Çayeli Denizcilik Lisesi Öğrencileri Türkiye Üçüncüsü

Tür­ki­ye Raf­ting Şam­pi­yo­na­sı Rize Va­li­si Sayın Kemal Çeber’in de ka­tıl­dı­ğı açı­lış prog­ra­mıy­la Rize’nin Ar­de­şen il­çe­sin­de baş­la­dı. 9 – 13 Ha­zi­ran 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­lan şam­pi­yo­na­da ya­rış­lar Fır­tı­na Va­di­sin­de ger­çek­leş­ti­ril­di.

Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye Raf­ting Fe­de­ras­yo­nu Rize Va­li­li­ği ve Ar­de­şen Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 47 takım 235 spor­cu ve 80 ha­ke­min ka­tıl­dı­ğı R4 Raf­ting Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı dü­zen­le­nen ödül tö­re­niy­le son buldu.
Şam­pi­yo­na­da U19 Erkek – Kadın, Açık yaş Er­kek- Kadın ve Mix Karma ta­kım­lar üç gün bo­yun­ca Sp­rint, RX, Sla­lom ve Nehir inişi ya­rış­la­rın­da kı­ya­sı­ya mü­ca­de­le et­ti­ler.
Ya­rış­ma­da Ça­ye­li Ahmet Hamdi İsha­koğ­lu Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri ant­re­nör­lü­ğü­nü milli spor­cu Ahmet Umut Yıl­maz’ın yap­tı­ğı Ça­ye­li De­niz­ci­lik Li­se­si Spor Ku­lü­bü (ÇAY­DEN) adına ya­rı­şa­rak U19 Ka­te­go­ri­sin­de Tür­ki­ye üçün­cü­sü ol­du­lar.
Ya­rış­ma son­ra­sın­da dü­zen­le­nen ödül tö­re­ni­ne Ordu Va­li­si Tun­cay Sonel, Tür­ki­ye Raf­ting Fe­de­ras­yon Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi ve Cum­hur­baş­ka­nı Baş­da­nış­ma­nı Gül­şen Orhan, Rize Vali Yar­dım­cı­sı Bay­ram Sağır, Tür­ki­ye Raf­ting Fe­de­ras­yon Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi ve RTEÜ Vakfı Baş­ka­nı Nus­ret Yar­dım­cı, Ar­de­şen Kay­ma­ka­mı Ekrem Çeçen, Raf­ting Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Fik­ret Yar­dım­cı, Ar­de­şen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Avni Kahya, Tür­ki­ye Raf­ting Fe­de­ras­yon Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Prof. Dr. Timur Gür­kan, Tür­ki­ye Raf­ting Fe­de­ras­yon Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Ci­han­gir Güner, daire amir­le­ri, kulüp yö­ne­ti­ci­le­ri, STK tem­sil­ci­le­ri ve çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı.


Haber Foto: Ahmet BAYRAKTUTAN