Vali Çeber, Çayeli Yatılı Bölge Kuran Kursu’nda İncelemelerde Bulundu

Rize Va­li­si Kemal Çeber, ya­pı­mın­da sona ge­li­nen Ça­ye­li Ya­tı­lı Bölge Kur’an Kursu’nu zi­ya­ret ede­rek in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

Vali Çeber, Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Rize Şu­be­si ta­ra­fın­dan, Ça­ye­li il­çe­si Bü­yük­ca­fer­pa­şa Ma­hal­le­sin­de 23 Ha­zi­ran 2017 günü te­mel­le­ri atı­la­rak ya­pı­mı­na baş­la­nı­lan, 1,792 m2 arsa üze­rin­de in­şa­at alanı 560 m2 olan ve 5 kat ola­cak şe­kil­de plan­la­nan, Ça­ye­li Ya­tı­lı Bölge Kur’an Kursu’nu zi­ya­ret ede­rek in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

Kur’an Kursu hak­kın­da Rize İl Müf­tü­sü Naci Çak­mak­çı’dan de­tay­lı bilgi alan Vali Çeber, ge­li­nen aşa­ma­dan çok mutlu ol­du­ğu­nu dile ge­tir­di.

Vali Çeber, ya­pı­mı­na devam edi­len Bölge Kur’an Kursu’nun Rize’ye büyük değer ka­ta­ca­ğı­nı ifade ede­rek, “ 23 Ha­zi­ran 2017 de te­mel­le­ri atı­lan Kuran Kursu’nda ha­yır­se­ver va­tan­daş­la­rı­mı­zın da des­te­ği ile son aşa­ma­la­ra gel­miş bu­lun­mak­ta­yız.
Unut­ma­ma­lı­yız ki bu ha­ya­tın akışı içe­ri­sin­de gönül evi­mi­zi bes­le­yecek en iyi kay­nak Allah’ın Ki­ta­bı Kur’an-ı Kerim’dir. Onu oku­mak, bak­mak, din­le­mek, an­la­mak, iba­det ve asıl amaç ha­yat­la bu­luş­tur­mak­tır. İşte bu nok­ta­da bu tarz yer­ler­de ye­ti­şen Hafız ve diğer kar­deş­le­ri­miz yol gös­te­ri­ci ola­cak­lar­dır.
Bu ve­si­le ile bu önem­li de­ğe­rin ili­mi­ze ka­zan­dı­rıl­ma­sı için çaba sarf eden ve des­tek olan her­ke­se te­şek­kür edi­yor, bu­ra­da eği­tim gö­recek olan kar­deş­le­ri­mi­ze de zihin açık­lık­la­rı di­li­yo­rum. “ dedi. Vali Çeber’e ger­çek­leş­tir­miş ol­du­ğu zi­ya­ret ve in­ce­le­me­ler­de Ça­ye­li İlçe Kay­ma­ka­mı Bay­ram Tür­ker, Rize İl Müf­tü­sü Naci Çak­mak­çı, Ça­ye­li İlçe Müf­tü­sü Ali Fuat Bay­can eşlik etti.

Haber Merkezi