Monthly Archives: Haziran 2021

RİZE BAHÇEŞEHİR KOLEJİNDEN BÜYÜK BAŞARI

Özel Rize Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Or­ta­oku­lu TÜBİTAK 15. Or­ta­okul Öğ­ren­ci­le­ri Araş­tır­ma Pro­je­le­ri Ya­rış­ma­sın­da Er­zu­rum Bölge ele­me­le­rin­de Bi­rin­ci­lik ödülü ala­rak Tür­ki­ye fi­nal­le­rin­de Rize’yi tem­sil etme ba­şa­rı­sı gös­ter­di.

Özel Rize Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Or­ta­okul öğ­ren­ci­le­ri Ege Ahmet BAL­TAŞ ve Zümra DELİHASAN da­nış­man öğ­ret­men­le­ri Fe­ri­de KU­YUM­CU ön­cü­lü­ğün­de “Midye ka­bu­ğun­dan yan­gın sön­dü­rü­cü bi­yo­kim­ye­vi toz elde edil­me­si” baş­lık­lı pro­je­le­ri ile Kimya ana alanı Eko­lo­jik Denge te­ma­sın­da Bi­rin­ci ola­rak ödül ka­zan­ma­sı­nın ya­nın­da ile­ri­ki ta­rih­ler­de ya­pı­la­cak olan Tür­ki­ye fi­nal­le­rin­de ya­rış­ma­ya hak ka­zan­dı. Or­ta­okul öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan baş­vu­ru­su ya­pı­lan 18.792 proje ön de­ğer­len­dir­me­ye alın­dı. Ön de­ğer­len­dir­me­yi geçen pro­je­ler 12 böl­ge­de ya­rış­ma­la­ra ka­tıl­mış ve ya­pı­lan proje su­num­la­rı son­ra­sın­da jüri üye­le­ri ta­ra­fın­dan pu­an­la­ma­ya tabi tu­tu­la­rak de­ğer­len­di­ril­miş­tir. Ön de­ğer­len­dir­me aşa­ma­sı­nı ge­çe­rek üç proje ile bölge ya­rış­ma­sı­na ka­tıl­ma­yı ba­şa­ran Rize Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Or­ta­oku­lu bir proje ile Kimya ana da­lın­da bi­rin­ci oldu. Bi­rin­ci olan öğ­ren­ci­le­re ve da­nış­man öğ­ret­me­ne TÜBİTAK ta­ra­fın­dan ödül ve­ri­lecek olup son­ra­ki ta­rih­ler­de ya­pı­la­cak olan Tür­ki­ye fi­nal­le­rin­de 38 Kimya ana dalı proje ile ya­rı­şa­rak Rize’yi tem­sil ede­cek­tir. Rize Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ve ulus­la­ra­ra­sı alan­da ya­pı­lan pro­je­ler­de, ya­rış­ma­lar­da ve tur­nu­va­lar­da Rize ilini tem­sil et­mek­te ve ba­şa­rı­lar elde et­mek­te­dir. Ka­tı­lım gös­te­ri­len ya­rış­ma­lar ve tur­nu­va­lar ara­sın­da TÜBİTAK Araş­tır­ma Pro­je­le­ri, TEK­NO­FEST Pro­je­le­ri, First Lego Le­ague tur­nu­va­la­rı, Vex Tur­nu­va­la­rı, MEB Robot Tur­nu­va­la­rı yer al­mak­ta­dır. Kolej sahip ol­du­ğu atöl­ye ve la­bo­ra­tu­var­lar­la Block Co­ding, C#, Pyt­hon vb prog­ram­la­ma dil­le­rin­de ça­lış­ma­lar ya­par­ken ay­rı­ca 3D ta­sa­rım, VEX Ro­bo­tics, Lego Ro­bo­tics, Ar­du­ino, Dash&Dot, We Do 2.0, Web 2.0 araç­la­rı, Yapay Zeka, Green box ve Drone pi­lot­lu­ğu gibi yeni nesil tek­no­lo­ji ça­lış­ma­la­rı­na ön­cü­lük et­mek­te­dir.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

Rize Onkoloji Merkezi Uzman Hekimsiz Kalmayacak!

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­ca Rize iline gö­rev­len­di­ri­len Tıbbi On­ko­lo­ji Uz­ma­nı Dr. Fatih Gür­ler gö­re­vi­ne baş­la­dı.

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­mız­ca ya­pı­lan gö­rev­len­dir­me ile Dr. Ab­dur­rah­man Yur­tas­lan An­ka­ra On­ko­lo­ji Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­sin­de görev yapan tıbbi on­ko­lo­ji uz­ma­nı Dr. Fatih Gür­ler 21 Ha­zi­ran 2021 ta­ri­hi iti­ba­riy­le ili­mi­ze ge­le­rek, gö­re­vi­ne baş­la­mış­tır.
Rize Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Mus­ta­fa Tepe, konu ile il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­mi­ze bağlı On­ko­lo­ji Mer­ke­zi­miz­de görev yapan tıbbi on­ko­lo­ji uz­ma­nı­mız Cen­giz Ka­ra­çin’ in sağ­lık ma­ze­re­ti ve aile­vi ne­den­le­rin­den do­la­yı ta­yi­ni çıkıp, ili­miz­den ay­rıl­mış­tır. Ken­di­si ili­miz­de görev yap­tı­ğı süreç zar­fın­da çok büyük bir gay­ret ve öz­ve­ri gös­ter­miş, gün­lük bak­tı­ğı hasta ne kadar çok olur­sa olsun, ne kadar sı­kı­şır­sa sı­kış­sın elin­den gel­di­ğin­ce hiç bir has­ta­yı geri çe­vir­me­miş­tir.
Tepe, “İli­mi­zin ih­ti­ya­cı bu alan­da en az iki he­kim­dir. Do­la­yı­sıy­la tek kişi ola­rak iki he­ki­min ve­re­ce­ği hiz­me­ti ver­miş­tir. Ken­di­si­ne Rize halkı ola­rak yü­rük­ten te­şek­kü­rü borç bi­li­riz. En erken ata­ma­nı­nın da ancak Tem­muz so­nu­na doğru müm­kün ola­bi­le­ce­ği se­be­biy­le söz ko­nu­su sü­reç­te dok­tor tak­vi­ye­si­nin za­ru­ri ol­du­ğu gö­rül­müş­tür.” dedi.
Tepe, “Son de­re­ce önem­li olan bu branş­ta Ba­kan­lı­ğı­mız­dan atama ya­pı­lın­ca­ya kadar gö­rev­len­dir­me ya­pıl­ma­sı is­te­nil­miş, ya­pı­lan ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da Dr. Ab­dur­rah­man Yur­tas­lan An­ka­ra On­ko­lo­ji Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­sin­de görev yapan tıbbi on­ko­lo­ji uz­ma­nı Dr. Fatih Gür­ler ili­mi­ze gelip, görev yap­ma­yı kabul et­miş­tir. Ken­di­si bugün iti­ba­riy­le ili­mi­ze gel­miş ve gö­re­vi­ne baş­la­mış­tır. Ken­di­si­ne yü­rek­ten te­şek­kür edi­yor, ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz.” diye be­lirt­ti. Dr. Ab­dur­rah­man Yur­tas­lan An­ka­ra On­ko­lo­ji Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’ne ta­yi­ni çık­ma­sı se­be­biy­le ili­miz­den ay­rı­lan Tıbbi On­ko­lo­ji Uz­ma­nı Dr. Cen­giz Ka­ra­çin ise, “Rize, Art­vin ve Trab­zon ili­nin doğu il­çe­le­rin­den çok sa­yı­da hasta takip ve te­da­vi ettim. Ça­lış­ma sürem bo­yun­ca uyum­lu bir şe­kil­de biz­ler­le ça­lı­şan ve des­tek olan başta İl Sağ­lık Mü­dü­rü­müz olmak üzere has­ta­ne yö­ne­ti­mi­ne te­şek­kür edi­yo­rum.” diye be­lir­ti.
On­ko­lo­ji has­ta­ne­si­nin mev­cut hasta po­tan­si­ye­li ile tek he­kim­le hiz­met ver­me­si­nin son de­re­ce zor ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ka­ra­çin, en az iki tıbbi on­ko­lo­ji uz­ma­nı­nın bu mer­kez­de hiz­met ver­me­si için gerek İl Sağ­lık Mü­dü­rü’nün, ge­rek­se de has­ta­ne Baş­he­ki­mi­nin yoğun çaba ve gay­ret gös­ter­mek­te ol­du­ğu­nu, hem has­ta­la­rı­nın hem de Rize hal­kı­nın bunu bil­me­si­ni is­te­di­ği­ni be­lirt­ti.
Ka­ra­çin, “Eği­tim ve sos­yal ha­ya­tı­mın büyük bir­ço­ğu­nu An­ka­ra ilin­de ge­çir­mem ha­se­biy­le gerek sağ­lık ma­ze­re­ti­min bu­lun­ma­sı ge­rek­se de aile­vi se­bep­le­rim­den do­la­yı bun­dan son­ra­ki ça­lış­ma ha­ya­tı­mı mec­bu­ren An­ka­ra ilin­de devam etme ka­ra­rı aldım. Ancak Rize hal­kı­na ver­di­ğim hiz­met­ten do­la­yı da büyük onur duy­dum.” diye ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

PANDEMİ BAHANE, İLLA RANDEVU

Co­vid-19 da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar alı­nan ted­bir­ler ve son çare aşı­la­ma do­la­yı­sıy­la in­şal­lah sona doğru yak­la­şı­yo­ruz.
He­pi­miz has­ta­lı­ğın cid­di­ye­ti ve öne­mi­nin far­kın­da­yız. Umur­sa­ma­yan­lar da yok değil.
An­lat­mak is­te­di­ğim Pan­de­mi ku­ral­la­rı ge­re­ği bazı dev­let da­ire­le­rin­de va­tan­da­şın işi­nin gö­rül­me­di­ği veya zor­luk­lar çı­ka­rıl­dı­ğı hak­kın­da.
İkiz­de­re il­çe­sin­de­ki bir kamu ku­ru­lu­şun­da va­tan­da­şın ya­şa­dı­ğı şi­kâ­ye­ti be­lirt­mem lazım, çünkü be­nim­de şahit ol­du­ğum bir konu.
Pan­de­mi ku­ral­la­rı ge­re­ği bazı ku­rum­lar­da sos­yal me­sa­fe vs. yo­ğun­luk ya­şan­ma­sın diye te­le­fon­la ran­de­vu sis­te­mi ta­li­ma­tı ve­ril­miş.
Uy­gu­la­ma bir­çok ku­rum­da devam edi­yor.
An­ka­ra’dan ve­ri­len ta­li­mat büyük şe­hir­ler ve ka­la­ba­lık yer­ler için çok ge­rek­li­dir. Ye­rin­de bir uy­gu­la­ma­dır ama nü­fu­su çok az olan, iş yo­ğun­lu­ğu en as­ga­ri dü­zey­de olan il­çe­ler­de uy­gu­lan­ma­sı ke­sin­lik­le söy­lü­yo­rum ge­rek­siz­dir.
Mer­kez Nü­fu­su 2 binin al­tın­da İkiz­de­re il­çe­sin­de va­tan­daş­tan neyin ran­de­vu­su­nu is­ti­yor­su­nuz.
İlin Va­li­si, İlçe­nin Kay­ma­ka­mı bu­ra­da ini­si­ya­tif al­ma­lı.
Te­le­fon­la ran­de­vu alı­na­cak­mış. Ran­de­vu alı­nıp ge­li­ne­cek­se ora­da­ki me­mur­lar ne iş yapar.
Va­tan­da­şın kısa sü­re­li bir işini gör­me­mek için Ran­de­vu­suz olmaz de­me­nin an­la­mı yok­tur. Pan­de­mi ba­ha­ne­siy­le o ku­rum­da otu­ran me­mur­lar maaş al­mı­yor mu? Veya al­dık­la­rı maaşı hak edi­yor­lar mı?
Ben­zer uy­gu­la­ma­la­rı Ban­ka­da da ya­pa­lım öy­ley­se ban­ka­da işi olan Ran­de­vu­mu al­ma­lı. Veya Pos­ta­ne­de ran­de­vu mu ol­ma­lı. Nüfus me­mur­luk­la­rın­da ran­de­vu is­te­ni­yor ama ini­si­ya­tif alan memur kim­se­yi geri çe­vir­mi­yor, hemen işini gö­rü­yor.
Ran­de­vu te­le­fo­nu nu­ma­ra­sı­nı çok­bil­miş eda­sıy­la işa­ret eden memur 86 ya­şın­da­ki va­tan­da­şa üs­te­lik has­ta­ne­ye gi­din­ce ran­de­vu al­mı­yor mu­su­nuz, ran­de­vu­suz iş yap­ma­yız, bu­ra­ya ge­lir­ken de Ran­de­vu ala­cak­sı­nız em­ri­ni ver­me­si­ni ya­dır­ga­dım doğ­ru­su.
86 ya­şın­da kaç in­sa­nın in­ter­ne­ti var, kaç in­sa­nın akıl­lı te­le­fo­nu var, veya ran­de­vu al­ma­yı be­ce­re­bi­lir. Bu ya­pı­lan va­tan­da­şı dev­let ka­pı­sın­dan nef­ret et­tir­mek­tir. Va­tan­da­şı dev­le­ti­ne küs­tür­mek­tir ve bu ba­yan­la­rın böyle bir hakkı yok­tur. Ran­de­vu­su ol­ma­ya­na yar­dım­cı ol­du­ğu­nuz­da amir­le­ri­niz size ceza mı ve­ri­yor.
Bir Ga­ze­te­ci ola­rak bende o ku­rum­dan o me­mur­lar gi­din­ce­ye kadar içeri gir­me­me ka­ra­rı aldım. Bayan me­mur­la­ra o kol­tuk­lar bol gel­miş an­la­şı­lan. Aynı makam da daha önce var olan er­kek­ler­den böy­le­si bir uy­gu­la­ma ve amir ta­li­ma­tı gör­me­miş duy­ma­mış­tık.
Dev­let da­ire­sin­de görev yapan gelen va­tan­da­şın işini gör­mek mec­bu­ri­ye­tin­de­dir. Ka­nun­suz bir işlem ya­pıl­ma­sı­nı is­te­mi­yo­ruz. Kim­se­den ka­nun­suz iş yap­ma­sı­nı is­te­me­ye hak­kı­mız­da yok­tur. O kapı kim­se­nin ba­ba­sı­nın ka­pı­sı veya kol­tu­ğu de­ğil­dir. 86 ya­şın­da­ki adama git ran­de­vu al gel demek in­san­lık değil kamu gö­re­vi hiç de­ğil­dir. Be­da­va ça­lış­mı­yor­su­nuz.
Sn. Valim sözüm size İkiz­de­re’deki bu ku­ru­ma erkek memur gön­de­ri­niz. Ba­yan­lar­la kimse mu­ha­tap olmak is­te­mi­yor.

BÖYLE VAKALAR RİZEDE GÖRÜLÜR

Mer­kez Müftü Ma­hal­le­sin­de­ki ÇAY­KUR Or­ta­oku­lu ya­nın­da baş­la­yan camii in­şa­atı­nın okul bah­çe­si­ne ve yola engel ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le öğ­ren­ci ve­li­le­ri ta­ra­fın­dan tepki gös­te­ri­li­yor.

Mer­kez Müftü Ma­hal­le­sin­de ma­hal­le halkı ta­ra­fın­dan in­şa­sı­na baş­la­nı­lan Cami in­şa­atı­nın Okul bah­çe­si­ne te­ca­vüz et­ti­ği ve okula ula­şan yolda da da­ral­ma­ya yol aça­ca­ğı id­di­ası tep­ki­le­re sebep oldu. Rize’nin 1.000 e yakın öğ­ren­ci­ye sahip en ka­la­ba­lık okulu olan ÇAY­KUR Or­ta­oku­lu­nun ye­ter­siz olan bah­çe­sin­de ya­pıl­ma­ya baş­la­nan Cami in­şa­atı ve­li­le­rin tep­ki­si­ne yol açtı. Bah­çe­nin ço­cuk­la­rın oyun ih­ti­ya­cı­na ye­ter­li gel­me­di­ği­ni söy­le­yen Ve­li­ler’ ’bah­çe­ye zaten ço­cuk­lar sığ­mı­yor­du. Birde bah­çe­nin bir kısmı ca­mi­ye tah­sis edi­li­yor, cami in­şa­atı do­la­yı­sıy­la yol da­ral­tı­lı­yor. Okul çı­kı­şı bu­ra­dan araç geç­me­si müm­kün değil. Bu­ra­da­ki ara­zi­nin oku­lun ol­ma­dı­ğı id­di­ası var. Öyle ise Okul ya­pı­lır­ken niye is­tim­lak edil­me­di. Veya okul ya­pı­lır­ken arazi sa­hip­le­ri niye iti­raz­da bu­lun­ma­dı da şimdi, cami ya­pı­lır­ken ye­ter­siz olan oku­lun bah­çe­si­ne te­ca­vüz edi­li­yor.
Daği taşı sor­gu­suz su­al­siz is­tim­lak eden dev­let oku­lun bah­çe­si­ni de is­tim­lak ede­rek bah­çe­yi bü­yü­te­bi­lir­di. Millî Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ve Va­li­li­ği­miz bu du­ru­mu çöz­me­li. Bu alan okula sos­yal tesis veya bahçe ola­rak tah­sis edi­le­bi­lir. Her bi­na­nın di­bin­de, her bah­çe­nin ke­na­rın­da cami ya­pıl­maz. Sa­de­ce okul bah­çe­si­ne mü­da­ha­le yok ki diğer ta­ra­fı da yola te­ca­vüz edi­yor. Önün­de­ki çocuk bah­çe­si­ni de da­ralt­tı. Pan­de­mi­den önce ço­cuk­la­rı okul­dan alır­ken tra­fik ana baba günü olu­yor­du. Şimdi okul çı­kı­sı tam bir kar­ma­şa olur’ de­di­ler.
Ma­hal­le sa­kin­le­rin­den Mu­am­mer Merev şu açık­la­ma­yı yaptı’’ Cami ar­sa­sı­nın için­de okul du­va­rı ya­pıl­mış. İstim­lak edi­len alan sa­hip­le­ri za­ma­nın­da okula bir şey de­me­miş. Zira ta­pu­yu tam bi­le­me­miş­ler. Ama cami ya­pı­lın­ca ka­dast­ro öl­çüm­le­ri tam ya­pıl­dı­ğın­da oku­lun bu ar­sa­nın içine gi­re­rek duvar yap­tı­ğı öğ­re­nil­di’ dedi. 39 ders­lik­li ÇAY­KUR Or­ta­oku­lun­da 67 öğ­ret­men görev ya­par­ken pan­de­mi ön­ce­si 958 öğ­ren­ci eği­tim öğ­re­tim gö­rü­yor­du.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Çaykur Rizespor Futbol Altyapı Seçmelerinin Rize Ayağı Tamamlandı

Çay­kur Ri­zes­por alt­ya­pı­sı­nı güç­len­dir­me­yi he­def­le­yen alt­ya­pı seç­me­le­ri­nin Rize ayağı ta­mam­lan­dı.

14 Ha­zi­ran 2021 Pa­zar­te­si günü baş­la­yan ve 7 gün devam eden fut­bol alt­ya­pı seç­me­le­ri­nin Rize etabı, 22 Ha­zi­ran 2021 Salı günü son buldu.
Meh­met Cen­giz Te­sis­le­rin­de ya­pı­lan seç­me­le­re Aka­de­mi Ligi ta­kım­la­rı için 260 kişi, 14 yaş altı grup­lar için 193 kişi olmak üzere top­lam­da 453 genç fut­bol­cu baş­vur­du. Çay­kur Ri­zes­por Genç­lik Ge­liş­tir­me ve Fut­bol Eği­tim Mer­ke­zi; fut­bol alt­ya­pı seç­me­le­ri­ne 24 Ha­zi­ran 2021 Per­şem­be günü saat 14:00’de Art­vin İskebe Şehir Stad­yu­mu’nda devam edecek.


Haber Merkezi

Rize Atletizm İle Yeni Hedeflere Koşmaya Hazırlanıyor

Rize Halk Eği­tim Mer­ke­zi bün­ye­sin­de açı­lan at­le­tizm kur­su­nun ant­re­nö­rü Semra GÜLER , eki­bi­nin hedef çı­ta­sı­nı şam­pi­yon­lu­ğa yük­sel­te­rek sağ­lam bir alt yapı oluş­tur­mak için kurs ve­ri­yor.

Rize Halk Eği­tim Mer­ke­zi bün­ye­sin­de açı­lan at­le­tizm kur­su­nun ant­re­nö­rü Semra GÜLER, eki­bi­nin hedef çı­ta­sı­nı şam­pi­yon­lu­ğa yük­sel­te­rek sağ­lam bir alt yapı oluş­tur­mak için kurs ve­ri­yor. Hem pan­de­mi ön­ce­si dö­nem­de hem de pan­de­mi dö­ne­min­de evde kalan genç­le­re açık ha­va­da spor yap­tı­rıp ye­te­nek­le­ri doğ­rul­tu­sun­da on­la­rın eği­tim al­ma­sı­nı sağ­la­yan at­le­tizm ant­re­nö­rü Semra GÜLER’in ant­ren­man sı­ra­sın­da ça­lış­ma­la­rı­nı ye­rin­de in­ce­le­dik, Semra Hoca ile at­le­tiz­mi ko­nuş­tuk.
Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Beden Eği­ti­mi ve Spor Yük­se­ko­ku­lu me­zu­nu 29 ya­şın­da­ki Ma­lat­ya­lı Semra GÜLER, spora lise yıl­la­rın­da kır ko­şu­su(kros) ile baş­la­dı­ğı­nı, şuan 2. Ka­de­me at­le­tizm bel­ge­si ve 1. ka­de­me özel spor­cu­lar da at­le­tizm bel­ge­si ile Rize’de 3 yıl­dır Rize Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü­nün des­te­ği ile üc­ret­siz bir at­le­tizm ta­kı­mı ça­lış­tır­dı­ğı­nı, aynı za­man­da Rize il vo­ley­bol ha­kem­li­ği yap­tı­ğı­nı, ön­ce­ki yıl yine Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de açı­lan kurs ile otizm­li özel ço­cuk­la­ra eği­tim ver­di­ği­ni söy­le­di. At­le­tiz­min dün­ya­nın en eski spor­la­rın­dan biri ol­mak­la be­ra­ber spo­run ba­şa­rı­sın­da ilk ba­sa­mak ol­du­ğu­nu ve tüm spor­la­rın te­me­li ola­rak kabul edi­le­bi­le­ce­ği­ni, daha da ileri gi­der­sek spo­run anası ola­rak bi­li­nen at­le­tizm diğer branş­la­ra ha­zır­lık ve ge­çi­şin uyum­lu­lu­ğun­da ba­şa­rı­lı ol­ma­yı sağ­la­dı­ğı­nı, be­lir­li bir pist veya alan­da de­ği­şik branş­lar üze­rin­de ka­te­go­ri­le­re ay­rı­la­rak yü­rü­yüş, ko­şu­lar, at­la­ma­lar, at­ma­lar, çoklu branş­lar, kır ko­şu­la­rı, dağ ve yamaç ko­şul­la­rın­dan olu­şan temel bir spor dalı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. At­le­tiz­min bi­rey­ler üze­rin­de­ki sos­yal ve fi­zik­sel ola­rak et­ki­le­ri­ne de de­ği­nen Güler, mad­di­yat ge­rek­tir­me­den ya­pı­lan ve vü­cut­ta­ki tüm kas­la­rı aynı anda ça­lış­tı­ran sağ­lık­lı bir eg­zer­siz ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ge­li­şen tek­no­lo­ji ile bir­lik­te or­ta­ya çıkan du­ra­ğan yaşam tar­zın­dan kay­nak­la­nan bir­çok sağ­lık so­ru­nun­da iyi­leş­ti­ri­ci et­ki­si ol­du­ğu­nu, kan ba­sın­cı­nı den­ge­le­di­ği­ni, kalp has­ta­lık­la­rı ris­ki­ni azalt­tı­ğı­nı, zi­hin­sel ruh­sal ve be­den­sel ola­rak güç­len­dir­di­ği­ni, yağ ve kar­bon­hid­rat ora­nı­nı azalt­tı­ğı­nı ifade etti. Ay­rı­ca aka­de­mik ba­şa­rı­sı yük­sek, sos­yal iliş­ki­le­ri ve öz­gü­ve­ni tam, sağ­lık­lı ve di­sip­lin­li ay­rı­ca ah­lak­lı ne­sil­ler ye­tiş­tir­mek için at­le­tizm spo­ru­nun bu hu­sus­ta önem­li bir ge­rek­li­lik ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Ka­ra­de­niz in­sa­nı­nın mü­ca­de­le­ci ya­pı­sı ve ba­şa­rı­ya en­deks­li olu­şun­dan do­la­yı ili­miz­de at­le­tiz­min her geçen gün po­pü­ler hale gel­di­ği­ni, ay­rı­ca spor ekip­man­la­rı­nın ve iş­lev­sel bir at­le­tizm pis­ti­nin ol­ma­sın­dan do­la­yı ço­cuk­lar ve genç­ler ara­sın­da cazip hale gel­di­ği­ni ifade etti. Rize’de at­le­tiz­me olan il­gi­nin mut­lu­luk ve­ri­ci ol­du­ğu­nu her geçen gün at­le­tiz­me olan il­gi­nin art­ma­ya devam et­ti­ği­ni söy­le­di.
Ay­rı­ca Semra Güler, “Benim bu eki­bim ile he­def­le­rim büyük, kendi alt ya­pı­mız­da ye­tiş­tir­di­ği­miz spor­cu­lar­la Tür­ki­ye şam­pi­yo­na­la­rın­da mü­sa­ba­ka­la­ra ka­tı­lıp ba­şa­rı­lı olmak ve ma­dal­ya­lar ka­zan­dır­mak, milli ta­kı­ma spor­cu ye­tiş­tir­mek, Av­ru­pa ve dünya şam­pi­yo­na­la­rın­da ya­rı­şa­bi­lecek ba­şa­rı­lı spor­cu­lar ka­zan­dır­mak ama­cın­da­yız. At­le­tizm bir açık hava sporu ol­ma­sı­nın ver­di­ği ra­hat­lık­la pan­de­mi sü­re­cin­de de ça­lış­ma­la­rı­mı­zı yarı za­man­lı ola­rak Rize Halk Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı kurs ile sür­dür­dük. Eki­bi­min azim­le, hırs­la en zor ha­re­ket­le­ri öğ­ren­me ça­ba­sı­nı gör­mek beni de mo­ti­ve edi­yor. Allah’ın izni ile ya­rış­la­ra ka­tı­la­bi­lecek bir alt yapı ha­zır­lı­yo­ruz. Bu kap­sam­da bize her türlü mal­ze­me ve tesis des­te­ği­ni sunan Rize Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü­ne te­şek­kür ede­rim, at­le­tiz­me il­gi­si ve azda olsa ye­te­ne­ği olan tüm genç­le­ri üc­ret­siz bu kursa davet edi­yo­rum.” dedi.


Haber Merkezi

Rafting Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonasına Rize Fırtına Deresi’nde Hazırlanıyor

Tür­ki­ye’yi 28 Ha­zi­ran-4 Tem­muz’da Fran­sa’da ger­çek­leş­ti­ri­lecek Dünya Raf­ting Şam­pi­yo­na­sı’nda tem­sil edecek Raf­ting Kadın Milli Ta­kı­mı’nın spor­cu­la­rı, ha­zır­lık­la­rı­nı Rize’nin Ar­de­şen il­çe­sin­de­ki Fır­tı­na De­re­si’nde sür­dü­rü­yor.

Milli spor­cu­lar Betül Karcı, Gamze Aksoy, Öznur Fil ve Sude Naz Rey­han, Raf­ting Milli Takım Ant­re­nö­rü Aydın Aksoy yö­ne­ti­min­de Fır­tı­na De­re­si’nin azgın su­la­rın­da günde çift ant­ren­man ya­pı­yor.
Fran­sa’da 28 Ha­zi­ran-4 Tem­muz’da ger­çek­leş­ti­ri­lecek Dünya Raf­ting Şam­pi­yo­na­sı’nda Tür­ki­ye’yi en iyi şe­kil­de tem­sil et­me­yi he­def­le­yen mil­li­ler, zorlu par­kur­da 4 saat bo­yun­ca akın­tı­nın zaman zaman ter­si­ne kürek çe­ke­rek ha­zır­la­nı­yor. Ant­re­nör Aksoy, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Tür­ki­ye Raf­ting Şam­pi­yo­na­sı’nda bi­rin­ci olan kadın raf­ting­ci­le­ri Fran­sa’da dü­zen­le­necek Dünya Şam­pi­yo­na­sı’na ha­zır­la­dı­ğı­nı söy­le­di. Şam­pi­yo­na ön­ce­si ça­lış­ma­la­ra devam et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Aksoy, “Ça­lış­ma­la­rı­mı­zı güzel bir şe­kil­de yapıp Fran­sa’da İstik­lal Marşı’mızı din­let­mek ve Türk bay­ra­ğı­nı dal­ga­lan­dır­mak is­ti­yo­ruz. İnşal­lah ça­lış­ma­lar­dan verim ala­ca­ğız. Eli­miz­den ge­le­ni ya­pı­yo­ruz.” dedi. Aksoy, Fır­tı­na De­re­si’nin zor ol­du­ğu­na dik­ka­ti çe­ke­rek, “Bu de­re­nin uzun ol­ma­sı spor­cu­la­ra hem tec­rü­be ka­zan­dı­rı­yor hem de suyun ana­to­mi­si­ni ez­ber­li­yor­lar. Bu da on­la­ra ‘Za­man­la ka­ya­la­ra sürt­me­den nasıl ya­rı­şı­rız?’ kıs­mı­nı öğ­re­ti­yor. Bu tür ça­lış­ma­lar diğer ra­kip­le­re karşı bir artı olu­yor.” diye ko­nuş­tu. Eşi Gamze Aksoy’un da milli ta­kım­da ol­ma­sın­dan mut­lu­luk duy­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Aksoy, “Daha önce başka bir ku­lüp­te eşimi ve takım ar­ka­daş­la­rı­nı da ça­lış­tır­mış­tım. Orada da iki ve üç kez şam­pi­yon­lu­ğu var.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

  • Betül Karcı: “He­de­fi­miz Fran­sa’da de­re­ce yap­mak”
    Mili takım spor­cu­su Betül Karcı ise raf­ting ya­par­ken zaman zaman zor­luk­lar­la kar­şı­laş­tık­la­rı­nı dile ge­tir­di. Fır­tı­na De­re­si’nin hır­çın ve zorlu bir dere ol­du­ğu­na işa­ret eden Karcı, “Biz de Ka­ra­de­niz kız­la­rı ola­rak hır­çın kız­la­rız. Suyun inadı kadar bizim kü­re­ği­miz de inat. He­de­fi­miz Fran­sa’da dü­zen­le­necek şam­pi­yo­na­da de­re­ce yap­mak ve Türk bay­ra­ğı­mı­zı dal­ga­lan­dır­mak.” dedi. Dör­dün­cü kez milli ta­kı­ma ka­tıl­dı­ğı­nı ve Tür­ki­ye’yi tem­sil et­ti­ği­ni be­lir­ten Karcı, her se­fe­rin­de ayrı he­ye­can ve gurur duy­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Karcı, her şam­pi­yo­na­da he­def­le­ri­nin daha da ile­ri­ye git­mek ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, bu ne­den­le ça­lış­ma­la­rı­nı hız kes­me­den devam et­tir­dik­le­ri­ni, ta­kı­mı­na çok gü­ven­di­ği­ni kay­det­ti. Gamze Aksoy da Tür­ki­ye’de kısa za­man­da bir ba­şa­rı elde et­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek, şöyle ko­nuş­tu: “Çok ke­yif­li­yiz ve mut­lu­yuz. Milli ta­kı­ma hak ka­zan­dık. Fır­tı­na De­re­si’nde şam­pi­yon­lu­ğa ha­zır­la­nı­yo­ruz. Kısa bir sü­re­miz var. Günde 4 saat ça­lı­şı­yo­ruz. Ant­ren­man ya­pa­rak ek­sik­le­ri­mi­zi ta­mam­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Biraz yo­ru­cu olu­yor ama güzel bir yor­gun­luk. He­ye­can­lı­yız, he­de­fi­miz büyük.”

  • Haber Merkezi