Monthly Archives: Haziran 2021

Sarp Sınır Kapısı 14.5 ay sonra yeniden açıldı

Tür­ki­ye’nin Gür­cis­tan üze­rin­den Kaf­kas ül­ke­le­ri­ne açı­lan, ko­ro­na­vi­rüs ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da ulus­la­ra­ra­sı nak­li­ye yapan TIR’lar dı­şın­da yaya ve araç tra­fi­ği­ne ka­pa­tı­lan Art­vin’deki Sarp Sınır Ka­pı­sı, 14,5 ay sonra ye­ni­den ge­çiş­le­re açıl­dı.

Hopa Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Osman Ak­yü­rek, ‘Bölge eko­no­mi­si­ne önem­li kat­kı­sı olan bu ka­pı­nın açıl­dı­ğı bu günü bay­ram günü ola­rak ad­lan­dı­rı­yo­ruz’ dedi.

Art­vin’in Ke­mal­pa­şa il­çe­sin­den Gür­cis­tan’a açı­lan Sarp Sınır Ka­pı­sı, sal­gın ne­de­niy­le 15 Mart 2020’de ulus­la­ra­ra­sı nak­li­ye yapan TIR’lar dı­şın­da yaya ve araç tra­fi­ği­ne ka­pa­tıl­dı. Ka­de­me­li nor­mal­leş­me sü­re­ci ile bir­lik­te sınır ka­pı­sı 14,5 ay sonra ye­ni­den ge­çiş­le­re açıl­dı. Çarşamba günü saat 09.00’da iki ül­ke­den kar­şı­lık­lı ge­çiş­ler baş­la­dı. Ge­çiş­ler 09.00 ile 19.00 sa­at­le­ri ara­sın­da ya­pı­la­bi­lecek.
İSTE­NEN BEL­GE­LER
Gür­cis­tan’a giriş ya­pa­cak ki­şi­ler­den 72 saat için­de alın­mış PCR testi, özel sağ­lık si­gor­ta­sı is­te­ni­yor. Bu ül­ke­de ka­lı­nan her 3 gün için de Co­vid-19 testi zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ril­di. Tür­ki­ye’ye ge­le­cek­ler için ise 6 ay için­de Co­vid-19 ge­çir­dik­le­ri­ni bel­ge­le­me­le­ri ha­lin­de her­han­gi bir evrak is­ten­mi­yor. Bu bel­ge­si ol­ma­yan­la­rın ise 72 saat için­de alın­mış PCR testi so­nu­cu­nu beyan et­me­le­ri ge­re­ki­yor.
BÖLGE TİCARETİ İÇİN BAY­RAM GÜNÜ’
Bölge ti­ca­re­ti için bu­gü­nü bay­ram günü ola­rak ad­lan­dır­dık­la­rı­nı söy­le­yen Hopa Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Osman Ak­yü­rek, “Sarp Kara Hudut Ka­pı­sı Kaf­kas Cum­hu­ri­yet­le­ri­ne açı­lan Tür­ki­ye’nin en önem­li ka­pı­la­rın­dan biri. Bir yılda 7 mil­yon in­sa­nın geçiş yap­tı­ğı bu ka­pı­da bu­gü­nü bir bay­ram günü ola­rak ad­lan­dı­rı­yo­ruz. Yak­la­şık 14 aydır ka­pa­lı olan bu kapı, böl­ge­nin ti­ca­re­ti­ne önem­li katkı su­nu­yor. Hem Gür­cis­tan’a geçiş yap­mak is­te­yen­ler hem Gür­cis­tan’dan Tür­ki­ye’ye gel­mek is­te­yen­ler ara­nan şart­la­rı ye­ri­ne ge­tir­dik­le­rin­de çı­kış­la­rı­nı sağ­la­ya­bi­le­cek­ler. Bu yeni dö­ne­min böl­ge­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı umut edi­yo­ruz? dedi.
GÖZ­YAŞ­LA­RIY­LA GİTTİ
Tür­ki­ye’de ya­şa­yan Gür­cis­tan va­tan­da­şı Na­zi­ko­zu Sa­ki­na­ze yak­la­şık 1,5 yıl­dır ak­ra­ba­la­rı­nı gö­re­me­di­ği­ni söy­le­ye­rek göz­yaş­la­rı için­de ül­ke­si­ne geçti. Sa­ki­na­ze, ‘Çok mut­lu­yum, ak­ra­ba­la­rı­ma haber ver­me­dim, sürp­riz ya­pa­ca­ğım’ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Taksi şo­fö­rü Arif Baş­lı­lar ise, ‘Sarp ka­pı­sı­nın ka­pa­lı ol­ma­sı bizi zor du­rum­da bı­rak­tı. 1 Ha­zi­ran iti­ba­riy­le umu­yo­ruz ki yeni bir dönem baş­la­dı. Pan­de­mi sü­re­ci­nin ta­ma­men sona er­me­si ile be­ra­ber her­kes gibi biz­ler de rahat ede­ce­ğiz’ dedi. Suat Kü­çük­ler de ‘Sarp ka­pı­sı­nın 14,5 ay sonra açıl­ma­sı Gür­cis­tan ta­ra­fın­da ça­lı­şan Türk va­tan­daş­la­rı­nı çok mutlu etti. Yeni baş­la­yan bu sü­reç­le be­ra­ber bir­çok şey de­ği­şecek. Hem Gür­cis­tan’a hem Tür­ki­ye’ye katkı sağ­la­ya­cak’ diye ko­nuş­tu.

Haber Merkezi

PANDEMİ SALGINIYLA RAHATLAYAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KUTLU OLSUN

Kovid 19 ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nıy­la iki yıla ya­kın­dır bir nebze olsun ra­hat­la­yan çev­re­miz, do­ğa­mız ve tüm evren biraz temiz nefes almış oldu.
Tüm in­san­lık ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı son­ra­sı, dün­ya­nın bir daha eski dünya ol­ma­ya­ca­ğı­nı, ulus­la­ra­ra­sı sis­te­min, dev­let­le­rin ve eko­no­mi­nin ka­lı­cı bir bi­çim­de dö­nü­şe­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor.
Bir­leş­miş Mil­let­ler ta­ra­fın­dan 1972’de alı­nan bir ka­rar­la, 5 Ha­zi­ran günü Dünya Çevre Günü ola­rak kabul edil­di.
Çev­re­nin ko­run­ma­sı, ge­liş­ti­ril­me­si ve iyi­leş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da gös­te­ri­len ça­ba­la­rın amacı, in­san­la­rın daha sağ­lık­lı ve gü­ven­li bir çev­re­de ya­şa­ma­la­rı­nın sağ­lan­ma­sı­dır.
Bütün dün­ya­da ol­du­ğu gibi, ül­ke­miz­de de, bil­has­sa şe­hir­ler­de in­san­la­rın kar­şı­laş­tı­ğı en büyük çevre prob­le­mi çöp­ler­dir.
İki yıla ya­kın­dır bütün in­san­lı­ğı teh­dit eden ve dün­ya­mı­zı terk et­me­si­ne sa­yı­lı aylar kalan ko­vid-19 sal­gı­nı im­ti­ha­nı­mız­dan sonra, plas­tik yahut pet am­ba­laj­lı yi­ye­cek­ler ye­ri­ne cam am­ba­laj­lı yi­ye­cek­ler se­çi­le­bi­lir.
Bu­la­şık ma­ki­ne­le­rin­de kul­la­nı­lan kim­ya­sal par­la­tı­cı­lar ye­ri­ne, sirke kul­la­nı­la­bi­lir.
Kul­la­nı­lıp atı­lan pil­ler ye­ri­ne, ye­ni­den dol­du­ru­la­bi­lir pil­ler kul­la­nı­la­bi­lir.
Cam, kâğıt, kar­ton, plas­tik ve metal gibi atık­lar ayrı ayrı top­la­nıp, çe­şit­li sek­tör­ler­de kul­la­nı­la­bil­mek­te­dir.
Bu bakış açısı ne­de­niy­le in­sa­nın için­de ya­şa­dı­ğı çev­re­nin sağ­lı­ğı­nı ve uyu­mu­nu bo­za­cak her türlü gi­ri­şi­min insan ve diğer can­lı­la­rın sağ­lı­ğı­nı doğ­ru­dan et­ki­le­di­ği­ni gör­mek­te­dir.
Ge­ze­ge­ni­mi­zin dört bir ya­nın­da do­ğa­dan yana yeni bir dünya dü­ze­ni ara­yış­la­rı­nın ol­ma­sı­nı, fosil ya­kıt­la­rın ye­ri­ni ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji­le­rin al­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
Tü­ke­tim odak­lı ol­ma­yan ve eko­sis­te­me say­gı­lı bir yaşam ör­me­nin en temel ya­pı­ta­şı ol­du­ğu­nu bi­li­yor ve bu ko­nu­da üze­ri­mi­ze dü­şecek her türlü kat­kı­yı ve­re­ce­ği­mi­zi ta­ah­hüt edi­yo­ruz.
CO­VID-19’dan çı­ka­ra­bi­le­ce­ği­miz tek ka­za­nım bakış açı­mı­zı, de­ğer­le­ri­mi­zi ve ni­ha­ye­tin­de zih­ni­ye­ti­mi­zi de­ğiş­tir­mek ol­ma­lı.
Yeni bir dünya için, başka türlü bir dünya için, ge­le­ce­ği­miz için de­ği­şe­lim, de­ğiş­ti­re­lim.
Ço­cuk­la­rı­mı­za bı­ra­ka­ca­ğı­mız en iyi miras:
Ya­şa­nı­la­bi­lir Bir Dünya bı­rak­mak­tır.
Hayat Ne­fes­le Baş­lar, ama biz nefes ala­mı­yo­ruz.
Ya­şa­na­bi­lir ve nefes alı­na­bi­lir bir dünya bakış açı­sıy­la;
Yeni pan­de­mi­le­re, aşırı hava olay­la­rı­na, ola­ğan dışı sı­cak­lık ar­tış­la­rı­na dur deme ve eko­sis­te­me say­gı­lı bir ha­ya­tı inşa etme za­ma­nı gelip geç­mek­te­dir.
Bu ya­şa­dı­ğı­mız sal­gın zor­lu­ğu son­ra­sın­da daha fazla geç kal­ma­ya­lım.
Dünya Çevre gü­nü­nüz kutlu olsun.

Doğu Karadeniz’den 2021 Yılının İlk 5 Ayında En Yüksek İhracat Artışı Rize’de Yaşandı

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nden 2021 yı­lı­nın Ocak-Ma­yıs ay­la­rın­da 641 mil­yon 414 bin 573 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat ya­pıl­dı­ğı bil­di­ril­di. Buna göre en yük­sek ih­ra­cat ar­tı­şı ise yüzde 70’lik artış oranı ile Rize’de ya­şan­dı.

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde Trab­zon, Rize, Art­vin ve Gü­müş­ha­ne il­le­rin­den 2021 yılı Ocak-Ma­yıs dö­ne­min­de 641 mil­yon 414 bin 573 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat ger­çek­leş­ti. İhra­cat­ta bir ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne yüzde 14 artış ya­şa­nır­ken, 2021 yı­lı­nın ilk 5 ayın­da Trab­zon’un ih­ra­ca­tın­da yüzde 7, Gü­müş­ha­ne’nin ih­ra­ca­tın­da yüzde 38 ora­nın­da artış gö­rül­dü. En yük­sek ih­ra­cat ar­tı­şı ise yüzde 70’lik artış oranı ile Rize’de ya­şan­dı.
Rize ve Gü­müş­ha­ne’den yük­sek oran­lı ar­tış­lar­da­ki en önem­li et­ke­nin en çok ihraç edi­len ürün­ler olan metal ma­den­ci­lik ürün fi­yat­la­rı­nın ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da aşırı yük­sel­me­si ol­du­ğu öğ­re­ni­lir­ken, Art­vin ih­ra­ca­tın­da ise yüzde 6 düşüş ya­şan­dı. Art­vin’in en önem­li pa­za­rı olan Gür­cis­tan’a talep dü­şük­lü­ğü ne­de­niy­le özel­lik­le yaş meyve sebze ih­ra­ca­tı­nın bir ön­ce­ki yıla göre azal­ma­sın­dan kay­nak­lan­dı­ğı bil­di­ril­di. Trab­zon, Rize, Art­vin ve Gü­müş­ha­ne il­le­rin­den 2021 yılı Ocak-Ma­yıs dö­ne­min­de en fazla ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ri­len sek­tör­ler­de ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 0,3 ora­nın­da­ki düşüş ve 343 mil­yon 383 bin 130 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat­la fın­dık ve ma­mul­le­ri bi­rin­ci sı­ra­da yer alır­ken, yüzde 36 ora­nın­da­ki artış ve 89 mil­yon 116 bin 462 dolar tu­ta­rın­da­ki ih­ra­cat­la yaş meyve sebze ürün­le­ri ikin­ci sı­ra­da yer aldı. Yüzde 77 ora­nın­da artış ve 80 mil­yon 347 bin 519 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat­la maden ve metal ürün­le­ri üçün­cü sı­ra­da, yüzde 6 artış ve 48 mil­yon 926 bin 265 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat­la su ürün­le­ri dör­dün­cü sı­ra­da yer aldı.
2021 yılı ilk 5 ayın­da 119 fark­lı ül­ke­ye ih­ra­cat ya­pıl­dı
Ko­nuy­la il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Doğu Ka­ra­de­niz İhra­cat­çı­lar Bir­li­ği (DKİB) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Saf­fet Kal­yon­cu, Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nden 2021 yılı ilk 5 ayın­da 119 fark­lı ül­ke­ye ih­ra­cat ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “En fazla ih­ra­cat ya­pı­lan ilk 5 ülke ise sı­ra­sıy­la İtalya, Rusya Fe­de­ras­yo­nu, Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti, Al­man­ya ve Po­lon­ya ol­muş­tur. Bu ül­ke­ler­den İtalya’ya ya­pı­lan ih­ra­cat geç­ti­ği­miz yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 32 art­mış, Rusya Fe­de­ras­yo­nu’na yüzde 72 ve Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti’ne ise yüzde 64 ora­nın­da ih­ra­cat ar­tı­şı ya­şan­mış­tır. Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si ih­ra­ca­tı­mı­zın 2021 yılı ilk 5 ayını ke­sin­ti­siz bir şe­kil­de artış ile ka­pat­ma­sı biz­le­ri ümit­len­dir­mek­te olup ih­ra­cat­çı­mı­zın bu ba­şa­rı­la­rı ile gurur duy­mak­ta­yız. Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­miz eko­no­mi­si­nin en büyük gir­di­si­ni ih­ra­cat sağ­la­mak­ta­dır, bun­dan do­la­yı bu ra­kam­la­rın önü­müz­de­ki dö­nem­de daha üst nok­ta­la­ra ulaş­tı­rıl­ma­sı­nı sağ­la­mak­ta ka­rar­lı­yız” dedi.
Ti­ca­ret Ba­ka­nı Meh­met Muş’un ih­ra­cat­çı­la­rın kar­şı­laş­tı­ğı so­run­la­ra neş­ter vurdu”
Ti­ca­ret Ba­ka­nı Meh­met Muş’un ih­ra­cat­çı­la­rın kar­şı­laş­tı­ğı so­run­la­ra neş­ter vur­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Kal­yon­cu, “Yeni gö­re­ve baş­la­yan Ti­ca­ret Ba­ka­nı­mız Meh­met Muş’ un gö­re­ve baş­lar baş­la­maz aya­ğı­nın to­zuy­la hemen bölge ih­ra­cat­çı­la­rı­nın kar­şı­laş­tı­ğı so­run­la­ra neş­ter vur­ma­sı; Sarp sınır ka­pı­sın­da­ki araç kuy­ruk­la­rı, Azer­bay­can’ dan tran­sit ge­çiş­ler için alı­nan yük­sek üc­ret­ler ve Ka­za­kis­tan tran­sit ge­çiş­le­rin­de ih­ra­cat­çı­la­rı­mı­zın ya­şa­dı­ğı so­run­la­rı mu­ha­tap­la­rı ile gö­rü­şe­rek çözüm sö­zü­nü al­ma­sı ih­ra­cat­çı­la­rı­mı­zın büyük tak­di­ri ile kar­şı­lan­mış ve ih­ra­cat­çı­la­rı­mı­za moral ol­muş­tur. Bu durum ih­ra­ca­tı­mı­za önü­müz­de­ki dö­nem­de çok önem­li katkı sağ­la­ya­cak­tır. Bun­dan do­la­yı Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si ih­ra­cat­çı­la­rı ola­rak hem­şeh­ri­miz Ti­ca­ret Ba­ka­nı­mız Meh­met Muş’ a şük­ran­la­rı­mı­zı arz edi­yo­ruz. Azer­bay­can’ın tran­sit geçiş üc­re­ti­ni kal­dır­ma­sı ve ge­çiş­le­ri hız­lan­dır­ma­sı, Ka­za­kis­tan’ın da geçiş bel­ge­le­ri­ni ye­ter­li hale ge­ti­re­rek tran­sit ge­çiş­le­ri­ni Türk pla­ka­lı ta­şıt­la­ra aç­ma­sı ile Orta Asya Böl­ge­si­ne yö­ne­lik ih­ra­ca­tı­mız­da büyük bir ra­hat­la­ma sağ­lan­mış ola­cak­tır” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

Rize’de 3 Proje İçin Doka Protokol İmza Töreni Gerçekleştirildi

Doğu Ka­ra­de­niz Kal­kın­ma Ajan­sı (DOKA) 2021 yı­lın­da, Sonuç Odak­lı Tek­nik Des­tek Prog­ra­mı, İmalat Sa­na­yi Sek­tö­rü Yö­ne­tim Da­nış­man­lı­ğı ve Tu­rizm Sek­tö­rü Yö­ne­tim Da­nış­man­lı­ğı olmak üzere 3 alan­da tek­nik des­tek prog­ra­mı ilan et­miş­tir.

