BÖYLE VAKALAR RİZEDE GÖRÜLÜR

Mer­kez Müftü Ma­hal­le­sin­de­ki ÇAY­KUR Or­ta­oku­lu ya­nın­da baş­la­yan camii in­şa­atı­nın okul bah­çe­si­ne ve yola engel ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le öğ­ren­ci ve­li­le­ri ta­ra­fın­dan tepki gös­te­ri­li­yor.

Mer­kez Müftü Ma­hal­le­sin­de ma­hal­le halkı ta­ra­fın­dan in­şa­sı­na baş­la­nı­lan Cami in­şa­atı­nın Okul bah­çe­si­ne te­ca­vüz et­ti­ği ve okula ula­şan yolda da da­ral­ma­ya yol aça­ca­ğı id­di­ası tep­ki­le­re sebep oldu. Rize’nin 1.000 e yakın öğ­ren­ci­ye sahip en ka­la­ba­lık okulu olan ÇAY­KUR Or­ta­oku­lu­nun ye­ter­siz olan bah­çe­sin­de ya­pıl­ma­ya baş­la­nan Cami in­şa­atı ve­li­le­rin tep­ki­si­ne yol açtı. Bah­çe­nin ço­cuk­la­rın oyun ih­ti­ya­cı­na ye­ter­li gel­me­di­ği­ni söy­le­yen Ve­li­ler’ ’bah­çe­ye zaten ço­cuk­lar sığ­mı­yor­du. Birde bah­çe­nin bir kısmı ca­mi­ye tah­sis edi­li­yor, cami in­şa­atı do­la­yı­sıy­la yol da­ral­tı­lı­yor. Okul çı­kı­şı bu­ra­dan araç geç­me­si müm­kün değil. Bu­ra­da­ki ara­zi­nin oku­lun ol­ma­dı­ğı id­di­ası var. Öyle ise Okul ya­pı­lır­ken niye is­tim­lak edil­me­di. Veya okul ya­pı­lır­ken arazi sa­hip­le­ri niye iti­raz­da bu­lun­ma­dı da şimdi, cami ya­pı­lır­ken ye­ter­siz olan oku­lun bah­çe­si­ne te­ca­vüz edi­li­yor.
Daği taşı sor­gu­suz su­al­siz is­tim­lak eden dev­let oku­lun bah­çe­si­ni de is­tim­lak ede­rek bah­çe­yi bü­yü­te­bi­lir­di. Millî Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ve Va­li­li­ği­miz bu du­ru­mu çöz­me­li. Bu alan okula sos­yal tesis veya bahçe ola­rak tah­sis edi­le­bi­lir. Her bi­na­nın di­bin­de, her bah­çe­nin ke­na­rın­da cami ya­pıl­maz. Sa­de­ce okul bah­çe­si­ne mü­da­ha­le yok ki diğer ta­ra­fı da yola te­ca­vüz edi­yor. Önün­de­ki çocuk bah­çe­si­ni de da­ralt­tı. Pan­de­mi­den önce ço­cuk­la­rı okul­dan alır­ken tra­fik ana baba günü olu­yor­du. Şimdi okul çı­kı­sı tam bir kar­ma­şa olur’ de­di­ler.
Ma­hal­le sa­kin­le­rin­den Mu­am­mer Merev şu açık­la­ma­yı yaptı’’ Cami ar­sa­sı­nın için­de okul du­va­rı ya­pıl­mış. İstim­lak edi­len alan sa­hip­le­ri za­ma­nın­da okula bir şey de­me­miş. Zira ta­pu­yu tam bi­le­me­miş­ler. Ama cami ya­pı­lın­ca ka­dast­ro öl­çüm­le­ri tam ya­pıl­dı­ğın­da oku­lun bu ar­sa­nın içine gi­re­rek duvar yap­tı­ğı öğ­re­nil­di’ dedi. 39 ders­lik­li ÇAY­KUR Or­ta­oku­lun­da 67 öğ­ret­men görev ya­par­ken pan­de­mi ön­ce­si 958 öğ­ren­ci eği­tim öğ­re­tim gö­rü­yor­du.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU