Monthly Archives: Haziran 2021

İlçemize 2 İlimiz genelinde toplamda 10 uzman münhal kadrosu açıldı

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­ca İli­mi­zin son de­re­ce elzem olan Tıbbi On­ko­lo­ji ile Çocuk He­ma­to­lo­ji ve On­ko­lo­ji kad­ro­la­rı olmak üzere 10 uzman mün­hal kad­ro­su açıl­dı.

  1. Dönem Dev­let Hiz­me­ti Yü­küm­lü­lü­ğü Ku­ra­sı ile Rize’ye bir­çok uz­ma­nın yanı sıra uzun yıl­lar sonra Çocuk He­ma­to­lo­ji­si ve On­ko­lo­ji­si kad­ro­su açıl­dı. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­ne 1 tıbbı on­ko­lo­ji uz­ma­nı, 1 nef­ro­lo­ji uz­ma­nı, 1 acil tıp uz­ma­nı, 1 çocuk sağ­lı­ğı ve has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı, 1 çocuk he­ma­to­lo­ji­si ve on­ko­lo­ji­si uz­ma­nı kad­ro­su açıl­dı. Ça­ye­li İsha­koğ­lu Dev­let Has­ta­ne­si­ne 1 iç has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı ile 1 çocuk sağ­lı­ğı ve has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı kad­ro­su açı­lır­ken, Kaç­kar Dev­let Has­ta­ne­si­ne ise 1 Rad­yo­lo­ji uz­ma­nı ile 1 anes­te­zi­yo­lo­ji ve re­ani­mas­yon uz­ma­nı kad­ro­su açıl­dı. Ay­rı­ca Pazar İlçe Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­ne de Aile he­kim­li­ği uz­ma­nı mün­hal kad­ro­su açıl­dı.
    1. Dönem Dev­let Hiz­me­ti Yü­küm­lü­lü­ğü Ku­ra­sı ile boş kad­ro­la­ra ya­pı­la­cak ter­cih­ler so­nu­cun­da ata­ma­sı ya­pı­la­cak olan he­kim­ler, Tem­muz ayı içe­ri­sin­de Rize’ye ge­le­rek gö­re­ve baş­la­ya­cak.Mem­le­ke­ti­mi­ze büyük ya­ra­rı ola­cak olan bu uzman he­kim­le­ri­mi­zin ili­mi­ze ka­zan­dı­rıl­ma­sı­na yoğun des­tek ve gay­ret gös­te­ren Sağ­lık Bakan Yar­dım­cı­sı Sayın Dr. Şu­ayip Bi­rin­ci ’ye, Rize Va­li­si Sayın Kemal Çeber’e, Mil­let­ve­kil­le­ri­miz Sayın Ha­ya­ti Ya­zı­cı, Sayın Osman Aşkın Bak ve Sayın Mu­ham­med Avcı ile Ak Parti İl Baş­ka­nı Sayın İshak Alim’e te­şek­kür edi­yo­ruz de­nil­di.

Haber: Mus­ta­fa SAKLI

ÇAYKUR Mayıs Ayı Çay Paralarını Ödemeye Başlıyor

ÇAY­KUR’un bi­rin­ci sür­gün yaş çay dö­ne­mi­ne ait Mayıs ayı yaş çay be­del­le­ri­ni 28-29 ve 30 Ha­zi­ran ta­rih­le­rin­de üre­ti­ci­le­rin he­sap­la­rı­na ak­ta­ra­ca­ğı öğ­re­nil­di.

Bi­rin­ci sür­gün alım­la­rı­nın son­la­rı­na yak­la­şan Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü (ÇAY­KUR)’un bi­rin­ci sür­gün dö­ne­mi­ne ait Mayıs ayı yaş çay be­del­le­ri­ni 28-30 Ha­zi­ran ara­sın­da 3 gün için­de ta­mam­la­ya­ca­ğı bil­gi­si­ne ula­şıl­dı.
ÇAY­KUR, üre­ti­ci­le­re Mayıs ayı çay pa­ra­sı ola­rak yak­la­şık 500 Mil­yon ödeme ya­pa­cak ve öde­me­ler birer gün sonra banka he­sap­la­rın­dan çe­ki­le­bi­lecek.


Haber Merkezi

Oda -Borsa Müşterek Toplantısında yoğun gündem

Rize İli Oda Borsa Müş­te­rek Top­lan­tı­sı, Pazar TSO Ev Sa­hip­li­ğin­de Ger­çek­leş­ti­ril­di.

