Rekor denemesi için yelkeniyle hiç durmadan dört denizi aşacak

Yel­ken­li tek­ne­siy­le Tür­ki­ye’nin de­niz­le­ri­ni tek ba­şı­na ge­çecek olan açık deniz yel­ken spor­cu­su Tolga Pamir, rekor de­ne­me­si­ne Art­vin’ın Hopa il­çe­si li­ma­nın­dan baş­la­dı.

Açık deniz yel­ken spor­cu­su Tolga Pamir (46), yel­ken­li tek­ne­siy­le bin 500 deniz mili kat ede­rek rekor de­ne­me­si­ni İsken­de­run Li­ma­nı’nda ta­mam­la­ma­yı he­def­li­yor. 9-13 gün için­de Ka­ra­de­niz, Mar­ma­ra, Ege ve Ak­de­niz’i aşa­rak Tür­ki­ye’de bir ilki ger­çek­leş­tir­me­yi plan­la­yan Pamir, ha­ya­li­ni kur­du­ğu rekor de­ne­me­si için bugün Hopa li­ma­nın­dan de­ni­ze açıl­dı. Hiç dur­ma­dan sa­de­ce yel­ken gü­cüy­le Tür­ki­ye açık deniz solo tu­ru­nu ta­mam­la­ya­cak olan Pamir, ül­ke­miz­de de bu spo­run ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni ka­nıt­la­mak is­te­di­ği­ni söy­le­di.
“Ama­cı­mız 4 de­ni­zi­mi­zi ta­nı­mak, yel­ken spo­ru­na il­gi­yi ar­tır­mak Yel­ken spo­ruy­la il­gi­li ça­lış­ma­la­rı­nı Fran­sa’da sür­dü­ren Pamir, 16 yıl­dır Fran­sa’da Tür­ki­ye’yi tem­si­len bir­çok fark­lı ya­rış­ma­ya ka­tıl­dı. Tür­ki­ye’deki yel­ken spo­ru­nun ge­li­şi­mi ve kur­gu­suy­la için Tür­ki­ye Yel­ken Fe­de­ras­yo­nu’nda görev al­dı­ğı­nı ifade eden Pamir, “Bu görev doğ­rul­tu­sun­dan yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­ma­lar­da 4 de­ni­zi­mi­zi ta­nı­mak, yel­ken spo­ru­na il­gi­yi ar­tır­mak, sıra dışı de­ne­me­ler yap­mak ama­cıy­la ça­lış­ma­ya baş­la­dık” dedi. 8 aydır bu proje için ça­lış­ma­lar yü­rüt­tü­ğü­nü kay­de­den Tolga Pamir, “Hopa’da start ala­rak dört de­ni­zi­mi­zi hiç dur­ma­dan solo ola­rak 9-13 gün­lük bir sü­re­de ge­çe­rek İsken­de­run’da biten bir par­ku­ru­nu ta­mam­la­ma­yı plan­lı­yo­rum. Tür­ki­ye re­ko­ru turu için yel­ken­le yola çı­ka­ca­ğım. Ku­ral­lar ge­re­ği yel­ken­li­nin mo­to­ru mü­hür­le­necek ve yel­ken gücü ile git­ti­ği­min kaydı tu­tu­la­cak. Açık deniz ya­rış­la­rın­da tek ba­şı­nı­za ol­du­ğu­nuz zaman tek gü­ven­di­ği­niz kişi oto pilot. Bunu da çok iyi ayar­la­mak ge­re­ki­yor. En fazla bir saati bulan günde 5-6 seri uyku sü­re­ci­nin için­den ge­çe­ce­ğim” diye ko­nuş­tu.
“Solo ola­rak bu de­ne­me Tür­ki­ye’de ilk defa ya­pı­lı­yor” Solo ola­rak böyle bir de­ne­me­nin Tür­ki­ye’de ilk defa ya­pıl­dı­ğı­nı kay­de­den Pamir, “Solo Tür­ki­ye Turu Art­vin Hopa-İsken­de­run arası hiç dur­ma­dan ilk defa gi­di­lecek. 1500 deniz mi­li­ne yakın bir me­sa­fe gi­de­ce­ğim. 3 bin ki­lo­met­re­ye yakın bir seyir ola­cak benim için. Yel­ken sporu Tür­ki­ye’de pek bi­lin­me­yen bir branş. Bu ko­nuy­la il­gi­li çok fazla gi­ri­şim yok. Bu­gü­ne kadar İngil­te­re, Bre­zil­ya, Mek­si­ka gibi bir­çok yerde yel­ken yap­tım ama ül­ke­mi­zin dört de­ni­zi hiç bu şe­kil­de do­laş­ma­mış­tım. Yel­ken spo­ru­nun ül­ke­miz­de de ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni ka­nıt­la­mak is­ti­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Tür­ki­ye Yel­ken Fe­de­ras­yo­nu Art­vin İl Tem­sil­ci Mus­ta­fa Dur­gun da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Tolga Pamir’in Tür­ki­ye’deki de­niz­le­ri yel­ken tek­ne­siy­le tek ba­şı­na aşma dü­şün­ce çok önem­li bir proje ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Dur­gun, “Ger­çek­leş­ti­re­bi­lir­se ilki ba­şa­ra­cak. Bun­dan son­ra­ki yel­ken spor­cu­la­rı­na örnek ola­cak. de­niz­le­ri­mi­zin ne kadar önem­li ve de­ğer­li ol­du­ğu­nu gös­ter­miş ola­cak. Ül­ke­mi­zin Ka­ra­de­niz kı­yı­la­rın­da sınır kenti Hopa bu yüz­den bu­ra­dan baş­la­ma­yı ter­cih etti. Bu­ra­dan yel­ken aça­rak hiç dur­ma­dan devam edecek. Bu et­kin­lik Hopa’da da yel­ken spo­ru­nun ge­liş­me­si için önem­li bir adım ola­cak” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Hopa Li­ma­nı Genel Mü­dü­rü Meriç Bur­çin Özer de Hopa Li­ma­nı’nın önem­li bir et­kin­li­ğin baş­lan­gıç nok­ta­sı ol­ma­sın­dan do­la­yı mutlu ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Tür­ki­ye’de ilk defa ya­pı­lan bir et­kin­li­ğe ev sa­hip­li­ği ya­pa­nın mut­lu­luk ve­ri­ci ol­du­ğu­nu kay­de­den Özer, “İlk defa Tür­ki­ye’nin en kuzey nok­ta­sın­dan en güney nok­ta­sı­na dur­ma­dan, mo­to­ru dev­re­ye al­ma­dan sa­de­ce rüz­gar ve yel­ken­liy­le ya­pı­la­cak bir or­ga­ni­zas­yon. Bu bir ilk ola­cak.
Ba­şa­rı ile so­nuç­la­nır­sa bu­ra­dan belli za­man­lar­dan rekor de­ne­me­le­ri çift­li ve tekli olmak üzere ya­pı­la­cak­tır. Buda böl­ge­mi­ze ha­re­ket­li­lik ve eko­no­mik ge­ti­ri sağ­la­ya­cak” dedi.


Haber Merkezi