Monthly Archives: Haziran 2021

CHP MİLLETVEKİLİ MEHMET BEKAROĞLU TAŞ OCAĞI TEPKİSİNDE KÖYLÜNÜN YANINDA

İkiz­de­re’de Taş Ocağı is­te­me­yen köy­lü­le­rin tepki ala­nı­na gelen İstan­bul CHP Mil­let­ve­ki­li Prof. Dr. Meh­met Be­ka­roğ­lu Gür­de­re Köy­lü­le­ri­nin tepki di­re­ni­şi­ne ka­tıl­dı.

Köy­lü­le­rin haklı di­re­ni­şi­nin ta­ri­he mal ol­du­ğu­nu söy­le­yen Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, siz­ler bu­ra­da tarih yaz­dı­nız.41 gün­dür İkiz­de­re’nin se­si­ni tüm yurda du­yur­du­nuz. Hak­lı­sı­nız. Si­ya­si ge­lecek kor­ku­sun­dan alana gi­de­me­yen­ler dünya ha­ri­ka­sı bu va­di­de ya­şa­yan­la­rın fer­yat­la­rı­nı dünya duydu ağ­la­dı siz duy­ma­dı­nız tarih sizi af­fet­me­yecek.
Taş ta­şı­na­cak başka alan­lar aran­ma­dan İşken­ce­de­re Va­di­si­ne gi­ril­di. Lo­jis­tik li­ma­nın ÇED ra­po­run­da mev­cut taş ocak­la­rın­dan üc­re­ti kar­şı­lı­ğı taş alı­na­cak de­ni­lir­ken bu ocak neyin nesi. An­la­şı­lır değil Bu­ra­da doğa kat­le­di­li­yor’dedi.
Gür­de­re köy­lü­le­ri Be­ka­roğ­lu­na te­şek­kür ede­rek ‘’Se­si­mi­zi duyan ses veren ya­nı­mız­da saf tutan Mil­let­ve­ki­li­miz Meh­met Be­ka­roğ­lu te­şek­kür edi­yo­ruz moral ver­di­niz sağ olun’de­di­ler.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Çaykur Rizespor’da transfer için seçim bekleniyor

Süper Lig’de 2020-21 se­zo­nu­nu 13’üncü sı­ra­da ta­mam­la­yan Çay­kur Ri­zes­por’da göz­ler 26 Ha­zi­ran’da ya­pı­la­cak baş­kan­lık se­çi­mi­ne çev­ril­di. Ye­şil-ma­vi­li­ler­de mev­cut baş­kan Hasan Kar­tal’ın gö­re­ve devam etmek is­te­me­di­ği ve aday ol­ma­ya­ca­ğı öğ­re­ni­lir­ken, bu hafta içe­ri­sin­de baş­kan­lık için aday­lı­ğı­nı açık­la­ma­sı bek­le­nen Tahir Kıran’ın tek liste ile se­çi­me gi­re­ce­ği, trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nın da yeni yö­ne­ti­min be­lir­len­me­si­nin ar­dın­dan hız ka­za­na­ca­ğı kay­de­dil­di.

TA­KIM­DA 12 OYUN­CU KALDI
Söz­leş­me­le­ri sona eren ve ta­kım­dan ay­rı­lan oyun­cu sa­yı­sı­nın fazla ol­du­ğu Çay­kur Ri­zes­por’da mev­cut kad­ro­da 3’ü ka­le­ci olmak üzere top­lam­da 12 fut­bol­cu bu­lu­nu­yor.
Yeni sezon ön­ce­si kad­ro­su­nu büyük oran­da ye­ni­le­yecek olan Ka­ra­de­niz eki­bin­de mev­cut kad­ro­da bazı isim­le­rin de ay­rı­la­bi­le­ce­ği, 26 Ha­zi­ran’da ya­pı­la­cak yeni kong­re­nin ar­dın­dan da trans­fer ça­lış­ma­la­rı­na hız ve­ri­le­ce­ği ifade edil­di.
TAHİR KIRAN, TEKNİK HE­YET­LE YOLA DEVAM ETMEYİ DÜ­ŞÜ­NÜ­YOR
Bu arada tek liste ile se­çi­me gir­me­si bek­le­nen Tahir Kıran’ın baş­kan­lık gö­re­vi­ni dev­ral­ma­sı du­ru­mun­da tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun ve ekibi ile yola devam et­me­yi plan­la­dı­ğı öğ­re­nil­di.
Çay­kur Ri­zes­por’da yeni se­zon­da da görev al­ma­yı is­te­di­ği ifade edi­len Bü­lent Uygun’un da sezon sonu iti­ba­riy­le trans­fer ça­lış­ma­la­rıy­la il­gi­li bir rapor ha­zır­la­dı­ğı, en az 13 oyun­cu­nun trans­fer edi­le­bi­le­ce­ği ve kad­ro­dan ay­rı­la­cak oyun­cu­la­ra göre bu sa­yı­nın daha da ar­ta­bi­le­ce­ği kay­de­dil­di.


Haber Merkezi

ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜ ALİM, ŞAMPİYON GÜREŞCİLERİNİ KABUL ETTİ

Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı ve aynı za­man­da Çay­kurs­por Ku­lü­bü Baş­ka­nı olan Yusuf Ziya ALİM; Çay­kurs­por Gre­ko-Ro­men Güreş ta­kı­mı­nın geçen ay An­tal­ya’da ger­çek­le­şen Genç­ler Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sın­da, takım ha­lin­de İstan­bul ve An­ka­ra Gre­ko-Ro­men güreş ta­kım­la­rı­nı ge­çe­rek takım ha­lin­de Tür­ki­ye Şam­pi­yo­nu olan ku­lü­bü­nün, Güreş Tek­nik Di­rek­tö­rü ve Şam­pi­yon gü­reş­çi­le­ri­ni kabul ede­rek teb­rik etti.

Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye Güreş Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan, An­tal­ya Kemer Be­le­di­ye Spor sa­lo­nun­da ger­çek­le­şen, 2021 Genç­ler Gre­ko-Ro­men Güreş Av­ru­pa ve Dünya Şam­pi­yon­la­rı Milli Takım Kamp Kad­ro­su Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sın­da önem­li ba­şa­rı­lar elde eden, Çay­kurs­por genç gü­reş­çi­le­rin­den ku­lü­bü­ne, Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı bi­rin­ci­li­ği ka­zan­dı­ran 77 ki­lo­da Yük­sel Sa­rı­çi­çek ve 97 ki­lo­da Mus­ta­fa Olgun, Tür­ki­ye Şam­pi­yon­lu­ğu üçün­cü­lü­ğü ka­zan­dı­ran 60 ki­lo­da Bekir Ateş, 67 ki­lo­da Nihat Kara ve 97 ki­lo­da Fatih Ön­ver­mez ve 55 ki­lo­da Tür­ki­ye Şam­pi­yon­lu­ğu be­şin­ci­li­ği ka­zan­dı­ran Mü­ca­hit Tir­ya­kı isim­li milli spor­cu­la­rı­nı, Güreş Tek­nik Di­rek­tö­rü Rüs­tem Ko­yun­cu ile bir­lik­te ma­ka­mın­da kabul ede­rek teb­rik etti. Tür­ki­ye Şam­pi­yo­nu Milli gü­reş­çi­le­ri­ni, Genel Müdür Yar­dım­cı­la­rı Dr. Tur­gay Turna, Er­dinç Ha­ti­noğ­lu, Güreş Fe­de­ras­yo­nu As Baş­ka­nı Mahir Bi­be­roğ­lu ve Kulüp Mü­dü­rü B.​Ali Ka­val­cı ile bir­lik­te kabul eden, Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve Çay­kurs­por Ku­lü­bü Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM; “Ata spo­ru­muz gü­reş­te, Çay­kur ola­rak yıl­lar­dır Türk spo­ru­na, D. Ka­ra­de­niz böl­ge­mi­ze, Rize ili­mi­ze ve Çay­kurs­por güreş ku­lü­bü­mü­ze, Olim­pi­yat, Dünya, Av­ru­pa ve Tür­ki­ye Şam­pi­yon­luk­la­rı ka­zan­dır­ma­ya devam edi­yo­ruz. Türk gü­re­şi­ne alt ya­pı­dan en çok gü­reş­çi ye­tiş­ti­ren, Çay­kurs­por güreş ku­lü­bü­mü­zün, siz genç gü­reş­çi­le­ri­mi­zin en son An­tal­ya’da ger­çek­le­şen Gre­ko-Ro­men Güreş Genç­ler Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sın­da elde etmiş ol­du­ğu­nuz, 2 Tür­ki­ye şam­pi­yo­nu bi­rin­ci­li­ği ve 3 Tür­ki­ye şam­pi­yo­nu üçün­cü­sü ba­şa­rı­nı­zın ya­nın­da, mü­sa­ba­ka­la­rın so­nun­da takım ha­lin­de Tür­ki­ye Güreş Süper li­gi­nin en ba­şa­rı ta­kı­mı olma gu­ru­ru­nu ku­lü­bü­mü­ze ya­şat­tı­ğı­nız için siz­le­ri can­dan teb­rik edi­yo­rum. Bu önem­li ba­şa­rı­nız­la bun­dan böyle de, Olim­pi­yat, Dünya ve Av­ru­pa şam­pi­yon­luk­la­rı­nı Türk’ün gü­cü­nü gös­te­ren, Türk gü­re­şi­ne, Rize’mize ve ÇAY­KUR’umuza ka­zan­dır­ma­ya, ay yıl­dız­lı bay­ra­ğı­mı­zı ulus­la­ra­ra­sı mü­sa­ba­ka­lar­da gön­de­re çek­tir­me­ye, İstik­lal Mar­şı­mı­zı bütün dün­ya­ya din­let­me­ye siz ba­şa­rı­lı genç gü­reş­çi­le­ri­miz­le devam ede­ce­ğiz in­şal­lah. Şam­pi­yon genç milli gü­reş­çi­le­ri­miz ola­rak he­pi­ni­zi, ant­re­nö­rü­nüz­le bir­lik­te gö­nül­den teb­rik edi­yo­rum. ”diye ko­nuş­tu.