Doğu Ka­ra­de­niz Kal­kın­ma Ajan­sı (DOKA) 2021 yı­lın­da, Sonuç Odak­lı Tek­nik Des­tek Prog­ra­mı, İmalat Sa­na­yi Sek­tö­rü Yö­ne­tim Da­nış­man­lı­ğı ve Tu­rizm Sek­tö­rü Yö­ne­tim Da­nış­man­lı­ğı olmak üzere 3 alan­da tek­nik des­tek prog­ra­mı ilan et­miş­tir. Bu kap­sam­da Rize’de bir dizi pro­je­le­ri des­tek­le­yen DOKA pro­to­kol­le­ri Vali Kemal Çeber’in ka­tı­lım­la­rı ile im­za­lan­dı.
İmza­la­nan Pro­to­kol­ler kap­sa­mın­da Rize ilin­de Neşe Çay fir­ma­sı­nın ‘E Ti­ca­ret Satış Alt­ya­pı­sı­nın Ge­liş­ti­ril­me­si’ pro­je­si, Sı­nır­lı So­rum­lu Ko­çi­ra Kadın Gi­ri­şi­mi Üre­tim ve İşlet­me Ko­ope­ra­ti­fi’nin ‘Ko­ope­ra­ti­fi­miz Di­ji­tal­le­şi­yor, Ku­rum­sal­la­şı­yor, Ge­le­ce­ğe Gü­ven­le Ha­zır­la­nı­yor. On­li­ne Eği­tim ve On­li­ne Da­nış­man­lık’ pro­je­si ve Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı’nın ‘Çay Çar­şı­sı 2021-2024 Yıl­la­rı St­ra­te­jik Pla­nı­nı ve Ku­rum­sal Kim­li­ği­ni Oluş­tu­ru­yor’ pro­je­si des­tek­le­ne­cek­tir.” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.
Pro­to­kol İmza tö­re­nin­de ko­nuş­ma yapan Vali Çeber, proje üre­ti­mi­nin bir ilin ge­li­şi­min­de çok önem­li ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, “ İli­miz­de pek çok proje üre­til­mek­te ve üre­ti­len pro­je­ler de­ğer­len­di­ri­le­rek des­tek­le­me ça­lış­ma­la­rı ya­pıl­mak­ta­dır.
Bu gün bu­ra­da 3 pro­je­nin des­tek­len­me­si amacı ile DOKA ile pro­to­kol im­za­la­ya­ca­ğız.
Bu pro­je­ler biz­ler için çok önem­li. İmza­la­na­cak bu pro­to­kol­le­rin ili­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum. “ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Pro­to­kol İmza Tö­re­ni­ne Rize Va­li­si Kemal Çeber, DOKA Genel Sek­re­te­ri Onur Adı­ya­man, Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Genel Sek­re­te­ri İsmail Ko­ca­man, Neşe Çay Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sedat Aba­noz ve Rize Kadın Gi­ri­şi­mi Üre­tim, İşlet­me Ko­ope­ra­ti­fi Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Emel Kuk ka­tıl­dı.


İmza­la­nan Pro­to­kol­le­rin İçe­rik­le­ri
1
-Ne­şe Çay’ın ‘E Ti­ca­ret Satış Alt­ya­pı­sı­nın Ge­liş­ti­ril­me­si’ pro­je­si kap­sa­mın­da fir­ma­nın; Web si­te­si alt­ya­pı­sı­nın ta­sa­rı­mı ve ye­ni­le­me­si ya­pı­la­rak mu­ha­se­be sis­te­mi, e-ti­ca­ret por­tal­la­rı ve pa­zar­ye­ri en­teg­ras­yon­la­rı sağ­la­na­cak­tır.
Ay­rı­ca sos­yal medya yö­ne­ti­mi kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak satış ar­tı­rı­cı ta­nı­tım et­kin­lik­le­ri­nin tak­vim ve hedef kitle plan­la­ma­sı­na iliş­kin st­ra­te­ji­ler ge­liş­ti­ri­le­cek­tir.
Ye­ni­lik­çi uy­gu­la­ma­lar­la ve­rim­li­li­ğin ar­ta­ca­ğı, tek­no­lo­ji alt­ya­pı­sı­nın ge­liş­ti­ri­le­rek di­ji­tal dö­nü­şü­mün sağ­la­na­ca­ğı Neşe Çay, uy­gu­la­na­cak proje ile fir­ma­nın pa­zar­la­ma ve satış yet­kin­lik­le­ri­ni ge­liş­ti­re­rek ti­ca­ret ha­cim­le­ri­ni ar­tı­ra­cak ve ürün­le­ri­nin ulus­la­ra­ra­sı pa­zar­la­ra eri­şi­mi­ni ko­lay­laş­tı­ra­cak­tır.
Proje sa­ye­sin­de web si­te­si ile sos­yal mecra zi­ya­ret­çi sa­yı­sı­nın ve sa­tış­la­rın art­ma­sı amaç­la­nır­ken 2021 yı­lı­nın ilk çey­re­ğin­de 155 Bin TL. olan on­li­ne satış hac­mi­nin 800 Bin TL’ye çı­ka­rıl­ma­sı he­def­le­ni­yor.
2-Sı­nır­lı So­rum­lu Ko­çi­ra Kadın Gi­ri­şi­mi Üre­tim ve İşlet­me Ko­ope­ra­ti­fi’nin ‘Ko­ope­ra­ti­fi­miz Di­ji­tal­le­şi­yor, Ku­rum­sal­la­şı­yor, Ge­le­ce­ğe Gü­ven­le Ha­zır­la­nı­yor. On­li­ne Eği­tim ve On­li­ne Da­nış­man­lık’ pro­je­si kap­sa­mın­da ise Rize bezi, aro­ma­tik bil­gi­ler, man­tar, he­di­ye­lik eşya, sepet örü­cü­lü­ğü, takı ta­sa­rım, or­ga­nik ürün ta­sa­rı­mı gibi alan­lar­da üre­tim yapan ya da yap­mak is­te­yen üye­ler için e-ti­ca­ret si­te­si ku­ru­la­cak.
Ka­dın­la­rın eko­no­mik fa­ali­yet­ler kap­sa­mın­da yer alan mal ve hiz­met üre­ti­mi ile bun­la­rın pa­zar­lan­ma­sı­na yö­ne­lik ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak, gi­ri­şim­le­ri­ni des­tek­le­mek, üre­tim be­ce­ri­le­ri­ni ge­liş­tir­mek ama­cıy­la ku­ru­lan ko­ope­ra­ti­fin, proje sa­ye­sin­de özel­lik­le ge­le­nek­sel el sa­na­tı ve yö­re­sel gı­da­la­rın üre­ti­mi­nin des­tek­le­ne­ce­ği ve bün­ye­sin­de oluş­tu­ru­la­cak satış ağı ile ka­dın­la­rın eko­no­mik öz­gür­lük­le­ri­nin sağ­lan­ma­sı amaç­la­nı­yor.
Bu kap­sam­da ko­ope­ra­tif üyesi ka­dın­la­ra 10 gün 40 saat on­li­ne eği­ti­min yanı sıra 20 gün 160 saat on­li­ne da­nış­man­lık hiz­me­ti ve­ri­lecek.
3-Ri­ze Ti­ca­ret Bor­sa­sı’nın ‘Çay Çar­şı­sı 2021-2024 Yıl­la­rı St­ra­te­jik Pla­nı­nı ve Ku­rum­sal Kim­li­ği­ni Oluş­tu­ru­yor’ pro­je­sin­de de Doğu Ka­ra­de­niz Kal­kın­ma Ajan­sı’nın gü­düm­lü pro­je­si kap­sa­mın­da des­tek ver­di­ği Çay Çar­şı­sı pro­je­si­nin ha­ya­ta geç­me­si­nin ar­dın­dan oluş­tu­ru­la­cak olan idari yö­ne­ti­min st­ra­te­jik plan ve ku­rum­sal kim­lik ça­lış­ma­sı ya­pı­la­cak.
Proje kap­sa­mın­da Çay Çar­sı­sı pro­je­si ile Türk Çayı’nın daha etkin ta­nı­tı­mı sağ­la­na­cak, tü­ke­ti­ci grup­la­rı­na fark­lı özel­lik ve ka­li­te norm­la­rın­da yer alan çay ürün­le­rin ta­dı­mı yap­tı­rı­la­rak çay sa­tı­şı ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir.
Proje ile ay­rı­ca çay iş­let­me­le­ri­nin pa­zar­la­ma ka­pa­si­te­le­ri ge­liş­ti­ri­lecek ve bun­la­ra bağlı ola­rak Rize ilini zi­ya­ret eden yerli ve ya­ban­cı tu­rist sa­yı­sı ar­ta­cak.
Tu­rizm­den elde edi­len ge­lir­le­ri ar­tır­ma­yı he­def­le­yen, mi­ma­ri ve uy­gu­la­ma ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan bir proje ola­rak ken­di­ni gös­te­ren Çay Çar­şı­sı’nın des­tek­le­nen proje sa­ye­sin­de mar­ka­laş­ma­sı ve Dünya ça­pın­da ta­nın­ma­sı sağ­la­na­cak.


