ti­ni çe­ki­yor. Mo­la­la­rı fut­bol ile de­ğer­len­di­ren Gam­bi­ya­lı çay tarım iş­çi­le­ri, ken­di­le­ri gibi Rize’ye çay top­la­mak için gelen Su­ri­ye uy­ruk­lu çay tarım iş­çi­le­ri ile de eğ­len­ce­li vakit ge­çi­ri­yor. Kı­sıt­la­ma­nın kalk­ma­sı­nı 4 gözle bek­le­yen çay iş­çi­le­ri fut­bol oy­na­mak için halı sa­ha­la­rın açıl­ma­sı için de sa­bır­sız­la­nı­yor.
“Fut­bol oy­na­mak çay top­la­mak­tan daha ke­yif­li bizim için”
Bir çok Af­ri­ka­lı’nın ül­ke­le­rin­den dün­ya­nın dört bir ya­nı­na ha­yat­la­rı­nı kur­tar­mak için çık­tı­ğı­nı ve bir ço­ğu­nun fut­bol­cu olmak ha­ya­li ta­şı­dı­ğı­nı söy­le­yen Gam­bi­ya­lı Mu­ham­med “Fut­bol oy­na­mak çay top­la­mak­tan daha güzel. Şimdi ben çay top­lu­yo­rum ama Ri­zes­por’a gi­din­ce çay top­la­ma­ya­ca­ğım. Bu­ra­da me­na­je­rim var benim. Faruk abim benim me­na­je­rim. Çay top­la­dık­tan sonra fut­bol oy­na­mak is­ti­yo­ruz” dedi.
Fut­bo­lu ve Ri­zes­por’u çok sev­di­ği­ni be­lir­ten She­ıkh Tıjan Dar­boe ise “Fut­bol se­vi­yo­rum, fut­bol çok güzel. Çay top­lu­yo­rum ama ben fut­bo­lu çok iyi bi­li­yo­rum. Ben Ri­zes­por’u se­vi­yo­rum ve orada oy­na­mak is­ter­dim. Çay top­la­mak bi­ti­yor. Fut­bol oy­na­mak is­ti­yo­rum. Fut­bo­lu ve Ri­zes­por’u çok se­vi­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Haber Merkezi

OLİMPİK PAZAR SPOR ŞAMPİYON

Ka­dın­lar Hent­bol 2. Lig A Göksu Akyel Gru­bun­da mü­ca­de­le veren Olim­pik Pa­zars­por Kadın Hent­bol ta­kı­mı şam­pi­yon ola­rak 1. Lig’e yük­sel­di.

Olim­pik Pazar Spor Ku­lü­bün­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Ka­dın­lar Hent­bol 2. Lig A Göksu Akyel Gru­bun­da oy­na­yan ta­kı­mı­mız 3. Etap maç­la­rı­nı Kır­şe­hir’de oy­na­ya­rak şam­pi­yon ol­muş­tur. Son maç Gök­türk GSK ile oy­na­yıp 34 – 25 galip gel­miş­tir. Çık­tı­ğı 8 maçın 8’ini de mağ­lu­bi­ye­tiz ta­mam­la­dık Olim­pik Pazar Spor Ku­lü­bü artık 1.​lig de ku­pa­mı­zı Kır­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı bize tak­dim etti. Kulüp baş­ka­nı­mız Rahmi Çakır ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­miz Efe­kan Kılıç da maçta ta­kı­ma des­tek verdi.” de­nil­di.

Haber Merkezi

Bölgesel Amatör Lig’de Heyecan Yeniden Başlıyor

Yüz­ler­ce ama­tör fut­bol ku­lü­bün­de bin­ler­ce ama­tör fut­bol­cu­nun me­rak­la bek­le­di­ği Böl­ge­sel Ama­tör Lig (BAL) tak­vi­mi açık­lan­dı.

Her yıl ül­ke­miz­de eylül ayı­nın son haf­ta­sın­da baş­la­yan ancak ya­şa­nan pan­de­mi do­la­yı­sıy­la 2020 yılı için­de baş­la­tı­la­ma­yan Böl­ge­sel Ama­tör Lig (BAL) maç­la­rı için Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) ta­ra­fın­dan yeni tak­vim açık­lan­dı ve ligin 9 Ha­zi­ran 2021 ta­ri­hin­de baş­la­ya­ca­ğı du­yu­rul­du.
Yak­la­şık 8 aylık bir ge­cik­me­nin ya­şan­dı­ğı 2020-2021 yılı BAL se­zo­nun­da bin­ler­ce ama­tör fut­bol­cu ya­şa­nan be­lir­siz­lik ne­de­niy­le tepki gös­ter­miş ve ses­le­ri­ni Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’a da du­yu­ra­rak lig­le­ri­nin en kısa sü­re­de baş­la­ma­sı­nı talep et­miş­ler­di. Ya­şa­nan ge­liş­me so­nun­da 26 Şubat 2021 ta­ri­hin­de ligin 17 Nisan iti­ba­riy­le 266 ta­kı­mın ka­tı­lı­mıy­la baş­la­ya­ca­ğı açık­la­nır­ken, ülke ge­ne­lin­de artan ko­ro­na virüs va­ka­la­rı ne­de­niy­le lig yine er­te­len­miş­ti.
26 Mayıs ta­ri­hin­de açık­la­nan yeni tak­vim ile 2020-2021 yılı BAL se­zo­nu 32 grup­ta 108 ta­kı­mın ka­tı­lı­mıy­la oy­na­na­cak ve ligin so­nun­da 8 takım 3. Lig’e yük­se­lecek. BAL Ligi’nin baş­la­ya­cak ol­ma­sı, Çam­lı­hem­şin Be­le­di­yes­por, İl Özel İda­res­por ve Sa­lar­has­por ta­kım­la­rı­nın aynı grup­ta mü­ca­de­le ede­ce­ği Rize’de de se­vinç­le kar­şı­lan­dı.
Ha­zır­lık­la­rı­na yak­la­şık 8 ay önce baş­la­yan Rize İl Özel İdare Spor Ku­lü­bü’nde Tek­nik Di­rek­tör Mi­ka­il Üzüm­cü, “Yedi aydır be­lir­siz bir süreç vardı. Ka­tı­lan bütün ta­kım­la­rı­mı­za ha­yır­lı uğur­lu olsun.
Rab­bim ka­za­sız be­la­sız bir lig nasip etsin” dedi.
He­def­le­ri­nin Rize gru­bu­nu şam­pi­yon ola­rak ta­mam­la­mak ve kalan maç­la­rı da ka­za­nıp 3. Lig’e çık­mak ol­du­ğu­nu söy­le­yen Üzüm­cü, “Biz böl­ge­nin ço­cuk­la­rı­nı oy­na­ta­rak hep be­ra­ber bir he­de­fe ulaş­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız.
Ay­lar­dır emek veren pırıl pırıl bir eki­bi­miz var. Biz bu ekip­le yola gir­dik ve bu ekip­le devam ede­ce­ğiz.
Gönül ister ki biz çı­ka­lım ve Rize’mizi güzel bir şe­kil­de tem­sil et­me­ye ça­lı­şa­lım.
Hak eden, cen­til­men­ce oy­na­yan, bu­ra­dan çıkar in­şal­lah. Rize’mize ya­kı­şır bir şe­kil­de dı­şa­rı­da oy­na­ya­ca­ğı­mı­za emi­nim. Hak ede­nin ka­zan­dı­ğı bir lig ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum” diye ko­nuş­tu.
Rize İl Özel İdare Spor Ku­lü­bü Spor­tif Di­rek­tö­rü Sü­ley­man Baş ise ligin baş­la­ma­sıy­la il­gi­li be­lir­siz­li­ğin ni­ha­yet sona er­di­ği­ni dile ge­ti­re­rek, “Sı­kış­tı­rıl­mış bir lig oy­na­ya­ca­ğız. Üç takım var, hak eden ka­zan­sın ve şam­pi­yon olsun. Rize’den 3. Lig’e bir takım ka­zan­dır­mak mak­sa­dıy­la yola çık­tık. Sekiz aydır ça­lı­şı­yo­ruz. Çok zor ra­kip­ler bek­li­yor bizi. Statü pek doğal ol­ma­dı ama hiç yok­tan iyi­dir” açık­la­ma­sı­nı yaptı.
Ligin ilk ma­çın­da Rize İl Özel İda­res­por ta­kı­mıy­la oy­na­ya­cak olan ve yak­la­şık 6 aydır ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Sa­lar­has­por’da ise Tek­nik Di­rek­tör Ercan Ya­zı­cı, “Yak­la­şık 6 aydır emek ve­ri­yo­ruz. Bu sü­reç­te maddi ma­ne­vi çok zor­luk­lar ya­şa­dık. Ama en so­nun­da ni­ha­yet bu lig oy­na­na­cak. En azın­dan ço­cuk­lar için bir fır­sat. Rize’deki üç ta­kı­mı­mız için de ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum.
Ni­ye­ti­miz bir Rize ta­kı­mı­mı­zın 3. Lig’e çık­ma­sı­dır. Bu ligi ben yerel ta­bir­le “Haş­la­ma Lig” ola­rak isim­len­di­ri­yo­rum. Bu ligi böyle haş­la­ma bir lig ola­rak bi­ti­re­ce­ğiz.
Ama kö­tü­nün iyisi di­ye­lim. En azın­dan ço­cuk­la­rın ver­miş ol­du­ğu emek­ler boşa git­me­yecek. Gönül is­ter­di ki başta bu lig oy­nan­sın. Zaten şim­di­ye kadar çok­tan bit­miş­ti.
Veya en ba­şın­dan bu lig bu sene oy­nan­ma­ya­cak de­se­ler­di ve bu kadar emek ve­ril­me­sey­di. Kö­tü­nün iyisi ola­rak ni­te­len­di­ri­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Haber Merkezi

Çaykur, Sanayi Devleri Arasında 74. Sıraya Yükseldi

İstan­bul Sa­na­yi Odası’nın ha­zır­la­dı­ğı “Tür­ki­ye’nin 500 Büyük Sa­na­yi Ku­ru­lu­şu 2020 Araş­tır­ma­sı­na göre, Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü (ÇAY­KUR), yük­se­li­şi­ni devam et­ti­re­rek en büyük 74. sa­na­yi ku­ru­lu­şu oldu.

İstan­bul Sa­na­yi Odası (İSO) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Erdal Bah­çı­van, dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sın­da, İSO’nun ”Tür­ki­ye’nin 500 Büyük Sa­na­yi Ku­ru­lu­şu” araş­tır­ma­sı­nın so­nuç­la­rı­nı açık­la­dı.
Tür­ki­ye’nin sa­na­yi dev­le­ri ara­sın­da 2018 yı­lın­da 91. sı­ra­da yer alır­ken 2019’da 79. sı­ra­ya yük­se­len ÇAY­KUR, 2020 yı­lın­da da yük­se­li­şi­ni sür­dür­me­ye devam ede­rek üre­tim­den sa­tış­lar­da 3 mil­yar 159 mil­yon 163 bin 182 lira ile 74. sı­ra­ya yer­leş­ti. Araş­tır­ma­nın zir­ve­sin­de TÜP­RAŞ, üre­tim­den sa­tış­lar­da 58 mil­yar 593 mil­yon li­ray­la lis­te­de ilk sı­ra­yı alır­ken, Ford Oto­mo­tiv 45 mil­yar 223 mil­yon li­ray­la ikin­ci, Oyak-Re­na­ult Oto­mo­bil Fab­ri­ka­la­rı ise 31 mil­yar 242 mil­yon li­ray­la üçün­cü oldu. Geçen yıl üçün­cü sı­ra­da bu­lu­nan To­yo­ta, 30 mil­yar 812 mil­yon li­ray­la dör­dün­cü ba­sa­ma­ğa ge­ri­ler­ken, be­şin­ci sı­ra­da­ki şir­ket is­mi­nin açık­lan­ma­sı­nı is­te­me­di. İlk 10’da bu­lu­nan diğer şir­ket­ler ise Star Ra­fi­ne­ri, Ar­çe­lik, Tofaş, Ereğ­li Demir ve Çelik, İsken­de­run Demir ve Çelik ola­rak sı­ra­lan­dı.
İhra­cat ge­ri­ler­ken ih­ra­cat­çı sa­yı­sı arttı
Tür­ki­ye’nin 500 büyük sa­na­yi ku­ru­lu­şu­nun üre­tim­den sa­tış­la­rı 2020’de ön­ce­ki yıla göre yüzde 15,3 ar­ta­rak 1 tril­yon 179 mil­yar li­ra­ya yük­sel­di. Bü­yü­me per­for­man­sı, 2018’deki yüzde 34,5 ve 2019’daki yüzde 16,4’lük ar­tış­lar­la kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da ya­vaş­la­dı.
İSO 500’ün ih­ra­ca­tı yüzde 12,8 ge­ri­le­ye­rek 64,1 mil­yar dolar oldu. İhra­cat per­for­man­sı Tür­ki­ye’nin genel ve sa­na­yi ih­ra­cat per­for­man­sın­dan bir öl­çü­de olum­suz ay­rış­sa da İSO 500 yine Tür­ki­ye ih­ra­ca­tı için­de­ki ağır­lı­ğı­nı ko­ru­du. En büyük 500 şir­ket, geçen yıl Tür­ki­ye ih­ra­ca­tı­nın 37,8’ini, sa­na­yi sek­tö­rü ih­ra­ca­tı­nın ise yüzde 39,2’sini ger­çek­leş­tir­di. 2000’li yıl­la­rın or­ta­la­rın­dan iti­ba­ren 460 ban­dın­da sey­re­den ih­ra­cat yapan ku­ru­luş­la­rın sa­yı­sı 2020’de 465 oldu.
Fa­ali­yet karı yüzde 55 arttı
Araş­tır­ma­ya göre, sı­ra­la­ma­nın ilk 50’sini oluş­tu­ran ku­ru­luş­la­rın top­lam üre­tim­den sa­tış­lar için­den al­dı­ğı pay bir mik­tar azal­mak­la bir­lik­te top­lam­da yüzde 50’ye yakın se­vi­ye­le­ri­ni ko­ru­du. Araş­tır­ma­nın temel gös­ter­ge­le­rin­den İSO 500 Büyük Sa­na­yi Ku­ru­lu­şu’nun esas fa­ali­yet­le­rin­den elde et­ti­ği karı gös­te­ren fa­ali­yet karı, bir ön­ce­ki yıla göre yüzde 55 ar­ta­rak 142,8 mil­yar TL oldu. Fa­ali­yet kar­lı­lı­ğı oranı da 2,7 puan ar­ta­rak yüzde 10,8’e çıktı. Ben­zer şe­kil­de öl­çül­me­ye baş­lan­dı­ğı 2013’ten bu yana 2019 yılı hariç sü­rek­li artış gös­te­ren FAVÖK bü­yük­lü­ğü, 2020’de yüzde 43,1 ar­tış­la 184,4 mil­yar li­ra­ya çı­kar­ken, FAVÖK kar­lı­lı­ğı oranı da 2,6 puan yük­se­liş­le yüzde 13,9’a ulaş­tı. Vergi ön­ce­si dönem kar ve zarar top­la­mı da yüzde 50,1 ar­ta­rak 92,5 mil­yar TL oldu. Sa­na­yi ku­ru­luş­la­rı­nın kar­la­rı 2020 yı­lın­da artış eği­li­mi gös­ter­di.
Fi­nans­man gi­der­le­ri yüzde 39,2 arttı
İSO 500’ün kar­lı­lık ve­ri­le­ri­ne göre, fa­ali­yet kar­lı­lı­ğın­da­ki iyi­leş­me­nin yanı sıra özel­lik­le net kam­bi­yo kar­la­rı­nın et­ki­siy­le üre­tim fa­ali­ye­ti dışı ge­lir­ler­de­ki artış da kar­lı­lı­ğa po­zi­tif katkı yaptı.
İSO 500’ün diğer fa­ali­yet­ler­den ola­ğan gelir ve kar­la­rı 237,9 mil­yar lira iken, gider ve za­rar­la­rı 194,4 mil­yar lira ola­rak ger­çek­leş­ti. Bu iki rakam ara­sın­da­ki fark alın­dı­ğın­da, İSO 500’ün 43,4 mil­yar li­ra­lık üre­tim fa­ali­ye­ti dışı net gelir elde et­ti­ği gö­rül­dü.
Fi­nans­man gi­der­le­ri, İSO 500’ün kar­lı­lı­ğın­da be­lir­le­yi­ci ol­ma­yı sür­dür­dü. Fi­nans­man gi­der­le­ri yüzde 39,2 ar­tış­la 88,8 mil­yar li­ra­ya yük­sel­di.
İSO 500’ün 2020’de top­lam borç­la­rı yüzde 23 ar­ta­rak 499,6 mil­yar li­ra­ya ulaş­tı. Fir­ma­lar, fa­ali­yet kar­lı­lı­ğın­da­ki ar­tı­şın des­te­ğiy­le öz kay­nak­la­rı­nı da yüzde 23,2 gibi ben­zer bir oran­da bü­yü­te­bil­di.
Kısa va­de­li borç­lar­da yüzde 22,4’lük artış
Borç­la­rın va­de­le­ri­ne göre ge­li­şi­min­de ise kısa va­de­li mali borç­lar yüzde 22,4’lük ar­tış­la 206 mil­yar li­ra­ya yük­se­lir­ken, uzun va­de­li mali borç­lar ise yüzde 23,3 yük­se­liş­le 293,5 mil­yar li­ra­ya çıktı.
En önem­li gös­ter­ge­ler­den top­lam var­lık­lar için­de dönen ve duran var­lık­lar iliş­ki­si­ne ba­kıl­dı­ğın­da, İSO 500’de duran var­lık­la­rın top­lam ak­tif­ler için­de­ki payı 2015 yı­lın­da yüzde 46,3’e kadar yük­sel­dik­ten sonra ge­ri­le­me­ye baş­la­ya­rak 2019’da yüzde 39,1 oldu.
Geçen yıl duran var­lık­la­rın payı 2,8 puan daha aza­la­rak yüzde 36,3’e ge­ri­le­di. Ola­ğan dışı ko­şul­lar fir­ma­la­rı likit var­lık­la­ra yö­nel­tir­ken, duran var­lık ya­tı­rım­la­rı­nı sı­nır­la­dı.
KDV yükü yüzde 14,3 arttı
İSO 500’ün dev­re­den KDV yükü ön­ce­ki yıla göre yüzde 14,3 ar­tış­la 12,4 mil­yar lira oldu. Bu ra­ka­mın, İSO 500’ün top­lam mali borç­la­rı­nın yüzde 2,5’i dü­ze­yin­de ol­du­ğu bil­di­ril­di.
En büyük 500 ku­ru­luş ara­sın­da geçen yıl kar eden ku­ru­luş sa­yı­sı 411’den 423’e yük­sel­di.
Tek­no­lo­ji yo­ğun­lu­ğu­na göre ya­ra­tı­lan katma değer açı­sın­dan, 2018’de orta yük­sek ve yük­sek tek­no­lo­jiy­le ya­ra­tı­lan katma değer top­la­mı yüzde 27,5 iken, bu oran 2019’da yüzde 30,4’e, geçen yıl ise yüzde 31,2’ye çıktı.
Ar-Ge har­ca­ma­sı yapan ku­ru­luş sa­yı­sı da 2013 yı­lın­dan beri ka­de­me­li ola­rak ar­tı­yor. Geçen yıl Ar-Ge yapan ku­ru­luş sa­yı­sı 271, Ar-Ge har­ca­ma­la­rı da yüzde 4,9 ar­ta­rak 6,2 mil­yar lira oldu. 2019’da yüzde 0,58 olan Ar-Ge har­ca­ma­la­rı­nın üre­tim­den sa­tış­la­ra oranı, geçen yıl yüzde 0,53’e ge­ri­le­di.
İstih­dam ar­tı­şı yüzde 3’e yak­laş­tı
İSO 500’ün is­tih­da­mı tüm olum­suz ge­liş­me­le­re rağ­men yüzde 2,9 artış gös­ter­di. Öde­nen maaş ve üc­ret­ler­de­ki artış oranı ise yüzde 14,4 oldu.
Ya­ban­cı ser­ma­ye paylı ku­ru­luş­la­rın sa­yı­sı geçen yıl 110’a indi. Bu ge­liş­me, 2009’dan sonra İSO 500 için­de yer alan ya­ban­cı ser­ma­ye paylı ku­ru­luş sa­yı­sın­da ya­şa­nan ka­de­me­li ge­ri­le­me­nin devam et­ti­ği­ni gös­ter­di. Halka açık ku­ru­luş­la­rın sa­yı­sı 67 ile yatay sey­ri­ni ko­ru­du.
İlk 500’de yer alan ku­ru­luş­la­rın bağlı ol­du­ğu oda bil­gi­le­ri­ne göre sı­ra­lan­ma­sı so­nu­cu sa­na­yi­de­ki Ana­do­lu ağır­lı­ğı­nın art­tı­ğı göz­len­di. Buna göre son yıl­lar­da sa­yı­sal ola­rak düşüş ya­şan­ma­sı­na kar­şın en büyük pay 161 şir­ket­le hala İstan­bul Sa­na­yi Odası’na ait bu­lu­nu­yor. İstan­bul’u 44 şir­ket­le Ege Böl­ge­si Sa­na­yi Odası iz­ler­ken, An­ka­ra 37, Ko­ca­eli 36, Ga­zi­an­tep 29, Bursa 19 şir­ket­le araş­tır­ma­da yer aldı. Haber Merkezi

Aşılamada yeni dönem

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca, Bilim Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı’nın ar­dın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “1 Ha­zi­ran’dan iti­ba­ren aşı­la­ma prog­ra­mı­mız hız­lan­mış ola­cak. 1 Ha­zi­ran’dan iti­ba­ren 50 yaş üzeri va­tan­daş­la­rı­mı­zın da aşı­lan­ma­sı­na baş­la­na­cak” dedi.

“1 HAZİRAN’DAN İTİBAREN 50 YAŞ VE ÜZERİ AŞI­LA­NA­CAK”
Nor­mal­leş­me dö­ne­min­de kı­sıt­la­ma­la­rın gi­de­rek aza­la­ca­ğı ancak bi­rey­sel ted­bir­le­rin öne çı­ka­ca­ğı ve yay­gın aşı­la­ma ile güç­len­di­ril­miş bir uy­gu­la­ma he­def­li­yo­ruz.
1 Ha­zi­ran’dan iti­ba­ren aşı­la­ma prog­ra­mı­mız hız­lan­mış ola­cak. Bu kap­sam­da 1 Ha­zi­ran­dan iti­ba­ren 50 yaş üzeri va­tan­daş­la­rı­mı­zın da aşı­lan­ma­sı­na baş­la­na­cak­tır dedi.


Haber Merkezi

Karadeniz’de 2 ilde vakalar arttı, 16 ilde düştü

Son açık­la­nan il­le­re göre haf­ta­lık vaka (100 binde) tab­lo­su­na göre Ka­ra­de­niz’de bu­lu­nan 18 il içe­ri­sin­de Sam­sun ve Gü­müş­ha­ne dı­şın­da­ki tüm il­ler­de vaka sa­yı­sı düştü.

