Rize’de Çocuk Trafik Eğitim Parkı Eğitime Başladı

Rize Va­li­li­ği, Rize Be­le­di­ye­si, İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ve İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­nün katkı ve des­te­le­ri ile hayat bulup ye­şe­ren Çocuk Tra­fik Eği­tim Parkı Pro­je­si ta­mam­la­na­rak uy­gu­la­ma­lı ve te­orik eği­tim­le­re baş­la­dı.

Rize Va­li­li­ği, Rize Be­le­di­ye­si, İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ve İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­nün katkı ve des­te­le­ri ile hayat bulup ye­şe­ren Çocuk Tra­fik Eği­tim Parkı Pro­je­si ta­mam­la­na­rak uy­gu­la­ma­lı ve te­orik eği­tim­le­re baş­la­dı.

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Sivil Top­lum­la İliş­ki­ler Genel Mü­dür­lü­ğü’nden Rize Kent­sel Ge­li­şim ve Araş­tır­ma Der­ne­ği’nin proje hibe des­te­ği al­ma­ya hak ka­zan­ma­sı ile baş­la­yan proje sü­re­cin­de yapım iş­le­rin­de sona ge­lin­di ve Çocuk Tra­fik Eği­tim Parkı’nda de­ne­me eği­tim­le­ri baş­la­dı.
Ku­rum­lar arası eş­gü­düm ve iş­bir­li­ği­nin Rize Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan sağ­lan­dı­ğı pro­je­de, iş­let­me ve ev sa­hip­li­ği Rize Be­le­di­ye­si, tra­fik eği­tim­le­ri Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, eği­tim za­man­la­rı ve okul­la­rın eği­tim ala­nı­na geliş or­ga­ni­zas­yo­nu İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir.
Ya­pı­lan bu proje Kamu- STK iş­bir­li­ği­nin önem­li bir ör­ne­ği ol­muş­tur.
Ya­pı­lan Çocuk Tra­fik Eği­tim Park­la­rı ile bir­lik­te okul ön­ce­si ço­cuk­lar ile ilk ve or­ta­öğ­re­tim öğ­ren­ci­le­ri­ne ders­ler­de öğ­ren­dik­le­ri te­orik tra­fik bil­gi­le­ri­ni uy­gu­la­ma fır­sa­tı ve­re­rek, okul dı­şın­da her an karşı kar­şı­ya ka­lı­nan tra­fik or­ta­mı­nı park­lar­da ger­çek­leş­ti­re­rek tra­fik ku­ral­la­rı­na uygun dav­ra­nış ka­zan­dı­rıl­ma­sı, böy­le­ce tra­fik kül­tü­rü­nün oluş­ma­sı­na ve tra­fik ka­za­la­rı­nın en aza in­di­ril­me­si he­def­len­mek­te­dir.


Haber Merkezi