Oda -Borsa Müşterek Toplantısında yoğun gündem

Rize İli Oda Borsa Müş­te­rek Top­lan­tı­sı, Pazar TSO Ev Sa­hip­li­ğin­de Ger­çek­leş­ti­ril­di.

Yasa ge­re­ği 4 ayda bir ger­çek­leş­ti­ri­len ‘Rize Oda-Bor­sa Müş­te­rek Top­lan­tı­sı’, Pazar Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası ev sa­hip­li­ğin­de, Rize Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Şaban Aziz Ka­ra­meh­me­toğ­lu, Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met Er­do­ğan, Ça­ye­li TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met Ali Mert, Pazar TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Neşet Çakır ve Ar­de­şen TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı İsmail Ku­yum­cu, Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­la­rı mec­lis baş­kan­la­rı, yö­ne­tim ku­ru­lu ve mec­lis üye­le­ri ile genel sek­re­ter­le­ri­nin ka­tı­lım­la­rıy­la ger­çek­leş­ti­ril­di. Top­lan­tı­ya Oda­mız Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ka­ra­meh­me­toğ­lu’nun yanı sıra Oda­mı­zı tem­si­len Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri Hakan Mür­te­za Ağun, İsmail Erdem ve İsmail Selim Bil­gin ile Genel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Emrah Kay­taz ka­tı­lım sağ­la­dı. Top­lan­tı­da ili­miz ve böl­ge­mi­zi ya­kın­dan il­gi­len­di­ren ko­nu­lar ele alın­dı. Özel­lik­le geç­ti­ği­miz ay baş­la­nan Çay se­zo­nu ile il­gi­li de­ğer­len­dir­me­le­rin ya­pıl­dı­ğı top­lan­tı­da tu­rizm ala­nın­da durum de­ğer­len­dir­me­si, ya­şa­nan so­run­lar ve çözüm öne­ri­le­ri ko­nu­la­rın­da fikir alış­ve­ri­şi ya­pıl­dı. Top­lan­tı­da ay­rı­ca ya­pı­mı­na devam edi­len Ha­va­li­ma­nı pro­je­si hak­kın­da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nul­du. Ha­va­li­ma­nı­nın fa­ali­ye­te geç­me­si­nin ve Pan­de­mi­nin et­ki­le­ri­nin azal­ma­sı­nın ar­dın­dan böl­ge­nin tu­rizm açı­sın­dan hazır ol­ma­sı için tu­rizm sek­tö­rün­de alt­ya­pı ve hiz­met ka­li­te­si­nin ar­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la bir ko­mis­yon ku­rul­ma­sı­na karar ve­ril­di. Lo­jis­tik mer­kez ve böl­ge­de­ki diğer pro­je­le­rin du­rum­la­rı hak­kın­da­ki gö­rüş­le­rin ifade edil­di­ği top­lan­tı­da Oto Ga­le­ri­ci­le­ri Si­te­si ko­nu­sun­da gö­rüş­ler ifade edil­di.

Haber Merkezi