Son açık­la­nan il­le­re göre haf­ta­lık vaka (100 binde) tab­lo­su­na göre Ka­ra­de­niz’de bu­lu­nan 18 il içe­ri­sin­de Sam­sun ve Gü­müş­ha­ne dı­şın­da­ki tüm il­ler­de vaka sa­yı­sı düştü.
İllere göre haf­ta­lık vaka sa­yı­sı (100 binde) açık­lan­dı­ğı ilk haf­ta­lar­da Tür­ki­ye’de nü­fu­sa oran­la en çok vaka sa­yı­sı­na sahip il ola­rak dik­kat çeken Sam­sun, son haf­ta­lar­da­ki vaka aza­lı­şı ile bu sı­ra­la­ma­da en son­la­ra doğru düş­müş­tü. 8-14 Mayıs’ta il ba­zın­da 100 bin nü­fu­sa kar­şı­lık gelen haf­ta­lık Ko­vid-19 va­ka­sı sa­yı­la­rın­da 95,57 olan Sam­sun’daki vaka sa­yı­sı 15-21 Mayıs ta­rih­le­ri ara­sın­da­ki nü­fu­sa oran­la vaka sa­yı­sın­da ise 97,19’a yük­sel­di. 8-14 Mayıs’ta il ba­zın­da 100 bin nü­fu­sa kar­şı­lık gelen haf­ta­lık Ko­vid-19 va­ka­sı sa­yı­la­rın­da 109,38 vaka sa­yı­sı­na sahip olan Gü­müş­ha­ne’nin nü­fu­sa oran­la vaka sa­yı­sı da 100 bin 163,72’ye yük­sel­di. Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’ndeki diğer 16 ilde 8-14 Mayıs ile 15-21 Mayıs ta­rih­le­ri ara­sın­da­ki İllere Göre Haf­ta­lık Vaka Sa­yı­sı (100 binde) ra­kam­la­rın­da düşüş ya­şan­dı. Va­ka­lar 2 ilde arttı, 16 ilde düştü Nü­fu­sa oran­la vaka sa­yı­sın­da Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’ndeki il­le­re ba­kıl­dı­ğın­da 100 bin nü­fu­sa oran­la Art­vin’deki vaka sa­yı­sı geçen haf­ta­ya göre 78,47’den 74,93’e düştü. Rize’de 167,27 olan vaka sa­yı­sı 119,64’e düştü. Bay­burt’ta 95,23 olan vaka sa­yı­sı 65,93’e düştü. Trab­zon’da 125,14 olan vaka sa­yı­sı 93,73’e düştü. Gü­müş­ha­ne’de 109,38 olan vaka sa­yı­sı 163,72’ye yük­sel­di. Gi­re­sun’da 134,83 olan vaka sa­yı­sı 84,64’e düştü. Ordu’da 149,72 olan vaka sa­yı­sı 117,28’e düştü. To­ka­t­2­ta 139,50 olan vaka sa­yı­sı 112,90’a düştü. Sam­sun’da 95,57 olan vaka sa­yı­sı 97,19’a yük­sel­di. Amas­ya’da 125,19 olan vaka sa­yı­sı 79,29’a düştü. Çorum’da 129,78 olan vaka sa­yı­sı 99,03’e düştü. Sinop’ta 97,02 olan vaka sa­yı­sı 57,28’e düştü. Kas­ta­mo­nu’da 145,86 olan vaka sa­yı­sı 99,10’a düştü. Ka­ra­bük’te 134,23 olan vaka sa­yı­sı 73,48’e düştü. Bar­tın’da 126,14 olan vaka sa­yı­sı 83,43’e düştü. Zon­gul­dak’ta 147,66 olan vaka sa­yı­sı 129,90’a düştü. Düzce’de 127,88 olan vaka sa­yı­sı 118,08’e düştü. Bolu’da 155,65 olan vaka sa­yı­sı da 139,14’e düştü.


Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin Hanıma Rizeliler Güzel Ders Veriyor

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, “Gelin hanım beni Ne­tan­ya­hu’nun ya­nı­na ko­yu­yor ve onun ar­dın­dan mem­le­ke­tim Rize’ye gi­di­yor. Gelin ha­nı­ma mem­le­ke­tim Rize’de gö­rül­dü­ğü gibi gayet güzel ders ve­ri­li­yor. Ne­re­de nasıl adım atı­la­ca­ğı­nı çok iyi bil­mek lazım” dedi.

