İlçemizde “Okullar Arası Bilgi Yarışması” düzenlendi

Pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uyu­la­rak yüz yüze ya­pı­lan bilgi ya­rış­ma­sın­da; il­ko­kul, or­ta­okul ve li­se­ler kendi ara­la­rın­da ya­rış­tı­lar.

3 gün devam eden et­kin­lik so­nun­da kendi grup­la­rın­da ilk üçe giren okul­la­ra ku­pa­lar ve çe­şit­li he­di­ye­ler ve­ril­di.
Genel Kül­tür ve Bilgi Ya­rış­ma­sı so­nun­da sı­ra­la­la­ma­lar şöyle oluş­tu.
İlko­kul­lar­da 1. 9 Mart İlko­ku­lu 2. Fikri Ke­çe­li İlko­ku­lu 3. İsha­koğ­lu İlko­ku­lu Or­ta­okul­lar­da 1. Şehit Mu­ham­met Ambar İmam Hatip Or­ta­oku­lu 2. Ya­man­türk Or­ta­oku­lu 3. Mer­kez Ata­türk Or­ta­oku­lu Li­se­ler­de 1. Ahmet Hamdi İsha­koğ­lu Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si (De­niz­ci­lik) 2. Ça­ye­li Fen Li­se­si 3. Ça­ye­li Ana­do­lu İmam Hatip Li­se­si Ça­ye­li Genç Dü­şün­ce Der­ne­ği, Eği­tim Fa­kül­te­si ve İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­nün or­tak­la­şa dü­zen­le­di­ği et­kin­li­ğe 27 okul iş­ti­rak etti. Or­ga­ni­zas­yon ve soru ka­li­te­si iz­le­yi­ci­ler­den tam puan aldı. İlçemiz Kay­ma­ka­mı Bay­ram Tür­ker’in de ka­tıl­dı­ğı ve ödül ver­di­ği bilgi ya­rış­ma­sı her yıl ya­pıl­ma­sı te­men­ni­si ile sona erdi.


Haber Merkezi