Rafting Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonasına Rize Fırtına Deresi’nde Hazırlanıyor

Tür­ki­ye’yi 28 Ha­zi­ran-4 Tem­muz’da Fran­sa’da ger­çek­leş­ti­ri­lecek Dünya Raf­ting Şam­pi­yo­na­sı’nda tem­sil edecek Raf­ting Kadın Milli Ta­kı­mı’nın spor­cu­la­rı, ha­zır­lık­la­rı­nı Rize’nin Ar­de­şen il­çe­sin­de­ki Fır­tı­na De­re­si’nde sür­dü­rü­yor.

Milli spor­cu­lar Betül Karcı, Gamze Aksoy, Öznur Fil ve Sude Naz Rey­han, Raf­ting Milli Takım Ant­re­nö­rü Aydın Aksoy yö­ne­ti­min­de Fır­tı­na De­re­si’nin azgın su­la­rın­da günde çift ant­ren­man ya­pı­yor.
Fran­sa’da 28 Ha­zi­ran-4 Tem­muz’da ger­çek­leş­ti­ri­lecek Dünya Raf­ting Şam­pi­yo­na­sı’nda Tür­ki­ye’yi en iyi şe­kil­de tem­sil et­me­yi he­def­le­yen mil­li­ler, zorlu par­kur­da 4 saat bo­yun­ca akın­tı­nın zaman zaman ter­si­ne kürek çe­ke­rek ha­zır­la­nı­yor. Ant­re­nör Aksoy, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Tür­ki­ye Raf­ting Şam­pi­yo­na­sı’nda bi­rin­ci olan kadın raf­ting­ci­le­ri Fran­sa’da dü­zen­le­necek Dünya Şam­pi­yo­na­sı’na ha­zır­la­dı­ğı­nı söy­le­di. Şam­pi­yo­na ön­ce­si ça­lış­ma­la­ra devam et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Aksoy, “Ça­lış­ma­la­rı­mı­zı güzel bir şe­kil­de yapıp Fran­sa’da İstik­lal Marşı’mızı din­let­mek ve Türk bay­ra­ğı­nı dal­ga­lan­dır­mak is­ti­yo­ruz. İnşal­lah ça­lış­ma­lar­dan verim ala­ca­ğız. Eli­miz­den ge­le­ni ya­pı­yo­ruz.” dedi. Aksoy, Fır­tı­na De­re­si’nin zor ol­du­ğu­na dik­ka­ti çe­ke­rek, “Bu de­re­nin uzun ol­ma­sı spor­cu­la­ra hem tec­rü­be ka­zan­dı­rı­yor hem de suyun ana­to­mi­si­ni ez­ber­li­yor­lar. Bu da on­la­ra ‘Za­man­la ka­ya­la­ra sürt­me­den nasıl ya­rı­şı­rız?’ kıs­mı­nı öğ­re­ti­yor. Bu tür ça­lış­ma­lar diğer ra­kip­le­re karşı bir artı olu­yor.” diye ko­nuş­tu. Eşi Gamze Aksoy’un da milli ta­kım­da ol­ma­sın­dan mut­lu­luk duy­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Aksoy, “Daha önce başka bir ku­lüp­te eşimi ve takım ar­ka­daş­la­rı­nı da ça­lış­tır­mış­tım. Orada da iki ve üç kez şam­pi­yon­lu­ğu var.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

  • Betül Karcı: “He­de­fi­miz Fran­sa’da de­re­ce yap­mak”
    Mili takım spor­cu­su Betül Karcı ise raf­ting ya­par­ken zaman zaman zor­luk­lar­la kar­şı­laş­tık­la­rı­nı dile ge­tir­di. Fır­tı­na De­re­si’nin hır­çın ve zorlu bir dere ol­du­ğu­na işa­ret eden Karcı, “Biz de Ka­ra­de­niz kız­la­rı ola­rak hır­çın kız­la­rız. Suyun inadı kadar bizim kü­re­ği­miz de inat. He­de­fi­miz Fran­sa’da dü­zen­le­necek şam­pi­yo­na­da de­re­ce yap­mak ve Türk bay­ra­ğı­mı­zı dal­ga­lan­dır­mak.” dedi. Dör­dün­cü kez milli ta­kı­ma ka­tıl­dı­ğı­nı ve Tür­ki­ye’yi tem­sil et­ti­ği­ni be­lir­ten Karcı, her se­fe­rin­de ayrı he­ye­can ve gurur duy­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Karcı, her şam­pi­yo­na­da he­def­le­ri­nin daha da ile­ri­ye git­mek ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, bu ne­den­le ça­lış­ma­la­rı­nı hız kes­me­den devam et­tir­dik­le­ri­ni, ta­kı­mı­na çok gü­ven­di­ği­ni kay­det­ti. Gamze Aksoy da Tür­ki­ye’de kısa za­man­da bir ba­şa­rı elde et­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek, şöyle ko­nuş­tu: “Çok ke­yif­li­yiz ve mut­lu­yuz. Milli ta­kı­ma hak ka­zan­dık. Fır­tı­na De­re­si’nde şam­pi­yon­lu­ğa ha­zır­la­nı­yo­ruz. Kısa bir sü­re­miz var. Günde 4 saat ça­lı­şı­yo­ruz. Ant­ren­man ya­pa­rak ek­sik­le­ri­mi­zi ta­mam­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Biraz yo­ru­cu olu­yor ama güzel bir yor­gun­luk. He­ye­can­lı­yız, he­de­fi­miz büyük.”

  • Haber Merkezi