Rize’de Miniklere ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ Veriliyor

Rize’de AFAD İl Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan il­köğ­re­tim öğ­len­ci­le­ri­ne yö­ne­lik ‘Afet far­kın­da­lık eği­ti­mi’ ve­ril­di.

Ülke ge­ne­lin­de va­tan­daş­la­ra yö­ne­lik baş­la­tı­lan ‘Afet far­kın­da­lık eği­ti­mi’ Rize’de de hayat buldu. 15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’nda ger­çek­le­şen eği­tim­ler­de video su­nu­mu ya­pı­la­rak, minik öğ­ren­ci­le­re eği­tim amaç­lı bro­şür da­ğı­tı­lı­yor.
Et­kin­lik hak­kın­da açık­la­ma yapan İstik­lal İlköğ­re­tim Okulu Sınıf Öğ­ret­me­ni Fatma Hü­se­yi­noğ­lu, “Ço­cuk­la­rın ge­le­rek ye­rin­de, böyle bir eği­ti­mi al­ma­sı ger­çek­ten iyi oldu. Biz bunu ders­le­ri­miz­de zaten gör­müş­tük. Ço­cuk­la­rın gelip bu­ra­da bunu gö­re­rek öğ­ren­me­si, bi­len­ler­den gör­me­si çok iyi oldu. Küçük yaş­lar­da edi­ni­len bu tec­rü­be­ler ço­cuk­lar için çok fay­da­lı olu­yor” dedi.

Haber Merkezi