RİZELİ ADEM EKŞİ SAKARYADAN RİZEYE BİSİKLETLE GELDİ

Sa­kar­ya’da ya­şa­yan 56 ya­şın­da­ki Ri­ze­li Adem Ekşi Tür­ki­ye’de ye­ter­li mik­tar­da bi­sik­let yolu ol­ma­dı­ğı­nı ge­rek­çe gös­te­re­rek 1200 km yolu bi­sik­le­tiy­le 10 günde kat ede­rek Rize’ye vardı.

Sa­kar­ya’da ya­şa­yan SSK emek­li­si 2 çocuk ba­ba­sı 56 ya­şın­da­ki Adem Ekşi ’beş yıl önce emek­li oldum ve bi­sik­let­le gez­me­ye baş­la­dım. Hem spor ya­pı­yo­rum hem ge­zi­yo­rum. İkiz­de­re il­çe­si­nin Ba­kır­köy’ün­de­nim fakat yıl­lar önce aile­ce Sa­kar­ya’ya yer­leş­tik. İlko­ku­lu kö­yüm­de oku­dum. Bi­sik­let­le gez­di­ğim­de şunu özel­lik­le gör­düm ki şe­hir­le­ra­ra­sı yol­lar­da bi­sik­let­çi­le­rin geç­me­si için bir alan yok. Ka­ra­yol­la­rı ke­nar­la­rı­na bi­sik­let yol­la­rı ya­pıl­ma­sı için böyle bir et­kin­lik yap­ma­ya karar ver­dim.10 gün önce Sa­kar­ya’dan Rize’ye gel­me­ye karar ver­dim. Prog­ra­mın­da Rize’den Gür­cis­tan’a da geç­mek var ama bir süre sonra de­ne­ye­ce­ğim. 10 gün­lük yol­cu­lu­ğum­da günde or­ta­la­ma 100 km yol kat ettim. Bi­sik­le­tim­de ta­şı­dı­ğım ça­dı­rı­mı uygun bul­du­ğum yer­ler­de aça­rak din­le­ne­rek ko­nak­lı­yo­rum. Ak­şam­la­rı yol al­ma­dım. Gün­düz yola devam ede­rek bazı yer­ler­de doğal ve ta­ri­hi yer­le­ri gezme im­kâ­nı da bu­lu­yo­rum. Şe­hir­le­ra­ra­sı yer­ler­de bi­sik­let yol­la­rı ol­ma­dı­ğı­nı bi­li­yor­dum. Bunu bir kez daha gör­düm. Yet­ki­li­ler ta­ra­fın­dan dik­ka­te alı­na­rak bi­sik­let yol­la­rı ya­pıl­ma­lı ve genç­le­ri­mi­zi bi­sik­let kul­lan­ma­ya teş­vik et­me­li­yiz’ dedi. Adem Ek­şi­nin İkiz­de­re ilçe mer­ke­zi­ne ge­li­şin­de ak­ra­ba­la­rı ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz kar­şı­la­ya­rak çiçek verdi ve bak­la­va ik­ra­mın­da bu­lun­du. İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz kar­şı­la­ma anın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da ’bi­sik­let yol­la­rı­na dik­kat çek­mek için 1200 km yol kat ede­rek il­çe­mi­ze gelen hem­şe­ri­mi kut­lu­yo­rum. Hem­şe­ri­mi­zi Adem Ekşi’nin yıl­lar sonra bi­sik­let­le Sa­kar­ya’dan il­çe­mi­ze gel­me­si güzel bir ak­ti­vi­te oldu. Ka­ra­yol­la­rı ke­nar­la­rın­da bi­sik­let yolu ve il­çe­ler­de de bi­sik­let yolu ya­pıl­ma­sı için dü­zen­le­me­le­re gi­dil­me­li­dir. Biz­ler­de İkiz­de­re’de im­kân­la­rı­mı­zı zor­la­ya­rak bi­sik­let yü­rü­yüş yolu yap­mak için pro­je­mi­zi ha­zır­la­ya­ca­ğız’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU