TÜRKOCAĞI RİZE ŞUBESİ GENEL KURULU YAPILDI

Türk Ocağı Rize Şu­be­si­nin Genel Ku­ru­lu ya­pıl­dı ve Şube Baş­kan­lı­ğı­na Turan Aslan Mer­can tek aday ola­rak ye­ni­den se­çil­di.

 1. Genel Kurul Türk Ocağı Şube lo­ka­lin­de Şe­hit­le­ri­miz ve Türk bü­yük­le­ri için bir da­ki­ka­lık Saygı du­ru­şu ve ar­dın­dan İstik­lal Marşı okun­ma­sıy­la baş­la­dı. Pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uyu­la­rak ya­pı­lan genel ku­rul­da tek liste ile gi­di­len se­çim­de yö­ne­tim ve kurul üye­le­ri 3 yıl­lı­ğı­na se­çil­di. Genel ku­rul­da bir ko­nuş­ma yapan Baş­kan Turan Aslan Mer­can şun­la­rı söy­le­di’’ önce şunu be­lir­te­yim baş­kan ola­rak bu gö­re­ve baş­lar­ken iki dönem ya­pa­rak daha sonra daha iyi ya­pa­cak ar­ka­daş­la­ra dev­ret­mek­ti. Üçün­cü dö­ne­mi­miz­de Co­vid-19 sal­gı­nı do­la­yı­şıy­la er­te­le­nen kong­re­ler so­nu­cu sekiz yıl­dır yö­ne­tim­de­yiz. Ar­ka­daş­la­rım ola­rak siz­le­rin des­te­ğiy­le ye­ni­den devam ka­ra­rı almış du­ru­mun­da­yız. Gö­rev­de olan ku­rul­la­rı­mız ola­rak ön­ce­lik­li he­def­le­ri­mi­zi dört ana baş­lık­ta top­la­dık.
  1-Türk Mil­li­yet­çi­le­ri için nezih bir ortam ha­zır­la­mak.
  2-Bü­tün ku­rul­la­rın ve ko­mis­yon­la­rın oluş­tu­rul­ma­sı­nı sağ­la­mak.
  3-Gü­nün an­la­mı­na ve ih­ti­yaç du­yu­lan ko­nu­lar­da prog­ram yap­mak.
  4-Türk Mil­li­yet­çi­le­ri­nin bir­lik­te­li­ği­ne katkı sağ­la­mak. Son on altı ayda sal­gı­nın et­ki­le­ri do­la­yı­sıy­la plan­la­dı­ğı­mız ça­lış­ma­la­rı uy­gu­la­ya­ma­dık. Sekiz yıl­lık gö­re­vi­miz­de yö­ne­tim ola­rak Türk Mil­li­yet­çi­li­ği fik­rin­den taviz ver­me­den, Türk Ocak­la­rı tü­zü­ğü­nün ‘Mad­de-1’’ ge­re­ğin­ce gün­lük parti si­ya­se­ti yap­ma­dan, Türk Mil­le­ti ve Türk Mil­li­yet­çi­le­ri­nin me­se­le­le­riy­le ya­kın­dan il­gi­len­dik. Türk Mil­le­ti­nin 109 ya­şın­da­ki ku­ru­lu­şu­na ya­kı­şır şe­kil­de dav­ran­dık. Mer­hum Galip Erdem ağa­be­yi­mi­zin ’Türk Mil­le­ti­ni sev­mek­te bir­le­şen­ler, bir­bir­le­ri­ni sev­mek­te bir­leş­me­ye de mec­bur­dur. Aksi tak­dir­de Mil­let sev­gi­le­ri kim­se­nin inan­ma­ya­ca­ğı boş laf­tan iba­ret kalır’’ sö­zü­nü düs­tur edin­dik. Et­ra­fı­mız ateş çem­be­ri, dev­le­ti­mi­zin milli gü­ven­lik ve beka so­ru­nu ya­şa­dı­ğı, kü­re­sel sal­gı­nın devam et­ti­ği Türk İslam dün­ya­sın­da kan ve göz­ya­şı akar­ken, yö­ne­ten­le­rin Tür­küm di­ye­me­di­ği, iç ve dış düş­man­la­rın top­ye­kûn Türk Mil­le­ti­ne ve Ata­türk’e sal­dır­dı­ğı bir or­tam­da, biz Türk mil­li­yet­çi­le­ri ola­rak ne ya­pı­yo­ruz. Türk Mil­le­ti­nin, Türk Mil­li­yet­çi­le­ri­nin bir­lik­te­li­ği­ne Türk ocak­la­rı­na ih­ti­ya­cı var. Bugün ya­şa­nan­lar Türk oca­ğı­na olan ih­ti­ya­cı art­tı­rı­yor. Görev sü­re­sin­ce Türk oca­ğı­nı bu nok­ta­ya ta­şı­ma­da biz­le­re maddi ve ma­ne­vi des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­yen başta Rah­met­li İdris Ya­man­türk bü­yü­ğü­müz ve aile­si­ne, üye­le­ri­mi­ze ve bütün ku­rul­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum.​11.​ola­ğan Genel ku­ru­lu­mu­zun Türk Mil­le­ti­ne ve Türk Ocak­la­rı­na ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum. Ne Mutlu Tür­küm di­ye­ne’ dedi. Tek liste ile ya­pı­lan se­çim­de ku­rul­la­ra se­çi­len isim lis­te­si
  TÜRK OCAK­LA­RI RİZE ŞUBESİ
  YÖNETİM KU­RU­LU ( Asil ) YÖNETİM KU­RU­LU ( Yedek )
  1-TU­RAN ASLAN MER­CAN (Baş­kan) 1-KAMİL CİHANGİR, 2-ATEŞ HATİNOĞLU (Baş­kan Yrd.), 2-MU­RAT SAİT ZENGİNBAL, 3-HÜ­SEYİN KÖR (Mu­ha­sip), 3-MU­RAT TÖREN, 4-CEY­HUN KA­LEN­DER (Sek­re­ter), 4-MUS­TA­FA KURT, 5-MUS­TA­FA SAR­GIN (Üye), 5-M. EMRE İSLA­MOĞ­LU, 6-KA­ZIM ŞAHİN (Üye), 6-OS­MAN BATUR CİHANGİR, 7-İSMET KÖ­SOĞ­LU (Üye), 7-HI­ZIR CİVE­LE­KOĞ­LU
  DE­NET­LE­ME KU­RU­LU ( Asil ) DE­NET­LE­ME KU­RU­LU (Yedek)
  1- MURAT HA­CI­MUR­TA­ZA­OĞ­LU (Baş­kan) 1-BÜ­LENT KAYA, 2- ERDEM ERKAN (Üye) 2-ZA­FER ÖZ­KA­YA, 3-CİHAT ÖZCAN YIL­MAZ (Üye), 3-TOL­GA­HAN YAŞAR
  ÜST KURUL DE­LE­GE­LERİ(Asil) ÜST KURUL DE­LE­GE­LERİ (Yedek)
  1-ADEM KA­LEN­DER 1-BİLGE FIRAT, 2-FATİH SEYİS 2-KÜR­ŞAD MER­CAN, 3-İSMAİL KILIÇ, 3-MUHİTTİN UZUN, 4-TE­MEL YAŞAR, 4-OR­HUN EGE CAN­SA­RAR
  DA­NIŞ­MA KU­RU­LU
  1-AH­MET TAN, 2-CİHAN CİHANGİR, 3-GÖK­TUĞ DAL­GIÇ, 4-HABİP FENER, 5-HAY­RETTİN PA­RIL­TI, 6-HA­SAN OĞUZ İMA­MOĞ­LU, 7-HÜ­SEYİN AVNİ TAŞ­DE­LEN, 8-İBRAHİM HA­CI­MUS­TA­FA­OĞ­LU, 9-KAH­RA­MAN UZU­NALİ, 10-METİN ER­DO­ĞAN, 11-MU­RAT KÖSE, 12-RI­FAT TERZİ, 13-YA­ŞAR TÜRÜT
  HARS HEYETİ
  1-AH­MET KÜÇÜK, 2-AH­MET RIZA KA­RA­MAH­MU­TOĞ­LU, 3-ALİ TAŞ­PI­NAR, 4-CE­LAL AKAR­SU, 5-İBRAHİM HAYRİ KU­ĞU­OĞ­LU, 6-ÖMER METE, 7-SEY­FUL­LAH FIRAT, 8-ŞİNASİ HATİNOĞLU, 9-YAH­YA KÖSE, 10-YU­NUS SARAL, 11-ZE­KERİYA BER­BE­ROĞ­LU
 2. Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU