Rize Atletizm İle Yeni Hedeflere Koşmaya Hazırlanıyor

Rize Halk Eği­tim Mer­ke­zi bün­ye­sin­de açı­lan at­le­tizm kur­su­nun ant­re­nö­rü Semra GÜLER , eki­bi­nin hedef çı­ta­sı­nı şam­pi­yon­lu­ğa yük­sel­te­rek sağ­lam bir alt yapı oluş­tur­mak için kurs ve­ri­yor.

Rize Halk Eği­tim Mer­ke­zi bün­ye­sin­de açı­lan at­le­tizm kur­su­nun ant­re­nö­rü Semra GÜLER, eki­bi­nin hedef çı­ta­sı­nı şam­pi­yon­lu­ğa yük­sel­te­rek sağ­lam bir alt yapı oluş­tur­mak için kurs ve­ri­yor. Hem pan­de­mi ön­ce­si dö­nem­de hem de pan­de­mi dö­ne­min­de evde kalan genç­le­re açık ha­va­da spor yap­tı­rıp ye­te­nek­le­ri doğ­rul­tu­sun­da on­la­rın eği­tim al­ma­sı­nı sağ­la­yan at­le­tizm ant­re­nö­rü Semra GÜLER’in ant­ren­man sı­ra­sın­da ça­lış­ma­la­rı­nı ye­rin­de in­ce­le­dik, Semra Hoca ile at­le­tiz­mi ko­nuş­tuk.
Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Beden Eği­ti­mi ve Spor Yük­se­ko­ku­lu me­zu­nu 29 ya­şın­da­ki Ma­lat­ya­lı Semra GÜLER, spora lise yıl­la­rın­da kır ko­şu­su(kros) ile baş­la­dı­ğı­nı, şuan 2. Ka­de­me at­le­tizm bel­ge­si ve 1. ka­de­me özel spor­cu­lar da at­le­tizm bel­ge­si ile Rize’de 3 yıl­dır Rize Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü­nün des­te­ği ile üc­ret­siz bir at­le­tizm ta­kı­mı ça­lış­tır­dı­ğı­nı, aynı za­man­da Rize il vo­ley­bol ha­kem­li­ği yap­tı­ğı­nı, ön­ce­ki yıl yine Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de açı­lan kurs ile otizm­li özel ço­cuk­la­ra eği­tim ver­di­ği­ni söy­le­di. At­le­tiz­min dün­ya­nın en eski spor­la­rın­dan biri ol­mak­la be­ra­ber spo­run ba­şa­rı­sın­da ilk ba­sa­mak ol­du­ğu­nu ve tüm spor­la­rın te­me­li ola­rak kabul edi­le­bi­le­ce­ği­ni, daha da ileri gi­der­sek spo­run anası ola­rak bi­li­nen at­le­tizm diğer branş­la­ra ha­zır­lık ve ge­çi­şin uyum­lu­lu­ğun­da ba­şa­rı­lı ol­ma­yı sağ­la­dı­ğı­nı, be­lir­li bir pist veya alan­da de­ği­şik branş­lar üze­rin­de ka­te­go­ri­le­re ay­rı­la­rak yü­rü­yüş, ko­şu­lar, at­la­ma­lar, at­ma­lar, çoklu branş­lar, kır ko­şu­la­rı, dağ ve yamaç ko­şul­la­rın­dan olu­şan temel bir spor dalı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. At­le­tiz­min bi­rey­ler üze­rin­de­ki sos­yal ve fi­zik­sel ola­rak et­ki­le­ri­ne de de­ği­nen Güler, mad­di­yat ge­rek­tir­me­den ya­pı­lan ve vü­cut­ta­ki tüm kas­la­rı aynı anda ça­lış­tı­ran sağ­lık­lı bir eg­zer­siz ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ge­li­şen tek­no­lo­ji ile bir­lik­te or­ta­ya çıkan du­ra­ğan yaşam tar­zın­dan kay­nak­la­nan bir­çok sağ­lık so­ru­nun­da iyi­leş­ti­ri­ci et­ki­si ol­du­ğu­nu, kan ba­sın­cı­nı den­ge­le­di­ği­ni, kalp has­ta­lık­la­rı ris­ki­ni azalt­tı­ğı­nı, zi­hin­sel ruh­sal ve be­den­sel ola­rak güç­len­dir­di­ği­ni, yağ ve kar­bon­hid­rat ora­nı­nı azalt­tı­ğı­nı ifade etti. Ay­rı­ca aka­de­mik ba­şa­rı­sı yük­sek, sos­yal iliş­ki­le­ri ve öz­gü­ve­ni tam, sağ­lık­lı ve di­sip­lin­li ay­rı­ca ah­lak­lı ne­sil­ler ye­tiş­tir­mek için at­le­tizm spo­ru­nun bu hu­sus­ta önem­li bir ge­rek­li­lik ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Ka­ra­de­niz in­sa­nı­nın mü­ca­de­le­ci ya­pı­sı ve ba­şa­rı­ya en­deks­li olu­şun­dan do­la­yı ili­miz­de at­le­tiz­min her geçen gün po­pü­ler hale gel­di­ği­ni, ay­rı­ca spor ekip­man­la­rı­nın ve iş­lev­sel bir at­le­tizm pis­ti­nin ol­ma­sın­dan do­la­yı ço­cuk­lar ve genç­ler ara­sın­da cazip hale gel­di­ği­ni ifade etti. Rize’de at­le­tiz­me olan il­gi­nin mut­lu­luk ve­ri­ci ol­du­ğu­nu her geçen gün at­le­tiz­me olan il­gi­nin art­ma­ya devam et­ti­ği­ni söy­le­di.
Ay­rı­ca Semra Güler, “Benim bu eki­bim ile he­def­le­rim büyük, kendi alt ya­pı­mız­da ye­tiş­tir­di­ği­miz spor­cu­lar­la Tür­ki­ye şam­pi­yo­na­la­rın­da mü­sa­ba­ka­la­ra ka­tı­lıp ba­şa­rı­lı olmak ve ma­dal­ya­lar ka­zan­dır­mak, milli ta­kı­ma spor­cu ye­tiş­tir­mek, Av­ru­pa ve dünya şam­pi­yo­na­la­rın­da ya­rı­şa­bi­lecek ba­şa­rı­lı spor­cu­lar ka­zan­dır­mak ama­cın­da­yız. At­le­tizm bir açık hava sporu ol­ma­sı­nın ver­di­ği ra­hat­lık­la pan­de­mi sü­re­cin­de de ça­lış­ma­la­rı­mı­zı yarı za­man­lı ola­rak Rize Halk Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı kurs ile sür­dür­dük. Eki­bi­min azim­le, hırs­la en zor ha­re­ket­le­ri öğ­ren­me ça­ba­sı­nı gör­mek beni de mo­ti­ve edi­yor. Allah’ın izni ile ya­rış­la­ra ka­tı­la­bi­lecek bir alt yapı ha­zır­lı­yo­ruz. Bu kap­sam­da bize her türlü mal­ze­me ve tesis des­te­ği­ni sunan Rize Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü­ne te­şek­kür ede­rim, at­le­tiz­me il­gi­si ve azda olsa ye­te­ne­ği olan tüm genç­le­ri üc­ret­siz bu kursa davet edi­yo­rum.” dedi.


Haber Merkezi