Trabzon Ve Rize’den Gelen Katı Atıkların Toplandığı Çöp Tesisinde Bebek Cesedi Aradılar

Trab­zon’un Arak­lı il­çe­sin­de bu­lu­nan Ta­şö­nü Katı Atık En­teg­re ve Ber­ta­raf Te­si­si’nde bir bebek ce­se­di­nin çöp­ler ara­sın­da gö­rül­dü­ğü ve yet­ki­li ku­rum­la­ra bilgi ve­ril­me­di­ği id­di­ası üze­ri­ne iş ma­ki­ne­le­ri ve ka­dav­ra kö­pek­le­ri eş­li­ğin­de ton­lar­ca çöpün için­de arama ya­pıl­dı. Ya­pı­lan ara­ma­lar­da bir bebek ce­se­di­ne rast­la­nı­la­ma­dı.

Alı­nan bil­gi­ye göre, Trab­zon ve Rize İlleri Yerel Yö­ne­tim­le­ri Katı Atık Te­sis­le­ri Yapma ve İşlet­me Bir­li­ği (TRABRİKAB) ön­cü­lü­ğün­de bir süre önce fa­ali­ye­te baş­la­yan ve EVRA Katı Atık Yö­ne­ti­mi Ti­ca­ret ve Li­mi­ted Şir­ke­ti ta­ra­fın­dan iş­le­ti­len Ta­şö­nü Katı Atık En­teg­re ve Ber­ta­raf Te­si­si’nde ay­rış­tı­rı­lan çöp­ler içe­ri­sin­de bebek ce­se­di bu­lun­du­ğu ve bu du­ru­mun yet­ki­li ku­rum­la­ra bil­di­ril­me­di­ği id­di­ala­rı üze­ri­ne Arak­lı Nö­bet­çi Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı­nın ta­li­ma­tı ve arama ka­ra­rı doğ­rul­tu­sun­da söz ko­nu­su tesis için­de dün gün bo­yun­ca arama ya­pıl­dı.
Ko­nuy­la il­gi­li tesis yet­ki­li­le­ri­nin ifa­de­le­ri­ne baş­vu­ru­lur­ken, katı atık te­si­sin­de­ki gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı gö­rün­tü­le­ri in­ce­len­di. AFAD, Em­ni­yet ve Arak­lı İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­na bağlı ekip­ler ta­ra­fın­dan da te­sis­te in­ce­le­me ya­pıl­dı. İş ma­ki­ne­le­ri ve ka­dav­ra kö­pek­le­ri eş­li­ğin­de tesis için­de­ki ton­lar­ca çöpün bu­lun­du­ğu de­po­la­ma sa­ha­sın­da ya­pı­lan ara­ma­da iddia edi­len bebek ce­se­di bu­lu­na­ma­dı.Jan­dar­ma ekip­le­ri­nin te­si­se çöp­le­rin dö­kül­dü­ğü Trab­zon ve Rize il­le­rin­de ko­nuy­la il­gi­li do­ğum­la­rı araş­tır­dı­ğı be­lir­ti­lir­ken, olay­la il­gi­li in­ce­le­me sü­rü­yor.


Haber Merkezi