Çaykur Rizespor Futbol Altyapı Seçmelerinin Rize Ayağı Tamamlandı

Çay­kur Ri­zes­por alt­ya­pı­sı­nı güç­len­dir­me­yi he­def­le­yen alt­ya­pı seç­me­le­ri­nin Rize ayağı ta­mam­lan­dı.

14 Ha­zi­ran 2021 Pa­zar­te­si günü baş­la­yan ve 7 gün devam eden fut­bol alt­ya­pı seç­me­le­ri­nin Rize etabı, 22 Ha­zi­ran 2021 Salı günü son buldu.
Meh­met Cen­giz Te­sis­le­rin­de ya­pı­lan seç­me­le­re Aka­de­mi Ligi ta­kım­la­rı için 260 kişi, 14 yaş altı grup­lar için 193 kişi olmak üzere top­lam­da 453 genç fut­bol­cu baş­vur­du. Çay­kur Ri­zes­por Genç­lik Ge­liş­tir­me ve Fut­bol Eği­tim Mer­ke­zi; fut­bol alt­ya­pı seç­me­le­ri­ne 24 Ha­zi­ran 2021 Per­şem­be günü saat 14:00’de Art­vin İskebe Şehir Stad­yu­mu’nda devam edecek.


Haber Merkezi