RİZE BAHÇEŞEHİR KOLEJİNDEN BÜYÜK BAŞARI

Özel Rize Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Or­ta­oku­lu TÜBİTAK 15. Or­ta­okul Öğ­ren­ci­le­ri Araş­tır­ma Pro­je­le­ri Ya­rış­ma­sın­da Er­zu­rum Bölge ele­me­le­rin­de Bi­rin­ci­lik ödülü ala­rak Tür­ki­ye fi­nal­le­rin­de Rize’yi tem­sil etme ba­şa­rı­sı gös­ter­di.

Özel Rize Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Or­ta­okul öğ­ren­ci­le­ri Ege Ahmet BAL­TAŞ ve Zümra DELİHASAN da­nış­man öğ­ret­men­le­ri Fe­ri­de KU­YUM­CU ön­cü­lü­ğün­de “Midye ka­bu­ğun­dan yan­gın sön­dü­rü­cü bi­yo­kim­ye­vi toz elde edil­me­si” baş­lık­lı pro­je­le­ri ile Kimya ana alanı Eko­lo­jik Denge te­ma­sın­da Bi­rin­ci ola­rak ödül ka­zan­ma­sı­nın ya­nın­da ile­ri­ki ta­rih­ler­de ya­pı­la­cak olan Tür­ki­ye fi­nal­le­rin­de ya­rış­ma­ya hak ka­zan­dı. Or­ta­okul öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan baş­vu­ru­su ya­pı­lan 18.792 proje ön de­ğer­len­dir­me­ye alın­dı. Ön de­ğer­len­dir­me­yi geçen pro­je­ler 12 böl­ge­de ya­rış­ma­la­ra ka­tıl­mış ve ya­pı­lan proje su­num­la­rı son­ra­sın­da jüri üye­le­ri ta­ra­fın­dan pu­an­la­ma­ya tabi tu­tu­la­rak de­ğer­len­di­ril­miş­tir. Ön de­ğer­len­dir­me aşa­ma­sı­nı ge­çe­rek üç proje ile bölge ya­rış­ma­sı­na ka­tıl­ma­yı ba­şa­ran Rize Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Or­ta­oku­lu bir proje ile Kimya ana da­lın­da bi­rin­ci oldu. Bi­rin­ci olan öğ­ren­ci­le­re ve da­nış­man öğ­ret­me­ne TÜBİTAK ta­ra­fın­dan ödül ve­ri­lecek olup son­ra­ki ta­rih­ler­de ya­pı­la­cak olan Tür­ki­ye fi­nal­le­rin­de 38 Kimya ana dalı proje ile ya­rı­şa­rak Rize’yi tem­sil ede­cek­tir. Rize Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ve ulus­la­ra­ra­sı alan­da ya­pı­lan pro­je­ler­de, ya­rış­ma­lar­da ve tur­nu­va­lar­da Rize ilini tem­sil et­mek­te ve ba­şa­rı­lar elde et­mek­te­dir. Ka­tı­lım gös­te­ri­len ya­rış­ma­lar ve tur­nu­va­lar ara­sın­da TÜBİTAK Araş­tır­ma Pro­je­le­ri, TEK­NO­FEST Pro­je­le­ri, First Lego Le­ague tur­nu­va­la­rı, Vex Tur­nu­va­la­rı, MEB Robot Tur­nu­va­la­rı yer al­mak­ta­dır. Kolej sahip ol­du­ğu atöl­ye ve la­bo­ra­tu­var­lar­la Block Co­ding, C#, Pyt­hon vb prog­ram­la­ma dil­le­rin­de ça­lış­ma­lar ya­par­ken ay­rı­ca 3D ta­sa­rım, VEX Ro­bo­tics, Lego Ro­bo­tics, Ar­du­ino, Dash&Dot, We Do 2.0, Web 2.0 araç­la­rı, Yapay Zeka, Green box ve Drone pi­lot­lu­ğu gibi yeni nesil tek­no­lo­ji ça­lış­ma­la­rı­na ön­cü­lük et­mek­te­dir.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI