Çaykur Rizespor Bülent Uygun İle Sözleşme İmzaladı

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por, tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun ile 3 yıl­lık yeni söz­leş­me im­za­la­dı.

Çay­kur Didi Stadı’ndaki imza tö­re­ni­ne, kulüp baş­ka­nı Tahir Kıran, tek­nik di­rek­tör Uygun ve kulüp yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ka­tıl­dı.
Kıran, tö­ren­de yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Bü­lent Uygun ile 3 yıl­lık söz­leş­me­ye imza at­tık­la­rı­nı söy­le­di.
Bü­lent Uygun’un boş mu­ka­ve­le­ye imza at­tı­ğı­nı ifade eden Kıran, “Bun­lar for­ma­li­te. Bizim dost­lu­ğu­muz çok iyi. Biz ken­di­si­ne gü­ve­ni­yo­ruz. Ba­şa­rı­lı ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz.” dedi.
Kıran, Bü­lent Uygun’a çok gü­ven­di­ği­ni vur­gu­la­ya­rak, “Ho­ca­mın hiç­bir zaman ar­ka­sın­da ol­ma­ya­ca­ğım. Her zaman ya­nın­da ola­ca­ğım. O ke­li­me­yi hiç sev­mem. ‘Ar­ka­sın­da ola­ca­ğım.’ di­yen­ler hep git­miş­tir. Ondan do­la­yı her zaman ya­nın­da ola­ca­ğım. Ta­raf­ta­rı­mız­dan tek şeyi is­ti­yo­ruz. Sa­de­ce sabır. Gün­lük ba­şa­rı­lar için değil, alt­ya­pı için gel­dik. Ka­ra­de­niz bir­li­ği­ni kur­mak için gel­dik. Ben bu­ra­da Ka­ra­de­niz bir­li­ği­ni kur­ma­ya gel­dim.” diye ko­nuş­tu.
Uygun: “Bizim ara­mız­da­ki an­laş­ma gönül im­za­sı”
Tek­nik di­rek­tör Uygun, Rize’nin baba ocağı ol­du­ğu­nu ve hiz­met etmek için ça­ba­la­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.
Tahir Kıran ile aynı ma­hal­le­de topun pe­şin­de koş­tuk­la­rı­na de­ği­nen Uygun, “Ara­mız­da­ki iliş­ki dost­luk, abi kar­deş­lik iliş­ki­si. Bir­bi­ri­mi­ze olan mu­hab­be­ti­miz çok fazla. Söz­leş­me­nin bir an­la­mı yok. Bizim ara­mız­da­ki an­laş­ma gönül im­za­sı. Beni Ri­zes­por’a, şanlı ta­raf­ta­ra layık gör­dük­le­ri için te­şek­kür edi­yo­rum.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Uygun, zor bir dö­nem­de ta­raf­ta­rın des­te­ğiy­le geçen se­zo­nu iyi ka­pat­tık­la­rı­nı kay­de­de­rek, şun­la­rı söy­le­di:
“Dün dünde kal­mış­tır. Bugün yeni şey­ler söy­le­me­miz lazım. Ya­rın­lar için güzel şey­ler yap­ma­mız lazım. Alt­ya­pı­dan baş­la­ya­rak güzel şey­ler ba­şa­ra­ca­ğız. Ta­raf­ta­rın ve med­ya­nın des­te­ği ile ca­mi­ayı yu­ka­rı­ya oy­nat­ma­ya devam ede­ce­ğiz. ‘Allah’ım beni mah­cup etme.’ diye dua edi­yo­rum. Bu şehre mah­cup ol­ma­mak için çok ça­lı­şa­ca­ğız.”
Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan Kıran ve Uygun, söz­leş­me­yi im­za­la­dı.


Haber Merkezi