AK Parti grup top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, yargı pa­ket­le­rin­den terör ve suç ör­güt­le­ri­ne yö­ne­lik ya­pı­lan ope­ras­yon­la­ra kadar önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
Meral Ak­şe­ner’in Rize zi­ya­re­tin­de ya­şa­nan olay­la­ra de­ği­nen Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, suç­la­ma­la­ra maruz kalan İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu’ya da sahip çıktı.
“Ba­ğım­sız ve ta­raf­sız yargı da ada­le­tin te­me­li­dir”
Ada­le­tin in­sa­noğ­lu­nun yer­yü­zü­ne gel­di­ği gün­den beri en çok ara­yış­ta bu­lun­du­ğu konu ol­du­ğu­nu be­lir­ten ve ada­le­tin te­me­lin­de de dışa ba­ğım­lı­lı­ğı or­ta­dan kal­dır­mak ol­du­ğu­nu söy­le­yen Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, “Yar­gı­nın dışa ba­ğım­lı­lı­ğı nedir?
Ve­sa­ye­te selam duran, dar­be­le­rin, darbe gi­ri­şim­le­ri­nin apa­ra­tı olan, vic­da­nı­nı ve ak­lı­nı ki­ra­ya veren bir yargı dışa ba­ğım­lı­dır.
Biz buna son ver­dik, bu işi bi­tir­dik.
Ada­let mül­kün te­me­li.
Ba­ğım­sız ve ta­raf­sız yargı da ada­le­tin te­me­li­dir.
Geç­miş­te belli bir ide­olo­ji­ye hiz­met eden, adeta oli­gar­şik bir yanın söz­cü­lü­ğü­nü yapan ha­kim­ler ve sav­cı­lar ku­rul­la­rı­nı ha­tır­la­yın.
Önce ve­sa­yet güç­le­ri­nin, ar­dın­dan da FETÖ’nün yar­gı­yı araç­sal­laş­tır­dı­ğı, Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Ku­ru­lu­nun da bunun bek­çi­li­ği ile gö­rev­len­di­ril­di­ği dö­nem­le­rin acı tec­rü­be­le­ri­ni hep bir­lik­te ağır be­del­ler öde­ye­rek ya­şa­dık.
Bugün ise aynı ku­rul­da mil­le­tin seç­ti­ği Cum­hur­baş­ka­nı ve mil­le­tin seç­ti­ği ve­kil­ler ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen üye­ler var.
En son dün par­la­men­to­muz­da gayet güzel, mem­nu­ni­yet ve­ri­ci bir seçim ger­çek­leş­ti­ril­di ve Ha­kim­ler Sav­cı­lar Ku­ru­lu, par­la­men­to­mu­zu oluş­tu­ran mil­let­ve­kil­le­ri­nin ira­de­si ile te­cel­li etmiş oldu.
Bu ve­si­le ile Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Ku­ru­lu aday­la­rı­nın be­lir­len­me­sin­de uz­laş­ma­yı öne çı­kar­tan si­ya­si par­ti­le­re ve mil­let­ve­kil­le­ri­ne şah­sım, par­tim adına, Cum­hur İtti­fa­kı adına te­şek­kür edi­yo­rum.
Bu uz­laş­ma tab­lo­su yeni ana­ya­sa ça­lış­ma­la­rı için de fev­ka­la­de ümit ve mem­nu­ni­yet ve­ri­ci­dir.
Si­ya­set ku­ru­mu­nun de­mok­ra­si­mi­zin ka­za­nım­la­rı­nı ve milli ira­de­yi si­ya­si ta­ri­hi­mi­ze mü­hür­le­yecek yeni bir ana­ya­sa ya­pa­ca­ğı­na da ina­nı­yo­rum” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.
Gazi Mus­ta­fa Kemal’in 1921 ana­ya­sa­sı ta­nı­mı­nı ha­tır­la­tan Er­do­ğan, “İnşal­lah yeni ana­ya­sa da mil­le­tin vic­da­nın­dan, mil­le­tin ka­na­atin­den çı­ka­cak, ya­rın­la­rı­mı­za, ge­lecek ne­sil­le­re bı­ra­ka­ca­ğı­mız en de­ğer­li miras ola­cak­tır” diye ko­nuş­tu.
Re­form ça­lış­ma­la­rın­da ilk sı­ra­la­rı ada­le­tin en ideal şe­kil­de te­cel­li­si­ni sağ­la­ya­cak ça­lış­ma­la­ra ayı­ra­rak mil­le­tin se­si­ne kulak ver­dik­le­ri açık­la­ma­sın­da bu­lu­nan ve daha ön­ce­ki yıl­lar­da ka­nun­la­şan yargı pa­ket­le­rin­den bah­se­den Er­do­ğan, re­form ça­lış­ma­la­rı­nın yeni bir hal­ka­sı­nı oluş­tu­ran dör­dün­cü yargı pa­ke­ti­nin ya­kın­da Mec­li­se su­nu­la­ca­ğı­nı söy­le­di.
Er­do­ğan, “Bu pa­ket­le idari yar­gı­da va­tan­da­şın işini ko­lay­laş­tı­ran, ceza yar­gı­la­ma­sın­da gü­ven­ce­le­ri ar­tı­ran çok önem­li ye­ni­lik­ler ge­ti­ril­mek­te­dir.
Hemen ar­dın­dan be­şin­ci yargı pa­ke­ti için kol­la­rı sı­vı­yo­ruz.
Ada­let hiz­me­ti, eser ve hiz­met si­ya­se­ti­mi­zin ay­rıl­maz bir par­ça­sı­dır.
Ama­cı­mız 15 Tem­muz’da mil­le­tin yaz­dı­ğı des­ta­nı hu­kuk­la taç­lan­dı­ran, dar­be­ci­ler­den mil­let adına hesap soran, yar­gı­nın daha iyi iş­le­me­si ve hukuk dev­le­ti­nin tüm un­sur­la­rı ile tah­kim edil­me­si­dir” şek­lin­de ko­nuş­tu.
“Suç ör­güt­le­ri­ni 19 yıl bo­yun­ca el­le­rin­de­ki tüm im­kan­la­rı ala­rak birer birer çö­kert­tik”
Em­ni­yet ko­nu­sun­da da ta­ri­hi ba­şa­rı­la­ra imza at­tık­la­rı­nın al­tı­nı çizen Er­do­ğan, “Terör ör­güt­le­ri­nin, suç çe­te­le­ri­nin çe­şit­li gö­rü­nüm­ler al­tın­da­ki ulus­la­ra­ra­sı ajan­la­rın ve on­la­rın yerli iş­bir­lik­çi­le­ri­nin cirit at­tı­ğı Tür­ki­ye’yi mil­le­ti­mi­zin ba­şı­nı hu­zur­la yas­tı­ğı­na ko­ya­bil­di­ği gü­ven­li bir ülke ha­li­ne ge­tir­dik.
Terör me­se­le­si­ni ül­ke­mi­zin gün­de­min­den çı­kar­ta­bil­mek için dün­ya­da tec­rü­be edil­miş tüm yol­la­rı de­ne­dik.
Ön­ce­lik­le terör ör­güt­le­ri­nin is­tis­mar et­ti­ği sorun alan­la­rı­nı or­ta­dan kal­dır­dık.Biraz önce özet­le ifade et­ti­ğim ada­let re­form­la­rı ve idari dü­zen­le­me­ler­le Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daş­la­rı­nın ta­ma­mı­nın tüm hak ve öz­gür­lük­ler­den eşit dü­zey­de fay­da­la­na­bil­me­si­ni sağ­la­ya­cak ze­mi­ni oluş­tur­duk.
Çözüm Sü­re­ci diye ha­fı­za­la­ra ka­zı­nan yön­tem ile terör ör­gü­tü­nü su­hu­let­le sı­nır­la­rı­mız­dan çı­kart­ma­nın yol­la­rı­nı ara­dık.
PKK terör ör­gü­tü­nün bu hasbi ve harbi yak­la­şı­mı­mı­zı kendi hain emel­le­ri için kul­lan­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı gö­rün­ce de te­rö­rist­le­rin ba­şı­nı ez­mek­te te­red­düt et­me­dik.
Bugün kendi sı­nır­la­rı­mız için­de adeta felç et­ti­ği­miz terör ör­gü­tü­nü Irak ve Su­ri­ye sı­nır­la­rı­mı­zın öte­sin­de de teh­dit ol­mak­tan çı­kart­ma aşa­ma­sı­na gel­miş bu­lu­nu­yo­ruz.
Terör ör­gü­tü­nün si­ya­si alan­da­ki uzan­tı­la­rı­nı da de­mok­ra­tik hukuk dev­le­ti il­ke­sin­den ay­rıl­ma­dan yakın takip al­tın­da tu­ta­rak ör­gü­tün ha­re­ket ala­nı­nı ta­ma­men or­ta­dan kal­dı­rı­yo­ruz.
Coğ­raf­ya­mız­da özel­lik­le tü­re­miş en sinsi ve teh­li­ke­li terör ör­güt­le­rin­den olan FETÖ’yü dev­let ve top­lum ha­ya­tı­mız­dan ka­zı­yıp atmak için yoğun çaba har­ca­dık.
FETÖ’nün 17-25 Ara­lık em­ni­yet yargı darbe gi­ri­şi­mi ile açığa çıkan, MİT tır­la­rı ha­di­se­siy­le de­re­ce­si yük­se­len, 15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­mi ile zir­ve­ye ula­şan iha­net­le­ri­ne karşı mil­le­ti­miz­le bir­lik­te şanlı bir mü­ca­de­le yü­rüt­tük.
Bugün Tür­ki­ye bir­li­ği­ne, be­ra­ber­li­ği­ne, is­tik­la­li­ne, is­tik­ba­li­ne sıkı sı­kı­ya hap çı­kı­yor­sa bu mü­ca­de­le­ler sa­ye­sin­de­dir.Aynı şe­kil­de irili ufak­lı pek çok terör ör­gü­tü­nü eylem ya­pa­maz hale ge­ti­re­rek saf dışı bı­rak­tık.
Suç ör­güt­le­ri­ne karşı da ta­viz­siz bir mü­ca­de­le yü­rüt­tük. Geç­miş­te si­ya­se­ti ve top­lum ha­ya­tı­nı yö­ne­tecek, yön­len­di­recek de­re­ce­de etki sa­hi­bi olan suç ör­güt­le­ri­ni 19 yıl bo­yun­ca el­le­rin­de­ki tüm im­kan­la­rı ala­rak birer birer çö­kert­tik.
Hakkı gasp edi­len, mağ­dur olan, canı ve malı teh­dit al­tın­da olan va­tan­daş­la­rı­mı­zın tek baş­vu­ru mer­ci­nin gü­ven­lik güç­le­ri­miz ve yargı ku­rum­la­rı­mız ol­ma­sı­nı sağ­la­dık.
Bir dönem ül­ke­nin dört bir ya­nın­da tü­re­miş, ke­ra­me­ti ken­din­den men­kul, caf­caf­lı la­kap­lar­la anı­lan sözde ba­ba­la­rın racon kes­ti­ği Tür­ki­ye’yi hu­kuk­tan başka yön­tem­le­rin ge­çer­li ol­ma­dı­ğı bir se­vi­ye­ye ge­tir­dik” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Özel­lik­le uyuş­tu­ru­cu suç­la­rı ile mü­ca­de­le eder­ken kim­se­nin gö­zü­nün ya­şı­na bak­ma­dık­la­rı­nı ifade eden Er­do­ğan, “Dün­ya­da uyuş­tu­ru­cu suç­la­rı­na en ağır ce­za­la­rın ve­ril­di­ği ül­ke­le­rin ba­şın­da ge­li­yo­ruz.Bugün ül­ke­miz­de­ki ce­za­ev­le­rin­de tu­tuk­lu veya hü­küm­lü ola­rak bu­lu­nan 283 bin ki­şi­nin 88 bini uyuş­tu­ru­cu ve bağ­lan­tı­lı suç­lar se­be­biy­le ora­da­dır.
Sa­de­ce son 3,5 yılda 530 binin üze­rin­de ope­ras­yon ya­pı­la­rak 750 bine yakın uyuş­tu­ru­cu suçu şüp­he­li­si gö­zal­tı­na alın­mış, bun­lar­dan 85 bini tu­tuk­lan­mış­tır.
Bu ope­ras­yon­lar­da pi­ya­sa de­ğe­ri 63 mil­yar li­ra­yı geçen uyuş­tu­ru­cu mal­ze­me ele ge­çi­ril­miş­tir.
Yü­rüt­tü­ğü­müz ka­rar­lı mü­ca­de­le sa­ye­sin­de uyuş­tu­ru­cu­ya bağlı ölüm­ler 3’te 1 ora­nın­da azal­mış­tır.
Or­ga­ni­ze suç ör­güt­le­ri­ne karşı son 5 yılda bin 700’e yakın ope­ras­yon ya­pıl­mış, 21 binin üze­rin­de kişi gö­zal­tı­na alın­mış, 8 bine yakın kişi tu­tuk­lan­mış­tır.
Nisan 2020’de yü­rür­lü­ğe giren ikin­ci yargı pa­ke­tin­de or­ga­ni­ze suç ör­gü­tü ku­ran­la­ra ve­ri­len ce­za­yı 4 yıl­dan 8 yıla, örgüt üye­le­ri­ne ve­ri­len ce­za­yı da 2 yıl­dan 4 yıla çı­kart­tık.
Suç ör­güt­le­ri­nin önem­li iş­ti­gal alan­la­rın­dan olan ka­çak­çı­lık ope­ras­yon­la­rın­da da ta­ri­hi re­kor­lar kı­rıl­mış­tır.
Sa­de­ce son 3,5 yılda 42 mil­yon pa­ket­ten fazla kaçak si­ga­ra, 27 mil­yon lit­re­den fazla kaçak akar­ya­kıt ele ge­çi­ril­miş­tir.
Asa­yiş olay­la­rın­da­ki be­lir­gin azal­ma da ül­ke­miz­de huzur ve güven or­ta­mı­nın ne de­re­ce kök­leş­ti­ği­nin en somut işa­re­ti­dir.Suç sa­yı­la­rı aza­lır­ken suç­la­rın ay­dın­la­tıl­ma oran­la­rı da gi­de­rek yük­sel­mek­te­dir.
Bu ba­şa­rı­lar AK Parti’nin 19 yıl­lık hü­kü­met­le­ri bo­yun­ca ke­sin­ti­siz şe­kil­de sür­müş ve son dö­nem­de daha da art­mış­tır” dedi.

“Gelin ha­nı­ma mem­le­ke­tim Rize’de gayet güzel ders ve­ri­li­yor”
Sa­lon­da bu­lu­nan­la­ra, geç­miş­te oluş­tu­ru­lan kaos or­tam­la­rı­nı ve gü­nü­müz­de ya­şa­nan top­lu­mu ay­rış­tır­ma gi­ri­şim­le­ri­ni an­la­tan, gü­nü­müz­de suç ör­güt­le­ri­ne yö­ne­lik ya­pı­lan ope­ras­yon­la­rı gös­te­ren bir video iz­le­ten ve ar­dın­dan ko­nu­şan Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, “Te­rör­le, çe­te­ler­le, suç ör­güt­le­riy­le mü­ca­de­le­de elde edi­len bu ba­şa­rı­lar va­tan­da­şı­mı­zın dev­le­ti­ne olan gü­ve­ni­ni ar­tı­rır­ken, bi­ri­le­ri­ni de ra­hat­sız et­miş­tir. Gelin hanım beni Ne­tan­ya­hu’nun ya­nı­na ko­yu­yor ve onun ar­dın­dan mem­le­ke­tim Rize’ye gi­di­yor. Gelin ha­nı­ma mem­le­ke­tim Rize’de gö­rül­dü­ğü gibi gayet güzel ders ve­ri­li­yor. Ne­re­de nasıl adım atı­la­ca­ğı­nı çok iyi bil­mek lazım. Bu­ra­sı Rize, sen kal­kıp Rize’nin uşa­ğı­na bu şe­kil­de ha­ka­ret edip onu Ne­tan­ya­hu gibi bebek ka­til­le­ri­nin ya­nı­na koy­ma­ya kal­kar­san ya­pı­la­cak olan budur. Dua et ki, gelin ha­nı­ma çok ileri git­me­den bir ders ver­di­ler. Bu da Ri­ze­li­nin ede­bi­ni ada­bı­nı gös­te­rir. İkiz­de­re yet­me­di bir de Ça­ye­li’ne gitti, orada da ge­re­ke­ni yap­tı­lar. Ondan sonra Trab­zon’a git­me­ye kalk­tın, Trab­zon’da da hiç mey­da­na çık­ma­dan uçağa geçip An­ka­ra’ya dön­dün. Bu daha bir, daha neler ola­cak neler, daha dur ba­ka­lım. Bun­lar iyi gün­ler. Her şey­den önce bu ül­ke­de ahde vefa de­ni­len bir şey var­dır. Ahde vefa ol­maz­sa bu mil­let af­fet­mez. Bütün bun­lar­la be­ra­ber biz­ler hep bu ül­ke­de ger­çek­ten say­gı­ya da­ya­lı bir si­ya­se­tin ya­nın­da olduk, say­gı­ya da­ya­lı olan bir si­ya­se­tin otur­ma­sı­nı is­te­dik” diye ko­nuş­tu.
“İçiş­le­ri Ba­ka­nı­mı­zın ya­nın­da olduk, ya­nın­da­yız ve ya­nın­da ola­ca­ğız”
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, ko­nuş­ma­sın­da, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu’ya yö­ne­lik suç­la­ma­la­ra cevap verdi. Er­do­ğan, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu’nun ya­nın­da ol­du­ğu­nu ve ol­ma­ya devam ede­ce­ği­ni söy­le­di.
Hiç­bir it­ha­mın or­ta­da bı­ra­kıl­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­yen Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, “Ül­ke­de mik­ser­ler var. İçiş­le­ri Ba­ka­nı­mız Sü­ley­man Soylu’yu hedef alan sal­dı­rı­la­rın ge­ri­sin­de ül­ke­miz­de sağ­la­nan bu huzur güven ik­li­min­den du­yu­lan bir ra­hat­sız­lık var. Terör ör­güt­le­ri gibi suç ör­güt­le­riy­le mü­ca­de­le­sin­de de İçiş­le­ri Ba­ka­nı­mı­zın ya­nın­da olduk, ya­nın­da­yız ve ya­nın­da ola­ca­ğız. He­de­fin İçiş­le­ri Ba­ka­nı­mız değil, büyük ve güçlü Tür­ki­ye’nin in­şa­sı gay­ret­le­ri ol­du­ğu­nu an­la­mak için kul­la­nı­lan araç­la­ra ve on­la­rı kul­la­nan­la­rın si­lu­et­le­ri­ne bak­mak ye­ter­li­dir. Ül­ke­miz­de yıl­lar­ca ba­kan­lık, Baş­ba­kan­lık ve Mec­lis Baş­kan­lı­ğı yap­mış, par­ti­mi­zin genel baş­kan­lı­ğı­nı yü­rüt­müş Bi­na­li Yıl­dı­rım ar­ka­da­şı­mı­zın da oğlu üze­rin­den he­de­fe alın­ma­sı asıl he­de­fi gös­te­ren bir başka işa­ret­tir. Şim­di­ye kadar nasıl şah­sı­mız, par­ti­miz ve ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­mız üze­rin­den ül­ke­mi­ze yö­ne­lik hiç­bir sal­dı­rı­ya ey­val­lah et­me­diy­sek, bu tez­ga­hı da bo­za­ca­ğız, hiç en­di­şe­niz ol­ma­sın. Bu­ra­dan ses­le­ni­yo­rum, Bay Kemal, Bay Meral, size bu­ra­dan ekmek çık­maz bo­şu­na uğ­raş­ma­yın. Suç çe­te­le­ri­nin men­sup­la­rı­nı dün­ya­nın ne­re­si­ne ka­çar­sa kaç­sın­lar takip edi­yo­ruz. Tıpkı FETÖ’cüler gibi, PKK’lılar gibi bu suç­lu­la­rı da ül­ke­mi­ze ge­ti­rip yar­gı­ya tes­lim edene kadar peş­le­ri­ni bı­rak­ma­ya­ca­ğız. Esa­sen suç ör­gü­tü men­sup­la­rı­nın ya­lan­la­rı­na ve if­ti­ra­la­rı­na karşı ge­re­ken ce­vap­lar mu­ha­tap­la­rı ta­ra­fın­dan ve­ril­miş­tir. Bu­nun­la ka­lın­ma­mış ta­raf­la­rın baş­vu­ru­la­rı üze­ri­ne An­ka­ra ve İstan­bul Ana­do­lu Ya­ka­sı Baş­sav­cı­lık­la­rı da ge­re­ken tah­ki­kat­la­ra da baş­la­mış­tır. Geç­miş­ten bu­gü­ne hiç­bir iddia, hiç­bir itham or­ta­da bı­ra­kıl­ma­ya­cak, her şey yargı ta­ra­fın­dan araş­tı­rı­lıp tüm ya­lan­lar, if­ti­ra­lar or­ta­ya dö­kü­le­cek­tir. Tür­ki­ye’nin de­mok­ra­tik bir hukuk dev­le­ti ol­du­ğun­dan kim­se­nin şüp­he­si ol­ma­sın” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Recent Entries »