DAHA NE BEKLİYORUZ?

Öğ­ren­ci Andı’nın iptal edil­me­si üze­ri­ne Türk Eği­tim-Sen ta­ra­fın­dan açı­lan dava so­nu­cun­da Da­nış­tay 8. Da­ire­si­nin 2018’de ver­di­ği lehte karar, Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan tem­yiz edil­miş­ti.
10.06.2021 ta­ri­hi iti­ba­riy­le ba­sı­na yan­sı­dı­ğı­na göre Tem­yiz baş­vu­ru­su İdari Da­va­lar Da­ire­le­ri Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı le­hi­ne onay­lan­mış ve ge­rek­çe­li karar ni­ha­ye­te er­di­ril­miş­tir.
Ka­rar­da, Öğ­ren­ci Andı içe­ri­ğin­de ifade edi­len de­ğer­le­rin Ana­ya­sa ve ya­sa­la­ra uygun ol­du­ğu ve hatta Milli Eği­tim Temel Ka­nu­nun­da dile ge­ti­ri­len amaç­lar­la da ör­tüş­tü­ğü ancak her sabah tö­ren­le oku­tul­ma­sı­nın ida­re­nin tak­di­ri da­hi­lin­de ol­du­ğu ifade edil­mek­te­dir.
Bu ka­rar­da Da­nış­tay, açık bir şe­kil­de Öğ­ren­ci Andı’nın Ana­ya­sa­ya ve ya­sa­la­ra ay­kı­rı ol­ma­dı­ğı­nı, met­nin ih­ti­va et­ti­ği de­ğer­le­rin Milli Eği­tim Temel Ka­nu­nu­nun amaç­la­rı­na da uy­du­ğu­nu be­lirt­mek­te, her sabah oku­tul­ma­sı ka­ra­rı­nı ise Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nın ta­sar­ru­fu­na bı­rak­mak­ta­dır. Do­la­yı­sıy­la bu karar bir ta­raf­tan da Öğ­ren­ci Andı’nın oku­tul­ma­sı­nın önün­de her­han­gi bir hu­ku­ki engel ol­ma­dı­ğı­nın da tes­ci­li­dir.
Her ne kadar gün­de­me düşen ge­rek­çe­li ka­rar­la Da­nış­tay 8. Da­ire­si­nin ka­ra­rı iptal edil­miş olsa da as­lın­da İdari Da­va­lar Da­ire­le­ri Ku­ru­lu­nun bu ka­ra­rı Tür­ki­ye Ka­mu-Sen’in id­di­ala­rı­nın haklı ve ye­rin­de ol­du­ğu­nu ve Öğ­ren­ci Andı’nın mut­la­ka her Türk ço­cu­ğu­na oku­tul­ma­sı­nın ge­rek­li­li­ği­ne işa­ret et­mek­te­dir.
Bu nok­ta­da Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, ih­ti­va et­ti­ği de­ğer­ler ba­kı­mın­dan Milli eği­tim sis­te­mi­mi­zin ru­hu­na da uygun olan Öğ­ren­ci An­dı­nın ye­ni­den okul­lar­da oku­tul­ma­sı­na yö­ne­lik bir dü­zen­le­me ya­pa­rak bu ko­nu­yu hiç bir tar­tış­ma­ya yer bı­rak­ma­ya­cak şe­kil­de çö­zü­me ka­vuş­tur­ma­lı­dır.