Denizlerimizdeki Mikroplastikler ve Deniz Çöpleri RTEÜ Tarafından Araştırılacak

T.C. Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı ile RTEÜ ara­sın­da im­za­la­nan pro­to­kol ge­re­ği 2021-2022 yıl­la­rın­da Ka­ra­de­niz, Mar­ma­ra De­ni­zi, Eğe De­ni­zi ve Ak­de­niz’de kıyı ve nehir geçiş su­la­rın­da da­ğı­lım gös­te­ren mik­rop­las­tik­ler ile deniz çöp­le­ri RTEÜ Su Ürün­le­ri Fa­kül­te­si Temel Bi­lim­ler Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Ülgen AYTAN ve eki­bin­den olu­şan Mik­rop­las­tik Araş­tır­ma Grubu ta­ra­fın­dan araş­tı­rı­la­cak.

Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı Su Yö­ne­ti­mi Genel Mü­dür­lü­ğü­nün sa­hi­bi ol­du­ğu “Ye­rüs­tü Su­la­rın­da Mik­rop­las­tik­ler, Et­ki­le­ri ve Kont­rol Yön­tem­le­ri Pro­je­si” TÜBİTAK Mar­ma­ra Araş­tır­ma Mer­ke­zi (MAM) ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­mek­te­dir.

İki yıl sü­recek proje kap­sa­mın­da RTEÜ ile Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı ara­sın­da ya­pı­lan pro­to­kol do­la­yı­sıy­la mik­rop­las­tik ana­liz­le­ri RTEÜ Mik­rop­las­tik Araş­tır­ma Grubu ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­re­cek­tir.
Pro­je­de ay­rı­ca, mik­rop­las­tik­le­ri et­ki­le­ri­nin or­ta­ya ko­nul­ma­sı ile kont­rol yön­tem­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si­ne dair st­ra­te­ji­le­rin be­lir­len­me­si amaç­lan­mak­ta­dır.
Bunun yanı sıra, çöp­ler, mik­rop­las­tik­ler ve mik­rop­las­tik­le­rin üze­ri­ne ad­sor­be olan kim­ya­sal­lar da dik­ka­te alı­na­rak sucul eko­sis­tem üze­rin­de­ki et­ki­le­ri de araş­tı­rı­la­cak­tır.

Haber: RTEÜ BASIN