Monthly Archives: Haziran 2021

Trabzon, Rize Ve Giresun’da Eş Zamanlı Sahte Alkol Operasyonu

Trab­zon, Rize ve Gi­re­sun il­le­rin­de ya­pı­lan eş za­man­lı sahte alkol ope­ras­yo­nun­da 5 şüp­he­li şahıs ya­ka­lan­dı.

Trab­zon Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri Trab­zon, Gi­re­sun ve Rize il­le­rin­de sahte alkol üre­til­di­ği bil­gi­si­ne ulaş­tı. Ope­ras­yon için ha­re­ke­te ge­çi­lir­ken, ope­ras­yo­na Muğla’nın Bod­rum il­çe­sin­de silah ka­çak­çı­la­rı ile çıkan ça­tış­ma­da ağır ya­ra­la­nan ve kal­dı­rıl­dı­ğı has­ta­ne­de şehit olan polis me­mu­ru Ercan Yan­göz’ün adı ve­ril­di.
Be­lir­le­nen ad­res­le­re eş za­man­lı bas­kın dü­zen­le­yen polis ekip­le­ri, top­lam 559 şişe (526,2 litre) sahte alkol, 15 adet 0.5 lit­re­lik pet şişe içe­ri­sin­de sahte votka, 217 adet 1 lit­re­lik boş cam şişe, 30 litre etil alkol, 127 adet bil­ye­li cam şişe ka­pa­ğı, 463 adet cam şi­şe­ler için ya­pış­kan­lı eti­ket, 70 ki­log­ram açık tütün, 250 kutu (50 bin adet) boş ma­ka­ron ele ge­çir­di. 3 ilde ya­pı­lan eş za­man­lı ope­ras­yon­da G.B., Ş.K., Ö.T., T.Ö., ve E.Y. isim­li şa­hıs­lar gö­zal­tı­na alı­nır­ken, şa­hıs­la­rın em­ni­yet­te­ki sor­gu­la­rı­nın devam et­ti­ği öğ­re­nil­di. Öte yan­dan Trab­zon Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ya­pı­lan sahte alkol ope­ras­yon ile il­gi­li gö­rün­tü­le­ri sos­yal med­ya­da “Plan yap­ma­yın plan. Plan tut­maz Ka­ra­de­niz’de” ifa­de­le­riy­le pay­laş­tı.

Haber Merkezi

Vali Çeber, Çayeli Yatılı Bölge Kuran Kursu’nda İncelemelerde Bulundu

Rize Va­li­si Kemal Çeber, ya­pı­mın­da sona ge­li­nen Ça­ye­li Ya­tı­lı Bölge Kur’an Kursu’nu zi­ya­ret ede­rek in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

Vali Çeber, Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Rize Şu­be­si ta­ra­fın­dan, Ça­ye­li il­çe­si Bü­yük­ca­fer­pa­şa Ma­hal­le­sin­de 23 Ha­zi­ran 2017 günü te­mel­le­ri atı­la­rak ya­pı­mı­na baş­la­nı­lan, 1,792 m2 arsa üze­rin­de in­şa­at alanı 560 m2 olan ve 5 kat ola­cak şe­kil­de plan­la­nan, Ça­ye­li Ya­tı­lı Bölge Kur’an Kursu’nu zi­ya­ret ede­rek in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

Kur’an Kursu hak­kın­da Rize İl Müf­tü­sü Naci Çak­mak­çı’dan de­tay­lı bilgi alan Vali Çeber, ge­li­nen aşa­ma­dan çok mutlu ol­du­ğu­nu dile ge­tir­di.

Vali Çeber, ya­pı­mı­na devam edi­len Bölge Kur’an Kursu’nun Rize’ye büyük değer ka­ta­ca­ğı­nı ifade ede­rek, “ 23 Ha­zi­ran 2017 de te­mel­le­ri atı­lan Kuran Kursu’nda ha­yır­se­ver va­tan­daş­la­rı­mı­zın da des­te­ği ile son aşa­ma­la­ra gel­miş bu­lun­mak­ta­yız.
Unut­ma­ma­lı­yız ki bu ha­ya­tın akışı içe­ri­sin­de gönül evi­mi­zi bes­le­yecek en iyi kay­nak Allah’ın Ki­ta­bı Kur’an-ı Kerim’dir. Onu oku­mak, bak­mak, din­le­mek, an­la­mak, iba­det ve asıl amaç ha­yat­la bu­luş­tur­mak­tır. İşte bu nok­ta­da bu tarz yer­ler­de ye­ti­şen Hafız ve diğer kar­deş­le­ri­miz yol gös­te­ri­ci ola­cak­lar­dır.
Bu ve­si­le ile bu önem­li de­ğe­rin ili­mi­ze ka­zan­dı­rıl­ma­sı için çaba sarf eden ve des­tek olan her­ke­se te­şek­kür edi­yor, bu­ra­da eği­tim gö­recek olan kar­deş­le­ri­mi­ze de zihin açık­lık­la­rı di­li­yo­rum. “ dedi. Vali Çeber’e ger­çek­leş­tir­miş ol­du­ğu zi­ya­ret ve in­ce­le­me­ler­de Ça­ye­li İlçe Kay­ma­ka­mı Bay­ram Tür­ker, Rize İl Müf­tü­sü Naci Çak­mak­çı, Ça­ye­li İlçe Müf­tü­sü Ali Fuat Bay­can eşlik etti.

Haber Merkezi

“2023’E GİTTİĞİMİZ BU SÜREÇTE ÜLKEMİZİN EKONOMİK
KALKINMASINDA KADINLARIN EMEĞİ ÇOK OLACAK”

Rize’de konuşan; Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe KEŞİR;

Çe­şit­li zi­ya­ret­ler kap­sa­mın­da Rize’ye gelen Genel Mer­kez Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı­mız Ayşe Keşir, ilk ola­rak kadın sivil top­lum ku­ru­lu­şu tem­sil­ci­le­ri ve Rize’de görev yapan ya­zı­lı ve gör­sel basın men­sup­la­rıy­la Çay­kur Zi­ra­at Çay Bah­çe­si’nde bir araya geldi.

Bu­ra­da­ki prog­ra­mın ar­dın­dan, be­ra­be­rin­de­ki ki bir­çok Mil­let­ve­ki­li, Ak Parti Kadın Kol­la­rı Baş­kan ve YK Üye­le­ri, STK Yö­ne­ti­ci­le­riy­le bir­lik­te, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Kong­re ve Kül­tür Mer­ke­zi’nde ka­dın­la­ra yö­ne­lik dü­zen­le­nen “Kadın Emeği Tür­ki­ye’nin İstik­ba­li” bu­luş­ma­la­rı­na ka­tı­lan Keşir, yak­la­şık 30 yıl­dır sivil top­lum ça­lış­ma­la­rı yap­tı­ğı­nı, ka­dın­lar­la, en­gel­li­ler­le ve de­za­van­taj­lı ke­sim­ler­le çok uzun yıl­lar­dan beri ça­lış­tı­ğı­nı söy­le­di.

Baş­kan KEŞİR, dev­le­tin ka­dın­la­ra ve genç­le­re ver­di­ği pek çok hibe ve des­tek ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “KOS­GEB, TKDK, İŞKUR, Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı ile fark­lı ku­rum­lar üze­rin­den var. Bun­la­rın bir kısmı bi­lin­mi­yor ya da az kişi ta­ra­fın­dan bi­li­ni­yor. Biz dedik ki il­le­ri­miz­de bun­la­rı an­la­ta­lım. Mu­hak­kak o il­ler­de bun­la­rı kul­la­nan ka­dın­lar var­dır, o ka­dın­lar­la da ta­nı­şa­lım ve ta­nı­nır ol­ma­sı­nı sağ­la­ya­lım.” diye ko­nuş­tu. Zi­ya­ret­le­ri­ne Hak­kâ­ri’den baş­la­dık­la­rı­nı, Ba­lı­ke­sir ve Amas­ya’ya git­tik­le­ri­ni, Rize’nin dör­dün­cü il­le­ri ol­du­ğu­nu ifade eden Keşir, bu proje kap­sa­mın­da git­tik­le­ri il­ler­de ta­nış­tık­la­rı ka­dın­la­rın, he­ye­ca­nı­nı ar­tır­dı­ğı­nı dile ge­tir­di. Keşir, her şeyin bir ha­yal­le baş­la­dı­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak, şun­la­rı kay­det­ti: “Bu ül­ke­nin yüzde 51’i kadın. 42 mil­yon­dan fazla kadın ya­şı­yor bu ül­ke­de. İna­nı­yo­rum ki bu ül­ke­nin tıpkı Kur­tu­luş Sa­va­şı’nda ol­du­ğu gibi ima­rın­da, ih­ya­sın­da ve ayağa kalk­ma­sın­da ka­dın­la­rın çok büyük emeği var. Bun­dan sonra da 2023’e git­ti­ği­miz bu sü­reç­te bu ül­ke­nin eko­no­mik kal­kın­ma­sın­da ka­dın­la­rın emeği çok ola­cak. Çünkü ka­dın­lar ön­ce­lik­le ha­yal­le­rin pe­şin­de ıs­rar­la ve ka­rar­lı­lık­la gi­di­yor­lar. Ka­dın­lar ço­cuk­la­rı için bir sa­vaş­çı ve bi­li­yo­rum ki Ka­ra­de­niz ka­dın­la­rı diğer ka­dın­lar­dan biraz daha sa­vaş­çı. Onun için mü­ca­de­le­den de yıl­mı­yor­lar.” Prog­ra­ma, AK Parti De­niz­li Mil­let­ve­ki­li ve Kadın Kol­la­rı Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Nil­gün Ök, Ak Parti Trab­zon Mil­let­ve­ki­li Bahar Ay­va­zoğ­lu; Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, Ak Parti MKYK Üyesi Nuran Alim, AK Parti İl Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Sema Yağ­cı­te­kin, eski AK Parti Adana Mil­let­ve­ki­li Fatoş Gür­kan, KADEM Rize İl Tem­sil­ci­si Öznur Günay, Genel Mer­kez Kadın Kol­la­rı MYK ve MKYK üye­le­ri ile diğer da­vet­li­ler ka­tıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

Trabzon Ve Rize’den Gelen Katı Atıkların Toplandığı Çöp Tesisinde Bebek Cesedi Aradılar

Trab­zon’un Arak­lı il­çe­sin­de bu­lu­nan Ta­şö­nü Katı Atık En­teg­re ve Ber­ta­raf Te­si­si’nde bir bebek ce­se­di­nin çöp­ler ara­sın­da gö­rül­dü­ğü ve yet­ki­li ku­rum­la­ra bilgi ve­ril­me­di­ği id­di­ası üze­ri­ne iş ma­ki­ne­le­ri ve ka­dav­ra kö­pek­le­ri eş­li­ğin­de ton­lar­ca çöpün için­de arama ya­pıl­dı. Ya­pı­lan ara­ma­lar­da bir bebek ce­se­di­ne rast­la­nı­la­ma­dı.

Alı­nan bil­gi­ye göre, Trab­zon ve Rize İlleri Yerel Yö­ne­tim­le­ri Katı Atık Te­sis­le­ri Yapma ve İşlet­me Bir­li­ği (TRABRİKAB) ön­cü­lü­ğün­de bir süre önce fa­ali­ye­te baş­la­yan ve EVRA Katı Atık Yö­ne­ti­mi Ti­ca­ret ve Li­mi­ted Şir­ke­ti ta­ra­fın­dan iş­le­ti­len Ta­şö­nü Katı Atık En­teg­re ve Ber­ta­raf Te­si­si’nde ay­rış­tı­rı­lan çöp­ler içe­ri­sin­de bebek ce­se­di bu­lun­du­ğu ve bu du­ru­mun yet­ki­li ku­rum­la­ra bil­di­ril­me­di­ği id­di­ala­rı üze­ri­ne Arak­lı Nö­bet­çi Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı­nın ta­li­ma­tı ve arama ka­ra­rı doğ­rul­tu­sun­da söz ko­nu­su tesis için­de dün gün bo­yun­ca arama ya­pıl­dı.
Ko­nuy­la il­gi­li tesis yet­ki­li­le­ri­nin ifa­de­le­ri­ne baş­vu­ru­lur­ken, katı atık te­si­sin­de­ki gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı gö­rün­tü­le­ri in­ce­len­di. AFAD, Em­ni­yet ve Arak­lı İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­na bağlı ekip­ler ta­ra­fın­dan da te­sis­te in­ce­le­me ya­pıl­dı. İş ma­ki­ne­le­ri ve ka­dav­ra kö­pek­le­ri eş­li­ğin­de tesis için­de­ki ton­lar­ca çöpün bu­lun­du­ğu de­po­la­ma sa­ha­sın­da ya­pı­lan ara­ma­da iddia edi­len bebek ce­se­di bu­lu­na­ma­dı.Jan­dar­ma ekip­le­ri­nin te­si­se çöp­le­rin dö­kül­dü­ğü Trab­zon ve Rize il­le­rin­de ko­nuy­la il­gi­li do­ğum­la­rı araş­tır­dı­ğı be­lir­ti­lir­ken, olay­la il­gi­li in­ce­le­me sü­rü­yor.


Haber Merkezi

Ankara Çayelililer Derneği’nde Genel Kurul Yapıldı

An­ka­ra Ça­ye­li Der­ne­ği Ola­ğan Genel Kurul Top­lan­tı­sı 19.06.2021 Ta­ri­hi’nde An­ka­ra Bilim Üni­ver­si­te­sin­de ya­pıl­dı.

An­ka­ra Ça­ye­li­li­ler Der­ne­ği­mi­zin 7. Ola­ğan Genel Ku­ru­lu 19.06.2021 Cu­mar­te­si günü An­ka­ra Bilim Üni­ver­si­te­sin­de ger­çek­leş­ti­ril­di.

Sü­ley­man Sol’un Divan Baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ri­len genel ku­rul­da, M.​Celal Arıcı ve bütün yö­ne­ti­mi­nin ka­tıl­dı­ğı gö­rül­dü.

Bir­lik ve Be­ra­ber­lik için­de ya­pı­lan genel ku­ru­lun ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rın de­va­mı­nı ge­tir­me­si­ni te­men­ni ede­riz. Der­ne­ğin 11 Ki­şi­den olu­şan yö­ne­tim ku­ru­lu şu şe­kil­de ger­çek­leş­ti;
Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­na Meh­met Celal ARICI se­çil­di,
Baş­kan Yar­dım­cı­sı: Prof.​Dr. Ra­ma­zan EREN­LER
Baş­kan Yar­dım­cı­sı: Meh­met Ser­dar KA­SIR­GA
Baş­kan Yar­dım­cı­sı: Hızır Ali GÜ­MÜŞ­LER
Baş­kan Yar­dım­cı­sı: Fatih ÇO­MOĞ­LU
Genel Sek­re­ter: Meh­met Ali ÇOLAK
Say­man: Vedat Ali SİPAHİOĞLU
Ta­nı­tım ve Medya: İsmail ÇO­RAP­ÇI
Üye İliş­ki­le­ri : Haşim Ka­ra­loğ­lu
Sos­yal Po­li­ti­ka­lar: Salih Şa­ha­bet­tin KÖ­MÜR­CÜ
Dış İli­şik­ler: Mus­ta­fa SAN­DIK­ÇI
Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı’na Hü­se­yin Salih BAŞAR atan­mış­tır.
Olu­şan yeni yö­ne­tim ya­pı­la­cak olan yö­ne­tim ku­ru­lu top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan yeni yol ha­ri­ta­sı ve yine hem­şe­ri­le­ri­ni bir araya ge­tir­mey­le ala­ka­lı alı­na­cak olan ka­rar­la­rı kamu oyuy­la pay­laş­ma­ya devam ede­cek­tir.


Ha­ber-Fo­to: İsmail ÇO­RAP­ÇI

FERAHTEPE ORTAOKUL KIZ ÖĞRENCİ YURDU HİZMETE AÇILDI

İlçe­miz­de Ye­ni­pa­zar Mah. Fe­rah­te­pe adıy­la daha ön­ce­le­ri ya­pı­lıp fa­ali­yet­te bu­lu­nan Yük­sek Öğ­re­tim Erkek Öğ­ren­ci Yur­du­na bir ye­ni­si ek­le­ne­rek İlçe­miz Es­ki­pa­zar Ma­hal­le­sin­de Or­ta­okul Kız Öğ­ren­ci Yurdu ya­pı­la­rak hiz­me­te baş­la­dı.

Ar­sa­sı İlçe­mi­zin ha­yır­se­ver in­san­la­rın­dan Adem Yı­lan­cı ta­ra­fın­dan ba­ğış­la­nan Eği­tim Ku­ru­mu, in­şa­atı ha­yır­se­ver in­san­la­rı­mı­zın yar­dım­la­rıy­la ya­pı­la­rak kız ço­cuk­la­rı­mı­zın yeme, içme, ba­rın­ma ve ula­şım gibi bir­çok so­run­la­rı­nı gi­der­me­si ba­kı­mın­dan büyük önem arz et­mek­te­dir.

Ül­ke­miz ge­ne­lin­de ol­du­ğu gibi, il­çe­miz­de de büyük bir sorun ola­rak yıl­lar­dır gün­dem­den düş­me­yen Yurt so­ru­nu­na bir neb­ze­de olsa nefes al­dı­ra­cak olan Fe­rah­te­pe Or­ta­okul Kız Öğ­ren­ci Yur­du­nun başta ya­rın­la­rı­mı­zın te­mi­na­tı genç ço­cuk­la­rı­mı­za iyi bir ge­lecek ha­zır­la­ma­sı di­le­ği­nin ya­nın­da, Eği­tim ca­mi­ası­na ha­yır­lar ge­tir­me­si­ni, ar­sa­sı­nın ba­ğış­lan­ma­sı ve in­şa­atı­nın yapım aşa­ma­sın­da yar­dım­la­rı­nı esir­ge­me­yen, bir neb­ze­de olsa emeği geçen her­ke­se şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz.

Ha­ber-Fo­to: Halil İbra­him SAKLI