Haber: Bay­ram Ali KA­VAL­CI
Foto: Çay­kur Basın

DAĞ YEŞİL DENİZ MAVİ KALSIN PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Spor Yöneticiliği öğrencileri tarafından düzenlenen “Dağ Yeşil Deniz Mavi Kalsın” projesi Doç.Dr. Nihal AKOĞUZ rehberliğinde gerçekleştirildi.
Özellikle Covid-19 vakası nedeniyle uzun zamandır evde kalmak zorunda kalan öğrencileri doğayla buluşturmayı ve genç yaştaki bireylere çevreyi koruma farkındalığı vermeyi amaçlayan proje 3 Nisan – 2 Haziran arasında yapıldı.
Proje kapsamında ilk olarak lise düzeyindeki öğrencilere çevrenin korunması ve yenilebilir enerji kaynaklarıyla ilgili uzaktan eğitimler verildi. Daha sonra Rize Belediyesi ve Rize İl Orman Müdürlüğü katkılarıyla ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi. Projenin son ayağında ise üniversite öğrencileri tarafından sahil temizliği yapıldı.
Projenin ağaç dikim etkinliğine Rize İl Orman Müdürlüğü Mühendisi Burçak BULUT, proje temsilcileri Muhammet ÇUBUK, Batuhan SARUHAN, Halit SEZGÜN, Göktuğ YILMAZ, Mahmut KALAYCI ve Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.
Öğrencilere doğru ağaç dikimiyle ilgili bilgi veren Burçak BULUT; “ bu tür projeleri destekliyoruz. Bundan sonraki süreçte daha büyük projeler yapmalıyız” şeklinde açıklamalarda bulundu. 2 ay süren proje son olarak üniversite öğrencileri tarafından yapılan sahil temizliğiyle sona erdi.

Haber Foto: Muhammet Çubuk

Bekaroğlu: Cumhurbaşkanı milletin meclisinden milleti tehdit edemez!

“Ben Rize’nin geliniyim” diyen İYİ Parti lideri Meral Akşener’e Rize’de yapılan provakatif saldırıya sahip çıkan ve onaylayarak “Gelin hanım dua etsin Rizeliler daha ileri gitmediler ama durun daha neler olacak” diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rizelileri zor duruma düşürdüğünü belirten CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “Rizeliler misafire saldırmaz, hakaret etmez” diye konuştu. Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yapmak istiyor, sandığı milletten kaçırmaya mı çalışıyor” diye sorarak, “O kendi Soylusuyla, kendi Pekeriyle kendi Çakıcısıyla, şunlarla bunlarla; hem çalarlar hem oynarlar. Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Grup Toplantısında İYİ parti Lideri Akşener’in Rize’de saldırıya uğraması olayını sahiplenmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada bu konuyu dile getirince AK Parti’li Milletvekilleri laf atarak kesmeye çalıştı. 

Ardından basın toplantısı düzenleyen ve Rize’nin güncel konusu olan çayla ilgili değerlendirme yapmayı planladığını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milleti tehdit eder şekilde yaptığı grup konuşması nedeniyle bundan vazgeçtiğini söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “Her ilkbaharda; nisan mayıs aylarında Rize’de çay toplama sezonu başlar ve çaya verilen fiyat, uygulanan kontenjan, bunlar tartışılır. Vatandaş bu sene de muzdarip. Çaykur’un uygulamış olduğu kontenjan nedeniyle çayını satamıyor ve devlet fiyatı 4 TL açıklamış olmasına rağmen 2.70’e kadar düşürüyor özel sektör. Vatandaş bundan ciddi şekilde rahatsız. Bunları konuşacaktık ama vazgeçtim. Rizeli Cumhurbaşkanının bugün Rizelileri düşürmüş olduğu zor durumu düzeltmeye çalışacağım, bir Rizeli olarak.” dedi.

Provakatör kadın dışarıdan getirildi, Cengiz’in taşeronunun kardeşi  

Geçtiğimiz günlerde Rize İkizdere’de Eskencidere Vadisinde yaşam alanlarını savunan Cevizlik ve Gürdere köylülerini ziyarete giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e İkizdere ve Çayeli ilçelerinde yapılan provakatif saldırıya Cumhurbaşkanı’nın sahip çıkmasının kabul edilemez olduğunu belirten Bekaroğlu, “Ben Rize’deydim. Sayın Akşener geldi, daha başka yerlerde yaptığı gibi esnaf ziyareti yaptı. İkizdere’de 5-6 kişi, Çayeli’de de 10-15 kişi Sayın Akşener’e sözlü sataşmada ve saldırıda bulundu. Sayın Cumhurbaşkanı’nın söylediği gibi Rizeliler hiçbir şekilde bir had bildirme, saldırganca bir davranış içinde bulunmadılar, böyle bir şey yok. O zaman da söyledim, bir azınlık grup yaptı. Daha sonra anlaşıldı ki, İkizdere’de Sayın Akşener’e laf atan orayı provoke etmeye çalışan kadın da Cengiz’in taşeronlarından bir tanesinin kızkardeşiymiş ve dışarıdan oraya özellikle getirilmiş. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. O nedenle burada bütün Rize’yi suçlayacak şekilde, sanki bütün Rize Sayın Akşener’e saldırmış gibi bir pozisyona düşürdü Sayın Cumhurbaşkanı Rizeyi. Bu asla kabul edilemez. Rize misafirperverdir, elbette kendi çocuklarına da sahip çıkar ama misafire de asla ve asla saldırmaz, hakaret etmez. Böyle bir şey yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı’nın Rizelileri, Rize dışındaki insanlar karşısında zor duruma düşürmeye hakkı yoktur.” dedi. 

Ağzından çıkanı kulağı duyuyor mu? 

Bekaroğlu, şöyle devam etti: 

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın ağzından çıkanı kulakları duyuyor mu, bilemiyorum. Bu panik herhalde yavaş yavaş iktidarın kendisinden uzaklaşmasından kaynaklanıyor ya da sehven böyle bir şey söyledi. Bir ülkede Anayasa gereği hepimizin güvenliğinden, hepimizin ekmeğinden, hepimizin özgürlüğünden sorumlu olan bir Cumhurbaşkanı’nın böyle bir şey söylemesi kabul edilebilir mi? Ne diyor; ‘İyi yaptılar!’ Rize’de yapılan yanlışlık, bir azınlık grubun yaptığı saldırıyı kabul ediyor, tasvip ediyor, yetmiyor, bunlar ‘daha iyi günleriniz, daha neler olacak’ diyor. Bu siyasete bir tehdittir. Hem de nerede yapıyor bunu; TBMM’ye geliyor ve burada yapıyor bunu. Şimdi TBMM Genel Kurulu açıldı, Komisyonlar açıldı; ne yapalım, oralarda konuşmayalım mı? Plan-Bütçe Komisyonunda Vergi affı ile ilgili bir şey yapılıyor. Şimdi ben orada ‘Bunu bir takım lobilerle yapmışsınız, karanlık yerlerde konuşmuşsunuz, karışık işler. Burada vatandaşın lehine bir şey yok, böyle bir şey olur mu?’ desem, bana haddimi mi bildirecekler, dışarı çıkarken yolumu mu kesecekler? Bu, kabul edilebilir bir şey değil.”

