Monthly Archives: Haziran 2021

Denizlerimizdeki Mikroplastikler ve Deniz Çöpleri RTEÜ Tarafından Araştırılacak

T.C. Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı ile RTEÜ ara­sın­da im­za­la­nan pro­to­kol ge­re­ği 2021-2022 yıl­la­rın­da Ka­ra­de­niz, Mar­ma­ra De­ni­zi, Eğe De­ni­zi ve Ak­de­niz’de kıyı ve nehir geçiş su­la­rın­da da­ğı­lım gös­te­ren mik­rop­las­tik­ler ile deniz çöp­le­ri RTEÜ Su Ürün­le­ri Fa­kül­te­si Temel Bi­lim­ler Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Ülgen AYTAN ve eki­bin­den olu­şan Mik­rop­las­tik Araş­tır­ma Grubu ta­ra­fın­dan araş­tı­rı­la­cak.

Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı Su Yö­ne­ti­mi Genel Mü­dür­lü­ğü­nün sa­hi­bi ol­du­ğu “Ye­rüs­tü Su­la­rın­da Mik­rop­las­tik­ler, Et­ki­le­ri ve Kont­rol Yön­tem­le­ri Pro­je­si” TÜBİTAK Mar­ma­ra Araş­tır­ma Mer­ke­zi (MAM) ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­mek­te­dir.

İki yıl sü­recek proje kap­sa­mın­da RTEÜ ile Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı ara­sın­da ya­pı­lan pro­to­kol do­la­yı­sıy­la mik­rop­las­tik ana­liz­le­ri RTEÜ Mik­rop­las­tik Araş­tır­ma Grubu ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­re­cek­tir.
Pro­je­de ay­rı­ca, mik­rop­las­tik­le­ri et­ki­le­ri­nin or­ta­ya ko­nul­ma­sı ile kont­rol yön­tem­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si­ne dair st­ra­te­ji­le­rin be­lir­len­me­si amaç­lan­mak­ta­dır.
Bunun yanı sıra, çöp­ler, mik­rop­las­tik­ler ve mik­rop­las­tik­le­rin üze­ri­ne ad­sor­be olan kim­ya­sal­lar da dik­ka­te alı­na­rak sucul eko­sis­tem üze­rin­de­ki et­ki­le­ri de araş­tı­rı­la­cak­tır.

Haber: RTEÜ BASIN

YENİLEN PEHLİVAN GÜREŞE DOYMAZMIŞ!..

İlksan 9. Dönem İlçe Tem­sil­ci­li­ği se­çi­mi 19.06.2021 Cu­mar­te­si günü ya­pıl­dı.

Ara­dan bir haf­ta­dan fazla zaman geç­me­si­ne rağ­men, Eği­tim Bir-Sen’in se­çim­le­rin so­nu­cu­nu sap­tır­ma gi­ri­şim­le­ri sona er­me­di.
Oysa, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de, üye­le­rin te­vec­cü­hü ile, Türk Eği­tim-Sen­li tem­sil­ci­ler ço­ğun­lu­ğu ala­rak İlksan’ı yö­net­me hak­kı­nı elin­de tut­ma­ya devam etti. İlksan’ı ele ge­çir­mek is­te­yen Eği­tim Bir-Sen, seçim ça­lış­ma­la­rı sü­re­sin­ce bir­çok ma­ni­pü­las­yo­na imza attı. Aday­la­rı­nı bile des­tek­le­mek­ten ka­çı­nan Eği­tim-Bir-Sen, seçim günü ise bütün san­dık­la­rı ami­riy­le, mü­dü­rüy­le gö­ze­tim al­tı­na ala­rak üye­ler üze­rin­de psi­ko­lo­jik baskı kur­ma­ya ça­lış­tı. Bir­çok okul mü­dü­rü öğ­ret­men­le­re, se­çi­me ka­tıl­mak zo­run­lu­dur. Öğ­ret­men­ler­den imza alı­na­cak, şek­lin­de mesaj attı. Ama İlksan üye­le­ri ço­cuk­la­rı­nın ge­le­ce­ği, alın ter­le­ri, bi­ri­kim­le­ri ko­nu­sun­da ma­ce­ra­ya pirim ver­me­di. “İlksan’ı ka­pa­ta­ca­ğız. İlksan ikraz verir mi? İlksan’ın ara­zi­le­ri­ni sa­ta­ca­ğız. İlksan’ı de­ğiş­ti­re­ce­ğiz.” gibi tu­tar­sız açık­la­ma­la­rı bu ko­nu­ya sa­de­ce sen­di­kal bir ta­as­sup­la ve ka­zan­ma hırs­la yak­laş­tık­la­rı­nı gös­ter­miş­ti.
2021 sen­di­ka mu­ta­ba­kat sa­yı­la­rı­na göre MEB’de (üni­ver­si­te­ler hariç) Türk Eği­tim Sen üye sa­yı­sı 190.919 Malum Bir Sen’in üye sa­yı­sı 393.834 ol­ma­sı­na ve san­dık üye­li­ğin­de­ki sayı da buna pa­ra­lel ol­ma­sı­na rağ­men, İLKSAN üye­le­ri TÜRK EĞİTİM SEN üyesi aday­la­ra oy ve­re­rek, san­dı­ğı sa­hi­bi­ne, yani TÜRK EĞİTİM SEN’e tes­lim et­ti­ler.
Seçim so­nuç­la­rın­dan ne çı­kar­mak lazım?
-Eği­tim Bir Sen üye­le­ri kendi yö­ne­ti­ci­le­ri­nin or­ta­ya koy­du­ğu yalan, if­ti­ra kam­pan­ya­la­rı­na kan­ma­dı. -Eği­tim Bir Sen’in se­çim­ler­le il­gi­li bir st­ra­te­ji­si­nin ol­du­ğu­na inan­ma­dı. -Eği­tim Bir Sen yö­ne­ti­ci­le­ri, seçim so­nuç­la­rın­dan do­la­yı ya­şa­dı­ğı psi­ko­lo­jik çö­kün­tü ve ta­ban­dan gelen taz­yik­le­ri kar­şı­la­ma adına yan­lış seçim so­nuç­la­rı pay­la­şa­rak bir kafa ka­rı­şık­lı­ğı ya­rat­ma­ya ça­lı­şı­yor. -Amaç­la­rı fark­lı bir algı oluş­tu­ra­rak, üye­le­rin­den ge­lecek is­ti­fa­la­rı, tep­ki­le­ri ön­le­mek­tir. Ne­ti­ce­de bütün bun­lar ge­ri­de kaldı ve İlksan emin el­ler­de bü­yü­me­ye devam ede­cek­tir. Bu ko­nu­da artık İlksan’da alın teri, emeği olan üye­le­rin gönlü rahat ola­bi­lir. Se­çim­le­re ka­tı­la­rak hür ira­de­le­ri ile oy kul­la­nan İLKSAN üye­le­ri­ne te­şek­kür edi­yo­ruz.
TÜRK EĞİTİM SEN İLKSAN İlçe Tem­sil­ci­le­ri se­çim­le­rin­den büyük bir ba­şa­rı ile çık­mış­tır. Bu se­çi­min ga­li­bi TÜRK EĞİTİM SEN’dir.
Ba­şa­rı­mız­da­ki sebep hiç kuş­ku­suz san­dık üye­le­ri­nin hak­la­rı­nın ko­run­ma­sı ve san­dı­ğın dü­rüst­çe yö­ne­til­me­si ol­muş­tur.
1996 yı­lın­da batık ve her türlü yol­suz­lu­ğun hakim ol­du­ğu bir kurum olan İLKSAN, 1996 yılı son­ra­sın­da şa­ibe­siz bir şe­kil­de yö­ne­ti­le­rek, nakit pa­ra­sı­nı eksi 3 mil­yon TL’den bugün artı 2.1 mil­yar TL’ye çı­kar­mış­tır, mal var­lı­ğı­nı ar­tır­mış­tır. Sos­yal yar­dım­la­rın ar­tı­rıl­ma­sı, bir maaş tu­ta­rın­da olan ik­ra­mi­ye­nin on maaş tu­ta­rı­na yük­sel­til­me­si, san­dı­ğın bi­ri­le­ri­ne peş­keş çe­kil­me­me­si de ba­şa­rı­mı­zın diğer önem­li ne­den­le­ri­dir.
San­dık üye­le­ri de bunun far­kın­da ola­rak, 19 Ha­zi­ran Cu­mar­te­si günü ya­pı­lan İLKSAN İlçe Tem­sil­ci­li­ği se­çim­le­rin­de oyunu TÜRK EĞİTİM SEN’den yana kul­lan­mış­tır.
15 Mayıs son­ra­sı Tür­ki­ye ge­ne­lin­de EBS şu kadar, diğer kırk beş sen­di­ka bu kadar diye afiş­ler yap­tı­ran­la­rın, üye sa­yı­sı­nın faz­la­lı­ğı ile caka sa­tan­la­rın, ‘İLKSAN zarar edi­yor’ di­ye­rek afiş bas­tı­ran­la­rın ya­lan­la­rı­na kimse iti­bar et­me­miş­tir.
Bu cenah, İLKSAN se­çim­le­rin­de il-il­çe yö­ne­ti­ci­le­ri ve okul mü­dür­le­ri üze­rin­den tam bir ges­ta­po usu­lüy­le baskı oluş­tur­ma­sı­na rağ­men um­du­ğu­nu bu­la­ma­dı, adeta hayal kı­rık­lı­ğı ya­şa­dı. He­zi­me­te uğ­ra­ma­nın ver­di­ği ra­hat­sız­lık­la bugün yalan yan­lış sa­yı­lar ya­yın­la­ya­rak, üye­le­ri­ni mo­ti­ve et­me­ye ça­lı­şı­yor­lar.
Bun­dan sonra ne ya­par­sa­nız yapın, yolun sonu gö­rün­dü. Bi­ti­şi­niz yak­laş­tı bey­ler.
Çok ama çok kul hakkı ye­di­niz. Ça­lı­şan­la­rı sen­di­ka­nı­za üye ol­ma­ma­sı ha­lin­de aday­lık­la­rı­nın kal­dı­rıl­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­ye­rek, teh­dit et­ti­niz.
Ça­lı­şan­la­ra sen­di­ka­nı­za üye ol­ma­la­rı ha­lin­de şef­lik, yö­ne­ti­ci­lik tek­li­fin­de bu­lu­na­rak sen­di­ka­cı­lı­ğı hiç et­ti­niz. Me­mu­ru ma­sa­da sat­tı­nız. Her şeyin bir za­ma­nı var. Bu­gün­de yap­tık­la­rı­nı­zın be­de­li­ni ödü­yor­su­nuz.
Eği­tim Bir Sen’in üyesi bile Türk Eği­tim Sen’e oy ve­ri­yor­sa, bu an­lam­da Eği­tim Bir Sen yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ken­di­si­ni sor­gu­la­ma­sı lazım.
Bun­dan ön­ce­ki İLKSAN se­çim­le­rin­de ol­du­ğu gibi, 19 Ha­zi­ran se­çim­le­ri ön­ce­sin­de de her türlü yolu de­ne­di­niz. İl-il­çe milli eği­tim mü­dür­le­ri­ni, okul mü­dür­le­ri­ni, yerel si­ya­set­çi­le­ri dev­re­ye sok­tu­nuz. Bun­la­ra rağ­men kay­bet­ti­niz. Bazı yer­ler­de ilçe milli eği­tim mü­dür­le­ri­ni aday gös­ter­di­niz. Buna rağ­men aday gös­ter­di­ği­niz ilçe milli eği­tim mü­dür­le­ri, şube baş­kan­la­rı, ilçe tem­sil­ci­le­ri se­çi­mi kay­bet­ti­ler. Kay­bet­tik­le­ri­ni bil­dik­le­ri için bugün ka­zan­dık al­gı­sı­nı oluş­tu­ra­rak, aday­lar ve üye­ler üze­rin­de bir psi­ko­lo­jik hava ya­rat­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Ya­yın­la­dık­la­rı lis­tey­le ger­çek ol­ma­yan sa­yı­la­rı açık­la­ya­rak, ka­mu­oyu al­gı­sı­nı yö­net­me­ye ça­lı­şı­yor­lar.
Her türlü çir­kin­lik, gayri ah­la­ki dav­ra­nış­la­ra rağ­men Türk Eği­tim Sen bu se­çim­ler­den ba­şa­rı ile çık­mış­tır.
Bu ba­şa­rı­da ger­çek­le­ri gö­re­rek oy kul­la­nan İLKSAN üye­le­ri­nin payı var­dır. Bu ba­şa­rı­da yalan ve if­ti­ra­la­ra karşı doğ­ru­la­rı, ger­çek­le­ri an­la­tan­la­rın, inan­ma­yan­la­rın payı var­dır.
İLKSAN’da ya­şa­nan gü­zel­lik­ler var­dır.
Seçim so­nuç­la­rı­na ge­lin­ce, ba­ğım­sız se­çi­me gir­dik­le­ri­ni ifade eden­le­rin dı­şın­da ger­çek­ten ba­ğım­sız aday­lar ve fark­lı sen­di­ka­lar­dan se­çi­me ka­tı­lan­lar oldu. Sa­yı­la­rın net ol­ma­ma­sı da bu­ra­dan kay­nak­la­nı­yor.
İLKSAN’dan al­dı­ğı­mız son sa­yı­sal ve­ri­le­re göre; 7 il dı­şın­da
-Türk Eği­tim Sen’in çı­kar­dı­ğı il tem­sil­ci sa­yı­sı 101,
-Ma­lum Bir Sen’in çı­kar­dı­ğı il tem­sil­ci sa­yı­sı ise 100’dür.
25 Eylül ‘ta­ri­hin­de gizli oy­la­may­la ilçe tem­sil­ci­le­ri, il de­le­ge­le­ri­ni se­çecek.
Şu kesin ki, il de­le­ge se­çim­le­ri açık oy­la­ma, gizli tas­nif de olsa, gizli oy­la­ma açık tas­nif­le de olsa san­dık yine sa­hi­bi­ne, yani TÜRK EĞİTİM SEN’e tes­lim edi­le­cek­tir.
Yani san­dık rant ve çıkar çev­re­le­ri­nin değil, 287 bin İLKSAN üye­le­ri­nin hak­la­rı­nı ko­ru­ya­cak. İLKSAN, bu hak­la­rı daha da ile­ri­ye ta­şı­ya­cak olan TÜRK EĞİTİM SEN’e tes­lim edi­le­cek­tir.
Yani san­dık ‘SAN­DIK KA­PA­TIL­SIN’ di­yen­ler değil, san­dı­ğı daha güçlü hale ge­ti­ren­le­re, ya­şat­mak is­te­yen­ler yö­ne­te­cek­tir.
25 Eylül ta­ri­hin­de be­lir­le­necek il de­le­ge­le­riy­le 2023 Ağus­tos ayın­da top­la­na­cak İLKSAN Kong­re­sin­de İLKSAN yine sa­hi­bi­ne, yani Türk Eği­tim Sen’e ema­net edi­le­cek­tir.
Eği­tim ça­lı­şan­la­rı, İLKSAN üye­le­ri vic­dan­la­rı ve hür ira­de­le­riy­le nok­ta­yı koy­muş­tur:
İLKSAN EMİN EL­LER­DE!

Rize’deki se­çim­ler­le il­gi­li şu en­te­re­san ko­nu­ya da de­ğin­me­den geç­me­ye­lim. Eği­tim Bir-Sen’in Rize Mer­kez­de iki adayı ara­sın­da 60’tan fazla oy farkı oluş­tu. Bu durum Eği­tim Bir-Sen’in kendi üye­le­ri ta­ra­fın­dan da dik­ka­te alın­ma­dı­ğı­nı gös­ter­mek­te­dir. Oysa yö­ne­tim ta­ra­fın­dan bütün üye­ler tek tek aran­mış, seçim günü de san­dık ba­şı­na ka­rar­gah ku­rul­muş­tu. Rize mer­kez se­çim­le­ri­ne bu denli önem ver­me­le­ri­ne rağ­men aday­la­rı se­çi­le­me­miş ve Türk Eği­tim-Sen adayı se­çi­mi ka­zan­mış­tır.

Ha­ber-Fo­to: Cey­hun Ka­len­der

ANZER BALI COĞRAFİ İŞARETLE TESCİLLENDİ

Dün­ya­da­ki en şi­fa­lı ve pa­ha­lı bal ola­rak bilen ünlü Anzer Balı Coğ­ra­fi İşaret al­dık­tan sonra üre­ti­ci­le­ri bil­gi­len­dir­mek ama­cıy­la İl ve İlçe Tarım Mü­dür­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la Pan­de­mi ku­ral­la­rı ge­re­ği Köy Mey­da­nın­da bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı ya­pıl­dı.

İlçe Tarım Mü­dü­rü Murat Kut­luk konu ile il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­da”Anzer ba­lı­mız coğ­ra­fi işa­ret bel­ge­si ala­rak tes­cil­len­miş oldu.
2300 ila 3000 ra­kım­la­rı ara­sın­da bu­lu­nan Bal­lı­kö­yü­müz de üre­ti­len “Anzer Balı”na coğ­ra­fi işa­ret bel­ge­si ve­ril­me­si­nin ar­dın­dan İl Tarım Mü­dü­rü­müz Murat Genç, Çayır Mera ve Yem Bit­ki­le­ri Şube Mü­dü­rü Yakup Tur­gut, İl Tarım Mü­dür­lü­ğü per­so­ne­li Emre Kırk­bir ve Bal­lı­köy Muh­ta­rı Remzi Güzel ile bir­lik­te Anzer Balı üre­ten çift­çi­le­ri­miz ile bir araya ge­le­rek üre­ti­ci­le­ri­miz ile is­ti­şa­re­ler­de bu­lun­duk. Ya­pı­lan araş­tır­ma­lar­da 450-500 çeşit çiçek bu­lu­nan, bun­la­rın için­de 80-90 tane en­de­mik çiçek ise yal­nız An­zer- Bal­lı­köy de ye­tiş­mek­te ve bu çi­çek­ler­den arı­la­rın top­la­dı­ğı bal dert­le­re deva has­ta­lık­la­ra şifa kay­na­ğı, dün­ya­ca ünlü Anzer Ba­lı­dır.
Yak­la­şık 17 km ka­re­lik coğ­ra­fi işa­ret­li alan­da İl Tarım Mü­dür­lü­ğü­mü­zün ön­cü­lü­ğün­de Ko­lo­ni tes­pit­le­ri için Ha­zi­ran ayın­da alana çı­kı­lıp tek tek ko­lo­ni tes­pit­le­ri, kişi bil­gi­le­ri ve gö­rün­tü ka­yıt­la­rı alı­na­rak üre­ti­ci lis­te­si oluş­tur­ma­ya baş­lan­dı. Bu liste 2021 yı­lın­da Coğ­ra­fi İşa­ret­li Ürün üre­ten kişi lis­te­si ola­rak ka­yıt­la­ra iş­le­necek ve coğ­ra­fi ürün eti­ket­le­ri bu liste da­hi­lin­de uy­gu­la­na­cak­tır. Bal­lı­köy-An­zer sa­kin­le­ri­ne ve Rize’mize ha­yır­lı olsun” dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

İlçemizde “Okullar Arası Bilgi Yarışması” düzenlendi

Pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uyu­la­rak yüz yüze ya­pı­lan bilgi ya­rış­ma­sın­da; il­ko­kul, or­ta­okul ve li­se­ler kendi ara­la­rın­da ya­rış­tı­lar.

3 gün devam eden et­kin­lik so­nun­da kendi grup­la­rın­da ilk üçe giren okul­la­ra ku­pa­lar ve çe­şit­li he­di­ye­ler ve­ril­di.
Genel Kül­tür ve Bilgi Ya­rış­ma­sı so­nun­da sı­ra­la­la­ma­lar şöyle oluş­tu.
İlko­kul­lar­da 1. 9 Mart İlko­ku­lu 2. Fikri Ke­çe­li İlko­ku­lu 3. İsha­koğ­lu İlko­ku­lu Or­ta­okul­lar­da 1. Şehit Mu­ham­met Ambar İmam Hatip Or­ta­oku­lu 2. Ya­man­türk Or­ta­oku­lu 3. Mer­kez Ata­türk Or­ta­oku­lu Li­se­ler­de 1. Ahmet Hamdi İsha­koğ­lu Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si (De­niz­ci­lik) 2. Ça­ye­li Fen Li­se­si 3. Ça­ye­li Ana­do­lu İmam Hatip Li­se­si Ça­ye­li Genç Dü­şün­ce Der­ne­ği, Eği­tim Fa­kül­te­si ve İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­nün or­tak­la­şa dü­zen­le­di­ği et­kin­li­ğe 27 okul iş­ti­rak etti. Or­ga­ni­zas­yon ve soru ka­li­te­si iz­le­yi­ci­ler­den tam puan aldı. İlçemiz Kay­ma­ka­mı Bay­ram Tür­ker’in de ka­tıl­dı­ğı ve ödül ver­di­ği bilgi ya­rış­ma­sı her yıl ya­pıl­ma­sı te­men­ni­si ile sona erdi.


Haber Merkezi

RİZENİN MEŞHUR “ENİŞTE LOKUMU” TESCİLLENDİ

Rize’de bir asra ya­kın­dır ya­pı­lan ve ön­ce­le­ri, kay­na­na lo­ku­mu diye isim yapan, şim­di­ler­de ise Eniş­te lo­ku­mu ola­rak Rize ve il­çe­le­rin­de üre­ti­lip sa­tı­lan ve halen ev­li­lik­ler son­ra­sın­da eniş­te­nin ka­yın­va­li­de­si­ni zi­ya­ret­le­rin­de ya­pı­lan, eniş­te lo­ku­mu Rize Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan tes­cil­len­di.

Rize Be­le­di­ye­si­nin gi­ri­şim­le­riy­le Türk Pa­tent ve Marka Ku­ru­mun­ca tes­cil­le­nen “Rize Eniş­te Lo­ku­mu”na coğ­ra­fi işa­ret bel­ge­si alın­dı. Ri­ze­li­le­rin vaz­ge­çil­me­zi olan “Rize Eniş­te Lo­ku­mu”, Rize Be­le­di­ye­si’nin gi­ri­şim­le­riy­le Türk Pa­tent ve Marka Ku­ru­mun­ca tes­cil­le­ne­rek coğ­ra­fi işa­ret bel­ge­si­ni aldı. Ken­tin sem­bol lez­zet­le­rin­den olan Rize Eniş­te Lo­ku­mu’nun tes­cil­len­me­si için Tem­muz 2020’de Türk Pa­tent ve Marka Ku­ru­mu­na coğ­ra­fi işa­ret için baş­vu­ru yaptı. Sü­re­cin ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan “Rize Eniş­te Lo­ku­mu” tes­cil­le­ne­rek 26 Mayıs 2021 ta­ri­hin­de coğ­ra­fi işa­ret bel­ge­si­ni aldı. Rize Be­le­di­ye­si ön­ce­ki yıl­lar­da yap­mış ol­du­ğu gi­ri­şim­ler­le ‘Rize Si­mi­di’ ve ‘Rize Bas­ton Ek­me­ği’ de tes­cil­le­nip coğ­ra­fi işa­ret bel­ge­si al­mış­tı.
RİZE ENİŞTE LO­KU­MU’NUN TA­NI­MI VE AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ:
Rize Eniş­te Lo­ku­mu; Rize ilin­de uzun yıl­lar­dır dü­ğün­ler­de da­vet­li­ler için ha­zır­la­nan ve ay­rı­ca düğün son­ra­sın­da da­ma­da gön­de­ri­len bohça için­de yer alan uzun­lu­ğu 15 cm, ka­lın­lı­ğı 2 cm ve ağır­lı­ğı 130 (±5) g olan rulo şek­lin­de­ki ku­ra­bi­ye­dir. Te­re­ya­ğı, buğ­day unu, toz şeker, su, ka­bart­ma tozu, yu­mur­ta ve limon kul­la­nı­la­rak üre­ti­lir. Geç­mi­şi 1800’lü yıl­la­ra da­ya­nan Rize Eniş­te Lo­ku­mu, Rize ili­nin sa­de­ce mut­fak kül­tü­rün­de değil, ev­len­me ge­le­nek­le­ri ara­sın­da da önem­li bir yere sa­hip­tir. Rize Eniş­te Lo­ku­mu; düğün me­ra­sim­le­ri sı­ra­sın­da ha­zır­la­nan damat boh­ça­sı için­de yer alır ve ge­li­nin baba evine her gi­di­şin­de yine bohça için­de damat evine gön­de­ri­lir. Es­ki­den sa­de­ce ev­ler­de üre­ti­len bu ürün gü­nü­müz­de ti­ca­ri amaç­la üre­til­mek­te ve ilgi gör­mek­te­dir. Rize Eniş­te Lo­ku­mu­nun üst ta­ra­fı altın kah­ve­ren­gi­dir. Alt ta­ra­fı diğer üç yö­nü­ne göre daha fazla kı­zar­dı­ğı için bu bö­lüm­de renk daha ko­yu­dur. Ze­mi­ni düz, üstü çok hafif ka­ba­rık­tır, ka­ba­rık­lık pişme sı­ra­sın­da doğal ola­rak mey­da­na gelir. Ürü­nün şekli ve­ril­dik­ten sonra fı­rı­na atıl­ma­dan önce üst ta­ra­fın uç­la­ra yakın bö­lü­mü­ne ve orta kısma yak­la­şık birer san­tim aray­la enine çi­zik­ler atı­lır. Bu çi­zik­ler kes­kin birer hat oluş­tu­rur.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı

RİZELİ GAZETECİ KÖSOĞLU KIZILAY’A KAN BAĞIŞINDA ALTIN MADALYA ELDE ETTİ

Ri­ze­li basın men­su­bu ola­rak yıl­lar­dır Türk Kı­zı­lay’ına yıl­lar­dır yap­tı­ğı kan ba­ğı­şın­da 39’uncu ka­nı­nı ve­re­ne, Ri­ze­li ta­nın­mış ga­ze­te­ci yazar İsmet KÖ­SOĞ­LU’na, Türk Kı­zı­lay Bölge Mü­dü­rü Dr. Dila BARAN ta­ra­fın­dan hak et­ti­ği altın ma­dal­ya, ya­şa­dı­ğı İkiz­de­re il­çe­sin­de ken­di­si­ne tak­tim edil­di.

Ri­ze­li Ga­ze­te­ci yazar İsmet KÖ­SOĞ­LU, Türk Kı­zı­lay’ından Altın Ma­dal­ya aldı. Kı­zı­lay’a 39 kez Kan Ba­ğı­şın­da bu­lu­nan Ri­ze­li Ga­ze­te­ci yazar İsmet Kö­soğ­lu’nun Altın Ma­dal­ya­sı Bölge Mü­dü­rü Dr. Dila Baran ta­ra­fın­dan ve­ril­di.
39 kez Rize Kı­zı­lay Kan Mer­ke­zin­de gö­nül­lü kan ve­re­rek hayat kur­tar­ma­ya kat­kı­da bu­lu­nan Ga­ze­te­ci İsmet Kö­soğ­lu Altın ma­dal­ya­ya ulaş­tı. İkiz­de­re’de Bölge Mü­dü­rü Dr.​Dila Baran’ın ka­tıl­dı­ğı sade bir tö­ren­le Altın Ma­dal­ya ve Be­ra­tı­nı alan Kö­soğ­lu yap­tı­ğı kısa ko­nuş­ma­da ’sağ­lık­lı her­ke­sin kan ve­re­rek ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne des­tek ol­ma­sı­nı is­ti­yo­rum.​35.​kez kan ver­me­de Altın Ma­dal­ya­yı hak et­miş­tim fakat Pan­de­mi ku­ral­la­rı ge­re­ği bu­gü­ne kadar Ma­dal­ya­yı almam ger­çek­le­şe­me­di. Sağ olsun bugün Trab­zon Bölge Mü­dü­rü­müz Dr. Dila Baran il­çe­mi­ze ge­le­rek Ma­dal­ya be­ra­tı­mı ge­tir­di­ler, ken­di­le­ri­ne te­şek­kür edi­yo­rum’ dedi. Türk Kı­zı­lay’ı Doğu Ka­ra­de­niz Bölge Kan Mer­ke­zi Mü­dü­rü Dr. Dila BARAN, Ma­dal­ya ve­ri­şi sı­ra­sın­da ko­nuş­ma ya­par­ken şun­la­rı söy­le­di, “Kan ver­mek her sağ­lık­lı in­sa­nın gö­re­vi ol­ma­lı. Bil­has­sa ya­ra­lan­ma vs. gibi has­ta­ne­ler­de yatan has­ta­la­rı­mı­zın en büyük ih­ti­ya­cı kan’dır. Kan yapay üre­ti­le­bi­len bir şey değil. Du­yar­lı in­san­la­rı­mız sağ olsun katkı ve­re­rek ih­ti­yaç­la­rı kar­şı­lı­yo­ruz. Bugün Ga­ze­te­ci ar­ka­da­şı­mız İsmet Kö­soğ­lu’na Altın Ma­dal­ya­sı­nı ver­dik. Pan­de­mi do­la­yı­sıy­la her Ha­zi­ran ayın­da yap­tı­ğı­mız ma­dal­ya tö­ren­le­ri­ni ma­ale­sef ya­pa­mı­yo­ruz. İnşal­lah durum dü­ze­lin­ce ge­lecek yıl­lar­da da­ğı­tım tö­ren­le­ri­mi­ze devam ede­riz. Kan ba­ğı­şın­da bu­lu­nur­ken has­ta­ya umut ol­du­ğu­nuz unu­tul­ma­sın, des­tek olan her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum.” dedi.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

RİZELİ ADEM EKŞİ SAKARYADAN RİZEYE BİSİKLETLE GELDİ

Sa­kar­ya’da ya­şa­yan 56 ya­şın­da­ki Ri­ze­li Adem Ekşi Tür­ki­ye’de ye­ter­li mik­tar­da bi­sik­let yolu ol­ma­dı­ğı­nı ge­rek­çe gös­te­re­rek 1200 km yolu bi­sik­le­tiy­le 10 günde kat ede­rek Rize’ye vardı.

Sa­kar­ya’da ya­şa­yan SSK emek­li­si 2 çocuk ba­ba­sı 56 ya­şın­da­ki Adem Ekşi ’beş yıl önce emek­li oldum ve bi­sik­let­le gez­me­ye baş­la­dım. Hem spor ya­pı­yo­rum hem ge­zi­yo­rum. İkiz­de­re il­çe­si­nin Ba­kır­köy’ün­de­nim fakat yıl­lar önce aile­ce Sa­kar­ya’ya yer­leş­tik. İlko­ku­lu kö­yüm­de oku­dum. Bi­sik­let­le gez­di­ğim­de şunu özel­lik­le gör­düm ki şe­hir­le­ra­ra­sı yol­lar­da bi­sik­let­çi­le­rin geç­me­si için bir alan yok. Ka­ra­yol­la­rı ke­nar­la­rı­na bi­sik­let yol­la­rı ya­pıl­ma­sı için böyle bir et­kin­lik yap­ma­ya karar ver­dim.10 gün önce Sa­kar­ya’dan Rize’ye gel­me­ye karar ver­dim. Prog­ra­mın­da Rize’den Gür­cis­tan’a da geç­mek var ama bir süre sonra de­ne­ye­ce­ğim. 10 gün­lük yol­cu­lu­ğum­da günde or­ta­la­ma 100 km yol kat ettim. Bi­sik­le­tim­de ta­şı­dı­ğım ça­dı­rı­mı uygun bul­du­ğum yer­ler­de aça­rak din­le­ne­rek ko­nak­lı­yo­rum. Ak­şam­la­rı yol al­ma­dım. Gün­düz yola devam ede­rek bazı yer­ler­de doğal ve ta­ri­hi yer­le­ri gezme im­kâ­nı da bu­lu­yo­rum. Şe­hir­le­ra­ra­sı yer­ler­de bi­sik­let yol­la­rı ol­ma­dı­ğı­nı bi­li­yor­dum. Bunu bir kez daha gör­düm. Yet­ki­li­ler ta­ra­fın­dan dik­ka­te alı­na­rak bi­sik­let yol­la­rı ya­pıl­ma­lı ve genç­le­ri­mi­zi bi­sik­let kul­lan­ma­ya teş­vik et­me­li­yiz’ dedi. Adem Ek­şi­nin İkiz­de­re ilçe mer­ke­zi­ne ge­li­şin­de ak­ra­ba­la­rı ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz kar­şı­la­ya­rak çiçek verdi ve bak­la­va ik­ra­mın­da bu­lun­du. İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz kar­şı­la­ma anın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da ’bi­sik­let yol­la­rı­na dik­kat çek­mek için 1200 km yol kat ede­rek il­çe­mi­ze gelen hem­şe­ri­mi kut­lu­yo­rum. Hem­şe­ri­mi­zi Adem Ekşi’nin yıl­lar sonra bi­sik­let­le Sa­kar­ya’dan il­çe­mi­ze gel­me­si güzel bir ak­ti­vi­te oldu. Ka­ra­yol­la­rı ke­nar­la­rın­da bi­sik­let yolu ve il­çe­ler­de de bi­sik­let yolu ya­pıl­ma­sı için dü­zen­le­me­le­re gi­dil­me­li­dir. Biz­ler­de İkiz­de­re’de im­kân­la­rı­mı­zı zor­la­ya­rak bi­sik­let yü­rü­yüş yolu yap­mak için pro­je­mi­zi ha­zır­la­ya­ca­ğız’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Rizespor’da başkanlığa Tahir Kıran seçildi

Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bü Ola­ğa­nüs­tü Genel Ku­ru­lu’nda baş­kan­lı­ğa oy bir­li­ği ile Tahir Kıran se­çil­di.

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Kong­re ve Kül­tür Mer­ke­zi’nde ger­çek­leş­ti­ri­len ve 217 de­le­ge­den 153’ünün ka­tıl­dı­ğı kong­re­nin divan baş­kan­lı­ğı­nı, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin yaptı.
Mev­cut baş­kan Hasan Kar­tal, bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da aday ol­ma­dı­ğı­nı ha­tır­la­tıp, Çay­kur Ri­zes­por’a her zaman des­tek ver­me­ye devam ede­ce­ği­ni söy­le­di.
Yö­ne­tim ku­ru­lu ve de­ne­tim ku­ru­lu ra­por­la­rı­nın okun­ma­sı­nın ar­dın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len se­çim­de tek aday olan Tahir Kıran, oy bir­li­ğiy­le baş­kan­lı­ğa ge­ti­ril­di.
Kıran: “Ri­zes­por’da köklü bir de­ği­şim için sa­ha­ya çı­kı­yo­ruz”Ku­lü­bün yeni baş­ka­nı Tahir Kıran, genel ku­ru­lun te­vec­cüh gös­te­rip gö­re­vi ken­di­le­ri­ne ver­me­sin­den mut­lu­luk duy­du­ğu­nu ifade etti.​
Onur ve gurur ve­ri­ci bir gö­re­ve gel­di­ği­nin al­tı­nı çizen Kıran, “Çay­kur Ri­zes­por baş­kan­lı­ğı, tıpkı benim gibi her Ri­ze­li­nin gurur du­ya­ca­ğı, gö­nül­den is­te­ye­ce­ği şe­ref­li bir ma­kam­dır.
Bu­gü­ne kadar maddi, ma­ne­vi hiç­bir des­te­ği esir­ge­me­di­ğim, mem­le­ke­ti­min me­da­rı if­ti­ha­rı Ri­zes­por’a hiz­met et­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­ya­ca­ğım.” diye ko­nuş­tu.Kıran, Ri­ze­li ola­rak Çay­kur Ri­zes­por’a hiz­met borcu ol­du­ğu­na işa­ret ede­rek, “Rah­met­li babam, hem­şeh­ri­niz Tur­gut Kıran, bize Rize sev­gi­si­ni miras bı­rak­tı. O tam bir Rize sev­da­lı­sı ol­ma­nın yanı sıra, iyi bir Ri­zes­por­luy­du.
‘Eğer bir işe dört elle sa­rıl­ma­ya­cak­sa­nız, o işe bu­laş­ma­yın.
Ya bir işi tam yapın ya da o işe hiç gir­me­yin.’ öğü­dü­nü de bize veren oydu.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Kim­se­yi ma­ze­ret­ler­le boğma gibi bir dü­şün­ce­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Kıran, şu gö­rüş­le­ri­ni ak­tar­dı:”Bizim tek gö­re­vi­miz var­dır, o da ge­mi­yi sağ­lam ve sağ­lık­lı şe­kil­de li­ma­na ge­tir­mek­tir. Ni­te­kim ben de de­niz­ci­lik­te­ki bu düs­tu­ru­mu­zu ku­lü­bü­mü­ze ta­şı­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım. Ba­ha­ne üret­me­den, so­ru­nun par­ça­sı değil, çözüm anah­ta­rı ola­ca­ğız. Çözüm üre­te­bi­lecek güçlü bir kad­roy­la, ba­şa­rı­lı yıl­lar için ge­li­yo­ruz. Bu ca­mi­anın men­fa­at­le­ri­ni ön plan­da tut­mak ve ge­le­ce­ği­ni inşa etmek ama­cıy­la yola çık­tık. Ri­zes­por’u sa­de­ce Rize iline sı­kı­şıp kal­mak­tan kur­ta­ra­ca­ğız ve bu büyük ca­mi­ayı ile­ri­ye ta­şı­ya­ca­ğız.”Kıran, Çay­kur Ri­zes­por ca­mi­ası­nı hem saha için­de hem de saha dı­şın­da en iyi şe­kil­de tem­sil ede­cek­le­ri­ni dile ge­ti­re­rek, “Ri­zes­por’da köklü bir de­ği­şim için sa­ha­ya çı­kı­yo­ruz. Bir araya gel­mek, bir­lik­te­li­ğin baş­lan­gı­cı­dır. Ri­zes­por ef­sa­ne­si­ni ya­rın­la­ra ta­şı­ya­bil­mek, büyük ba­şa­rı­la­ra imza ata­bil­mek ve amaç­la­rı­mı­zı ger­çek­leş­tir­mek için bir­lik­te, omuz omuza yü­rü­ye­bil­mek ge­re­kir.” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.
BAŞ­KAN TAHİR KIRAN
YÖNETİM KU­RU­LU ASIL
1- MUS­TA­FA YA­ZI­CI, 2 NİYAZİ METE, 3- ALİ HAY­DAR ER, 4- YUSUF ZİYA ALİM, 5- SELİM SELİMOĞL, 6- AHMET YIL­MAZ ZEHİROĞLU, 7- SER­KAN KARAVİN, 8- BİLGE­HAN BAY­RA­MOĞ­LU, 9- CEY­HUN KA­ZAN­CI, 10- ZEKİ KA­RA­OĞ­LU, 11- OKTAY SEY­ME­NOĞ­LU, 12- TAN SİPAHİ, 13- HASAN TÜRÜT, 14- MU­HAM­MET METE, 15- HASAN YAVUZ BAKIR, 16- SEDAT ABA­NOZ, 17- TALHA KÜ­ÇÜK­VAR, 18- NU­RUL­LAH HAŞİMOĞLU, YEDEK 1 SEMA TOR­NA­C, 2- MEH­MET ÖME­ROĞ­LU, 4- ÖZGÜR ŞAFAK, 7- KADER TİBU­KOĞ­LU, 5- UMUT YA­ZI­CI, 6- ADİL EKŞİOĞLU, 3- HÜSEYİN UZUN
DE­NET­LE­ME KU­RU­LU ASIL
1- SE­LA­HATTİN BAKIR, 2- ALİ ÇELİK, 3- İSMAİL KO­CA­MAN YEDEK 1- DİLEK ŞİŞMAN­LAR, 3- MELEK BA­KOĞ­LU, 2- ER­CÜ­MENT MAMATİ DİSİPLİN KU­RU­LU ASIL
1- YIL­MAZ KAT­MER, 2- ATEŞ HATİNOĞLU, 3, ÖMER FARUK BA­KOĞ­LU YE­DE­K 1 NECATİ DİLİ, 2- İNÖNÜ BA­KOĞ­LU, 3- İSHAK ÖZ­GÜR­
Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri ara­sın­da­ki görev da­ğı­lı­mı ise şu şe­kil­de ger­çek­leş­ti: BAŞ­KAN: TAHİR KI­RAN­BAŞ­KAN VEKİLİ: MUS­TA­FA YA­ZI­CI­BAŞ­KAN YAR­DIM­CI­SI: NİYAZİ ME­TE­BAŞ­KAN YAR­DIM­CI­SI (Ma­li-Per­so­nel-Te­sis­ler-Sa­tın Alma): ALİ HAY­DAR ER­BAŞ­KAN YAR­DIM­CI­SI – BASIN SÖZ­CÜ­SÜ: SELİM SELİMOĞ­LU­BAŞ­KAN YAR­DIM­CI­SI: YUSUF ZİYA ALİMAS­BAŞ­KAN – STAD­YUM SOR.: YIL­MAZ ZEHİROĞ­LU­AS­BAŞ­KAN– ALT­YA­PI VE AMA­TÖR BRANŞ­LAR SOR.: SER­KAN KARAVİNAS­BAŞ­KAN: BİLGE­HAN BAY­RA­MOĞ­LU­AS­BAŞ­KAN – GENEL SEK­RE­TER: CEY­HUN KA­ZAN­CI­AS­BAŞ­KAN: ZEKİ KA­RA­OĞ­LUS­PON­SOR­LUK VE REK­LAM SO­RUM­LU­SU: TAN SİPAHİİNŞAAT VE TEKNİK İŞLER SO­RUM­LU­SU: OKTAY SEY­ME­NOĞ­LU­SAĞ­LIK İŞLERİ KOMİSYONU BAŞ­KA­NI: HASAN TÜ­RÜT­RESMİ KU­RUM­LAR SO­RUM­LU­SU: MU­HAM­MET ME­TE­MED­YA, PRO­TO­KOL, ADREDİTAS­YON VE HALK­LA İLİŞKİLER SOR.: HASAN YAVUZ BA­KIR­TA­RAF­TAR SO­RUM­LU­SU: SEDAT ABA­NOZ­SAĞ­LIK İŞLERİ KOMİSYONU ÜYESİ: TALHA KÜ­ÇÜK­VA­ROR­GANİZAS­YON SO­RUM­LU­SU: NU­RUL­LAH HAŞİMOĞLU


