Pazarspor Kulübü Başkanlığına Mustafa Taşkın Yeniden Seçildi

Misli.com 2. Lig’in ekiplerinden Pazarspor’da, kulüp başkanlığına Mustafa Taşkın yeniden seçildi.

Pa­zars­por Ku­lü­bü Ola­ğan Genel Kurul Top­lan­tı­sı, ku­lü­bün sos­yal te­sis­le­rin­de ya­pıl­dı.
Ku­lü­bün 231 de­le­ge­si­nin oy kul­lan­dı­ğı kong­re­de, iki aday ola­rak gi­ri­len se­çim­ler­de İhsan Şafak Balta 111, Mus­ta­fa Taş­kın 119 oy aldı, bir oy ise ge­çer­siz sa­yıl­dı.
Ye­ni­den baş­kan se­çi­len Mus­ta­fa Taş­kın, cen­til­men­ce, dost­luk içe­ri­sin­de coş­ku­lu bir kong­re ge­çir­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Se­çil­miş bir baş­kan ola­rak so­rum­lu­luk­la­rı­nın çok daha ağır ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Taş­kın, “İlk işi­miz Pa­zars­por ça­tı­sı al­tın­da tüm Pazar’ı bir­leş­tir­mek. Önü­mü­ze ba­ka­ca­ğız, trans­fer­le­re, se­zo­nun ye­ni­den ya­pı­lan­ma­sı­na ba­ka­ca­ğız. Dost­luk ka­zan­dı. Pa­zars­por ka­zan­dı. Bun­dan sonra da bu şe­kil­de devam ede­ce­ğiz. Şafak Bey de Pa­zars­por’a fay­da­lı işler yap­mak için talip oldu. Bun­dan sonra bir­lik­te Pa­zars­por’un daha iyi yer­le­re gel­me­si için uğ­ra­şa­ca­ğız.” dedi.


Haber Merkezi