İlimizde Sanayi Esnafı Aşılarını Olmaya Başladı

Rize Sanayi Sitesinde ve il genelindeki sanayi sitelerinde Covid-19 aşılama çalışmaları kapsamında aşılama işlemi başlatıldı.

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­le­rin­de ça­lı­şan­la­ra yö­ne­lik aşı­la­ma ça­lış­ma­sı baş­la­tı­la­ca­ğı­nı du­yur­ma­sı­nın ar­dın­dan Rize sa­na­yii es­na­fı­na ve il genelindeki sanayi sitelerine yö­ne­lik aşı­la­ma ça­lış­ma­sı ya­pıl­dı.
İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü mobil ekip­le­ri ta­ra­fın­dan Rize Sa­na­yi Böl­ge­si lo­ka­lin­de ve ilçelerde belirlenen yerlerde 2 gün sü­recek aşı­la­ma ça­lış­ma­sı baş­la­tıl­dı.
Sa­na­yi­ci es­na­fı uy­gu­la­ma ile hem aşı­la­rı­nı olmuş oldu, hem de bir ta­raf­tan iş­le­ri­ni de ak­sat­ma­mış oldu.
Rize İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi’nde halk sağ­lı­ğı uz­man­lı­ğı gö­re­vi­ni yü­rü­ten Dok­tor Asu­man Okur yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Bugün iti­ba­riy­le Rize sa­na­yi böl­ge­sin­de aşı­la­ma ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dık. Toplu ola­rak baş­vu­ran es­na­fı­mı­za 6’şarlı grup­lar ha­lin­de aşı­la­rı­mı­zı ya­pı­yo­ruz.
Bugün öğ­le­den sonra ve yarın devam edecek şe­kil­de plan­la­ma­mı­zı yap­tık. Gerek ran­de­vu­lu gerek ran­de­vu­suz her­ke­si aşı­lan­ma­ya davet edi­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi