RİZE BELEDİYESİ ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİNİN SONUNA YAKLAŞILDI

Rize Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan, Kap­lı­ca Ma­hal­le­si dosma mev­ki­in­de içme suyu ana şe­be­ke hat­tı­na bağlı inşa et­ti­ği “Elekt­rik Üre­tim Sant­ra­li” pro­je­si­nin su de­po­su ve üre­tim bi­na­sı ta­mam­la­na­rak ya­pı­lan hat bağ­lan­tı­lar­la bir­lik­te elekt­rik üre­ti­mi­ne ya­kın­da ge­çi­lecek.

DCIM\100MEDIA\DJI_0401.JPG

İçme su­yu­na hiç­bir zarar ver­me­den tür­bin kul­la­nı­la­rak ha­ya­ta ge­çi­ri­len pro­jey­le ana bo­ru­lar­dan akan içme suyu elekt­rik ola­rak milli eko­no­mi­ye katkı sağ­la­ya­cak.
Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi METİN’’in, Rize Be­le­di­ye­si’nin ya­tı­rım büt­çe­si­ni art­tı­ra­cak pro­je­le­ri ara­sın­da yer alan Hid­ro­elekt­rik Sant­ra­li, 400 metre ra­kım­dan 100 metre ra­kı­ma inen içme suyu ana şe­be­ke hat­tın­dan fay­da­la­na­cak.
Rakım far­kın­dan olu­şan ba­sınç ve içme suyu hat­tı­nın sü­rek­li akım oluş­tur­ma­sı se­be­biy­le günün 24 saati elekt­rik üre­ti­le­bi­lecek.
Proje ala­nın­da inşa edi­len yeni su de­po­su ve sant­ral bi­na­sın­da ma­ki­ne­ler kul­la­nı­ma hazır du­ru­ma ge­ti­ri­lir­ken, ta­şı­yı­cı su boru bağ­lan­tı­la­rı ta­mam­la­na­rak yeni içme suyu de­po­su­na su akışı sağ­lan­dı. Elekt­rik üre­ti­mi ko­nu­sun­da tek­nik bağ­lan­tı­la­rın sona yak­laş­tı­ğı proje ile yakın bir za­man­da elekt­rik üre­ti­mi­ne ge­çi­le­rek gelir elde edi­lecek. Pro­je­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­siy­le bir­lik­te elde edi­lecek gelir Rize Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan alt­ya­pı ve ben­ze­ri ya­tı­rım­lar­la ye­ni­den va­tan­da­şa geri hiz­met ola­rak dön­müş ola­cak.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı