FERAHTEPE ORTAOKUL KIZ ÖĞRENCİ YURDU HİZMETE AÇILDI

İlçe­miz­de Ye­ni­pa­zar Mah. Fe­rah­te­pe adıy­la daha ön­ce­le­ri ya­pı­lıp fa­ali­yet­te bu­lu­nan Yük­sek Öğ­re­tim Erkek Öğ­ren­ci Yur­du­na bir ye­ni­si ek­le­ne­rek İlçe­miz Es­ki­pa­zar Ma­hal­le­sin­de Or­ta­okul Kız Öğ­ren­ci Yurdu ya­pı­la­rak hiz­me­te baş­la­dı.

Ar­sa­sı İlçe­mi­zin ha­yır­se­ver in­san­la­rın­dan Adem Yı­lan­cı ta­ra­fın­dan ba­ğış­la­nan Eği­tim Ku­ru­mu, in­şa­atı ha­yır­se­ver in­san­la­rı­mı­zın yar­dım­la­rıy­la ya­pı­la­rak kız ço­cuk­la­rı­mı­zın yeme, içme, ba­rın­ma ve ula­şım gibi bir­çok so­run­la­rı­nı gi­der­me­si ba­kı­mın­dan büyük önem arz et­mek­te­dir.

Ül­ke­miz ge­ne­lin­de ol­du­ğu gibi, il­çe­miz­de de büyük bir sorun ola­rak yıl­lar­dır gün­dem­den düş­me­yen Yurt so­ru­nu­na bir neb­ze­de olsa nefes al­dı­ra­cak olan Fe­rah­te­pe Or­ta­okul Kız Öğ­ren­ci Yur­du­nun başta ya­rın­la­rı­mı­zın te­mi­na­tı genç ço­cuk­la­rı­mı­za iyi bir ge­lecek ha­zır­la­ma­sı di­le­ği­nin ya­nın­da, Eği­tim ca­mi­ası­na ha­yır­lar ge­tir­me­si­ni, ar­sa­sı­nın ba­ğış­lan­ma­sı ve in­şa­atı­nın yapım aşa­ma­sın­da yar­dım­la­rı­nı esir­ge­me­yen, bir neb­ze­de olsa emeği geçen her­ke­se şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz.

Ha­ber-Fo­to: Halil İbra­him SAKLI