Sandığı milletten uzaklaştırmaya mı çalışıyor? 

Sayın Cumhurbaşkanı ne yapmaya çalışıyor? Kendisini iktidardan edecek olan sandığı milletten uzaklaştırmaya mı çalışıyor, ne yapıyor? Ben tekrar Rizeliler adına özür diliyorum. Herkes gelsin, TC toprakları neyse Artvin ne ise Muğla ne ise Rize de aynı yerdir. Bu ülkede Anayasa vardır. Eksiklerine, problemlerine rağmen vardır. Siyaset yapma, konuşma özgürlüğü vardır; siyasetçiler Rize’ye gider konuşurlar. Rizeliler öyle vahşi, konuşan insanlara saldıracak bir halk değildir. Sayın Cumhurbaşkanı böyle düşünebilir, böyle olabilir, böyle yapanlarla düşüp kalkabilir ama asla ve asla kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanı ve çevresindeki az sayıdaki insanın duyguları bütün Rizelilere mal edilemez, bunu şiddetle reddediyoruz. Türkiye’de bütün problemlerine rağmen demokrasi yürürlüktedir, sandık gelecektir, seçim yapılacaktır ve sandıkla AKP’den bu ülke, Sayın Cumhurbaşkanı’ndan bu ülke kurtulacaktır. Elbette bir takım şeyler yapmıştır, 20 senedir iktidardadır. Yol yapmıştır, han-hamam yapmıştır, bir şey demiyoruz. Bunun için millet de ona teşekkür edecektir, daha öncekilere yaptığı gibi teşekkür edecek. Onun için giderayak ülkede çok ciddi olaylara sebebiyet verebilecek bu tip çıkışları yapmasın Sayın Cumhurbaşkanı, bu ülkeye yazıktır. 

Parti adına konuşmayayım ama CHP’liler hiçbir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu şekildeki kışkırtmalarına, provakasyonlarına asla ve asla gelmeyecektir. Biz CHP’liler bu ülkede sandığı herhangi bir şekilde şüpheye düşürecek hiçbir şey yapmayacağız, yaptırmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı kendi Soylusuyla, kendi Pekeriyle kendi Çakıcısıyla, şunlarla bunlarla; hem çalarlar hem oynarlar. Biz bu oyuna asla ve asla girmeyeceğiz.

Haber Merkezi

RİZE ZİRAAT ODALARI KORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN ÇAY SORUNLARI İLE İLGİLİ ÇAYKUR’A DESTEK AÇIKLAMASI

Rize Zi­ra­at Oda­la­rı Ko­or­di­nas­yon Baş­ka­nı ve aynı za­man­da Ça­ye­li Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Ali Kü­çü­kis­la­moğ­lu ta­ra­fın­dan Çay­kur Genel Mü­dür­lü­ğü önün­de çay müs­tah­si­li­nin so­run­la­rı­nı dile ge­ti­ren basın açık­la­ma­sı­na, Pazar, İyi­de­re, Gü­ney­su, Ar­de­şen, İkiz­de­re, Çam­lı­hem­şin, De­re­pa­za­rı, Ça­ye­li, Fın­dık­lı ve Kal­kan­de­re Zi­ra­at Oda Baş­kan­la­rı­nın des­tek­le­di­ği, yaş çay üre­ti­ci­le­ri­ne hi­ta­ben ÇAY­KUR’a des­tek ma­hi­ye­tin­de­ki basın açık­la­ma­sı­nı ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü önün­de ka­mu­oyuy­la pay­laş­tı. Müs­tah­sil­le­rin müz­da­rip ol­du­ğu bir­çok konu ya­pı­lan açık­la­ma ile hü­kü­me­tin dik­ka­ti­ne su­nul­du.

Rize Zi­ra­at Oda­la­rı Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Kü­çü­kis­la­moğ­lu; “Böl­ge­mi­zin tek geçim kay­na­ğı, Ri­ze­li­nin ve çay müs­tah­si­li­nin ek­me­ği olan ça­yı­mı­zın so­run­la­rı­nı ve ek­me­ği­mi­zin üze­ri­ne oy­na­nan oyun­la­ra dik­kat çek­mek için bir araya gel­dik. Zi­ra­at oda­la­rı ola­rak çift­çi­le­ri­mi­zin se­si­ni du­yur­ma­ya ça­lış­mak­ta­yız. Böl­ge­miz­de uzun yıl­lar­dan beri üre­ti­len çayın ve çay sek­tö­rü­nün so­run­la­rı de­fa­lar­ca çö­zül­mek üzere ele alın­dıy­sa da bir türlü kesin so­nu­ca ulaş­tı­rı­la­ma­dı. Bu so­run­la­rın gi­de­ril­me­si için dö­ne­min ik­ti­dar­la­rı ne kadar ça­lış­tıy­sa so­run­lar tam ola­rak çö­zü­le­me­di ve bu gün­le­re ge­lin­di.
Ça­yı­mı­zın temel so­run­la­rı ola­rak; çay fi­ya­tı, çay alım po­li­ti­ka­la­rı, çay ka­nu­nun hala çı­ka­rı­la­ma­ma­sı ön plan­da yer al­mak­ta­dır. Çay müs­tah­si­li ola­rak biz­ler ça­yı­mı­zı hak et­ti­ği be­del­den kon­ten­jan­sız ve ko­ta­sız sat­ma­yı ar­zu­la­mak­ta­yız. Sek­tör­de­ki çay alım­la­rı­nın ya­rı­sın­dan faz­la­sı­nı mil­le­tin malı çift­çi­mi­zin si­gor­ta­sı diye gör­dü­ğü­müz ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü ala­rak iş­le­mek­te, kalan kıs­mı­nı da özel sek­tör iş­le­mek­te­dir. Çay üre­ti­ci­le­ri ola­rak; ça­yı­mı­zın hak et­ti­ği de­ğe­ri al­ma­sı­nı, çay üre­ti­ci­le­ri­nin sek­tör­de fır­sat­çı­lık yapan özel sek­tör fab­ri­ka­la­rı­na mah­kûm edil­me­me­si için ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı­nı ve çay ka­nu­nu­nun aci­len çı­ka­rıl­ma­sı­nı talep et­mek­te­yiz. Ça­yı­mı­za uy­gu­la­nan çay fiyat po­li­ti­ka­la­rı ve çift­çi­nin si­gor­ta­sı ola­rak gör­dü­ğü­müz ÇAY­KUR genel mü­dür­lü­ğü­ne ya­pı­lan des­tek­ler göze alın­dı­ğın­da çayın üze­rin­den si­ya­set ya­pıl­ma­dı­ğı, böl­ge­de bir mil­yo­nun üze­rin­de ki­şi­yi il­gi­len­di­ren proje ola­rak gö­rül­dü­ğü ve dev­let im­kân­la­rı­nın kul­la­nıl­dı­ğı aşi­kâr­dır.


Çay üre­ti­ci­le­ri ola­rak her daim el­de­ki im­kân­la­rı so­nu­na kadar kul­la­na­rak fiyat açık­la­yan ve ÇAY­KUR genel mü­dür­lü­ğü­nü des­tek­le­ye­rek üre­ti­ci­le­ri­mi­zin yü­zü­nü gül­dü­ren Başta Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tayip ER­DO­ĞAN olmak üzere tüm emeği ge­çen­le­re te­şek­kür edi­yo­ruz. Her daim bu sek­tör­den ne­ma­lan­mak ve üre­ti­ci­nin alın te­ri­ni çal­mak is­te­yen­ler ola­cak­tır. Biz­ler zi­ra­at oda­la­rı ola­rak bu tip ya­pı­lan­ma­la­ra ve hak­sız­lık­la­ra karşı dur­mak­ta­yız ve du­ra­ca­ğız. Bu mü­ca­de­le­miz­de ya­nı­mız­da her daim duran ve hak­sız­lık­la­ra boyun eğ­me­yen başta Genel Baş­ka­nı­mız Şemsi BAY­RAK­TAR olmak üzere mü­ca­de­le­mi­ze des­tek veren her­ke­se te­şek­kür edi­yo­ruz. Son gün­ler­de böl­ge­miz­de ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü­ne ya­pı­lan hak­sız sal­dı­rı­la­rı ve ten­kit­le­ri göz­le­di­ği­miz­de; ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü­nün ka­pa­si­te­si­nin üs­tün­de bir çay alımı yap­tı­ğı ve fe­da­kâr­ca bir ça­lış­ma or­ta­ya koy­du­ğu, kon­ten­ja­nı da zo­run­lu ola­rak uy­gu­lan­dı­ğı, Se­zon­da­ki sı­kı­şık­lı­ğın ne­de­ni, sezon açı­lı­şı­nın pan­de­mi ya­sak­la­rı­na rast­la­ma­sı, hava ko­şul­la­rı­nın olum­lu git­me­me­si, çayın her yer­den kısa sü­re­de çay kura gel­me­sin­den kay­nak­lan­dı­ğı tes­pit edil­miş­tir. Bun­lar se­zon­da gö­rü­len ge­çi­ci so­run­lar­dır. Biz­ler sek­tö­rün ya­pı­sal so­run­la­rı­na odak­lan­ma­lı­yız. So­run­la­rın çö­zü­mü için başta ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü olmak üzere tüm il­gi­li­ler fe­da­kâr­ca ça­lış­mak­ta­dır­lar. ÇAY­KUR yö­ne­ti­min­de görev yapan Başta Genel Mü­dü­rü­müz olmak üzere tüm ça­lı­şan­la­rı­na te­şek­kür ede­riz. ”diye ko­nuş­tu.


Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu Baş­ka­nı Kü­çü­kis­la­moğ­lu açık­la­ma­sı­nın de­va­mın­da; “De­ğer­li Üre­ti­ci­le­ri­miz yaş çay sek­tö­rü­ne yeni dü­zen­le­me­ler ge­ti­ren ÇAY KA­NU­NU bir an öce çı­ka­rıl­ma­lı­dır. Rize de bu­lu­nan RECEP TAYİP ER­DO­ĞAN ÜNİVERSİTESİ çay ih­ti­sas üni­ver­si­te­si ola­rak kabul edil­miş­tir. Üni­ver­si­te­mi­ze Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın ta­li­ma­tıy­la Tarım ba­ka­nı­mız çay ka­nu­nu ile ilgi bir tas­lak ça­lış­ma­sı yap­tır­dı. Biz­ler de zi­ra­at oda­la­rı ola­rak bu ça­lış­ma­nın için­de bu­lun­duk ha­zır­la­nan kanun tas­la­ğı Tarım Orman Ba­kan­lı­ğı­na gön­de­ril­di. Biz­ler Zi­ra­at oda­la­rı ola­rak; Rize’nin ev­la­dı çay üre­ti­ci­si­nin te­mi­na­tı olan Cum­hur­baş­ka­nı­mız­dan; 1-RTE Üni­ver­si­te­mi­zin ha­zır­la­yıp ba­kan­lı­ğa sun­du­ğu ÇAY KA­NU­NU’NUN bir an önce ya­sa­laş­ma­sı­nı, 2-Cum­hur­baş­ka­nı­mız­ca açık­la­nan yaş çay alım fi­ya­tın­dan daha düşük fi­yat­tan çay alan ve çift­çi­mi­zin alın te­ri­ni çalan özel sek­tö­re fır­sat ve­ril­me­me­si­ni, 3-ÇAY­KUR un alım ka­pa­si­te­si­ni ar­tır­ma­sı­nı ve fab­ri­ka ki­ra­la­ya­rak çay üre­ti­ci­si­nin tüm ça­yı­nı al­ma­sı­nı, 4-Araç üze­rin­de yaş çay alım­la­rı­nın ya­sak­lan­ma­sı­nı, 5-Çay sek­tö­rün­de­ki ya­pı­sal so­run­la­rın gi­de­ril­me­si­ni, Talep et­mek­te­yiz. Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın biz çay üre­ti­ci­le­ri­ni yal­nız bı­rak­ma­ya­ca­ğı­nı ve biz­le­rin so­run­la­rı­nın bir an önce ele alı­na­rak çö­zül­me­si inan­cıy­la; Çay üre­ti­ci­le­ri adına tüm ka­mu­oyu­na say­gı­la­rı­mız­la du­yu­ru­lur” şek­lin­de ta­mam­la­dı.


Ha­ber-Fo­to: Halil İbra­him SAKLI

Rizelilerden Can Ataklı’ya Suç Duyurusu

Ri­ze­li­ler, bir te­le­viz­yon prog­ra­mın­da­ki söz­le­ri ne­de­niy­le ga­ze­te­ci Can Atak­lı hak­kın­da sav­cı­lı­ğa suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du. Suç du­yu­ru­su­na iliş­kin ko­nu­şan RİDEVA ve RİDEF Baş­ka­nı Recep Al­bay­rak, “Her daim milli bir­lik ve bü­tün­lü­ğü sa­vu­nan in­san­la­rın mem­le­ke­ti olan Rize’mize ya­pı­lan bu ha­ka­re­ti kabul et­me­miz müm­kün de­ğil­dir” dedi.

Ri­ze­li­ler, ga­ze­te­ci Can Atak­lı’nın bir te­le­viz­yon ka­na­lın­da sun­du­ğu prog­ra­mın­da Ri­ze­li­le­re yö­ne­lik söy­le­di­ği söz­le­ri ne­de­niy­le İstan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı’na suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du. Rize Der­nek­ler (RİDEVA) ve Va­kıf­lar Bir­li­ği Vakfı Rize Der­nek­ler Fe­de­ras­yo­nu’nun da (RİDEF) ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 58 der­ne­ğin yö­ne­ti­ci­si ta­ra­fın­dan ya­pı­lan suç du­yu­ru­su­nun ar­dın­dan Çağ­la­yan’daki İstan­bul Ada­let Sa­ra­yı önün­de basın açık­la­ma­sı ger­çek­leş­ti­ril­di.
Can Atak­lı’nın iki suç­tan ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı talep edil­di
Sav­cı­lı­ğa su­nu­lan suç du­yu­ru­su di­lek­çe­sin­de, şüp­he­li Can Atak­lı’nın ken­di­si­nin sun­du­ğu te­le­viz­yon prog­ra­mın­da bir parti genel baş­ka­nı­nın Rize zi­ya­re­tin­de ger­çek­le­şen ha­di­se­ler­le il­gi­li ha­be­ri yo­rum­lar­ken olay böl­ge­sin­de­ki şa­hıs­lar hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du­ğu kay­de­dil­di. Atak­lı’nın tüm Rize hal­kı­nı kap­sa­ya­cak şe­kil­de ağır ha­ka­ret­ler içe­ren, ay­rış­tı­rı­cı ve tah­rik edici be­yan­lar­da bu­lun­du­ğu­nun an­la­tıl­dı­ğı suç du­yu­ru­sun­da, haber verme ve ifade öz­gür­lü­ğü sı­nır­la­rı­nı aş­tı­ğı be­lir­til­di.
Suç du­yu­ru­sun­da şüp­he­li­nin ‘ha­ka­ret’ ve ‘halkı kin ve düş­man­lı­ğa tah­rik veya aşa­ğı­la­ma’ suç­la­rın­dan ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı talep edil­di.
“Tah­rik edici ve teh­dit edici bir üs­lup­la be­yan­lar­da bu­lun­muş­tur”
Grup adına açık­la­ma yapan RİDEVA ve RİDEF Baş­ka­nı Recep Al­bay­rak, “Can Atak­lı 21 Mayıs ta­ri­hin­de, bir te­le­viz­yon ka­na­lın­da ya­yın­la­nan prog­ram­da, bir parti genel baş­ka­nı­nın Rize’ye zi­ya­re­tin­de ger­çek­le­şen ha­di­se­ler­le il­gi­li ha­be­ri yo­rum­lar­ken önce olay böl­ge­sin­de şid­de­te hiç bu­laş­ma­dan sa­de­ce de­mok­ra­tik tep­ki­le­ri­ni or­ta­ya koyan şa­hıs­lar hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­muş, daha sonra ise tüm Rize hal­kı­nı kap­sa­ya­cak şe­kil­de Ri­ze­li va­tan­daş­la­rı­mı­za yö­ne­lik ağır ha­ka­ret­ler içe­ren, ay­rış­tı­rı­cı, aşa­ğı­la­yı­cı, tah­rik edici ve teh­dit edici bir üs­lup­la be­yan­lar­da bu­lun­muş­tur” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Rize’mize ya­pı­lan bu ha­ka­re­ti kabul et­me­miz müm­kün de­ğil­dir”
Söz­le­ri­nin de­va­mın­da baş­kan Al­bay­rak, “Ta­rih­ten bu­gü­ne dev­let ve mil­let hiz­me­tin­de bu­lun­muş bir­çok dev­let adamı, asker, halk kah­ra­ma­nı, Baş­ba­kan­lar, TBMM Baş­kan­la­rı ve Cum­hur­baş­ka­nı ye­tiş­tir­miş, ül­ke­mi­zin diğer tüm il­le­ri gibi, her daim milli bir­lik ve bü­tün­lü­ğü sa­vu­nan in­san­la­rın mem­le­ke­ti olan Rize’mize ya­pı­lan bu ha­ka­re­ti kabul et­me­miz müm­kün de­ğil­dir” dedi.

Haber Merkezi

Çaykur’da Yaş Çay Alımları Kapasitenin Üzerinde Devam Ediyor

ÇAY­KUR, yaş çay alım­la­rı­nın ka­pa­si­te üzeri devam et­ti­ği­ni ve ge­lecek hafta üre­ti­ci­ler­den ça­yı­nı bi­ti­ren ol­duk­ça kon­ten­ja­nın ar­tı­rı­la­ca­ğı­nı bil­dir­di.

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü (ÇAY­KUR)’dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, hiç­bir üre­ti­ci­nin mağ­du­ri­yet ya­şa­ma­ma­sı için gün­lük çay iş­le­me ka­pa­si­te­si­nin üze­rin­de yaş çay alım­la­rı­nın ya­pıl­dı­ğı­na vurgu ya­pı­la­rak, “De­ğer­li üre­ti­ci­le­ri­miz, bi­lin­di­ği gibi yaş çay alım­la­rı­mız ka­pa­si­te­nin üze­rin­de devam et­mek­te­dir. Alım­lar 9 bin tonun üze­rin­de ger­çek­leş­mek­te­dir. Umut edi­yo­ruz ki haf­ta­ya li­mit­ler azda olsa ar­tı­rı­la­cak du­ru­ma ge­le­cek­tir. Bi­lin­me­li ki üre­ti­ci­le­ri­miz­den 1 kg daha fazla yaş çay alımı için ka­pa­si­te zor­lan­mak­ta­dır.
ÇAY­KUR’un her zaman üre­ti­ci­mi­zin ya­nın­da ol­du­ğu­nun bi­lin­me­si­ni ister, üre­ti­ci­le­ri­mi­zin de­di­ko­du­la­ra ve fark­lı ses­le­re kulak ver­me­me­si­ni is­tir­ham ede­riz. Yine bi­lin­me­li ki li­mit­ler doğ­rul­tu­sun­da acele edil­me­den alım­lar devam ede­cek­tir. Sağ­lık­lı, mutlu, ka­li­te­li ve bol be­re­ket­li bir kam­pan­ya ge­çir­me­ni­zi di­le­riz.” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.

Haber Merkezi

Rize’de Çay Üreticilerinden Ve Muhtarlardan ÇAYKUR’a Destek

ÇA­YÜ­DAD Baş­ka­nı Mus­ta­fa Mavi, “ÇAY­KUR’da ko­ta­lar yük­sek, ÇAY­KUR bütün çay­la­rı alı­yor. Lüt­fen iz­di­ha­ma mahal ver­me­ye­lim. Bütün kon­ten­jan­lar kal­ka­cak ve ra­hat­ça çay sa­ta­ca­ğız. 5 gün­den sebep 1 lira dü­şü­ğü­ne lüt­fen çay sat­ma­ya­lım” dedi.

Çay Üre­ti­ci­le­ri Da­ya­nış­ma Der­ne­ği (ÇA­YÜ­DAD) üye­le­ri ile Rize Mer­kez Muh­tar­lar Der­ne­ği­ne bağlı muh­tar­lar, ÇAY­KUR’a des­tek açık­la­ma­sın­da bu­lun­du. ÇA­YÜ­DAD Baş­ka­nı Mus­ta­fa Mavi ile Rize Mer­kez Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı İrfan Kaya, yap­tık­la­rı basın açık­la­ma­sın­da, ÇAY­KUR’un ka­pa­si­te üze­rin­de alım­lar yap­tı­ğı­nı be­lir­te­rek üre­ti­ci­le­re acele ede­rek iz­di­ha­ma sebep olun­ma­ma­sı yö­nün­de uya­rı­lar­da bu­lun­du.
15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da dü­zen­le­nen basın açık­la­ma­sın­da Çay Üre­ti­ci­le­ri Da­ya­nış­ma Der­ne­ği (ÇA­YÜ­DAD) Baş­ka­nı Mus­ta­fa Mavi, çayın her ta­raf­ta aynı anda gel­di­ğin­den büyük bir iz­di­ham ola­ca­ğı­nı bil­dik­le­ri­ni ifade ede­rek, buna rağ­men ÇAY­KUR’un tam ka­pa­si­te ile ça­lış­tı­ğı­nı be­lirt­ti.
Mavi, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “17 Mayıs’ta sezon açıl­dı ÇAY­KUR alım­la­ra baş­la­dı.
Özel sek­tör­de 20’sinde alım­la­ra baş­la­dı. Büyük bir iz­di­ham ola­ca­ğı­nı bi­li­yor­duk.
Çünkü her ta­raf­ta çay aynı anda geldi. Bunu da fır­sat bilen özel sek­tör ma­ale­sef yine üre­ti­ci­nin sır­tı­na bindi.
Bugün ÇAY­KUR’un 10 bin ton ka­pa­si­te­si­nin ta­ma­mı­nı 210 bin üre­ti­ci­den mü­ba­ya ya­pa­rak bütün fab­ri­ka­la­rı tam ka­pa­si­te ça­lış­tır­mak­ta­dır.
Özel sek­tö­rün 15 bin ton ka­pa­si­te­si var.
Buna rağ­men 1 lira ek­si­ği­ne yak­la­şık günde 5 bin ton çay alı­yor ve her gün üre­ti­ci­nin ce­bin­den 5 mil­yon li­ra­yı almış olu­yor.
Yak­la­şık 10 gün­den beri özel sek­tör 50 bin ton çay aldı.Yani 50 mil­yon lira üre­ti­ci­nin pa­ra­sı­na çök­müş du­rum­da.Şimdi biz bu­ra­da şunu dile ge­tir­mek is­ti­yo­ruz.
Halk ola­rak, üre­ti­ci ola­rak dev­le­ti­mi­zin, hü­kü­me­ti­mi­zin her zaman ya­nın­da olduk, on­la­rın po­li­ti­ka­la­rı­nı des­tek­le­dik.
Eleş­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ği zaman eleş­tir­dik, des­tek­len­me­si ge­rek­ti­ği zaman des­tek­le­dik. Bunu geç­miş­te de gör­dük. Yak­la­şık her gün 5 mil­yon lira üre­ti­ci­nin ce­bin­den çık­mak­ta­dır. Bu Rize eko­no­mi­si­ne de büyük bir za­rar­dır.
200 bin üre­ti­ci­den alı­nıp 200 tane özel sek­tör fab­ri­ka­sı şu anda bu soy­gu­nu yap­mak­ta­dır. Bu böyle devam eder­se belki de 150 -200 mil­yon li­ra­ya ula­şa­cak­tır.” dedi.
Mavi, üre­ti­ci­le­re acele et­me­me­le­ri ve ça­yı­nı düşük fi­yat­la özel sek­tö­re sat­ma­ma­la­rı çağ­rı­sın­da bu­lu­na­rak, “Üre­ti­ci­ye de bir çağ­rı­mız var.
Allah rı­za­sı için bakın benim 6 ton çayım var, 3 kar­de­şiz. 3 günde bir çay top­lu­yo­ruz ve bu­gü­ne kadar da hep böyle yap­tık. Ve bütün ça­yı­mı­zı ÇAY­KUR’a sat­tık, ko­ta­lar yük­sek, ÇAY­KUR bütün çay­la­rı alı­yor.
Lüt­fen iz­di­ha­ma mahal ver­me­ye­lim.
Ha­zi­ran’ın 5’inde bütün kon­ten­jan­lar kal­ka­cak ve ra­hat­ça çay sa­ta­ca­ğız.
5 gün­den sebep 1 lira dü­şü­ğü­ne lüt­fen çay sat­ma­ya­lım, bir­bi­ri­mi­zi kır­dır­ma­ya­lım.
Benim 300 kilo çayım var bir şey olmaz, 500 kilo çayım var bir şey olmaz deyip de özel sek­tö­re gidip fiyat kır­ma­ya­lım, bir­bi­ri­mi­zi ko­ru­ya­lım.
Onun için üre­ti­ci ola­rak biz bir­lik eder­sek on­la­rın da gelip bize yal­va­ra­cak­la­rı­na ina­nı­yo­ruz.
Bu­ra­da ÇAY­KUR’un ka­pa­si­te­si 10 bin ton ye­ter­li değil.
Bugün kendi fab­ri­ka­sı­nı iş­le­te­me­yen, han­tal özel sek­tö­rün fab­ri­ka­la­rı­nı ÇAY­KUR ki­ra­la­sın.
Kendi fab­ri­ka­sı ola­rak ça­lış­tır­sın ve çayı iş­le­yip üre­ti­ci­nin önünü açsın.
Eğer fab­ri­ka­sı­nı ça­lış­tır­ma­yı be­ce­re­mi­yor­sa özel sek­tör o zaman ka­pat­sın ve ÇAY­KUR’a dev­ret­sin.
Bizim bek­len­ti­miz ÇAY­KUR’un daha fazla fab­ri­ka açıp üre­ti­ci­nin bu mağ­du­ri­ye­ti­nin ön­le­me­si­ni, en­gel­len­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Çünkü özel sek­tö­re düş­tü­ğü­nüz müd­det­çe biz geçen yıl da bu­ra­da açık­la­ma yap­tık bir ön­ce­ki yılda bu­ra­da açık­la­ma yap­tık yine sorun devam edi­yor.” diye ko­nuş­tu. ,
“Es­ki­den Gü­ney­do­ğu’da köy ağa­la­rı vardı, mil­le­tin ek­ti­ğin­den biç­ti­ğin­den haraç alır­lar­dı şimdi şehir ağa­la­rı çıktı.” İfa­de­sin­de bu­lu­nan ÇA­YÜ­DAD Baş­ka­nı Mavi, “ Bi­li­yor­su­nuz 200 tane ağa var.
Onlar da 200 bin üre­ti­ci­nin biç­ti­ğin­den her gün 1 lira ça­lı­yor­lar.
Bunu da dile ge­tir­mek is­ti­yo­rum.
Es­ki­den Gü­ney­do­ğu’da köy ağa­la­rı vardı.
Bu­ra­da da şehir ağa­la­rı var.
Ne­ti­ce­de sö­mü­rü­yor­lar.
Biz bir an önce dev­le­ti­miz­den, hü­kü­me­ti­miz­den bu so­ru­nun çö­zü­mü için des­tek bek­li­yo­ruz.” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Rize Mer­kez Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı İrfan Kaya ise özel sek­tör ve çay müs­tah­sil­le­ri­nin yan­lış top­la­ma po­li­ti­ka­sın­dan do­la­yı ÇAY­KUR’un üre­tim ka­pa­si­te­si­nin üze­ri­ne çık­ma­sı­na rağ­men bu sı­kı­şık­lı­ğın mey­da­na gel­di­ği­ni ifade ede­rek sı­kı­şık­lık­tan fay­da­la­nan özel sek­tö­rün taban fi­ya­tı 2,60 ve 2,70’lere çek­me­si­ni eleş­tir­di.
Kaya, ay­rı­ca, ÇAY­KUR’un özel sek­tör­de­ki fab­ri­ka­lar­dan ki­ra­la­ma yön­te­mi ile fay­da­la­na­bi­le­ce­ği­ni kay­de­de­rek, bu şe­kil­de iz­di­ha­mın önüne ge­çi­le­bi­le­ce­ği­ni sa­vun­du.


Haber Merkezi

Rize Havalimanı İnşaatında Kaza! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı in­şa­at ala­nın­da iş ma­ki­ne­si­nin çarp­tı­ğı kişi öldü.

Pazar il­çe­si­ne bağlı Siv­ri­ka­ya mev­ki­sin­de­ki ya­pı­mı devam eden Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı ala­nın­da Ö.K. (50), si­lin­dir ile geri ma­nev­ra yap­tı­ğı sı­ra­da alan­da bu­lu­nan Engin Bal’a (34) çarp­tı. Ka­za­da, ağır ya­ra­la­nan Bal, kal­dı­rıl­dı­ğı Kaç­kar Dev­let Has­ta­ne­sin­de ya­pı­lan mü­da­ha­le­ye rağ­men ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Olay­la il­gi­li si­lin­dir ope­ra­tö­rü Ö.K, gö­zal­tı­na alın­dı.

Haber Merkezi

Rize’de Sokağa Çıkma Kısıtlamasında Aşı Randevusu Alan Ancak Gidemeyen Yaşlılar Evlerinde Aşıları Yapılıyor

Rize’de de so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­da İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri Ko­vid-19 aşı ran­de­vu­su alan ancak kendi im­kan­la­rıy­la has­ta­ne­le­re gi­de­me­yen yaş­lı­la­ra ev­le­rin­de aşı­la­rı­nı yap­ma­ya devam edi­yor.

Rize’de pan­de­mi­ye karşı aşı se­fer­ber­li­ği sü­rer­ken, Rize İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü’ne bağlı aşı ekip­le­ri bu­gü­ne kadar il ge­ne­lin­de top­lam 147 bin 725 doz aşı­la­ma iş­le­mi ger­çek­leş­tir­di.
Rize İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü’ne bağlı sağ­lık ekip­le­ri kı­sıt­la­ma gün­le­rin­de de aşı me­sa­ile­ri­ni hız kes­me­den sür­dü­rü­yor.
Bu­gü­ne kadar top­lam­da 147 bin 715 aşı­nın uy­gu­lan­dı­ğı kent­te ekip­ler ilk doz ola­rak 82 bin 753 ki­şi­ye aşı uy­gu­lar­ken, ikin­ci doz ola­rak ise 64 bin 972 ki­şi­ye Co­vit-19 aşısı uy­gu­lan­dı. İl dı­şın­dan çay tarım ara­zi­si için Rize’ye gelen Me­la­hat Ke­tan­cı’nın aşı­sı­nı vur­mak üzere Rize’nin Sa­lar­ha Bel­de­si’ne bağlı Ka­sar­cı­lar Ma­hal­le­si’ne çıkan aşı ekibi, Ke­tan­cı’nın ilk doz aşı­sı­nı evi­nin bah­çe­sin­de uy­gu­la­dı. Sağ­lık ekip­le­ri ted­bir amaç­lı aşı uy­gu­lan­dık­tan bir süre bek­le­dik­ten sonra Me­la­hat Ke­tan­cı’ya ikin­ci doz aşıyı yap­tır­ma­sı ile il­gi­li uya­rı­la­rı­nı ya­pa­rak böl­ge­den ay­rıl­dı.
Sağ­lık ekip­le­ri­nin ken­di­si­ne Co­vid-19 aşısı yap­mak için ka­pı­sı­na kadar gel­di­ği­ni be­lir­ten 81 ya­şın­da­ki Me­la­hat Ke­tan­cı, bu hiz­met­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­re­rek “Daha önce Ko­ro­na vi­rü­se ya­ka­lan­mış­tım. Ka­yı­nım ve eşi de ya­ka­lan­mış­tı. Ben at­lat­tım ama ka­yı­nım at­la­ta­ma­dı, 10 günde ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ben İstan­bul’day­dım, 6 ay doldu aşı ya­pa­lım de­di­ler ama Rize’ye ge­le­ce­ğim için ol­ma­dım. Bu­ra­ya ge­lin­ce ir­ti­ba­ta geç­ti­ler ve gelip aşımı yap­tı­lar bugün. Ön­ce­le­ri böyle bir hiz­met bul­mak müm­kün de­ğil­di. Has­ta­ne­le­re bile zor gi­der­dik şimdi ka­pı­mı­za aşı vur­ma­ya ge­li­yor­lar” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Kı­sıt­la­ma gün­le­rin­de de aşı ça­lış­ma­la­rı­nın devam et­ti­ği­ni söy­le­yen hem­şi­re Recep Pamuk “Gün­lük 100-150 ki­lo­met­re yol gi­di­yo­ruz. Bu­gün­de Me­la­hat Tey­ze­mi­zin aşı­sı­nı yap­tık. Ran­de­vu­su­nu alan va­tan­daş­la­rı­mı­zın aşı ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­yo­ruz. Va­tan­daş­lar­dan bu has­ta­lı­ğın ya­yıl­ma­sı­nı ön­le­mek için ku­ral­la­ra uy­ma­la­rı­nı is­ti­yo­ruz” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.


Haber Merkezi

Rize’de Bazı Sivil Toplum Örgütleri ve Üreticiler ÇAYKUR’a Destek Açıklaması Yaptı

Rize’de sivil top­lum ör­güt­le­ri, çay eks­per­le­ri ve üre­ti­ci­ler yap­tık­la­rı ortak açık­la­ma ile ÇAY­KUR’un son yıl­lar­da­ki alım po­li­ti­ka­sı ile alım ka­pa­si­te­si­ni ar­tır­dı­ğı­nı söy­le­di.

ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü önün­de­ki ortak açık­la­ma­ya, Öz Gıda İş Sen­di­ka­sı Doğu Ka­ra­de­niz Baş­ka­nı Hasan Fehmi Bur­sa­lı, üye­ler, kadın ko­mi­te­si, Çay Eks­per­le­ri Plat­for­mu Baş­ka­nı Sel­çuk Er, Öz Sağ­lık İş Rize Şube Baş­ka­nı Ba­ha­dır Maf­ra­toğ­lu, sen­di­ka tem­sil­ci­le­ri ile yak­la­şık 200 üre­ti­ci ka­tıl­dı.
Bur­sa­lı, bu­ra­da ka­tı­lım­cı­lar adına yap­tı­ğı açık­la­ma­da, 800 bin met­re­ka­re çay alanı, yak­la­şık 220 bin çay üre­ti­ci­si ve 12 bin ÇAY­KUR ça­lı­şa­nı ola­rak eme­ğin ve emek­çi­nin ya­nın­da ol­du­ğu gibi ku­ru­mun ve üre­ti­ci­le­rin ya­nın­da yer al­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.
Çayın marka de­ğe­ri­ne zarar veren her türlü eylem ve söy­le­me karşı ol­duk­la­rı­nı vur­gu­la­yan Bur­sa­lı, “2000’li yıl­lar­da gün­lük kon­ten­ja­nı­mız de­ka­ra 7 ki­log­ram, haf­ta­da 2 gün de tatil uy­gu­la­ma­sı vardı.
Ha­liy­le çay alım­la­rı 40 gün sür­mek­tey­di. Gü­nü­müz­de ise kota ve kon­ten­ja­nı kal­dı­ra­ca­ğı­nı söy­le­ye­rek çay üre­ti­ci­mi­zi pro­vo­ke et­me­ye ça­lı­şan zih­ni­yet 10 ve ya 15 günde çay alı­mı­nın ta­mam­la­na­ca­ğı­nı iddia et­mek­te­dir. Lakin bunu nasıl ya­pa­cak­la­rı ile il­gi­li tek­nik bir açık­la­ma­la­rı yok­tur.
Ku­ru­mu­muz bir­kaç yıl­dır yaş çay iş­le­me ka­pa­si­te­si­ni 5 bin ton­dan 9 bin tonun üze­ri­ne çı­kar­mış­tır.
Buna rağ­men gün­lük 12 bin ton ci­va­rın­da yaş çay alımı ya­pıl­mak­ta­dır. Ka­pa­si­te­ni çok üze­rin­de alım­lar ya­pıl­mak­ta­dır.” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.
ÇAY­KUR’un ta­ri­hi­nin en yük­sek ko­ta­sı­nı de­ka­ra 600 ki­log­ram ola­rak açık­la­dı­ğı­nı ifade eden Bur­sa­lı, ÇAY­KUR iki yıl ön­ce­si­ne kadar böl­ge­miz­de­ki hasat edi­len yaş çayın yüzde 45’ini alı­yor­du. Yaş çay alım po­li­ti­ka­la­rı ile iki yıl­dır yüzde 55’i ÇAY­KUR al­mak­ta­dır. Kam­pan­ya açı­lı­şı­mız­da yaş çayın yo­ğun­luk du­ru­mu­na göre dönüm ba­şı­na 100, 50, 30, 20 ve 15 ki­log­ram ola­rak ka­pa­si­te­mi­zin üze­rin­de yaş çay alımı ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
Bur­sa­lı, son dö­nem­ler­de böl­ge­nin si­ya­si çe­kiş­me­le­rin mer­ke­zi ko­nu­mu­na ge­ti­ril­mek is­ten­di­ği­ni ve bölge in­sa­nı­nın sinir uç­la­rı ile oy­nan­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı­nı da sa­vun­du.


Haber Merkezi

KOLCU’NUN HSK ÜYELİĞİNE SEÇİLMESİ RİZE’DE SEVİNÇLE KARŞILANDI

Hâ­kim­ler ve Sav­cı­lar Ku­ru­lu­na (HSK) se­çi­len 7 yeni üye ile Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın ata­dı­ğı 4 üyeye iliş­kin ka­rar­lar Resmi Ga­ze­te ‘de ya­yım­lan­dı.

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan, Hâ­kim­ler ve Sav­cı­lar Ku­ru­lu (HSK) üye­li­ği­ne se­çi­len Trab­zon Bölge Ad­li­ye Mah­ke­me­si Baş­ka­nı İbra­him KOLCU’nun yeni gö­re­vi Rize ili ve doğ­du­ğu İyi­de­re il­çe­sin­de se­vinç­le kar­şı­lan­dı.
Resmi Ga­ze­te ‘de ya­yım­la­nan ka­ra­ra göre, İdari Yargı Hâkim ve Sav­cı­la­rı ara­sın­dan HSK üye­lik­le­ri sona eren, Halil KOÇ ve Meh­met Akif EKİNCİ ile Trab­zon Bölge Ad­li­ye Mah­ke­me­si Baş­ka­nı İbra­him KOLCU ve İstan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı Ve­ki­li Ömer Faruk YIL­DI­RIM, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip ER­DO­ĞAN ta­ra­fın­dan HSK üye­lik­le­ri­ne se­çil­di­ler.
TBMM Genel Ku­ru­lu­nun 25 Mayıs’taki 83’üncü bir­le­şi­min­de ya­pı­lan seçim so­nu­cun­da şu isim­le­rin HSK’ye se­çil­di­ği be­lir­til­di, Ergün Şahin (Yar­gı­tay üyesi), Ömür Topaç (Yar­gı­tay üyesi), Sinan Esen (Yar­gı­tay üyesi), Aysel De­mi­rel (Da­nış­tay üyesi), Cum­hur Şahin (öğ­re­tim üyesi), Bilal Temel (Avu­kat), Hamit Ko­ca­bey’ (Avu­kat) Karar, Ana­ya­sa’nın 159’uncu mad­de­si ile 6087 sa­yı­lı Hâ­kim­ler ve Sav­cı­lar Ku­ru­lu Ka­nu­nu’nun 18’inci mad­de­si ge­re­ğin­ce ve­ril­di. HSK Genel Ku­ru­lu, Ada­let Ba­ka­nı (Baş­kan), Ada­let Ba­kan­lı­ğı il­gi­li Bakan Yar­dım­cı­sı ile Cum­hur­baş­ka­nın­ca se­çi­len dört ve Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­sin­ce se­çi­len yedi üye olmak üzere 13 üye­den olu­şu­yor.
İBRAHİM KOLCU KİMDİR?
1971 yı­lın­da Rize’nin İyi­de­re İlçe­sin­de doğdu. 1977-1982 yıl­la­rı ara­sın­da, Or­ta­oku­lu İyi­de­re’de, 1985-1988 yıl­la­rı ara­sın­da Rize Li­se­sin­den mezun oldu. 1990 yı­lın­da Konya Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Hukuk Fa­kül­te­si­ni ka­zan­dı. 1990 yı­lın­da baş­la­dı­ğı Hukuk Fa­kül­te­sin­den 1994 yı­lın­da mezun oldu. 1995 yı­lın­da Avu­kat­lık sta­jı­mı bi­tir­dik­ten sonra 1996’da kısa dönem er ola­rak Ba­lı­ke­sir Or­du­do­na­tım Er Eği­ti­mi Okulu ve Is­par­ta 58. Tümen Ko­mu­tan­lı­ğın­da as­ker­lik va­zi­fe­si­ni ta­mam­la­dı. 1998 yı­lın­da ÖSYM’nin yap­mış ol­du­ğu ilk hâ­kim-sav­cı aday­lı­ğı sı­na­vın­da mü­la­ka­ta girme hakkı ka­za­na­rak ve mü­la­kat­ta da ba­şa­rı­lı kabul edi­le­rek, 1998 yılı 17 Ağus­tos’ta hâ­kim­lik sta­jı­na baş­la­dı. 2001 yılı Ocak ayın­da HSYK kura ka­rar­na­me­si ile Bay­burt Hâ­kim­li­ği­ne atan­dı. 6 Şubat 2001 yı­lın­da hâ­kim­lik mes­le­ği­ne baş­la­dı. Sı­ra­sıy­la, 2004’te Ey­ne­sil il­çe­si, 2006’da Ar­da­han ili Hâ­kim­li­ği­ne atan­dı. 2008 yı­lın­da Şe­bin­ka­ra­hi­sar Ağır Ceza Mah­ke­me­si Baş­kan­lı­ğı­na, 2011 yı­lın­da Bi­le­cik Ağır Ceza Mah­ke­me­si Baş­kan­lı­ğı­na, 2013 yı­lın­da Trab­zon Hâ­kim­li­ği­ne, 1 yıl Trab­zon As­li­ye Ceza Mah­ke­me­si Hâ­ki­mi ola­rak ça­lış­tı. 2014 yılı yaz ka­rar­na­me­si ile Trab­zon 1. Ağır Ceza Mah­ke­me­si Baş­ka­nı ola­rak atan­dı. 2017 yılı yetki ka­rar­na­me­si ile Trab­zon 2. Ağır Ceza Mah­ke­me­si (Terör Mah­ke­me­si) Baş­kan­lı­ğı­na atan­dı. 2019 yı­lın­da Trab­zon Bölge Ad­li­ye Mah­ke­me­si Baş­ka­nı ola­rak atan­dı. Yeni HSK üyesi Kolcu; Evli iki çocuk ba­ba­sı­dır.

Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

Doktor Adayları Rize’de Aldıkları Simülasyon Eğitimiyle Saha Koşullarına Hazırlanıyor

Rize’de, 18 fark­lı üni­ver­si­ten­den gelen 34 dok­tor adayı tıp öğ­ren­ci­si­ne yö­ne­lik “Uy­gu­la­ma­lı Acil Mü­da­ha­le Si­mü­las­yon Eği­ti­mi” dü­zen­len­di.

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Tıp Fa­kül­te­si Kli­nik Si­mü­las­yon Eği­tim Mer­ke­zi’nde (RSİM) ger­çek­leş­ti­ri­len uy­gu­la­ma­lı eği­tim­de, dok­tor aday­la­rı 7 fark­lı se­nar­yo­ya göre has­ta­la­ra mü­da­ha­le­de bu­lun­du.
Ekip­ler, se­nar­yo­ya göre bir alış­ve­riş ma­ğa­za­sın­da düşen ki­şi­ye, ze­hir­le­nen, doğum yapan, yeni doğan bebek ve çarp­ma so­nu­cu ya­ra­lan­ma, kalp krizi ge­çir­mek­te olan has­ta­ya acil mü­da­ha­le­de bu­lun­du.
Hasta ya­kı­nı­nın da can­lan­dı­rıl­dı­ğı eği­tim­de, hasta ya­kın­la­rı acil ser­vi­se gi­re­rek dok­tor­la­rın mü­da­ha­le­sin­de ak­sa­ma­lar ya­şan­ma­sı­na se­be­bi­yet ver­me­si ve dok­tor­la­rın acil ser­vi­si kısa sü­re­de bo­şal­ta­rak hasta mü­da­ha­le ede­bil­me­si sağ­lan­dı.
Acil ser­vis­te has­ta­ya, kalp ma­sa­jı ya­pıl­dı, şok uy­gu­lan­dı ve damar yolu açı­la­rak ilaç ve­ril­di. Has­ta­lar ya­pı­lan mü­da­ha­le­ler­le ya­şa­ma dön­dü­rül­me­ye ça­lı­şıl­dı. Tıp Fa­kül­te­si Acil Tıp ana­bi­lim Dalı Baş­ka­nı Doç.Dr. Özlem Bilir, ga­ze­te­ci­le­re, eği­tim­le­rin dü­zen­len­di­ği si­mü­las­yon mer­ke­zi­nin Tür­ki­ye’nin sa­yı­lı ve en kap­sam­lı mer­kez­le­rin­den biri ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Bilir, si­mü­las­yo­nun eği­ti­min bir par­ça­sı ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, şun­la­rı kay­det­ti:
“Tür­ki­ye’nin ve dün­ya­nın uğ­raş­tı­ğı pan­de­mi dö­ne­min­de tıp eği­ti­mi­ni biraz daha ses ge­ti­re­bil­mek ama­cıy­la dok­tor adayı ar­ka­daş­la­rı davet etti.
Ya­pı­lan 100 baş­vu­ru içe­ri­sin­den 18 üni­ver­si­te­yi davet ettik. 18 üni­ver­si­te­miz­den gelen dok­tor aday­la­rı bir hafta bo­yun­ca si­mü­las­yon mer­ke­zin­de bi­zim­le bir­lik­te bir takım se­nar­yo­la­rı can­lan­dır­dık.
Alış veriş mer­ke­zin­de­ki ölüm va­ka­sı­na, tra­fik ka­za­sı­na dış or­tam­da mü­da­ha­le ede­rek has­ta­ne­ye nak­let­me­le­ri­ni is­te­dik.
Doğum va­ka­sı­nı, doğum son­ra­sın­da yeni do­ğa­na mü­da­ha­le et­me­le­ri­ni, trav­ma has­ta­la­rı, be­ra­be­rin­de ze­hir­len­me va­ka­la­rı ile bir­lik­te bu dö­ne­min prob­le­mi olan Kovid ve be­ra­be­rin­de felç­li has­ta­la­ra nasıl mü­da­ha­le et­me­le­ri­ni is­te­dik.
Ha­zır­la­nan se­nar­yo­lar üze­rin­den ar­ka­daş­la­rı­mız ile oy­na­ya­rak eği­tim ve­re­rek daha ka­lı­cı ve etkin bir eği­tim amaç­la­dık.”
Si­mü­las­yon mer­ke­zi­nin eği­tim açı­sın­dan çok de­ğer­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Bilir, “Si­mü­las­yon eği­ti­mi in­şal­lah dok­tor aday­la­rı­mız için ya­rar­lı ol­muş­tur.
Bizim için çok ya­rar­lı bir yedi gün. Fay­da­lı ol­du­ğu­muz dü­şü­nü­yo­ruz.Bu bir ba­sa­mak eği­tim ve bunun de­va­mı ge­le­cek­tir.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

GÖKDUMAN; BAŞARILI ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİNİ TAKDİM ETTİ

Rize Em­ni­yet İl Mü­dü­rü Nu­ret­tin GÖK­DU­MAN; Si­be­ray Pro­je­si Fa­ali­yet­le­ri kap­sa­mın­da, “Siber Zor­ba­lık­la Mü­ca­de­le Ko­nu­lu En Güzel 23 Nisan Me­saj­la­rı” ya­rış­ma­sın­da de­re­ce­ye girip ba­şa­rı­lı olan 3 öğ­ren­ci­yi öğ­ret­men­le­riy­le bir­lik­te ma­ka­mın­da mi­sa­fir etti. Ba­şa­rı­lı öğ­ren­ci­le­rin ka­zan­mış ol­duk­la­rı ödül­le­ri ken­di­le­ri­ne tak­tim etti.

Öğ­ren­ci­ler aile­le­riy­le bir­lik­te ken­di­le­ri­ni ma­ka­mın­da kabul eden, Rize İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Nu­ret­tin Gök­du­man’ın ken­di­le­ri­ne gös­ter­miş ol­du­ğu çok sıcak ilgi ve mi­sa­fir­per­ver­lik­ten do­la­yı aile­ce te­şek­kür et­ti­ler.
Em­ni­yet Genel Mü­dür­lü­ğü Siber Suç­lar­la Mü­ca­de­le Daire Baş­kan­lı­ğı ko­or­di­ne­sin­de yü­rü­tü­len SİBERAY Pro­je­si fa­ali­yet­le­ri çer­çe­ve­sin­de, sos­yal medya plat­form­la­rı üze­rin­den 06-14 yaş grubu ço­cuk­lar için dü­zen­le­nen Tür­ki­ye ge­ne­li 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı ya­rış­ma­la­rın­dan;
“Siber Zor­ba­lık­la Mü­ca­de­le Ko­nu­lu En Güzel 23 Nisan Me­saj­la­rı” isim­li ya­rış­ma­da 3. olan Yaren MER­CAN, 4. olan Deren Su DEMİREL ile “2021 Yunus Emre Yılı Kap­sa­mın­da Siber Dün­ya­da Duru Türk­çe” isim­li ya­rış­ma­da 4. olan Fatma AKSOY isim­li öğ­ren­ci­le­rin aile­le­ri ve öğ­ret­men­le­ri, Rize İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Nu­ret­tin Gök­du­man’ın ma­ka­mın­da­ki mi­sa­fir­li­ğin ar­dın­dan, ba­şa­rı­lı öğ­ren­ci­le­rin ya­rış­ma­da elde et­tik­le­ri ba­şa­rı ne­ti­ce­sin­de ka­zan­mış ol­duk­la­rı ödül­le­ri İl Mü­dü­rü Gök­du­man ta­ra­fın­dan ken­di­le­ri­ne tak­dim edil­di.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

« Older Entries Recent Entries »