Ak Parti Rize İl Başkanı Alim Taburcu Oldu

Geç­ti­ği­miz Cuma Günü Sol Ayak Ten­don­nu­nun Kop­ma­sı Ne­de­ni İle Ame­li­ya­ta Alı­nan Ak Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Alim Ta­bur­cu Edil­di.

Geç­ti­ği­miz cuma günü ASKF Stadı’nda İl Yö­ne­tim Ku­ru­lu ile Mer­kez ilçe yö­ne­tim ku­ru­lu ara­sın­da oy­na­nan fut­bol mü­sa­ba­ka­sı sı­ra­sın­da sol ayak ten­do­nu­nun kop­ma­sı ne­de­ni ile Rize Dev­let Has­ta­ne­sin­de te­da­vi al­tı­na alı­nan Ak Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Alim ba­şa­rı­lı ger­çek­leş­ti­ri­len ame­li­ya­tı­nın ar­dın­dan ta­bur­cu edil­di.
Has­ta­ne­den ta­bur­cu edi­len Alim’in sağ­lık du­ru­mu­nun iyi ol­du­ğu, evin­de 4-5 hafta süre ile is­ti­ra­hat et­me­si ge­rek­ti­ği ve en­fek­si­yon riski ne­de­ni ile zi­ya­ret­çi kabul et­me­si­nin yasak ol­du­ğu bil­gi­si­ne ula­şıl­dı.

Haber Merkezi