KÜRESEL GAZETCİLER KONSEYİNİN, “KÜRESEL BULUŞMA” TOPLANTISI ALANYA’DA YAPILACAK

Kü­re­sel Ga­ze­te­ci­ler Kon­se­yi’nin (KGK) kü­re­sel bu­luş­ma­sı 2-4 Tem­muz ta­rih­le­rin­de Alan­ya’da ger­çek­leş­ti­ri­lecek. KGK Genel Baş­ka­nı Meh­met Ali DİM, 100’den fazla yerli ve ya­ban­cı KGK üye­si­ne ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak. Kü­re­sel Ga­ze­te­ci­ler Kon­se­yin, Niğde bu­luş­ma­sı ar­dın­dan, An­tal­ya’nın Alan­ya il­çe­sin­de ger­çek­le­şecek olan 3 gün­lük, KGK Alan­ya bu­luş­ma­sın­da Rize İli­mi­zi, Kü­re­sel Ga­ze­te­ci­ler Kon­se­yi Rize İl Tem­sil­ci­si Bay­ram Ali Ka­val­cı tem­sil edecek.

KÜ­RE­SEL Ga­ze­te­ci­ler Kon­se­yi (KGK), 2-4 Tem­muz ta­rih­le­rin­de Alan­ya’da ger­çek­leş­ti­re­ce­ği kü­re­sel bu­luş­ma­nın ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.

100’den fazla yerli ve ya­ban­cı KGK üye­si­nin bir araya ge­le­ce­ği dev bu­luş­ma, 2 Tem­muz Cuma günü ko­nuk­la­rın Alan­ya’ya ge­le­rek otel­le­ri­ne yer­leş­me­le­riy­le baş­la­ya­cak. Ko­nuk­lar saat 16.30’da Te­le­fe­rik­le Alan­ya Ka­le­si’ne çı­ka­rak kale turu ya­pa­cak­lar. Saat 19.00’daki tekne tu­ru­nun ar­dın­dan KGK üye­le­ri saat 20.30’da Har­bo­ur Res­to­ran’daki akşam ye­me­ğin­de ağır­la­na­cak. Bu­luş­ma­nın ikin­ci günü olan 3 Tem­muz Cu­mar­te­si günü ise 16.00–20.00 sa­at­le­ri ara­sın­da top­lan­tı­lar ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Lo­ni­ce­ra Otel’de 16.00–17.00 sa­at­le­ri ara­sın­da ayrı ayrı sa­lon­lar­da Yö­ne­tim Ku­ru­lu, De­ne­tim Ku­ru­lu, Etik Ku­ru­lu, Onur Ku­ru­lu ve Da­nış­ma Ku­ru­lu top­lan­tı­la­rı ya­pı­la­cak. 17.00–18.00 sa­at­le­ri ara­sın­da ise yine ayrı ayrı sa­lon­lar­da Yay­gın Medya Mec­li­si, Yerel Medya Mec­li­si ve Dış Medya Mec­li­si top­lan­tı­la­rı ger­çek­leş­ti­ri­lecek. 18.00-19.30 sa­at­le­ri ara­sın­da ise tüm üye­le­rin ka­tı­lı­mıy­la genel top­lan­tı ya­pı­la­cak. Top­lan­tı­la­rın ar­dın­dan saat 20.00’de Lo­ni­ce­ra Otel Balo Sa­lo­nu’nda Gala Ye­me­ği ve Ödül Tö­re­ni ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Alan­ya’daki kü­re­sel bu­luş­ma, 4 Tem­muz 2021 Pazar günü ko­nuk­la­rın uğur­lan­ma­la­rıy­la sona erecek.


Haber: Selma De­mir­ci Ka­val­cı