Ha­ber-Fo­to: Cen­giz YIL­DI­RIM

Çaykur Rizespor Bülent Uygun İle Sözleşme İmzaladı

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por, tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun ile 3 yıl­lık yeni söz­leş­me im­za­la­dı.

Çay­kur Didi Stadı’ndaki imza tö­re­ni­ne, kulüp baş­ka­nı Tahir Kıran, tek­nik di­rek­tör Uygun ve kulüp yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ka­tıl­dı.
Kıran, tö­ren­de yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Bü­lent Uygun ile 3 yıl­lık söz­leş­me­ye imza at­tık­la­rı­nı söy­le­di.
Bü­lent Uygun’un boş mu­ka­ve­le­ye imza at­tı­ğı­nı ifade eden Kıran, “Bun­lar for­ma­li­te. Bizim dost­lu­ğu­muz çok iyi. Biz ken­di­si­ne gü­ve­ni­yo­ruz. Ba­şa­rı­lı ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz.” dedi.
Kıran, Bü­lent Uygun’a çok gü­ven­di­ği­ni vur­gu­la­ya­rak, “Ho­ca­mın hiç­bir zaman ar­ka­sın­da ol­ma­ya­ca­ğım. Her zaman ya­nın­da ola­ca­ğım. O ke­li­me­yi hiç sev­mem. ‘Ar­ka­sın­da ola­ca­ğım.’ di­yen­ler hep git­miş­tir. Ondan do­la­yı her zaman ya­nın­da ola­ca­ğım. Ta­raf­ta­rı­mız­dan tek şeyi is­ti­yo­ruz. Sa­de­ce sabır. Gün­lük ba­şa­rı­lar için değil, alt­ya­pı için gel­dik. Ka­ra­de­niz bir­li­ği­ni kur­mak için gel­dik. Ben bu­ra­da Ka­ra­de­niz bir­li­ği­ni kur­ma­ya gel­dim.” diye ko­nuş­tu.
Uygun: “Bizim ara­mız­da­ki an­laş­ma gönül im­za­sı”
Tek­nik di­rek­tör Uygun, Rize’nin baba ocağı ol­du­ğu­nu ve hiz­met etmek için ça­ba­la­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.
Tahir Kıran ile aynı ma­hal­le­de topun pe­şin­de koş­tuk­la­rı­na de­ği­nen Uygun, “Ara­mız­da­ki iliş­ki dost­luk, abi kar­deş­lik iliş­ki­si. Bir­bi­ri­mi­ze olan mu­hab­be­ti­miz çok fazla. Söz­leş­me­nin bir an­la­mı yok. Bizim ara­mız­da­ki an­laş­ma gönül im­za­sı. Beni Ri­zes­por’a, şanlı ta­raf­ta­ra layık gör­dük­le­ri için te­şek­kür edi­yo­rum.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Uygun, zor bir dö­nem­de ta­raf­ta­rın des­te­ğiy­le geçen se­zo­nu iyi ka­pat­tık­la­rı­nı kay­de­de­rek, şun­la­rı söy­le­di:
“Dün dünde kal­mış­tır. Bugün yeni şey­ler söy­le­me­miz lazım. Ya­rın­lar için güzel şey­ler yap­ma­mız lazım. Alt­ya­pı­dan baş­la­ya­rak güzel şey­ler ba­şa­ra­ca­ğız. Ta­raf­ta­rın ve med­ya­nın des­te­ği ile ca­mi­ayı yu­ka­rı­ya oy­nat­ma­ya devam ede­ce­ğiz. ‘Allah’ım beni mah­cup etme.’ diye dua edi­yo­rum. Bu şehre mah­cup ol­ma­mak için çok ça­lı­şa­ca­ğız.”
Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan Kıran ve Uygun, söz­leş­me­yi im­za­la­dı.


Haber Merkezi