Çaykur Rizespor’da Olağanüstü Genel Kurul Ertelendi

Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bün­de ola­ğa­nüs­tü genel ku­ru­lun 26 Ha­zi­ran’a er­te­len­di­ği bil­di­ril­di.

Ye­şil-ma­vi­li ku­lüp­ten ya­pı­lan açık­la­ma­da, ola­ğa­nüs­tü genel kurul top­lan­tı­sı­nın, bugün saat 12.00’de Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Kong­re ve Kül­tür Mer­ke­zi’nde ger­çek­leş­ti­ril­me­si­nin plan­lan­dı­ğı ha­tır­la­tıl­dı.
Ola­ğa­nüs­tü genel kurul top­lan­tı­sı­nın, oy kul­lan­ma hak­kı­na sahip üye­le­rin salt ço­ğun­lu­ğu­nun sağ­la­na­ma­ma­sı ne­de­niy­le ya­pı­la­ma­dı­ğı­nın kay­de­dil­di­ği açık­la­ma­da, “Top­lan­tı­nın, 26 Ha­zi­ran Cu­mar­te­si günü saat 12.00’de Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Kong­re ve Kül­tür Mer­ke­zi’nde aynı gün­dem­le, ço­ğun­lu­ğa ba­kıl­mak­sı­zın ya­pı­la­ca­ğı hu­su­su üye­le­ri­mi­ze önem­le du­yu­ru­lur.” ifa­de­si­ne yer ve­ril­di.


Haber Merkezi