Monthly Archives: Haziran 2021

ÇAYKUR’DAN AN İTİBARİYLE REKOR YAŞ ÇAY ALIMI 302 BİN TON

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü, 17 Mayıs’ta baş­la­yan yaş çay alım­la­rı 1.sür­gün ha­sa­dın­da üre­ti­ci­le­rin­den bu­gü­ne kadar 302. bin ton çay mu­ba­ya­ası ya­pa­rak yaş çay alım­la­rın­da yeni bir re­ko­ru ha­ya­ta ge­çir­miş oldu.

Çay­kur so­nu­na ge­li­nen 1.sür­gün yaş çay alım­la­rın­da bir kısım fab­ri­ka­la­rın­da yaş çay mu­ba­ya­ası ta­mam­lan­mış olun­du.
Çay­kur, bu fab­ri­ka­la­rı­mız Art­vin Ke­mal­pa­şa, Gi­re­sun Ti­re­bo­lu, Trab­zon Sür­me­ne, Rize Zih­ni­de­rin ve Rize Cum­hu­ri­yet çay fab­ri­ka­la­rı­mız­dan oluş­mak­ta­dır.
Diğer fab­ri­ka­la­rı­mı­zın tü­mün­de yaş çay mu­ba­yaa alım­la­rı­mız kıs­men devam et­mek­te­dir de­nil­di.
Çay­kur, yaş çay ta­rı­mı ya­pı­lan, Rize, Trab­zon, Art­vin Gi­re­sun il­le­rin­de bu­lu­nan 47 iş­let­me­sin­de 1.sür­gün yaş çay kam­pan­ya­sı alım­la­rın­da ilk kez gün­lük ka­pa­si­te­nin çok üze­rin­de 11.000 tonu aşan bir ka­pa­si­te­yi ha­ya­ta ge­çir­miş olduk.
Bugün iti­ba­riy­le 1.sür­gün ara­sın­da bir kısım üre­ti­ci­le­ri­miz­den 35 ki­log­ram beyaz çay alı­mı­nı ger­çek­leş­tir­miş olduk.
Çay ha­sa­dı bugün iti­ba­riy­le be­lir­le­nen li­mit­ler doğ­rul­tu­sun­da so­run­suz, hu­zur­lu bir or­tam­da devam et­mek­te­dir.
Çay­kur; 2021 yılı 1.sür­gün yaş çay ha­sa­dın­da 34 gün ge­ri­de kal­mış­tır.
Üre­ti­ci­le­ri­miz­den şu anda dekar ola­rak gün­lük kon­ten­ja­nı­mız 45 ki­log­ram ola­rak devam et­mek­te­dir.
Bi­lin­me­li ki ÇAY­KUR; her zaman ol­du­ğu gibi bu­gün­de her zaman üre­ti­ci­le­ri­mi­zin ya­nın­da­dır; önü­mü­ze gelen her me­se­le ve karar sü­re­ci, üre­ti­ci­le­ri­miz­den yana de­ğer­len­di­ril­mek­te­dir.
Tüm üre­ti­ci­le­ri­miz­le, sağ­lık, huzur ve ko­lay­lık­lar için­de 2. sür­gün yaş çay kam­pan­ya­sın­da 1. Sür­gün gibi be­re­ket­li ol­ma­sı­nı di­li­yo­ruz de­nil­di.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

TÜRKOCAĞI RİZE ŞUBESİ GENEL KURULU YAPILDI

Türk Ocağı Rize Şu­be­si­nin Genel Ku­ru­lu ya­pıl­dı ve Şube Baş­kan­lı­ğı­na Turan Aslan Mer­can tek aday ola­rak ye­ni­den se­çil­di.

 1. Genel Kurul Türk Ocağı Şube lo­ka­lin­de Şe­hit­le­ri­miz ve Türk bü­yük­le­ri için bir da­ki­ka­lık Saygı du­ru­şu ve ar­dın­dan İstik­lal Marşı okun­ma­sıy­la baş­la­dı. Pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uyu­la­rak ya­pı­lan genel ku­rul­da tek liste ile gi­di­len se­çim­de yö­ne­tim ve kurul üye­le­ri 3 yıl­lı­ğı­na se­çil­di. Genel ku­rul­da bir ko­nuş­ma yapan Baş­kan Turan Aslan Mer­can şun­la­rı söy­le­di’’ önce şunu be­lir­te­yim baş­kan ola­rak bu gö­re­ve baş­lar­ken iki dönem ya­pa­rak daha sonra daha iyi ya­pa­cak ar­ka­daş­la­ra dev­ret­mek­ti. Üçün­cü dö­ne­mi­miz­de Co­vid-19 sal­gı­nı do­la­yı­şıy­la er­te­le­nen kong­re­ler so­nu­cu sekiz yıl­dır yö­ne­tim­de­yiz. Ar­ka­daş­la­rım ola­rak siz­le­rin des­te­ğiy­le ye­ni­den devam ka­ra­rı almış du­ru­mun­da­yız. Gö­rev­de olan ku­rul­la­rı­mız ola­rak ön­ce­lik­li he­def­le­ri­mi­zi dört ana baş­lık­ta top­la­dık.
  1-Türk Mil­li­yet­çi­le­ri için nezih bir ortam ha­zır­la­mak.
  2-Bü­tün ku­rul­la­rın ve ko­mis­yon­la­rın oluş­tu­rul­ma­sı­nı sağ­la­mak.
  3-Gü­nün an­la­mı­na ve ih­ti­yaç du­yu­lan ko­nu­lar­da prog­ram yap­mak.
  4-Türk Mil­li­yet­çi­le­ri­nin bir­lik­te­li­ği­ne katkı sağ­la­mak. Son on altı ayda sal­gı­nın et­ki­le­ri do­la­yı­sıy­la plan­la­dı­ğı­mız ça­lış­ma­la­rı uy­gu­la­ya­ma­dık. Sekiz yıl­lık gö­re­vi­miz­de yö­ne­tim ola­rak Türk Mil­li­yet­çi­li­ği fik­rin­den taviz ver­me­den, Türk Ocak­la­rı tü­zü­ğü­nün ‘Mad­de-1’’ ge­re­ğin­ce gün­lük parti si­ya­se­ti yap­ma­dan, Türk Mil­le­ti ve Türk Mil­li­yet­çi­le­ri­nin me­se­le­le­riy­le ya­kın­dan il­gi­len­dik. Türk Mil­le­ti­nin 109 ya­şın­da­ki ku­ru­lu­şu­na ya­kı­şır şe­kil­de dav­ran­dık. Mer­hum Galip Erdem ağa­be­yi­mi­zin ’Türk Mil­le­ti­ni sev­mek­te bir­le­şen­ler, bir­bir­le­ri­ni sev­mek­te bir­leş­me­ye de mec­bur­dur. Aksi tak­dir­de Mil­let sev­gi­le­ri kim­se­nin inan­ma­ya­ca­ğı boş laf­tan iba­ret kalır’’ sö­zü­nü düs­tur edin­dik. Et­ra­fı­mız ateş çem­be­ri, dev­le­ti­mi­zin milli gü­ven­lik ve beka so­ru­nu ya­şa­dı­ğı, kü­re­sel sal­gı­nın devam et­ti­ği Türk İslam dün­ya­sın­da kan ve göz­ya­şı akar­ken, yö­ne­ten­le­rin Tür­küm di­ye­me­di­ği, iç ve dış düş­man­la­rın top­ye­kûn Türk Mil­le­ti­ne ve Ata­türk’e sal­dır­dı­ğı bir or­tam­da, biz Türk mil­li­yet­çi­le­ri ola­rak ne ya­pı­yo­ruz. Türk Mil­le­ti­nin, Türk Mil­li­yet­çi­le­ri­nin bir­lik­te­li­ği­ne Türk ocak­la­rı­na ih­ti­ya­cı var. Bugün ya­şa­nan­lar Türk oca­ğı­na olan ih­ti­ya­cı art­tı­rı­yor. Görev sü­re­sin­ce Türk oca­ğı­nı bu nok­ta­ya ta­şı­ma­da biz­le­re maddi ve ma­ne­vi des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­yen başta Rah­met­li İdris Ya­man­türk bü­yü­ğü­müz ve aile­si­ne, üye­le­ri­mi­ze ve bütün ku­rul­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum.​11.​ola­ğan Genel ku­ru­lu­mu­zun Türk Mil­le­ti­ne ve Türk Ocak­la­rı­na ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum. Ne Mutlu Tür­küm di­ye­ne’ dedi. Tek liste ile ya­pı­lan se­çim­de ku­rul­la­ra se­çi­len isim lis­te­si
  TÜRK OCAK­LA­RI RİZE ŞUBESİ
  YÖNETİM KU­RU­LU ( Asil ) YÖNETİM KU­RU­LU ( Yedek )
  1-TU­RAN ASLAN MER­CAN (Baş­kan) 1-KAMİL CİHANGİR, 2-ATEŞ HATİNOĞLU (Baş­kan Yrd.), 2-MU­RAT SAİT ZENGİNBAL, 3-HÜ­SEYİN KÖR (Mu­ha­sip), 3-MU­RAT TÖREN, 4-CEY­HUN KA­LEN­DER (Sek­re­ter), 4-MUS­TA­FA KURT, 5-MUS­TA­FA SAR­GIN (Üye), 5-M. EMRE İSLA­MOĞ­LU, 6-KA­ZIM ŞAHİN (Üye), 6-OS­MAN BATUR CİHANGİR, 7-İSMET KÖ­SOĞ­LU (Üye), 7-HI­ZIR CİVE­LE­KOĞ­LU
  DE­NET­LE­ME KU­RU­LU ( Asil ) DE­NET­LE­ME KU­RU­LU (Yedek)
  1- MURAT HA­CI­MUR­TA­ZA­OĞ­LU (Baş­kan) 1-BÜ­LENT KAYA, 2- ERDEM ERKAN (Üye) 2-ZA­FER ÖZ­KA­YA, 3-CİHAT ÖZCAN YIL­MAZ (Üye), 3-TOL­GA­HAN YAŞAR
  ÜST KURUL DE­LE­GE­LERİ(Asil) ÜST KURUL DE­LE­GE­LERİ (Yedek)
  1-ADEM KA­LEN­DER 1-BİLGE FIRAT, 2-FATİH SEYİS 2-KÜR­ŞAD MER­CAN, 3-İSMAİL KILIÇ, 3-MUHİTTİN UZUN, 4-TE­MEL YAŞAR, 4-OR­HUN EGE CAN­SA­RAR
  DA­NIŞ­MA KU­RU­LU
  1-AH­MET TAN, 2-CİHAN CİHANGİR, 3-GÖK­TUĞ DAL­GIÇ, 4-HABİP FENER, 5-HAY­RETTİN PA­RIL­TI, 6-HA­SAN OĞUZ İMA­MOĞ­LU, 7-HÜ­SEYİN AVNİ TAŞ­DE­LEN, 8-İBRAHİM HA­CI­MUS­TA­FA­OĞ­LU, 9-KAH­RA­MAN UZU­NALİ, 10-METİN ER­DO­ĞAN, 11-MU­RAT KÖSE, 12-RI­FAT TERZİ, 13-YA­ŞAR TÜRÜT
  HARS HEYETİ
  1-AH­MET KÜÇÜK, 2-AH­MET RIZA KA­RA­MAH­MU­TOĞ­LU, 3-ALİ TAŞ­PI­NAR, 4-CE­LAL AKAR­SU, 5-İBRAHİM HAYRİ KU­ĞU­OĞ­LU, 6-ÖMER METE, 7-SEY­FUL­LAH FIRAT, 8-ŞİNASİ HATİNOĞLU, 9-YAH­YA KÖSE, 10-YU­NUS SARAL, 11-ZE­KERİYA BER­BE­ROĞ­LU
 2. Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Rize’de Müsilaj Paniği Üzerine RTEÜ Öğretim Elemanları İncelemelerde Bulundu

Rize’de de­ni­zin üze­rin­de yoğun ka­bar­cık­lar gö­re­rek mü­si­laj zan­ne­den va­tan­daş­la­rın du­ru­mu RTEÜ’ne haber ver­me­le­ri üze­ri­ne Öğ­re­tim Ele­man­la­rı böl­ge­ye gi­de­rek in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

RTEÜ Su Ürün­le­ri Fa­kül­te­si Deniz Bi­yo­lo­ji­si Ana Bilim Dalı Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Er­tuğ­rul Ağır­baş ve Tek­nik Bi­lim­ler Mes­lek Yük­sek Okulu Öğ­re­tim Gö­rev­li­si Tolga Ak­de­mir, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Ka­ra­de­niz Araş­tır­ma Ge­mi­si ile böl­ge­ye gi­de­rek in­ce­le­me yap­mak üzere de­ni­zin üze­rin­den ve dal­gıç­lar va­sı­ta­sıy­la de­ni­zin içe­ri­sin­den çe­şit­li nu­mu­ne­ler al­dı­lar.

RTEÜ Öğ­re­tim Ele­man­la­rı ilk bul­gu­la­ra göre de­ni­zin üze­rin­de olu­şan kat­ma­nın sa­de­ce rüz­gar­dan kay­nak­lı olu­şan dalga ve de­ni­ze akan de­re­nin kö­pü­ğün­den kay­nak­lı olu­şan ba­lon­cuk­lar ol­du­ğu­nu be­lirt­ti­ler.

Doç. Dr. Er­tuğ­rul Ağır­baş, “RTEÜ’ne gelen ihbar üze­ri­ne ve ba­lık­çı ba­rı­na­ğın­da çe­ki­len bir fo­toğ­raf üze­ri­ne Ka­ra­de­niz Araş­tır­ma Ge­mi­miz­le be­ra­ber de­niz­de­ki du­ru­mu in­ce­le­mek için bir ça­lış­ma ger­çek­leş­tir­dik. Yap­tı­ğı­mız in­ce­le­me­ler­de ede et­ti­ği­miz bil­gi­ler ile du­ru­mun deniz sal­ya­sı ol­ma­dı­ğı ve de­niz­de­ki dal­ga­lan­ma­dan do­la­yı kö­pük­len­me ol­du­ğu ta­nı­sı­na var­dık. Ancak al­dı­ğı­mız nu­mu­ne­le­ri la­bo­ra­tu­var­da test ede­rek daha sağ­lık­lı so­nuç­lar elde ede­ce­ğiz.” dedi.
RTEÜ 2014 yı­lın­dan bu yana RTEÜ Ka­ra­de­niz Araş­tır­ma Ge­mi­si ile böl­ge­de ça­lış­ma­la­rı­nı ti­tiz­lik­le devam et­tir­di­ği­ni dile ge­ti­ren Ağır­baş, “Ara­zi­de yap­tı­ğı­mız saha ça­lış­ma­la­rın­da deniz suyu sı­cak­lı­ğı ve ok­si­jen de­re­ce­si­ne bak­tık. Şu an deniz sı­cak­lı­ğı 20-21 san­tig­rat de­re­ce du­ru­mun­da. Ok­si­jen se­vi­ye­si ise 8 mg/lt al­tı­na hiç düş­me­di. Bölge iti­ba­rıy­la çay ve fın­dık üre­ti­mi­nin ya­pıl­dı­ğı bir böl­ge­de bu­lun­mak­ta­yız. Do­la­yı­sıy­la bazı dö­nem­ler­de güb­re­le­me­le­re bağlı ola­rak azot ve fos­fat gibi bazı bi­le­şik­le­rin yük­sek ol­ma­sı muh­te­mel. Ancak de­niz­de yap­tı­ğı­mız kendi öl­çüm­le­ri­miz­de bu bul­gu­la­rı hiç­bir zaman red­fi­eld olayı de­di­ği­miz 16 N1 oranı üze­rin­de azot ve fos­fa­ta rast­la­ma­dık. Genel ola­rak bir de­ğer­len­dir­me ya­pa­cak olur­sak de­ni­zel eko­sis­tem­ler sahip ol­duk­la­rı di­na­mik­ler­le bir­çok can­lı­ya ev sa­hip­li­ği ya­pı­yor. Bu can­lı­lar içe­ri­sin­de en önem­li­si fi­top­lank­ton de­di­ği­miz bi­rin­ci üre­ti­ci canlı çe­şi­di ola­rak kar­şı­mı­za çık­mak­ta. Bun­lar de­ni­zel or­tam­da or­ga­nik mad­de­nin üre­ti­min­den so­rum­lu olan ana üre­ti­ci­ler ola­rak ve aynı za­man­da dün­ya­nın ih­ti­ya­cı olan ok­si­je­ni üre­ten en büyük canlı gru­bu­dur. Fakat bun­lar üze­rin­de­ki bas­kı­lar her geçen gün art­mak­ta. Bun­lar­dan en önem­li­si deniz sı­cak­lı­ğı­nın art­ma­sı­dır. Bunun gibi bir­çok etken bu­lun­mak­ta.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Ka­ra­de­niz’de Mar­ma­ra De­ni­zi ile kı­yas­lan­dı­ğın­da ya­pı­sal fark­lı­lık­lar ne­de­niy­le mü­si­la­jın olma ih­ti­ma­li­nin az ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Ağır­baş, “Mar­ma­ra De­ni­zi’ndeki salya prob­le­mi her geçen gün art­mak­ta. Mar­ma­ra’ya göre Ka­ra­de­niz’i de­ğer­len­dir­di­ği­miz zaman, Ka­ra­de­niz ya­pı­sı iti­ba­riy­le dün­ya­nın en büyük anok­sik hav­za­la­rın­dan bi­ri­si. Ancak dal­ga­ya açık ol­ma­sı ve böl­ge­de özel­lik­le Rize ve Art­vin ta­ra­fın­da yoğun sa­na­yi atı­ğı­nın ol­ma­ma­sı böyle bir riski şu an için ta­şı­ma­mak­ta. Fakat önü­müz­de­ki yıl­lar­da iklim de­ği­şik­li­ği­ni çok daha his­se­de­ce­ği­miz aşi­kâr. Do­la­yı­sıy­la bizim bu nok­ta­da hep bir­lik­le yerel yö­ne­tim­le, üni­ver­si­te­miz­le, STK’ler ile bu an­lam­da çözüm üret­mek ama­cıy­la bütün pay­daş­la­rıy­la bir araya gel­me­miz ge­re­ki­yor. Üni­ver­si­te­ler bil­di­ği­niz üzere bu­lun­duk­la­rı böl­ge­ye hiz­met ola­rak ön plana çık­mak­ta. Yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­lar­la da bunu ön plana çı­kar­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz.” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

Doka 141. Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Doğu Ka­ra­de­niz Kal­kın­ma Ajan­sı (DOKA) 141. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı Art­vin’de ya­pıl­dı.

Doğu Ka­ra­de­niz Kal­kın­ma Ajan­sı (DOKA) 141. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı Art­vin’de ya­pıl­dı. Rize Va­li­si Kemal Çeber baş­kan­lı­ğın­da şehir mer­kez­de­ki bir otel­de ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­da, Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si katı atık de­po­la­ma ve ber­ta­raf, ta­ri­hi ve kül­tü­rel de­ğer­le­rin tu­riz­me ka­zan­dı­rıl­ma­sı ko­nu­la­rı gö­rü­şül­dü. Çeber, top­lan­tı­yı, Doğu Ka­ra­de­niz’in en güzel il­le­rin­den biri olan Art­vin’de yap­mak­tan mut­lu­luk duy­duk­la­rı­nı söy­le­di. Sal­gın ve bazı ne­den­ler do­la­yı­sıy­la top­lan­tı­nın biraz ge­cik­me­li ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Çeber, alı­na­cak ka­rar­la­rın bölge için ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni etti.
Vali Çeber, şun­la­rı kay­det­ti:
“Top­lan­tı­da, böl­ge­miz­de­ki katı atık yö­ne­ti­mi ça­lış­ma­la­rı­nın dün­ya­da­ki ve ül­ke­miz­de­ki iyi uy­gu­la­ma ör­nek­le­riy­le de­ğer­len­di­ri­le­rek bu an­lam­da böl­ge­miz­de daha etkin ve­rim­li ve mo­dern bir katı atık yö­ne­ti­mi ku­rul­ma­sı­na yö­ne­lik öne­ri­ler üze­ri­ne ça­lı­şa­ca­ğız. Böl­ge­miz­de­ki ta­ri­hi ve kül­tü­rel de­ğer­le­rin tu­riz­me ka­zan­dı­rıl­ma­sı, kül­tür tu­rizm no­ta­la­rı­nın or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ha­zır­la­nan, ‘Ta­ri­hi Kül­tür Ro­ta­la­rı Hayat Bu­lu­yor’ adıy­la uy­gu­la­ma­ya ko­yul­ma­sı plan­la­nan gü­düm­lü proje öne­ri­si­ni de gö­rü­şe­ce­ğiz.” Top­lan­tı­ya, Art­vin Va­li­si Yıl­maz Doruk, Trab­zon Va­li­si İsmail Us­ta­oğ­lu, Gi­re­sun Va­li­si Enver Ünlü, DOKA Genel Sek­re­te­ri Onur Adı­ya­man ve diğer il­gi­li­ler ka­tıl­dı.

Haber Merkezi

Bakan Pakdemirli çay kanunu sorusuna cevap verdi

Tür­ki­ye ta­rı­mı­nın genel du­ru­mu ve ba­kan­lı­ğın ça­lış­ma­la­rı ko­nu­sun­da genel bir de­ğer­len­dir­me­de bu­lu­nan Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li, çay ka­nu­nu hak­kın­da açık­la­ma yaptı.

Ana­do­lu Ya­yın­cı­lar Bir­li­ği­ni ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan Ana­do­lu So­ru­yor prog­ra­mı­na konuk olan Tarım ve Orman Ba­ka­nı Dr. Bekir Pak­de­mir­li Tarım ve hay­van­cı­lı­ğın öne­mi­ne de­ği­ne­rek, “Ta­rım­da hayat var. Son bir buçuk yıl­dır ya­şa­dık­la­rı­mız bize gös­ter­di ki hiç bit­me­yecek olan bir sek­tör varsa gıda.
Asla öl­me­di­ği­miz sü­re­ce, ha­yat­ta kal­dı­ğı­mız sü­re­ce bit­me­yecek. Artık tarım daha önem­li. Biz bunun öne­mi­ni an­lat­ma­ya ça­lı­şı­yor­duk. Ger­çek­ten artık her­kes öne­mi­ni an­la­dı. Tür­ki­ye’de şu an çift­çi­mi­zin or­ta­la­ma yaşı 55 ci­va­rın­da. Bu ne kadar kor­ku­tu­cu gö­rün­se de diğer ül­ke­ler­de 65 yaş ci­va­rın­da. Bir pro­je­miz var. 100 bin lira hibe ve­ri­yo­ruz.
Bunu baba oğ­lu­na yap­maz. 100 bin lira ta­rım­da bir işe baş­la­mak için önem­li bir baş­lan­gıç­tır. Son 3 se­ne­dir ben bakan ol­du­ğum­dan beri 10 bin ele­man aldık. Dev­let ih­ti­ya­cı ol­duk­ça bu çıkar. Bir de ka­mu­da ça­lış­mak ben ter­cih et­me­dim bu­gü­ne kadar. İlk defa bakan ola­rak ka­mu­da ça­lı­şı­yo­ruz. Ama ter­cih eden ar­ka­daş­la­rı­mız varsa benim on­la­ra tav­si­yem bir yerde mut­la­ka top­ra­ğı ek­sin­ler, biç­sin­ler. Ge­re­kir­se sı­kın­tı çek­sin­ler. Zarar et­sin­ler. Ama o ge­çir­dik­le­ri za­ma­nı, tec­rü­be­le­ri on­la­ra me­mu­ri­yet­lik­ten daha çok kıy­met ve­recek. Bizim ka­dın­la­rı­mı­za, genç­le­ri­mi­ze ih­ti­ya­cı­mız var. Üre­ti­ci ola­rak ih­ti­ya­cı­mız var. Ka­mu­da da ih­ti­yaç olur­sa alı­rız. Tarım pay­da­şıy­sa bizim ba­şı­mı­zın üze­rin­de yeri var her­ke­sin” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.” Biz böl­ge­nin is­te­me­di­ği hiç­bir şeyi yap­ma­yız. Prog­ram­da çayla il­gi­li açık­la­ma­lar yapan Bakan Pak­de­mir­li Çay­kur’un ka­pa­si­te­si­nin üze­rin­de çay alıp iş­le­di­ği­ni ve her yıl geçen yıl­dan daha fazla her sür­gün­de daha fazla çay alma gay­re­ti içe­ri­sin­de ol­du­ğu­nu söy­le­di. Yaş çaya ve­ri­len 4 TL fi­ya­tın çok iyi bir fiyat ol­du­ğu­nu be­lir­ten Bakan Pak­de­mir­li: “Çayla il­gi­li me­se­le, 4 lira fiyat bence de iyi bir fiyat. Bu­ra­da 4 lira ol­ma­sın­da en büyük kat­kı­yı Cum­hur­baş­ka­nı­mız yap­mış­tır. Son de­re­ce güzel bir fiyat. Tabii ki bunu arzu ede­rim ki özel sek­tör­de­ki fir­ma­la­rı­mız da bunu bu fi­ya­tı ka­bul­le­nip bu fi­ya­tın üze­rin­den iş yap­ma­la­rı­dır. ÇAY­KUR’da kendi ka­pa­si­te­si­ni zor­la­ya­rak ta olsa ge­le­ni iş­le­ye­bil­di­ği ka­da­rı­nı alma ko­nu­sun­da ça­ba­lı­yor ve her yıl geçen yıl­dan daha fazla her sür­gün­de daha fazla çay alma gay­re­ti içe­ri­sin­de ar­ka­daş­la­rı­mız ça­lı­şı­yor­lar. 4 TL fi­ya­tı güzel ama tabii ki çayı da sür­dü­rü­le­bi­lir bir po­li­ti­ka­ya sok­mak lazım. Biz bu­ra­da ba­kan­lık ola­rak da­ya­tı­cı, di­re­ti­ci bir po­zis­yon ye­ri­ne üni­ver­si­te­mi­ze ça­lış­ma yap­tır­dık. bu ça­lış­ma­da ya­pı­la­cak bir kanun dü­zen­le­me­si ça­lış­ma­sı ama ça­lı­şıl­dı, henüz tam ko­nu­şul­muş tam şey ya­pıl­mış değil ama as­lın­da bir söz­leş­me metni içe­ren çay­lık­la­rın ba­kı­mı li­sans­la­ma içe­ren ça­lık­la­rın ba­kı­mı­nı fir­ma­la­ra zim­met­le­yen bir sis­tem as­lın­da ve sür­dü­rü­le­bi­lir bir sis­tem ala­ka­lı ça­lış­ma­yı üni­ver­si­te­mi­zi yaptı ve biz­le­re ge­tir­di bizim ar­ka­daş­lar in­ce­li­yor bizim ar­ka­daş­la­rı bazı şun­la­rı ek­le­yin di­ye­bi­le­ce­ği şey­ler ola­bi­lir veya üni­ver­si­te­nin bun­la­rı çı­kar­ta­lım di­ye­ce­ği şey­ler ola­bi­lir bunu tabii ki bölge si­ya­si­le­ri ile de ko­nuş­ma­ya baş­la­dı ar­ka­daş­la­rı­mız böl­ge­de­ki sivil top­lum­lar­la da mut­la­ka ko­nu­şa­ca­ğız da­nı­şa­ca­ğız biz böl­ge­nin is­te­me­di­ği hiç­bir şeyi yap­ma­yız ama bu işi daha sür­dü­rü­le­bi­lir bir nok­ta­ya gö­tü­re­bi­le­ce­ği­miz bir çö­zü­mü ortak akıl­dan çı­kar­ta­bi­lir­sek biz çayla il­gi­li de orada adım ata­bi­li­riz diye dü­şü­nü­yo­rum. Ar­ka­daş­la­rı­mız ça­lı­şı­yor. Tek­nik ça­lış­ma­la­rın öte­sin­de biraz daha bizim orada üre­ti­ciy­le, sivil top­lum­la, yerel si­ya­set­te bu ko­nu­la­rın ko­nu­şul­ma­sı lazım. Üni­ver­si­te­miz­de bu işin içe­ri­sin­de olup başı çekip bu işi ya­pa­cak­tır diye dü­şü­nü­yo­rum.” dedi.


Haber Merkezi

ÇORUH EDAŞ’TAN TRABZON’A 20 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Trab­zon’a tek se­fer­de ger­çek­leş­ti­ri­len en büyük elekt­rik alt­ya­pı ya­tı­rım pro­je­si­nin ilk etabı ta­mam­lan­dı!

Trab­zon’un viz­yon pro­je­le­rin­den biri olan ve kı­sa­ca DM-10 ola­rak ad­lan­dı­rı­lan Ha­va­ala­nı, Ko­nak­lar, Pe­lit­li, Çi­men­li ve Ya­lın­cak ma­hal­le­le­ri­ni kap­sa­yan örnek pro­je­de, bi­rin­ci eta­bın tesis ça­lış­ma­la­rı­nın ta­mam­la­na­rak hiz­me­te su­nul­du­ğu­nu be­lir­ten Çoruh EDAŞ Da­ğı­tım Ope­ras­yon­la­rı Genel Mü­dü­rü Ömer Kan­de­mir, ke­sin­ti­siz ener­ji he­de­fiy­le, böl­ge­de­ki yak­la­şık 50 bin nü­fu­sa, top­lam­da 20 Mil­yon TL’lik ya­tı­rım pro­je­si ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni ifade etti.
Çoruh EDAŞ, so­rum­lu­luk böl­ge­sin­de­ki il­ler­de abo­ne­le­ri­ne ke­sin­ti­siz ener­ji sunma he­de­fi doğ­rul­tu­sun­da ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­yor.
Trab­zon’da elekt­rik alt­ya­pı ya­tı­rı­mı ola­rak bu­gü­ne kadar tek se­fer­de ger­çek­leş­ti­ri­len en büyük ya­tı­rım pro­je­si­nin hiz­me­te su­nul­ma­sı için gün sayan Çoruh EDAŞ, pro­je­nin ilk eta­bı­nın ta­mam­lan­dı­ğı­nı açık­la­dı.
Çoruh EDAŞ Da­ğı­tım Ope­ras­yon­la­rı Genel Mü­dü­rü Ömer Kan­de­mir, pro­je­nin ilk eta­bın­da 64 bin metre orta ge­ri­lim kab­lo­lu, 48 bin metre alçak ge­ri­lim kab­lo­lu ye­ral­tı şe­be­ke­si;
5 adet da­ğı­tım mer­ke­zi, 44 adet alçak ge­ri­lim di­re­ği ve 498 adet gal­va­niz­li ay­dın­lat­ma di­re­ği ile 279 adet saha da­ğı­tım pa­no­su tesis edil­di­ği­ni be­lirt­ti.
515 yeni ay­dın­lat­ma ar­ma­tü­rü, 5 adet yeni da­ğı­tım tra­fo­su, 48 adet metal mu­ha­fa­za­lı mo­dü­ler hücre, 6 adet ana da­ğı­tım pa­no­su, 1 adet yeni da­ğı­tım mer­ke­zi ve 2 adet eko­no­mik öm­rü­nü dol­du­ran bina tipi trafo mer­ke­zi­nin yı­kı­la­rak ye­ri­ne 2 adet mo­nob­lok beton köşk tesis edil­di­ği­ni be­lir­ten Kan­de­mir, pro­je­nin Trab­zon’a elekt­rik da­ğı­tım alt­ya­pı­sı kap­sa­mın­da, 20 mil­yon TL ya­tı­rım­la tek se­fer­de ya­pı­lan en büyük ya­tı­rım ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zer­ken pro­je­nin ilk etabı için ise 14 mil­yon TL’lik har­ca­ma ya­pıl­dı­ğı­nı açık­la­dı.
DM-10 İLE ELEKTRİK KESİNTİLERİNE SON!
Böl­ge­de, ilk eta­bın hiz­me­te su­nul­ma­sıy­la, alt­ya­pı ku­ru­luş­la­rı ve üçün­cü şahıs kay­nak­lı ke­sin­ti­ler dı­şın­da mev­cut du­rum­da ke­sin­ti ya­şan­ma­dı­ğı­nın öne­mi­ne dik­kat çeken Kan­de­mir, proje ta­mam­lan­dı­ğın­da, be­lir­ti­len ma­hal­le­le­rin ba­tı­da De­ğir­men­de­re, do­ğu­da da Yomra ile ring şe­be­ke oluş­tu­ru­la­rak her­han­gi bir arıza du­ru­mun­da al­ter­na­tif bes­len­me im­kâ­nı sağ­la­na­ca­ğı­na dik­kat çekti.
İKİNCİ ETAP İÇİN YOĞUN TEMPO
İkinci eta­bın pro­je­len­dir­me­si­nin ya­pıl­dı­ğı­nı, 2022 ya­tı­rım planı kap­sa­mın­da ça­lış­ma­la­ra baş­la­na­ca­ğı­nı be­lir­ten Kan­de­mir, “Ekip­le­ri­miz, Trab­zon’un en büyük pro­je­le­rin­den biri olan DM-10 için 7 gün 24 saat sa­ha­da.
İş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği ku­ral­la­rı ge­re­ği, ener­ji al­tın­da ça­lı­şı­la­ma­dı­ğı için proje kap­sa­mın­da plan­lı elekt­rik ke­sin­ti­le­ri­ni abo­ne­le­ri­mi­zin ola­bil­di­ğin­ce en az et­ki­le­ne­ce­ği za­man­lar­da yap­ma­ya özen gös­ter­dik.
Gece ça­lış­ma­la­rıy­la sü­re­ci hız­lan­dı­ra­rak, hava şart­la­rı ve fi­zi­ki ko­şul­la­ra bak­mak­sı­zın yoğun bir ça­lış­ma tem­po­su ile hiz­met ve­ri­yo­ruz.
Ke­sin­ti­siz ener­ji he­de­fi­mi­ze, ge­lecek dö­nem­de ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ği­miz viz­yon pro­je­ler­le yak­laş­ma­ya devam ede­ce­ğiz.” dedi.
Çoruh EDAŞ ay­rı­ca, be­le­di­ye ile iş bir­li­ği içe­ri­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len ya­tı­rım ça­lış­ma­la­rı sı­ra­sın­da des­te­ği­ni ve sab­rı­nı esir­ge­me­yen tüm yerel yö­ne­tim­le­re ve abo­ne­le­ri­ne te­şek­kür­le­ri­ni sundu.


Ha­ber-Fo­to: Ezgi KAY­GI­SIZ