USTA YAZAR YAVUZ DONAT’DAN BAŞKAN METİN’E ZİYARET

Tür­ki­ye’nin ta­nın­mış usta ga­ze­te­ci ya­zar­la­rın­dan Yavuz DONAT, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi METİN’i zi­ya­ret etti.

Yakın bir ta­rih­te, ga­ze­te­ci Şeb­nem Bur­sa­lı’yla yap­mış ol­du­ğu söy­le­şi­si­nin ki­tap­laş­tı­rıl­dı­ğı “OFF THE RE­CORD” isim­li ki­ta­bı­nın si­ya­set ve medya dün­ya­sı ta­ra­fın­dan bir hayli be­ğe­ni top­la­dı­ğı ünlü ga­ze­te­ci Yavuz Donat; Rize- Art­vin Ha­va­li­ma­nın in­şa­atı­nı ye­rin­de gör­mek için bir gün­lü­ğü­ne gel­di­ği Rize’de dik­ka­ti­ni çeken, Rize Be­le­di­ye Blok­la­rı Kent­sel Dö­nü­şüm pro­je­si ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bilgi almak üzere Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin’e zi­ya­ret­te bu­lun­du.
Her ay Ana­do­lu’nun bir­çok şeh­ri­ni ge­ze­rek iz­le­nim­le­ri­ni kö­şe­si­ne ta­şı­yan, Tür­ki­ye’nin en usta ga­ze­te­ci­le­rin­den olan, Sabah ga­ze­te­si ya­za­rı Yavuz Donat’ın Rize Be­le­di­ye­si­ni za­fi­ye­ti­ne, Sabah Ga­ze­te­si An­ka­ra Edi­tö­rü Yaşar Önel ve Ri­ze­li ta­nın­mış ga­ze­te­ci yazar Bay­ram Ali Ka­val­cı’da eşlik et­ti­ler.
Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi METİN, “Tür­ki­ye’nin geç­miş si­ya­sı ha­fı­za­sı­nı çok iyi oku­yan ve ül­ke­mi­zin ta­nın­mış du­ayen ga­ze­te­ci ya­zar­la­rın­dan olan, öğ­ren­ci­lik yıl­la­rım­dan bu­gü­ne değin oku­ma­ya devam et­ti­ğim kıy­met­li ga­ze­te­ci yazar Yavuz Donat beyi be­le­di­ye­miz­den ağır­la­mak­tan ve in­şa­sı devam et­mek­te olan Rize Kent­sel Dö­nü­şüm pro­je­miz­le bir­lik­te ya­pı­mı devam eden bir ço­ğun­lu­ğu ta­mam­la­nıp hal­kı­mı­zın hiz­me­ti­ne sun­du­ğu­muz de­va­sa proje ve ya­tı­rım­la­rı­mız hak­kın­da ken­di­le­ri­ni bil­gi­len­dir­mek­ten mut­lu­luk duy­duk.
Sayın Donat zi­ya­re­tin­de, “Her yıl Rize’ye gel­di­ği­ni, fakat bu se­fer­ki ge­li­şin­de Rize’yi çok ge­liş­miş ve adeta te­pe­den tır­na­ğa ye­ni­len­me ça­lış­ma­sı için­de gör­dü­ğü­nü ifade et­ti­ler. Şe­hir­de yap­tı­ğı kısa bir ge­zin­ti­de so­nu­cun­da be­le­di­ye­ci­lik nok­ta­sın­da büyük bir ha­re­ket­li­ği­nin ol­du­ğu­nu ve Rize’nin ye­ni­len­me­si nok­ta­sın­da dört bir ya­nın­da sür­dü­rü­len bu ye­ni­le­me proje ça­lış­ma­la­rıy­la Rize şeh­ri­nin yakın ge­le­cek­te ol­ma­sı ge­re­ken gö­rün­tü­de ol­ma­sı Rize’ye çok ya­kı­şa­cak­tır diye ifade et­ti­ler.” Şek­lin­de ko­nuş­tu. Zi­ya­ret­te ko­nu­şan Yazar Donat’ın, “Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı sn. Metin’i bu zi­ya­re­tim­de ta­nı­mış oldum. Sos­yo­lo­ji me­zu­nu eği­tim­ci sayın baş­ka­nın, Rize’nin so­run­la­rı­na ve ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­la il­gi­li gerek ra­kam­sal ola­rak, ge­rek­se taf­si­lat ola­rak ilgi alan­la­rı­na yö­ne­lik bu denli detay ha­ki­mi­ye­ti nok­ta­sın­da bu kadar de­tay­lı an­la­tı­mın­dan et­ki­len­me­dim der­sem yan­lış olur. Teb­rik edi­yo­rum. Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­rak iyi bir seçim.” dedi. Baş­kan Metin zi­ya­re­tin anı­sı­na, Yazar Donat’a, İşle­me­li çay bar­da­ğı ve Çay he­di­ye etti.


Ha­ber-Fo­to: Selma De­mir­ci Ka­val­cı