Haber Merkezi

RTEÜ Tarafından Gen Havuzu Çalışmalarıyla Türk Çayının Geleceği Korunuyor

Rize’de, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ta­ra­fın­dan çay gen kay­nak­la­rı­nın ko­ru­na­rak ni­te­lik­li ve ka­li­te­li çay üre­til­me­si ama­cıy­la oluş­tu­ru­lan gen ha­vu­zun­da­ki ça­lış­ma­lar devam edi­yor.

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, Zi­ra­at Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Mus­ta­fa Ak­bu­lut, Zi­ra­at Fa­kül­te­si Çay ve Çay Ürün­le­ri Araş­tır­ma Mer­ke­zi Mü­dü­rü Doç. Dr. Ke­zi­ban Ya­zı­cı ile fa­kül­te­ye ait bah­çe­de ku­ru­lan çay gen ha­vu­zu­nu gezdi.

Ka­ra­man, in­ce­le­me­le­ri­nin ar­dın­dan ga­ze­te­ci­le­re, “Çay Bit­ki­sin­de Gen Ha­vu­zu Oluş­tu­rul­ma­sı ve Ti­ca­ri Çeşit Aday­la­rı­nın Ge­liş­ti­ril­me­si TÜBİTAK 1007” pro­je­si kap­sa­mın­da Zi­ra­at Fa­kül­te­si bün­ye­sin­de gen ha­vu­zu oluş­tu­rul­du­ğu­nu söy­le­di.
Üni­ver­si­te­nin ih­ti­sas ko­nu­su­nun çay ol­du­ğu­na de­ği­nen Ka­ra­man, çayın geç­mi­şi­ni ko­nu­şa­rak ge­le­ce­ği­ni inşa etmek için çözüm öne­ri­le­ri­ni ele alan yol ha­ri­ta­sı be­lir­le­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.
Ka­ra­man, gen ha­vu­zu­nun tam ola­rak eylül ayı içe­ri­sin­de ta­mam­la­na­ca­ğı­nı ifade ede­rek, “Bah­çe­ler gen­ler­den ya­rar­la­nı­la­rak ye­ni­le­necek.
İli­mi­ze ve böl­ge­mi­ze, çaya kat­kı­sı ola­cak.
Toz­laş­ma ile bah­çe­le­ri bü­yüt­mek değil, çelik fidan üze­rin­den ya­pıl­ma­sı, böy­le­ce daha stan­dart gen­le­re sahip olun­ma­sı ve çayın ka­li­te­si­nin art­ma­sı­na neden ola­cak.” dedi.


“Tür­ki­ye ola­rak çay gen kay­na­ğın­da artık biz de varız”
Doç. Dr. Ke­zi­ban Ya­zı­cı ise ana he­def­le­ri­nin çayın ge­lecek yıl­lar­da sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği ol­du­ğu­nu ak­tar­dı.
Türk ça­yı­nın gen kay­nak­la­rı­nın kont­rol al­tı­na alın­ma­sı için ça­lış­ma baş­lat­tık­la­rı­nı kay­de­den Ya­zı­cı, söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü:
“Çay üre­ti­len böl­ge­le­ri ta­ra­ya­rak, bütün çay gen kay­nak­la­rı­nı top­la­ya­rak iki büyük gen ha­vu­zu oluş­tur­ma adına proje ha­zır­la­dık.
ÇAY­KUR ile bir­lik­te Tür­ki­ye’ye iki büyük gen ha­vu­zu ku­rul­du.
Üni­ver­si­te bün­ye­sin­de kur­du­ğu­muz gen ha­vu­zun­da Tür­ki­ye’de çay üre­ti­len 31 ilçe tek tek ta­ra­na­rak en önem­li çay ge­no­tip­le­ri top­lan­dı. Yak­la­şık 25 ki­şi­lik bir ekip ta­ra­fın­dan Art­vin’den Ordu’ya kadar alanı kap­sa­yan, özel­lik­le Rize ağır­lık­lı 2 bin 30 ge­no­tip top­lan­dı. Bu ge­no­tip­le­ri ço­ğal­tıp bü­yüt­tük­ten sonra gen ha­vu­zun­da ko­ru­ma al­tı­na aldık.” Ya­zı­cı, ku­rak­lık ve iklim de­ği­şik­li­ği­nin çayın ge­le­cek­te kar­şı­la­şa­ca­ğı teh­li­ke­ler ol­du­ğu­na işa­ret ede­rek, bu teh­li­ke­le­re karşı üni­ver­si­te ola­rak ted­bir­le­ri­ni almış ol­duk­la­rı­nı, çayın ge­le­ce­ği­ni bu bah­çe­ler­de ko­ru­ma al­tı­na al­dık­la­rı­nı söy­le­di. Diğer ül­ke­le­re bak­tık­la­rın­da gen ha­vuz­la­rı­nı kur­duk­la­rı­nı, 3-4 bin ge­no­ti­pe ulaş­tık­la­rı­nı bil­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ya­zı­cı, “Biz son üç yılda yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma ile en son sı­ra­day­ken dünya gen havu­zu sı­ra­la­ma­sın­da şu anda Tür­ki­ye ola­rak be­şin­ci sı­ra­ya yük­sel­miş du­rum­da­yız.
Tür­ki­ye ola­rak çay gen kay­na­ğın­da artık biz de varız.
Gen kay­na­ğı üze­rin­de yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar­la bu ça­lış­ma­yı pe­kiş­ti­re­ce­ğiz.Bu ça­lış­ma­lar, diğer ça­lış­ma­la­ra kay­nak oluş­tu­ra­cak.” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Rizeliler Özledikleri Çay Tadı İçin İlk Günden Çay Ocaklarını Doldurmaya Başladı

Rize’de kı­sıt­la­ma son­ra­sı açı­lan kafe ve çay ocak­la­rın­da va­tan­daş yo­ğun­lu­ğu baş­la­dı.

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın ka­bi­ne top­lan­tı­sı son­ra­sın­da açık­la­dı­ğı yeni ka­rar­lar Ri­ze­li­le­ri mutlu etti. Çayın baş­ken­ti Rize’de va­tan­daş­lar sa­ba­hın ilk sa­at­le­rin­de kafe ve çay ocak­la­rın­da yo­ğun­luk oluş­tur­du.
Te­men­ni­le­ri­nin vaka sa­yı­la­rı­nın dü­şü­şün­de­ki iv­me­nin devam et­me­si ol­du­ğu dile ge­ti­ren Ri­ze­li Seç­kin Me­mi­şoğ­lu “Sezon ha­yır­lı olsun ama nasıl açtık henüz öğ­re­ne­me­dik, ga­li­ba yüzde 50 ka­pa­si­te ile açtık. Artık ge­nel­ge­yi oku­yup öğ­re­ne­ce­ğiz. Va­tan­daş­lar zaten sı­kıl­mış­tı, has­ta­lık da baya bir düştü. İnşal­lah böyle devam eder” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Dı­şa­rı­da otur­ma­yı çok öz­le­di­ği­ni dile ge­ti­ren Ufuk Gün­doğ­du isim­li va­tan­daş “Çok öz­le­dim otu­ra­rak çay iç­me­yi. O ne­den­le hemen çay oca­ğı­na gel­dim. Tek sı­kın­tı Pazar gün­le­ri.
Biz ça­lı­şı­yo­ruz, sa­de­ce Pazar gü­nü­müz tatil ço­cuk­lar­la bir­lik­te bir yere gi­de­mi­yo­ruz. Böyle de iyi ama çok güzel oldu” dedi.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nın uy­gu­la­dı­ğı aşı tak­vi­mi ile bir­lik­te vaka sa­yı­la­rı­nın düş­me­si­ni te­men­ni et­tik­le­ri­ni dile ge­ti­ren Sel­çuk Kan­dil isim­li esnaf ise “Se­zo­nu açtık, ha­yır­lı­sı olsun.
İlk gün­den müş­te­ri­le­ri­miz gel­me­ye baş­la­dı. İnşal­lah daha has­ta­lık da olmaz. Va­tan­daş da çok öz­le­miş, ge­li­yor, ye­me­ği­ni yiyor, ça­yı­nı içi­yor. İnşal­lah sal­gın da art­maz böyle devam eder. Aşı­la­may­la bir­lik­te vaka sa­yı­la­rı düşer ve pan­de­mi de biter in­şal­lah” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Kı­sıt­la­ma son­ra­sın­da va­tan­da­şın dı­şa­rı­da vakit ge­çir­mek için iş­let­me­le­re gel­di­ği­ni dile ge­ti­ren Fatih Yıl­maz isim­li bir başka iş­let­me­ci ise “Ay­lar­dır bek­le­di­ği­miz ka­bi­ne top­lan­tı­sı ger­çek­leş­ti.
Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te ge­nel­gey­le açık­la­nan ku­ral­lar so­nu­cun­da iş­let­me­mi­zi in­san­la­rın hiz­me­ti­ne açtık. İnsan­lar dı­şa­rı­da çay iç­me­yi çok öz­le­di.
Dı­şa­rı­da vakit ge­çir­me­yi öz­le­di, sos­yal­leş­me­yi öz­le­di. Akşam 21.00’a kadar bize açık­sı­nız dedi. Bizim için de­za­van­taj ol­du­ğu kı­sım­lar var.
İnsan­lar 17.00-18.00’da işten çı­kı­yor ve otur­ma­ya va­kit­le­ri kal­ma­dan biz dük­kan­la­rı ka­pa­tı­yo­ruz. Biraz daha es­nek­lik ol­say­dı daha iyi olur­du ama şim­di­lik bu ka­da­rı­na da şükür” dedi.


Haber Merkezi

Rize’de “31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü” etkinlikleri

Ba­kan­lı­ğı­mız­ca, top­lum­da tütün kul­la­nı­mı­nı azalt­mak ve pasif et­ki­le­ni­mi ön­le­mek amaç­la­rıy­la Mayıs 2021 iti­ba­rıy­la “BA­ŞA­RABİLİRSİN” te­ma­sıy­la si­ga­ra bı­rak­ma kam­pan­ya­sı ha­ya­ta ge­çi­ril­miş­tir.

İli­miz­de görev yapan ve top­lum­da rol model olan mes­lek grup­la­rın­dan (sağ­lık ça­lı­şa­nı, öğ­ret­men, kol­luk kuv­ve­ti per­so­ne­li, asker, hakim, savcı, avu­kat­lar, din gö­rev­li­si vb.) baş­la­ya­rak, diğer kamu ku­ru­mu per­so­ne­li­ne yö­ne­lik bı­rak­ma kam­pan­ya­sı mü­dür­lü­ğü­müz­ce or­ga­ni­ze edil­miş­tir.
Kam­pan­ya­ya, https://​alo­171.​sag­lik.​gov.​tr/​ si­te­sin­de­ki “BA­ŞA­RABİLİRSİN” bu­to­nu üze­rin­den ula­şı­la­rak kam­pan­ya ka­tı­lım formu ile ba­ğım­lı­lık dü­ze­yi tes­pi­ti­ne yö­ne­lik formu dol­du­ran ki­şi­le­rin si­ga­ra bı­rak­ma po­lik­li­ni­ği (SBP) ran­de­vu­la­rı, İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­müz­ce plan­la­na­rak ki­şi­le­re geri dönüş sağ­lan­mış­tır.
Kam­pan­ya kap­sa­mın­da Mer­kez TSM Sağ­lık­lı Hayat Mer­ke­zi­miz­de bu­lu­nan si­ga­ra bı­rak­ma po­lik­li­ni­ğin­de mu­aye­ne edi­len ki­şi­ler­den si­ga­ra­yı bı­ra­kan Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ça­lı­şa­nı­mı­za, Halk Sağ­lı­ğı Baş­kan­lı­ğı yö­ne­ti­ci­le­ri ve SBP He­ki­mi­nin ka­tı­lı­mı ile İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Mus­ta­fa Tepe ta­ra­fın­dan makam oda­sın­da ba­şa­rı bel­ge­si tak­dim edil­miş­tir.
31 Mayıs Dünya Tü­tün­süz Günü kap­sa­mın­da, ili­miz­de­ki kamu kurum ça­lı­şan­la­rın­dan “BA­ŞA­RABİLİRSİN” te­ma­sıy­la si­ga­ra bı­rak­ma kam­pan­ya­sı­na ka­tı­lan­la­ra yö­ne­lik SBP he­ki­mi Halk Sağ­lı­ğı Uz­ma­nı Dr. Asu­man Okur ta­ra­fın­dan in­ter­net or­ta­mın­da tütün kul­la­nı­mı­nın ve pasif et­ki­le­ni­min za­rar­la­rı ko­nu­sun­da si­ga­ra bı­rak­tır­ma se­mi­ne­ri dü­zen­len­miş­tir.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

RİZE EMNİYETİ UYUŞTURUCU MADDE İMALATI VE TİCARETİ YAPANLARA GÖZ AÇTIRMIYOR

Rize Va­li­li­ği, Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü gö­rev­li­le­rin­ce ili­miz­de uyuş­tu­ru­cu/uya­rı­cı madde ti­ca­re­ti yapan şahıs ve grup­la­ra yö­ne­lik ya­pı­lan ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da, da­ra­lı ağır­lı­ğı 203,35 gr gelen Me­tam­fe­ta­min mad­de­si ya­ka­lan­dı.

Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ba­sı­na ser­vis edi­len haber bül­te­nin­de,
“Ola­yın şüp­he­li­si ko­nu­mun­da olan S.D isim­li şahıs adli mer­ci­ler­de­ki iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan çı­ka­rıl­dı­ğı Mah­ke­me ta­ra­fın­dan tu­tuk­lan­mış, B.Y isim­li şahıs ise Mah­ke­me ta­ra­fın­dan adli kont­rol şartı ile ser­best bı­ra­kıl­mış­tır.” diye açık­lan­dı.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı

Kılıçdaroğlu:‘Çay İthalatını Yasaklayacağız’

CHP Genel Baş­ka­nı Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu, “İkiz­de­re’de ve­ri­len mü­ca­de­le, sa­de­ce bu­gü­nün değil, ge­le­ce­ğin de mü­ca­de­le­si” dedi.

