PANDEMİ BAHANE, İLLA RANDEVU

Co­vid-19 da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar alı­nan ted­bir­ler ve son çare aşı­la­ma do­la­yı­sıy­la in­şal­lah sona doğru yak­la­şı­yo­ruz.
He­pi­miz has­ta­lı­ğın cid­di­ye­ti ve öne­mi­nin far­kın­da­yız. Umur­sa­ma­yan­lar da yok değil.
An­lat­mak is­te­di­ğim Pan­de­mi ku­ral­la­rı ge­re­ği bazı dev­let da­ire­le­rin­de va­tan­da­şın işi­nin gö­rül­me­di­ği veya zor­luk­lar çı­ka­rıl­dı­ğı hak­kın­da.
İkiz­de­re il­çe­sin­de­ki bir kamu ku­ru­lu­şun­da va­tan­da­şın ya­şa­dı­ğı şi­kâ­ye­ti be­lirt­mem lazım, çünkü be­nim­de şahit ol­du­ğum bir konu.
Pan­de­mi ku­ral­la­rı ge­re­ği bazı ku­rum­lar­da sos­yal me­sa­fe vs. yo­ğun­luk ya­şan­ma­sın diye te­le­fon­la ran­de­vu sis­te­mi ta­li­ma­tı ve­ril­miş.
Uy­gu­la­ma bir­çok ku­rum­da devam edi­yor.
An­ka­ra’dan ve­ri­len ta­li­mat büyük şe­hir­ler ve ka­la­ba­lık yer­ler için çok ge­rek­li­dir. Ye­rin­de bir uy­gu­la­ma­dır ama nü­fu­su çok az olan, iş yo­ğun­lu­ğu en as­ga­ri dü­zey­de olan il­çe­ler­de uy­gu­lan­ma­sı ke­sin­lik­le söy­lü­yo­rum ge­rek­siz­dir.
Mer­kez Nü­fu­su 2 binin al­tın­da İkiz­de­re il­çe­sin­de va­tan­daş­tan neyin ran­de­vu­su­nu is­ti­yor­su­nuz.
İlin Va­li­si, İlçe­nin Kay­ma­ka­mı bu­ra­da ini­si­ya­tif al­ma­lı.
Te­le­fon­la ran­de­vu alı­na­cak­mış. Ran­de­vu alı­nıp ge­li­ne­cek­se ora­da­ki me­mur­lar ne iş yapar.
Va­tan­da­şın kısa sü­re­li bir işini gör­me­mek için Ran­de­vu­suz olmaz de­me­nin an­la­mı yok­tur. Pan­de­mi ba­ha­ne­siy­le o ku­rum­da otu­ran me­mur­lar maaş al­mı­yor mu? Veya al­dık­la­rı maaşı hak edi­yor­lar mı?
Ben­zer uy­gu­la­ma­la­rı Ban­ka­da da ya­pa­lım öy­ley­se ban­ka­da işi olan Ran­de­vu­mu al­ma­lı. Veya Pos­ta­ne­de ran­de­vu mu ol­ma­lı. Nüfus me­mur­luk­la­rın­da ran­de­vu is­te­ni­yor ama ini­si­ya­tif alan memur kim­se­yi geri çe­vir­mi­yor, hemen işini gö­rü­yor.
Ran­de­vu te­le­fo­nu nu­ma­ra­sı­nı çok­bil­miş eda­sıy­la işa­ret eden memur 86 ya­şın­da­ki va­tan­da­şa üs­te­lik has­ta­ne­ye gi­din­ce ran­de­vu al­mı­yor mu­su­nuz, ran­de­vu­suz iş yap­ma­yız, bu­ra­ya ge­lir­ken de Ran­de­vu ala­cak­sı­nız em­ri­ni ver­me­si­ni ya­dır­ga­dım doğ­ru­su.
86 ya­şın­da kaç in­sa­nın in­ter­ne­ti var, kaç in­sa­nın akıl­lı te­le­fo­nu var, veya ran­de­vu al­ma­yı be­ce­re­bi­lir. Bu ya­pı­lan va­tan­da­şı dev­let ka­pı­sın­dan nef­ret et­tir­mek­tir. Va­tan­da­şı dev­le­ti­ne küs­tür­mek­tir ve bu ba­yan­la­rın böyle bir hakkı yok­tur. Ran­de­vu­su ol­ma­ya­na yar­dım­cı ol­du­ğu­nuz­da amir­le­ri­niz size ceza mı ve­ri­yor.
Bir Ga­ze­te­ci ola­rak bende o ku­rum­dan o me­mur­lar gi­din­ce­ye kadar içeri gir­me­me ka­ra­rı aldım. Bayan me­mur­la­ra o kol­tuk­lar bol gel­miş an­la­şı­lan. Aynı makam da daha önce var olan er­kek­ler­den böy­le­si bir uy­gu­la­ma ve amir ta­li­ma­tı gör­me­miş duy­ma­mış­tık.
Dev­let da­ire­sin­de görev yapan gelen va­tan­da­şın işini gör­mek mec­bu­ri­ye­tin­de­dir. Ka­nun­suz bir işlem ya­pıl­ma­sı­nı is­te­mi­yo­ruz. Kim­se­den ka­nun­suz iş yap­ma­sı­nı is­te­me­ye hak­kı­mız­da yok­tur. O kapı kim­se­nin ba­ba­sı­nın ka­pı­sı veya kol­tu­ğu de­ğil­dir. 86 ya­şın­da­ki adama git ran­de­vu al gel demek in­san­lık değil kamu gö­re­vi hiç de­ğil­dir. Be­da­va ça­lış­mı­yor­su­nuz.
Sn. Valim sözüm size İkiz­de­re’deki bu ku­ru­ma erkek memur gön­de­ri­niz. Ba­yan­lar­la kimse mu­ha­tap olmak is­te­mi­yor.