Yasa ge­re­ği 4 ayda bir ger­çek­leş­ti­ri­len ‘Rize Oda-Bor­sa Müş­te­rek Top­lan­tı­sı’, Pazar Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası ev sa­hip­li­ğin­de, Rize Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Şaban Aziz Ka­ra­meh­me­toğ­lu, Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met Er­do­ğan, Ça­ye­li TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met Ali Mert, Pazar TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Neşet Çakır ve Ar­de­şen TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı İsmail Ku­yum­cu, Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­la­rı mec­lis baş­kan­la­rı, yö­ne­tim ku­ru­lu ve mec­lis üye­le­ri ile genel sek­re­ter­le­ri­nin ka­tı­lım­la­rıy­la ger­çek­leş­ti­ril­di. Top­lan­tı­ya Oda­mız Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ka­ra­meh­me­toğ­lu’nun yanı sıra Oda­mı­zı tem­si­len Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri Hakan Mür­te­za Ağun, İsmail Erdem ve İsmail Selim Bil­gin ile Genel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Emrah Kay­taz ka­tı­lım sağ­la­dı. Top­lan­tı­da ili­miz ve böl­ge­mi­zi ya­kın­dan il­gi­len­di­ren ko­nu­lar ele alın­dı. Özel­lik­le geç­ti­ği­miz ay baş­la­nan Çay se­zo­nu ile il­gi­li de­ğer­len­dir­me­le­rin ya­pıl­dı­ğı top­lan­tı­da tu­rizm ala­nın­da durum de­ğer­len­dir­me­si, ya­şa­nan so­run­lar ve çözüm öne­ri­le­ri ko­nu­la­rın­da fikir alış­ve­ri­şi ya­pıl­dı. Top­lan­tı­da ay­rı­ca ya­pı­mı­na devam edi­len Ha­va­li­ma­nı pro­je­si hak­kın­da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nul­du. Ha­va­li­ma­nı­nın fa­ali­ye­te geç­me­si­nin ve Pan­de­mi­nin et­ki­le­ri­nin azal­ma­sı­nın ar­dın­dan böl­ge­nin tu­rizm açı­sın­dan hazır ol­ma­sı için tu­rizm sek­tö­rün­de alt­ya­pı ve hiz­met ka­li­te­si­nin ar­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la bir ko­mis­yon ku­rul­ma­sı­na karar ve­ril­di. Lo­jis­tik mer­kez ve böl­ge­de­ki diğer pro­je­le­rin du­rum­la­rı hak­kın­da­ki gö­rüş­le­rin ifade edil­di­ği top­lan­tı­da Oto Ga­le­ri­ci­le­ri Si­te­si ko­nu­sun­da gö­rüş­ler ifade edil­di.

Haber Merkezi

Rize’de Randevusuz Aşı Dönemi Başladı

Rize’de tüm has­ta­ne ve sağ­lık te­sis­le­rin­de ran­de­vu al­ma­dan Ko­vid-19 aşısı ya­pıl­ma­ya baş­la­nıl­dı.

Rize’de tüm has­ta­ne ve sağ­lık te­sis­le­rin­de ran­de­vu al­ma­dan Ko­vid-19 aşısı ya­pıl­ma­ya baş­la­nıl­dı.
Rize Sağ­lık İl Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­da; ‘’De­ğer­li va­tan­daş­la­rı­mız Ko­vid-19 aşı­lan­ma sü­re­cin­de aşı hakkı ta­nım­la­nan va­tan­daş­la­rı­mı­za aşı­lar ran­de­vu alın­ma­dan da ya­pı­la­bil­mek­te­dir. Va­tan­daş­la­rı­mı­zı tüm has­ta­ne­le­ri­mi­ze ve sağ­lık te­sis­le­ri­mi­ze davet edi­yo­ruz.’’ de­nil­di.


Haber Merkezi

Rize’de Çocuk Trafik Eğitim Parkı Eğitime Başladı

Rize Va­li­li­ği, Rize Be­le­di­ye­si, İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ve İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­nün katkı ve des­te­le­ri ile hayat bulup ye­şe­ren Çocuk Tra­fik Eği­tim Parkı Pro­je­si ta­mam­la­na­rak uy­gu­la­ma­lı ve te­orik eği­tim­le­re baş­la­dı.

Rize Va­li­li­ği, Rize Be­le­di­ye­si, İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ve İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­nün katkı ve des­te­le­ri ile hayat bulup ye­şe­ren Çocuk Tra­fik Eği­tim Parkı Pro­je­si ta­mam­la­na­rak uy­gu­la­ma­lı ve te­orik eği­tim­le­re baş­la­dı.

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Sivil Top­lum­la İliş­ki­ler Genel Mü­dür­lü­ğü’nden Rize Kent­sel Ge­li­şim ve Araş­tır­ma Der­ne­ği’nin proje hibe des­te­ği al­ma­ya hak ka­zan­ma­sı ile baş­la­yan proje sü­re­cin­de yapım iş­le­rin­de sona ge­lin­di ve Çocuk Tra­fik Eği­tim Parkı’nda de­ne­me eği­tim­le­ri baş­la­dı.
Ku­rum­lar arası eş­gü­düm ve iş­bir­li­ği­nin Rize Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan sağ­lan­dı­ğı pro­je­de, iş­let­me ve ev sa­hip­li­ği Rize Be­le­di­ye­si, tra­fik eği­tim­le­ri Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, eği­tim za­man­la­rı ve okul­la­rın eği­tim ala­nı­na geliş or­ga­ni­zas­yo­nu İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir.
Ya­pı­lan bu proje Kamu- STK iş­bir­li­ği­nin önem­li bir ör­ne­ği ol­muş­tur.
Ya­pı­lan Çocuk Tra­fik Eği­tim Park­la­rı ile bir­lik­te okul ön­ce­si ço­cuk­lar ile ilk ve or­ta­öğ­re­tim öğ­ren­ci­le­ri­ne ders­ler­de öğ­ren­dik­le­ri te­orik tra­fik bil­gi­le­ri­ni uy­gu­la­ma fır­sa­tı ve­re­rek, okul dı­şın­da her an karşı kar­şı­ya ka­lı­nan tra­fik or­ta­mı­nı park­lar­da ger­çek­leş­ti­re­rek tra­fik ku­ral­la­rı­na uygun dav­ra­nış ka­zan­dı­rıl­ma­sı, böy­le­ce tra­fik kül­tü­rü­nün oluş­ma­sı­na ve tra­fik ka­za­la­rı­nın en aza in­di­ril­me­si he­def­len­mek­te­dir.


Haber Merkezi

BAŞKAN NUHOĞLU: SARP’TA KAPASİTESİ 900’E ÇIKACAK

UND Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Çetin Nu­hoğ­lu, Ka­ra­de­niz Böl­ge­si nak­li­ye­ci­le­riy­le bir araya gel­di­ği top­lan­tı­lar­da, Sarp Sınır Ka­pı­sı’nda geçiş sa­yı­sı­nı 900’e çı­ka­ca­ğı­nı dile ge­tir­di.

UND Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Çetin Nu­hoğ­lu, Sek­tör De­ğer­len­dir­me Top­lan­tı­sı kap­sa­mın­da 18 Ha­zi­ran’da Rize, Art­vin-Ho­pa ve Trab­zon­lu nak­li­ye­ci­ler­le bir araya geldi.
Çetin Nu­hoğ­lun’a Ka­ra­de­niz Böl­ge­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri Kral Fay­sal Çil­li­oğ­lu Ve Ali­şan To­pa­loğ­lu da eşlik etti.
Nu­hoğ­lu Ke­mal­pa­şa Kay­ma­ka­mı Recep Gün­düz Ve Kaç­kar Güm­rük Bölge Baş­mü­dü­rü Recep Bil­gin ile bir­lik­te de gö­rüş­me ger­çek­leş­tir­di.
Trab­zon Ha­va­li­man’ında bölge nak­li­ye­ci­le­ri ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan Nu­hoğ­lu, nak­li­ye­ci­ler­le bir­lik­te Sarp Sınır Ka­pı­sı’nı zi­ya­ret etti.
Nu­hoğ­lu daha sonra Hopa ve Trab­zon’da yap­tı­ğı Sek­tör De­ğer­len­dir­me Top­lan­tı­sı’nda sek­tö­rün mev­cut du­ru­mu ve ge­le­ce­ği­ni de­ğer­len­dir­di.
NU­HOĞ­LU: SARP’TA YÜZDE 50 KAPASİTE AR­TI­ŞI MÜM­KÜN
Sarp Sınır Ka­pı­sı’na gelen Baş­kan Nu­hoğ­lu, uz­man­lar ta­ra­fın­dan ya­pı­lan süreç ana­li­zi so­nuç­la­rı­nı Bölge Mü­dü­rü ve Sarp Sınır Ka­pı­sı Mü­dü­rü ile pay­laş­tı.
5 ki­şi­lik bir uzman ekip ta­ra­fın­dan 5 gün bo­yun­ca ya­pı­lan süreç ana­li­zi ne­ti­ci­sen­de Sarp Sınır Ka­pı­sı’nda araç çı­kı­şı­nın kısa süre içe­ri­sin­de art­tı­rı­la­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­yan Nu­hoğ­lu, “En büyük şan­sı­mız Sarp’ta ko­nu­su­na hakim yö­ne­ti­ci­le­ri­miz var­lı­ğı­dır.
Yap­tı­ğı­mız süreç ana­li­zi so­nu­cun­da ula­şı­lan tes­pit­le­ri­mi­zin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­siy­le; şu anda 600 ara­cın çıkış yap­tı­ğı Sarp Sınır Ka­pı­sı’ndan 1 ay için­de 750, 3 ay için­de de 900 araç çı­ka­bi­lir” dedi.

Haber Merkezi