CHP Genel Baş­ka­nı Kı­lıç­da­roğ­lu, par­ti­si­nin grup top­lan­tı­sın­da ko­nuş­tu. Kür­sü­ye çık­ma­dan önce İkiz­de­re’den gelen ka­dın­la­rı se­lam­la­yan Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu, ko­nuş­ma­sın­da ise, “İkiz­de­re’de ve­ri­len mü­ca­de­le, sa­de­ce bu­gü­nün değil, ge­le­ce­ğin de mü­ca­de­le­si. Man­tı­ğı talan olan bir si­ya­si an­la­yış her türlü zor­lu­ğu çı­ka­rı­yor. Ne­re­dey­se bir or­du­yu gö­rev­len­di­recek. İkiz­de­re­li­ler güç­le­ri­nin far­kın­da­lar. Top­lu­mun her ke­si­min­den des­tek alı­yor­lar” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Çay it­ha­la­tı­nı ya­sak­la­ya­ca­ğız”
Rize ve Art­vin için çayın öne­mi­ne işa­ret eden Kı­lıç­da­roğ­lu, “Ka­ra­de­niz için de fın­dık st­ra­te­jik ürün. Bölge hal­kı­nın gelir dü­ze­yi­nin yük­sel­me­si­nin en önem­li ge­rek­çe­si bu ürüne ve­ri­lecek olan hakkı olan taban fi­ya­tı­nın ve­ril­me­si­dir. Çay üre­ti­ci­le­ri isyan etti, ‘ve­ri­len fiyat dü­şük­tür’ diye. ‘Fi­ya­tı yük­sel­tin’ de­di­ler. Ri­ze­li ve Art­vin­li kar­deş­le­rim çay ko­nu­sun­da yıl­lar­ca isyan edi­yor­su­nuz. Oy ver­di­ği­niz AK Parti, yıl­lar­dır Tür­ki­ye’ye çay ithal edi­yor. Biz çay it­ha­la­tı­nı ya­sak­la­ya­ca­ğız. Kaçak çayı da mey­dan­da ya­ka­ca­ğız” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

PANDEMİ SALGINIYLA RAHATLAYAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KUTLU OLSUN

Kovid 19 koronavirüs salgınıyla iki yıla yakındır bir nebze olsun rahatlayan çevremiz, doğamız ve tüm evren biraz temiz nefes almış oldu. Tüm insanlık koronavirüs salgını sonrası, dünyanın bir daha eski dünya olmayacağını, uluslararası sistemin, devletlerin ve ekonominin kalıcı bir biçimde dönüşeceğini düşünüyor.

Birleşmiş Milletler tarafından 1972’de alınan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi. Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda gösterilen çabaların amacı, insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarının sağlanmasıdır. Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de, bilhassa şehirlerde insanların karşılaştığı en büyük çevre problemi çöplerdir. 
İki yıla yakındır bütün insanlığı tehdit eden ve dünyamızı terk etmesine sayılı aylar kalan kovid-19 salgını imtihanımızdan sonra, plastik yahut pet ambalajlı yiyecekler yerine cam ambalajlı yiyecekler seçilebilir. Bulaşık makinelerinde kullanılan kimyasal parlatıcılar yerine, sirke kullanılabilir. Kullanılıp atılan piller yerine, yeniden doldurulabilir piller kullanılabilir. Cam, kâğıt, karton, plastik ve metal gibi atıklar ayrı ayrı toplanıp, çeşitli sektörlerde kullanılabilmektedir.

Bu bakış açısı nedeniyle insanın içinde yaşadığı çevrenin sağlığını ve uyumunu bozacak her türlü girişimin insan ve diğer canlıların sağlığını doğrudan etkilediğini görmektedir. Gezegenimizin dört bir yanında doğadan yana yeni bir dünya düzeni arayışlarının olmasını, fosil yakıtların yerini yenilenebilir enerjilerin almasını istiyoruz. Tüketim odaklı olmayan ve ekosisteme saygılı bir yaşam örmenin en temel yapıtaşı olduğunu biliyor ve bu konuda üzerimize düşecek her türlü katkıyı vereceğimizi taahhüt ediyoruz. COVID-19’dan çıkarabileceğimiz tek kazanım bakış açımızı, değerlerimizi ve nihayetinde zihniyetimizi değiştirmek olmalı. Yeni bir dünya için, başka türlü bir dünya için, geleceğimiz için değişelim, değiştirelim. Çocuklarımıza bırakacağımız en iyi miras: Yaşanılabilir Bir Dünya bırakmaktır. Hayat Nefesle Başlar, ama biz nefes alamıyoruz. Yaşanabilir ve nefes alınabilir bir dünya bakış açısıyla; Yeni pandemilere, aşırı hava olaylarına, olağan dışı sıcaklık artışlarına dur deme ve ekosisteme saygılı bir hayatı inşa etme zamanı gelip geçmektedir. Bu yaşadığımız salgın zorluğu sonrasında daha fazla geç kalmayalım. Dünya Çevre gününüz kutlu olsun.

HABER: BAYRAM ALİ KAVALCI

ÇAYKUR’UN YENİ ERZURUM BÖLGE MÜDÜRÜ ÖZTÜRK OLDU

Çaykur Erzurum Pazarlama Bölge Müdürü Resul Zengin’in yaş haddinden emekli olmasının ardından, Çaykur Erzurum Pazarlama Bölge Müdürlüğüne, Çaykur Sabuncular Çay Fabrikası Müdürü Yakup Öztürk getirildi.

Çaykur’un yeni Erzurum Bölge Müdürü Yakup Öztürk’ün, Doğu Anadolu Bölgesi insanı olarak Doğu Anadolu illeri çok iyi tanıması ve çayın en çok tüketildiği, Çaykur Erzurum Bölge Müdürlüğü görevine getirilmesi Doğu Anadolu illerinde sevinçle karşılandı. Yakup ÖZTÜRK kimdir? 1969 yılında Kars ilinde doğdu. Bursa İmam Hatip Ortaokulu ve Bursa Tophane Endüstri Meslek Lisesi Eğitiminin ardından, Karadeniz Teknik Üniversitesinde Çay Eksperliği Bölümünü bitirdikten sonra, Anadolu Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünden mezun oldu. 1985-1992 yılları arasında, Özel sektörde turizm alanında ve gıda pazarlaması üzerine ticari faaliyetlerin içinde yer aldı. Bu süre içerisinde Yükseköğrenimine devam etti. 1992 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğün’ de göreve başladı. 1992-2003 Yaş çay üretiminin Tarım ve İşletme Biriminde görev yaptı. 2003- 2012 Kamu ihale kanunu ve ilgili mevzuat konusunda eğitim alarak ÇAYKUR’un Satın Alma Dairesi Başkanlığında,  Satın Alma Uzmanı olarak göreve getirildi. Bu kadroda yapım işleri, hizmet ve mal alımı gibi ihalelerde raportörlük yaparak alanında uzmanlaştı. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili Kamu ihale mevzuatları kapsamında eğitim ve seminerlerine katılmıştır. 2012-2021 Görevde yükselme Sınavı’nı dereceyle kazanmış olup çalıştığı kurumda sırasıyla, Çaykur Personel Müdürü, Çaykur Fabrika Müdür Yardımcısı ve Çaykur Fabrika Müdürü kadrosuna geçmişti. Çaykur Kalkandere Çay Fabrikası Müdürlüğünün ardından, Çayeli Çaykur Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğü görevinin ardından, 1 Haziran 2021 tarihinde Çaykur Erzurum Pazarlama Bölge Müdürlüğüne atandı. Yakup Öztürk evli, iki erkek çocuk babası ve Orta derecede İngilizce bilmektedir.

VALİ ÇEBER TÜRKİYE OLİMPİYAT MERKEZİNDE ŞAMPİYON GÜREŞCİLERLE BULUŞTU

Rize Valisi Kemal ÇEBER, Salarha Sporcu Kamp Olimpiyat Merkezini ziyaret ederek, 2021 Greko Romen Güreş Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu öncesinde, Antalya Kemer’de gerçekleşen, Gençler Milli Takım Kamp Kadrosu Türkiye Şampiyonasında başarılı olan sporcuları ödüllendirerek devam eden kamp hazırlık antrenmanlarını izledi.

Rize Valisi Kemal ÇEBER’i, Salarha Olimpiyat Hazırlık Merkezine gelişinde, Vali Yardımcısı Gülhani Ozan SARI, Rize Gençlik ve Spor il Müdürü Gürhan YILDIZ ve Türkiye Güreş Federasyonu As Başkanı Mahir BİBEROĞLU ve Groko-Romen Güreş Teknik Direktörü Rüstem KOYUNCU karşıladılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından, 09-11 Nisan 2021 tarihleri arasında, Antalya’nın Kemer İlçesi Belediye Spor Salonunda gerçekleşen, 2021 Gençler Greko-Romen Güreş Avrupa ve Dünya Şampiyonları Milli Takım Kamp Kadrosu Belirleme seçmelerinde, 77 kiloda Çaykurspor Güreş (TOHM) Yüksel SARIÇİÇEK ve 97 kiloda Çaykurspor Güreş (TOHM) Mustafa OLGUN yarışmanın Türkiye Şampiyonluğu birinciliği başarısını elde etmişlerdi.Müsabakalarda, Çaykurspor güreşçilerinden 60 kiloda Bekir ATEŞ, 97 kiloda Nihat KARA ve 55 kiloda Mücahit TİRYAKİ şampiyonanın Türkiye üçüncülüğü başarısı elde etmişlerdi. ÇAYKUR spor Greko-Romen Güreş Kulübü Gençler takımı müsabakaların sonunda takım halinde şampiyonanın en başarılı birinci takımı olmuştu.

Rize Valisi Kemal ÇEBER, Salarha Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Şampiyon güreşçileri buluşma ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Türkün gücünü gösteren şampiyon sporcularımızla bir arada olmaktan çok mutluyum. Sizler hem ilimizi hem de ülkemizi ulusal alanlarda temsil ediyorsunuz. Sizin kazandığınız her madalya bizler için guru kaynağı oluyor. Ayrıca güreşin bizim kültürümüzde çok ayrı bir yeri var. Sizlerin bu alanda elde ettiğiniz her başarı aynı zamanda bizim kültürel değerlerimize ne kadar sahip çıktığımızın bir göstergesi oluyor. Şuan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Bakanlıklarımızın da çalışmaları ile birlik spor alanında ciddi ilerlemeler katlettik. İnanıyorum ki ilerleyen süreçlerde sizlerin ve sizleri yetiştiren antrenörlerimizin sayesinde çok daha güzel yerlere geleceğiz. Rize’miz geçmişte ve yakın tarihte Türkiye’ye Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonları kazandırmış bir şehrimizdir. Rize aynı zamanda ata sporu güreşinde şehridir. Çaykurspor güreş kulübümüz ve Olimpiyat Kamp Merkezimizin (TOHM) alt yapısında başlayarak profesyonel ve milli olan güreşçilerimizi ülkemize ve ilimize bundan sonrada çok daha yeni Olimpiyat, Avrupa ve Dünya şampiyonları çıkarmaları için devlet olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapıyoruz. Ve daha da fazlasını yapmaya devam edeceğiz.  Genç güreşçilerimizin en son Antalya’daki müsabakalarda elde etmiş oldukları başarılarından dolayı her bir sporcumuzu, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Türkiye Güreş Federasyonu, Çaykurspor kulübü yönetimini ve onlara her daim destek olan, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzü kutluyorum. Müsabakalarda ortaya koymuş oldukları başarılı güreşlerle, elde etmiş oldukları birincilik ve üçüncülük şampiyonluklarıyla, ülkemize, Rize’mize ve Çaykur’a gurur yaşattınız.” dedi.

Salarha Sporcu Olimpiyat Kamp Merkezi hakkında, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız’dan bilgi alan, Rize Valisi Kemal ÇEBER ve berberindekiler, ziyaretin sonunda şampiyon güreşçi ve antrenörlerine çeşitli hediyeler takdim ettikten sonra, bir müddet sporcuların idmanlarını izledi.

HABER: BAYRAM ALİ KAVALCI

RİZE MİLLETVEKİLİ AVCI MURADİYE TOKİ KONUTLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Genel Mer­kez Teş­ki­lat Baş­kan Yar­dım­cı­sı AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­med Avcı ve AK Parti Rize Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Burak Ak, Rize Mer­kez’de bir dizi prog­ram ger­çek­leş­tir­di.

Rize Mil­let­ve­ki­li Avcı ve Ak Parti Mer­kez İlçe Baş­kan Ak elim bir kaza so­nu­cu vefat eden 15 Tem­muz Ga­zi­si Mu­am­mer Uzun’un ce­na­ze­si­ne ka­tı­lım sağ­la­ya­rak, ce­na­ze ya­kın­la­rı­na ta­zi­ye di­lek­le­rin­de bu­lun­du.

Mu­ra­di­ye Be­le­di­ye Baş­ka­nı Musa Sü­rey­ya Balcı ile bir­lik­te Mu­ra­di­ye’deki ya­tı­rım­la­rı ye­rin­de in­ce­le­ye­rek, TOKİ ile bir­lik­te yü­rü­tü­lecek olan “Mu­ra­di­ye Ko­nut­la­rı” ve Köp­rü­ba­şı camii ya­nın­da ya­pı­mı­na baş­la­nı­lan Küçük Çarşı pro­je­si ala­nın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

Geç­ti­ği­miz gün­ler­de ciddi bir sağ­lık so­ru­nu ya­şa­yan te­da­vi­si evde devam eden Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Recep Sakal’a geç­miş olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. Ar­dın­dan Ko­ra­na­vi­rüs­ten do­la­yı ha­ya­tı­nı kay­be­den Mu­ra­di­ye’li Tür­ki­ye Ka­ra­te Fe­de­ras­yo­nu (TKF) Baş­ka­nı mer­hum Esat De­li­ha­san’ın kab­ris­ta­nı­na zi­ya­ret­te bu­lun­du.
Mu­ra­di­ye Bel­de­si zi­ya­ret­le­rin­den sonra yeni açı­lan iş­ye­ri ve esnaf zi­ya­ret­le­ri­nin ar­dın­dan Marka Rize Der­nek Baş­ka­nı Hüsnü Kemal Za­imoğ­lu ve Tu­rizm­le il­gi­li hem acen­ta­lar­dan hem de ala­nın­da bil­gi­li ki­şi­ler­den olu­şan bir ekip­le bir­lik­te top­lan­tı ger­çek­leş­ti­ril­di.
Mil­let­ve­ki­li Avcı ya­pı­lan zi­ya­ret­ler­de “An­ka­ra’daki ça­lış­ma­la­rı­mı­zın yanı sıra ili­miz­de­ki her böl­ge­de ya­pı­lan ya­tı­rım­la­rı ye­rin­de in­ce­le­ye­rek ta­kip­çi­si olu­yo­ruz.
Gay­ret­li ça­lış­ma­la­rı­mız ne­ti­ce­sin­de Mu­ra­di­ye Bel­de­miz­de TOKİ ile bir­lik­te yü­rü­te­ce­ği­miz 9 blok­tan olu­şan 178 sos­yal konut pro­je­si­nin iha­le­si ya­pıl­dı.
Ham­dol­sun bugün iti­ba­riy­le de yük­le­ni­ci firma ça­lış­ma­la­rı­nı baş­lat­mış bu­lu­nu­yor. Ko­nut­la­rı­mı­zın in­şal­lah müm­kün olan en kısa za­man­da tes­li­ma­tı ger­çek­leş­ti­ri­lecek. . Bu pro­je­mi­zin böl­ge­mi­ze ka­zan­dı­rıl­ma­sı nok­ta­sın­da eli­miz­den ge­le­nin faz­la­sı­nı ya­pa­rak öna­yak ol­ma­ya ça­lış­tık. Bu ko­nut­lar in­şal­lah Mu­ra­di­ye Bel­de­mi­ze yeni bir çehre ka­zan­dı­ra­cak. Yap­mış ol­du­ğu­muz zi­ya­ret­ler­de Es­naf­la­rı­mız­la, va­tan­daş­la­rı­mız­la bir araya ge­le­rek, soh­bet etme fikir alış­ve­ri­şin­de bu­lun­ma fır­sa­tı­mız olu­yor. Bizim ga­ye­miz her zaman mil­le­ti­miz­le bir arada olmak. İlimiz için en iyisi için sü­rek­li ça­lış­mak Allah’a ham­dol­sun Rize’mizin çeh­re­si mega pro­je­le­ri­miz­le bir­lik­te daha da gü­zel­le­şecek” dedi.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

GEÇMİŞİ YAŞARKEN

Anı­la­rı yaz­mak ve pay­laş­mak ge­le­ce­ğe dönük önem­li bir ça­lış­ma ol­ma­lı. Ya­zı­lı belge ta­rih­sel do­kü­man­lar­dır.
Bugün ya­şa­dık­la­rı­mız­dan, il­çe­miz­den bazı ko­nu­la­rı ak­tar­mak is­te­dim.
Dün­ya­da de­ğiş­me­yen tek şey de­ği­şim­dir’ diye bir söz var. Fi­zi­ki ola­rak her sa­ha­da her şeyin za­man­la de­ği­şe­bi­le­ce­ği­ni gö­rü­yo­ruz.
Bu an­lam­da ge­lecek nes­lin ma­zi­de neler ya­şan­dı­ğı­nı bil­me­le­ri açı­sın­dan ha­tı­ra­la­rı ya­zı­ya dö­ken­ler­de­nim. Eli kalem tutan her­ke­sin bi­ri­kim­le­ri­ni ka­mu­oyu­na sun­ma­sın­dan ta­raf­ta­rım.
Bi­lin­sin diye ya­zı­yo­rum. Önü­müz­de­ki en önem­li ger­çek Ovit yolu ko­nu­sun­da 1880 yı­lın­da­ki Nafia Ba­kan­lı­ğı­nın ya­zı­sı­nı yıl­lar önce ba­sın­da yaz­mış­tım. O ha­ber­ler son­ra­sı Dev­le­tin en tepe nok­ta­sın­da görev ya­pan­lar hep bu ta­ri­hi baz ala­rak açık­la­ma­lar­da bu­lun­muş­tu. Oysa geçit ver­me­yen Ovit da­ğı­nın asır­lar­dır orada bu­lun­du­ğu­nu her­kes bi­li­yor.
Fazla ge­ri­ye gi­de­me­ye­ce­ğim ama il­çe­ye ilk kam­yon 1951 yı­lı­nın Ha­zi­ran ayın­da gel­miş. Bunu o za­man­ki Rize Yerel Ga­ze­te­le­rin­den öğ­re­ni­yo­ruz.
İlçede ka­lo­ri­fer­li bina yoktu. Bu­gü­ne ba­kın­ca resmi ku­rum­lar, loj­man­lar ve yeni özel bi­na­lar, mer­kez­de­ki İmam Hatip ve Lise bi­na­la­rı­mız ka­lo­ri­fe­re ka­vuş­muş. Kay­ma­ka­mın makam oda­sın­da soba ya­kıl­dı­ğı dönem çok uzak­ta de­ğil­dir. Kay­ma­kam­lık bi­na­sın­da­ki hemen her odada (kömür ol­ma­dı­ğı için)odun so­ba­sı­nın yan­dı­ğı­nın şa­hit­le­rin­de­nim.
İlk ve Or­ta­okul­da sı­nıf­lar­da odun so­ba­sı ya­nar­dı. Okul­lar­da­ki müs­tah­dem­le­rin soğuk ha­va­lar­da soba yakma ba­kı­mın­dan iş­le­ri epey zordu. Or­ta­oku­lun küçük dere ta­ra­fın­da­ki köp­rü­nün hemen ya­nın­da bu­lu­nan odun­lu­ğu dönem öğ­ren­ci­le­ri­nin ta­ma­mı ha­tır­lar.
İlçede te­le­fon­la­rın man­ye­to­lu ol­du­ğu dö­ne­mi ha­tır­la­yan var­dır. Te­le­fon yal­nız kamu ku­rum­la­rın­da ve es­na­fın ba­zı­sın­da bu­lu­nur­du. Köy ve ma­hal­le­ler­de alt­ya­pı ol­ma­dı­ğı için man­ye­to­lu­da olsa te­le­fon yoktu. Mev­cut PTT bi­na­sı­nın 1985 ler de ya­pıl­ma­sıy­la te­le­fon sant­ral sa­yı­sı bir nebze art­tı­rı­la­rak ev­ler­de de 4 ra­kam­lı te­le­fo­na sahip olu­nu­yor­du.
Ben, Ye­şil­yurt ma­hal­le­de­sin de ki evde iyi ha­tır­lı­yo­rum Rah­met­li babam 1976 da te­le­fon al­dı­ğın­da nu­ma­ra­sı 3 ra­kam­lı 136 idi. Te­le­fon kolla çev­ri­lin­ce direk PTT sant­ra­lın­da­ki me­mur­la kar­şı­na çı­kar­dı. Me­mur­dan ko­nuş­mak is­te­ni­len nu­ma­ra­yı bağ­la­ma­sı­nı is­ter­dik.
Şe­hir­le­ra­ra­sı nor­mal, acele ve yıl­dı­rım diye ter­cih­li ve üc­re­ti fark­lı ta­ri­fe­ler vardı. Bugün halen o te­le­fo­nu kul­la­nı­rım. Te­le­fon sant­ral ka­pa­si­te­si ar­tın­ca nu­ma­ra sa­yı­sı da ar­ta­rak baş ta­ra­fı­na yeni nu­ma­ra­lar ilave edil­me­siy­le yedi ra­ka­ma çıktı.
İkiz­de­re’de iki cad­de­miz vardı. Mev­cut bi­na­lar en fazla 2-3 kat­lıy­dı. Kay­ma­kam­lık bod­rum­la bir­lik­te 3 kat, Or­ta­okul 2 kat, Jan­dar­ma bod­ru­muy­la 3 kat, bugün ol­ma­yan As­ker­lik Şu­be­si 2 kat­lıy­dı. Orman İşlet­me­si­nin bi­na­sı 2 katlı üzeri loj­man­dı.
Öğ­ret­me­ne­vi olan Be­le­di­ye bi­na­sı­nın üstü ön­ce­le­ri Si­ne­ma ola­rak kul­la­nı­lı­yor­du ve bina 3 kat­lıy­dı. Si­ne­ma­nın is­mi­ni ha­tır­la­ya­ma­dım ama iş­let­me­ci­si­ni unut­ma­dım. Halen si­ne­ma­cı Ahmet diye anı­lır. (Ahmet De­mir­han) Yıl­lar­ca il­çe­nin tek et­kin­li­ğiy­di. Gün­düz ve akşam ma­ti­ne­le­ri olur tek film oynar ama kaç gün devam eder­di ha­tır­la­mı­yo­rum. Film baş­la­ma­dan önce si­ne­ma dı­şı­na ve­ri­len Yıl­dı­ray Çınar tür­kü­le­ri­nin sesi evden du­yu­lur­du.
O zaman yok­luk­lar vardı ama İkiz­de­re il­çe­sin­de 2 fo­toğ­raf­çı vardı. Foto Dur­sun Ali Ergin(Foto Dur­su­na­li) ve şak­şak­çı Şev­ket Aksu (Şev­ket amca) Şev­ket amca acele ve­si­ka­lık is­te­yen­le­re dük­kâ­nı­nın ka­pı­sın­da ku­ru­lu ayak­lı büyük ma­ki­ne­sin­de elini ma­ki­ne­nin içine so­ka­rak çe­ker­di. O zaman fazla de­ta­yı­nı bil­mi­yor­dum. Foto Dur­su­na­li ise ve­si­ka­lık ve boy re­sim­le­ri çe­ker­di.
Öğ­ren­ci­le­rin ve­si­ka­lık fo­toğ­raf­la­rı­nı ço­ğun­luk­la Dur­su­na­li Foto çe­ker­di.
Dük­kâ­nı bu­gün­kü Dur­sun Ali Be­ki­roğ­lu’nun iş­let­ti­ği büfe ola­rak ha­tır­lı­yo­rum.
İlçede pan­to­lon, takım el­bi­se diken ter­zi­ler­de vardı.
Ilıca kö­yün­den Terzi Ahmet 80 ön­ce­si­nin en po­pü­ler ter­zi­siy­di.
Hiç unut­mu­yo­rum 1972 veya 73 de 500 li­ra­ya bir takım el­bi­se bana dik­miş­ti.
İki tane ayak­ka­bı­cı dük­kâ­nı vardı.
Ki­şi­de Ka­ra­göz ak­ra­ba­sı, Kara las­tik ve ayak­ka­bı sa­tar­lar, bo­zu­lan de­for­me olan ayak­ka­bı­la­rı da tamir eder­ler­di.
Ali Ka­ra­göz ve Sey­ful­lah Ka­ra­göz.
Bugün oğlu Dur­sun ali Ka­ra­göz ba­ba­sı­nın mes­le­ği­ni ta­mi­rat ya­pa­rak sür­dü­rü­yor.

Rize’de Boğulma Vakalarının Önüne Geçmek İçin Sahil Güvenlik Ekipleri Devriye Atacak

Rize’de, deniz se­zo­nu­nun açıl­ma­sı ne­de­niy­le bo­ğul­ma va­ka­la­rı­nın önüne geç­mek ama­cıy­la Rize Sahil Gü­ven­lik Bot Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri dev­ri­ye ata­cak.

Rize Va­li­li­ği’nden ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, yaz se­zo­nu­nun açıl­ma­sı ve ülke ge­ne­lin­de­ki ko­ro­na­vi­rüs ile il­gi­li kı­sıt­la­ma­la­rın büyük kıs­mı­nın sona er­me­siy­le va­tan­daş­la­rın plaj ve de­niz­le­ri yoğun şe­kil­de kul­lan­ma­ya baş­la­ya­ca­ğı be­lir­til­di.
Açık­la­ma­da, buna bağlı ola­rak bo­ğul­ma olay­la­rı­nın önüne ge­çi­le­bil­me­si ve va­tan­daş­la­rın can ve mal em­ni­ye­ti­nin sağ­la­na­bil­me­si ama­cıy­la bu­gün­den iti­ba­ren Rize Sahil Gü­ven­lik Bot Ko­mu­tan­lı­ğı ta­ra­fın­dan gerek de­niz­den ge­rek­se ka­ra­dan dev­ri­ye gö­rev­le­ri­ne baş­lan­dı­ğı kay­de­dil­di.


Haber Merkezi

« Older Entries Recent Entries »