YENİLEN PEHLİVAN GÜREŞE DOYMAZMIŞ!..

İlksan 9. Dönem İlçe Tem­sil­ci­li­ği se­çi­mi 19.06.2021 Cu­mar­te­si günü ya­pıl­dı.

Ara­dan bir haf­ta­dan fazla zaman geç­me­si­ne rağ­men, Eği­tim Bir-Sen’in se­çim­le­rin so­nu­cu­nu sap­tır­ma gi­ri­şim­le­ri sona er­me­di.
Oysa, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de, üye­le­rin te­vec­cü­hü ile, Türk Eği­tim-Sen­li tem­sil­ci­ler ço­ğun­lu­ğu ala­rak İlksan’ı yö­net­me hak­kı­nı elin­de tut­ma­ya devam etti. İlksan’ı ele ge­çir­mek is­te­yen Eği­tim Bir-Sen, seçim ça­lış­ma­la­rı sü­re­sin­ce bir­çok ma­ni­pü­las­yo­na imza attı. Aday­la­rı­nı bile des­tek­le­mek­ten ka­çı­nan Eği­tim-Bir-Sen, seçim günü ise bütün san­dık­la­rı ami­riy­le, mü­dü­rüy­le gö­ze­tim al­tı­na ala­rak üye­ler üze­rin­de psi­ko­lo­jik baskı kur­ma­ya ça­lış­tı. Bir­çok okul mü­dü­rü öğ­ret­men­le­re, se­çi­me ka­tıl­mak zo­run­lu­dur. Öğ­ret­men­ler­den imza alı­na­cak, şek­lin­de mesaj attı. Ama İlksan üye­le­ri ço­cuk­la­rı­nın ge­le­ce­ği, alın ter­le­ri, bi­ri­kim­le­ri ko­nu­sun­da ma­ce­ra­ya pirim ver­me­di. “İlksan’ı ka­pa­ta­ca­ğız. İlksan ikraz verir mi? İlksan’ın ara­zi­le­ri­ni sa­ta­ca­ğız. İlksan’ı de­ğiş­ti­re­ce­ğiz.” gibi tu­tar­sız açık­la­ma­la­rı bu ko­nu­ya sa­de­ce sen­di­kal bir ta­as­sup­la ve ka­zan­ma hırs­la yak­laş­tık­la­rı­nı gös­ter­miş­ti.
2021 sen­di­ka mu­ta­ba­kat sa­yı­la­rı­na göre MEB’de (üni­ver­si­te­ler hariç) Türk Eği­tim Sen üye sa­yı­sı 190.919 Malum Bir Sen’in üye sa­yı­sı 393.834 ol­ma­sı­na ve san­dık üye­li­ğin­de­ki sayı da buna pa­ra­lel ol­ma­sı­na rağ­men, İLKSAN üye­le­ri TÜRK EĞİTİM SEN üyesi aday­la­ra oy ve­re­rek, san­dı­ğı sa­hi­bi­ne, yani TÜRK EĞİTİM SEN’e tes­lim et­ti­ler.
Seçim so­nuç­la­rın­dan ne çı­kar­mak lazım?
-Eği­tim Bir Sen üye­le­ri kendi yö­ne­ti­ci­le­ri­nin or­ta­ya koy­du­ğu yalan, if­ti­ra kam­pan­ya­la­rı­na kan­ma­dı. -Eği­tim Bir Sen’in se­çim­ler­le il­gi­li bir st­ra­te­ji­si­nin ol­du­ğu­na inan­ma­dı. -Eği­tim Bir Sen yö­ne­ti­ci­le­ri, seçim so­nuç­la­rın­dan do­la­yı ya­şa­dı­ğı psi­ko­lo­jik çö­kün­tü ve ta­ban­dan gelen taz­yik­le­ri kar­şı­la­ma adına yan­lış seçim so­nuç­la­rı pay­la­şa­rak bir kafa ka­rı­şık­lı­ğı ya­rat­ma­ya ça­lı­şı­yor. -Amaç­la­rı fark­lı bir algı oluş­tu­ra­rak, üye­le­rin­den ge­lecek is­ti­fa­la­rı, tep­ki­le­ri ön­le­mek­tir. Ne­ti­ce­de bütün bun­lar ge­ri­de kaldı ve İlksan emin el­ler­de bü­yü­me­ye devam ede­cek­tir. Bu ko­nu­da artık İlksan’da alın teri, emeği olan üye­le­rin gönlü rahat ola­bi­lir. Se­çim­le­re ka­tı­la­rak hür ira­de­le­ri ile oy kul­la­nan İLKSAN üye­le­ri­ne te­şek­kür edi­yo­ruz.
TÜRK EĞİTİM SEN İLKSAN İlçe Tem­sil­ci­le­ri se­çim­le­rin­den büyük bir ba­şa­rı ile çık­mış­tır. Bu se­çi­min ga­li­bi TÜRK EĞİTİM SEN’dir.
Ba­şa­rı­mız­da­ki sebep hiç kuş­ku­suz san­dık üye­le­ri­nin hak­la­rı­nın ko­run­ma­sı ve san­dı­ğın dü­rüst­çe yö­ne­til­me­si ol­muş­tur.
1996 yı­lın­da batık ve her türlü yol­suz­lu­ğun hakim ol­du­ğu bir kurum olan İLKSAN, 1996 yılı son­ra­sın­da şa­ibe­siz bir şe­kil­de yö­ne­ti­le­rek, nakit pa­ra­sı­nı eksi 3 mil­yon TL’den bugün artı 2.1 mil­yar TL’ye çı­kar­mış­tır, mal var­lı­ğı­nı ar­tır­mış­tır. Sos­yal yar­dım­la­rın ar­tı­rıl­ma­sı, bir maaş tu­ta­rın­da olan ik­ra­mi­ye­nin on maaş tu­ta­rı­na yük­sel­til­me­si, san­dı­ğın bi­ri­le­ri­ne peş­keş çe­kil­me­me­si de ba­şa­rı­mı­zın diğer önem­li ne­den­le­ri­dir.
San­dık üye­le­ri de bunun far­kın­da ola­rak, 19 Ha­zi­ran Cu­mar­te­si günü ya­pı­lan İLKSAN İlçe Tem­sil­ci­li­ği se­çim­le­rin­de oyunu TÜRK EĞİTİM SEN’den yana kul­lan­mış­tır.
15 Mayıs son­ra­sı Tür­ki­ye ge­ne­lin­de EBS şu kadar, diğer kırk beş sen­di­ka bu kadar diye afiş­ler yap­tı­ran­la­rın, üye sa­yı­sı­nın faz­la­lı­ğı ile caka sa­tan­la­rın, ‘İLKSAN zarar edi­yor’ di­ye­rek afiş bas­tı­ran­la­rın ya­lan­la­rı­na kimse iti­bar et­me­miş­tir.
Bu cenah, İLKSAN se­çim­le­rin­de il-il­çe yö­ne­ti­ci­le­ri ve okul mü­dür­le­ri üze­rin­den tam bir ges­ta­po usu­lüy­le baskı oluş­tur­ma­sı­na rağ­men um­du­ğu­nu bu­la­ma­dı, adeta hayal kı­rık­lı­ğı ya­şa­dı. He­zi­me­te uğ­ra­ma­nın ver­di­ği ra­hat­sız­lık­la bugün yalan yan­lış sa­yı­lar ya­yın­la­ya­rak, üye­le­ri­ni mo­ti­ve et­me­ye ça­lı­şı­yor­lar.
Bun­dan sonra ne ya­par­sa­nız yapın, yolun sonu gö­rün­dü. Bi­ti­şi­niz yak­laş­tı bey­ler.
Çok ama çok kul hakkı ye­di­niz. Ça­lı­şan­la­rı sen­di­ka­nı­za üye ol­ma­ma­sı ha­lin­de aday­lık­la­rı­nın kal­dı­rıl­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­ye­rek, teh­dit et­ti­niz.
Ça­lı­şan­la­ra sen­di­ka­nı­za üye ol­ma­la­rı ha­lin­de şef­lik, yö­ne­ti­ci­lik tek­li­fin­de bu­lu­na­rak sen­di­ka­cı­lı­ğı hiç et­ti­niz. Me­mu­ru ma­sa­da sat­tı­nız. Her şeyin bir za­ma­nı var. Bu­gün­de yap­tık­la­rı­nı­zın be­de­li­ni ödü­yor­su­nuz.
Eği­tim Bir Sen’in üyesi bile Türk Eği­tim Sen’e oy ve­ri­yor­sa, bu an­lam­da Eği­tim Bir Sen yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ken­di­si­ni sor­gu­la­ma­sı lazım.
Bun­dan ön­ce­ki İLKSAN se­çim­le­rin­de ol­du­ğu gibi, 19 Ha­zi­ran se­çim­le­ri ön­ce­sin­de de her türlü yolu de­ne­di­niz. İl-il­çe milli eği­tim mü­dür­le­ri­ni, okul mü­dür­le­ri­ni, yerel si­ya­set­çi­le­ri dev­re­ye sok­tu­nuz. Bun­la­ra rağ­men kay­bet­ti­niz. Bazı yer­ler­de ilçe milli eği­tim mü­dür­le­ri­ni aday gös­ter­di­niz. Buna rağ­men aday gös­ter­di­ği­niz ilçe milli eği­tim mü­dür­le­ri, şube baş­kan­la­rı, ilçe tem­sil­ci­le­ri se­çi­mi kay­bet­ti­ler. Kay­bet­tik­le­ri­ni bil­dik­le­ri için bugün ka­zan­dık al­gı­sı­nı oluş­tu­ra­rak, aday­lar ve üye­ler üze­rin­de bir psi­ko­lo­jik hava ya­rat­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Ya­yın­la­dık­la­rı lis­tey­le ger­çek ol­ma­yan sa­yı­la­rı açık­la­ya­rak, ka­mu­oyu al­gı­sı­nı yö­net­me­ye ça­lı­şı­yor­lar.
Her türlü çir­kin­lik, gayri ah­la­ki dav­ra­nış­la­ra rağ­men Türk Eği­tim Sen bu se­çim­ler­den ba­şa­rı ile çık­mış­tır.
Bu ba­şa­rı­da ger­çek­le­ri gö­re­rek oy kul­la­nan İLKSAN üye­le­ri­nin payı var­dır. Bu ba­şa­rı­da yalan ve if­ti­ra­la­ra karşı doğ­ru­la­rı, ger­çek­le­ri an­la­tan­la­rın, inan­ma­yan­la­rın payı var­dır.
İLKSAN’da ya­şa­nan gü­zel­lik­ler var­dır.
Seçim so­nuç­la­rı­na ge­lin­ce, ba­ğım­sız se­çi­me gir­dik­le­ri­ni ifade eden­le­rin dı­şın­da ger­çek­ten ba­ğım­sız aday­lar ve fark­lı sen­di­ka­lar­dan se­çi­me ka­tı­lan­lar oldu. Sa­yı­la­rın net ol­ma­ma­sı da bu­ra­dan kay­nak­la­nı­yor.
İLKSAN’dan al­dı­ğı­mız son sa­yı­sal ve­ri­le­re göre; 7 il dı­şın­da
-Türk Eği­tim Sen’in çı­kar­dı­ğı il tem­sil­ci sa­yı­sı 101,
-Ma­lum Bir Sen’in çı­kar­dı­ğı il tem­sil­ci sa­yı­sı ise 100’dür.
25 Eylül ‘ta­ri­hin­de gizli oy­la­may­la ilçe tem­sil­ci­le­ri, il de­le­ge­le­ri­ni se­çecek.
Şu kesin ki, il de­le­ge se­çim­le­ri açık oy­la­ma, gizli tas­nif de olsa, gizli oy­la­ma açık tas­nif­le de olsa san­dık yine sa­hi­bi­ne, yani TÜRK EĞİTİM SEN’e tes­lim edi­le­cek­tir.
Yani san­dık rant ve çıkar çev­re­le­ri­nin değil, 287 bin İLKSAN üye­le­ri­nin hak­la­rı­nı ko­ru­ya­cak. İLKSAN, bu hak­la­rı daha da ile­ri­ye ta­şı­ya­cak olan TÜRK EĞİTİM SEN’e tes­lim edi­le­cek­tir.
Yani san­dık ‘SAN­DIK KA­PA­TIL­SIN’ di­yen­ler değil, san­dı­ğı daha güçlü hale ge­ti­ren­le­re, ya­şat­mak is­te­yen­ler yö­ne­te­cek­tir.
25 Eylül ta­ri­hin­de be­lir­le­necek il de­le­ge­le­riy­le 2023 Ağus­tos ayın­da top­la­na­cak İLKSAN Kong­re­sin­de İLKSAN yine sa­hi­bi­ne, yani Türk Eği­tim Sen’e ema­net edi­le­cek­tir.
Eği­tim ça­lı­şan­la­rı, İLKSAN üye­le­ri vic­dan­la­rı ve hür ira­de­le­riy­le nok­ta­yı koy­muş­tur:
İLKSAN EMİN EL­LER­DE!

Rize’deki se­çim­ler­le il­gi­li şu en­te­re­san ko­nu­ya da de­ğin­me­den geç­me­ye­lim. Eği­tim Bir-Sen’in Rize Mer­kez­de iki adayı ara­sın­da 60’tan fazla oy farkı oluş­tu. Bu durum Eği­tim Bir-Sen’in kendi üye­le­ri ta­ra­fın­dan da dik­ka­te alın­ma­dı­ğı­nı gös­ter­mek­te­dir. Oysa yö­ne­tim ta­ra­fın­dan bütün üye­ler tek tek aran­mış, seçim günü de san­dık ba­şı­na ka­rar­gah ku­rul­muş­tu. Rize mer­kez se­çim­le­ri­ne bu denli önem ver­me­le­ri­ne rağ­men aday­la­rı se­çi­le­me­miş ve Türk Eği­tim-Sen adayı se­çi­mi ka­zan­mış­tır.

Ha­ber-Fo­to: Cey­hun Ka­len­der