BAŞKAN NUHOĞLU: SARP’TA KAPASİTESİ 900’E ÇIKACAK

UND Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Çetin Nu­hoğ­lu, Ka­ra­de­niz Böl­ge­si nak­li­ye­ci­le­riy­le bir araya gel­di­ği top­lan­tı­lar­da, Sarp Sınır Ka­pı­sı’nda geçiş sa­yı­sı­nı 900’e çı­ka­ca­ğı­nı dile ge­tir­di.

UND Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Çetin Nu­hoğ­lu, Sek­tör De­ğer­len­dir­me Top­lan­tı­sı kap­sa­mın­da 18 Ha­zi­ran’da Rize, Art­vin-Ho­pa ve Trab­zon­lu nak­li­ye­ci­ler­le bir araya geldi.
Çetin Nu­hoğ­lun’a Ka­ra­de­niz Böl­ge­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri Kral Fay­sal Çil­li­oğ­lu Ve Ali­şan To­pa­loğ­lu da eşlik etti.
Nu­hoğ­lu Ke­mal­pa­şa Kay­ma­ka­mı Recep Gün­düz Ve Kaç­kar Güm­rük Bölge Baş­mü­dü­rü Recep Bil­gin ile bir­lik­te de gö­rüş­me ger­çek­leş­tir­di.
Trab­zon Ha­va­li­man’ında bölge nak­li­ye­ci­le­ri ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan Nu­hoğ­lu, nak­li­ye­ci­ler­le bir­lik­te Sarp Sınır Ka­pı­sı’nı zi­ya­ret etti.
Nu­hoğ­lu daha sonra Hopa ve Trab­zon’da yap­tı­ğı Sek­tör De­ğer­len­dir­me Top­lan­tı­sı’nda sek­tö­rün mev­cut du­ru­mu ve ge­le­ce­ği­ni de­ğer­len­dir­di.
NU­HOĞ­LU: SARP’TA YÜZDE 50 KAPASİTE AR­TI­ŞI MÜM­KÜN
Sarp Sınır Ka­pı­sı’na gelen Baş­kan Nu­hoğ­lu, uz­man­lar ta­ra­fın­dan ya­pı­lan süreç ana­li­zi so­nuç­la­rı­nı Bölge Mü­dü­rü ve Sarp Sınır Ka­pı­sı Mü­dü­rü ile pay­laş­tı.
5 ki­şi­lik bir uzman ekip ta­ra­fın­dan 5 gün bo­yun­ca ya­pı­lan süreç ana­li­zi ne­ti­ci­sen­de Sarp Sınır Ka­pı­sı’nda araç çı­kı­şı­nın kısa süre içe­ri­sin­de art­tı­rı­la­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­yan Nu­hoğ­lu, “En büyük şan­sı­mız Sarp’ta ko­nu­su­na hakim yö­ne­ti­ci­le­ri­miz var­lı­ğı­dır.
Yap­tı­ğı­mız süreç ana­li­zi so­nu­cun­da ula­şı­lan tes­pit­le­ri­mi­zin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­siy­le; şu anda 600 ara­cın çıkış yap­tı­ğı Sarp Sınır Ka­pı­sı’ndan 1 ay için­de 750, 3 ay için­de de 900 araç çı­ka­bi­lir” dedi.

Haber Merkezi