“2023’E GİTTİĞİMİZ BU SÜREÇTE ÜLKEMİZİN EKONOMİK
KALKINMASINDA KADINLARIN EMEĞİ ÇOK OLACAK”

Rize’de konuşan; Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe KEŞİR;

Çe­şit­li zi­ya­ret­ler kap­sa­mın­da Rize’ye gelen Genel Mer­kez Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı­mız Ayşe Keşir, ilk ola­rak kadın sivil top­lum ku­ru­lu­şu tem­sil­ci­le­ri ve Rize’de görev yapan ya­zı­lı ve gör­sel basın men­sup­la­rıy­la Çay­kur Zi­ra­at Çay Bah­çe­si’nde bir araya geldi.

Bu­ra­da­ki prog­ra­mın ar­dın­dan, be­ra­be­rin­de­ki ki bir­çok Mil­let­ve­ki­li, Ak Parti Kadın Kol­la­rı Baş­kan ve YK Üye­le­ri, STK Yö­ne­ti­ci­le­riy­le bir­lik­te, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Kong­re ve Kül­tür Mer­ke­zi’nde ka­dın­la­ra yö­ne­lik dü­zen­le­nen “Kadın Emeği Tür­ki­ye’nin İstik­ba­li” bu­luş­ma­la­rı­na ka­tı­lan Keşir, yak­la­şık 30 yıl­dır sivil top­lum ça­lış­ma­la­rı yap­tı­ğı­nı, ka­dın­lar­la, en­gel­li­ler­le ve de­za­van­taj­lı ke­sim­ler­le çok uzun yıl­lar­dan beri ça­lış­tı­ğı­nı söy­le­di.

Baş­kan KEŞİR, dev­le­tin ka­dın­la­ra ve genç­le­re ver­di­ği pek çok hibe ve des­tek ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “KOS­GEB, TKDK, İŞKUR, Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı ile fark­lı ku­rum­lar üze­rin­den var. Bun­la­rın bir kısmı bi­lin­mi­yor ya da az kişi ta­ra­fın­dan bi­li­ni­yor. Biz dedik ki il­le­ri­miz­de bun­la­rı an­la­ta­lım. Mu­hak­kak o il­ler­de bun­la­rı kul­la­nan ka­dın­lar var­dır, o ka­dın­lar­la da ta­nı­şa­lım ve ta­nı­nır ol­ma­sı­nı sağ­la­ya­lım.” diye ko­nuş­tu. Zi­ya­ret­le­ri­ne Hak­kâ­ri’den baş­la­dık­la­rı­nı, Ba­lı­ke­sir ve Amas­ya’ya git­tik­le­ri­ni, Rize’nin dör­dün­cü il­le­ri ol­du­ğu­nu ifade eden Keşir, bu proje kap­sa­mın­da git­tik­le­ri il­ler­de ta­nış­tık­la­rı ka­dın­la­rın, he­ye­ca­nı­nı ar­tır­dı­ğı­nı dile ge­tir­di. Keşir, her şeyin bir ha­yal­le baş­la­dı­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak, şun­la­rı kay­det­ti: “Bu ül­ke­nin yüzde 51’i kadın. 42 mil­yon­dan fazla kadın ya­şı­yor bu ül­ke­de. İna­nı­yo­rum ki bu ül­ke­nin tıpkı Kur­tu­luş Sa­va­şı’nda ol­du­ğu gibi ima­rın­da, ih­ya­sın­da ve ayağa kalk­ma­sın­da ka­dın­la­rın çok büyük emeği var. Bun­dan sonra da 2023’e git­ti­ği­miz bu sü­reç­te bu ül­ke­nin eko­no­mik kal­kın­ma­sın­da ka­dın­la­rın emeği çok ola­cak. Çünkü ka­dın­lar ön­ce­lik­le ha­yal­le­rin pe­şin­de ıs­rar­la ve ka­rar­lı­lık­la gi­di­yor­lar. Ka­dın­lar ço­cuk­la­rı için bir sa­vaş­çı ve bi­li­yo­rum ki Ka­ra­de­niz ka­dın­la­rı diğer ka­dın­lar­dan biraz daha sa­vaş­çı. Onun için mü­ca­de­le­den de yıl­mı­yor­lar.” Prog­ra­ma, AK Parti De­niz­li Mil­let­ve­ki­li ve Kadın Kol­la­rı Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Nil­gün Ök, Ak Parti Trab­zon Mil­let­ve­ki­li Bahar Ay­va­zoğ­lu; Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, Ak Parti MKYK Üyesi Nuran Alim, AK Parti İl Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Sema Yağ­cı­te­kin, eski AK Parti Adana Mil­let­ve­ki­li Fatoş Gür­kan, KADEM Rize İl Tem­sil­ci­si Öznur Günay, Genel Mer­kez Kadın Kol­la­rı MYK ve MKYK üye­le­ri ile diğer da­vet­li­ler ka­tıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı