88 yaşındaki hasta “başparmak anjiyo” yönetimi ile hayata tutundu

Art­vin’ de ya­şa­yan ve şid­det­li göğüs ağ­rı­sı şi­kâ­ye­tiy­le git­ti­ği has­ta­ne­den Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­ne sevk edi­len 88 ya­şın­da­ki Bek­taş Yıl­maz, has­ta­nın, kalbe giden ana da­ma­rı­nın tı­ka­lı ol­ma­sı üze­ri­ne “baş­par­mak an­ji­yo” yön­te­mi ile ya­pı­lan ba­şa­rı­lı ope­ras­yon­la sağ­lı­ğı­na ka­vuş­tu.

Prof. Dr. Yük­sel Çiçek “Has­ta­mız bize son çare ola­rak te­da­vi ümidi ile geldi ve Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de ilk defa uy­gu­la­nan baş­par­mak böl­ge­sin­den an­ji­yog­ra­fi yön­te­mi ile has­ta­yı ha­yat­ta tut­tu­ğu­muz için mut­lu­yuz.”
Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Eği­tim Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’nde böl­ge­nin ilk baş­par­mak­tan ko­ro­ner an­ji­yog­ra­fi iş­le­mi ger­çek­leş­ti­ril­di.
Bu ba­şa­rı­lı ope­ras­yon, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Kar­di­yo­lo­ji Ana Bilim Dalı öğ­re­tim üyesi olan Prof. Dr. Yük­sel Çiçek ve Dr. öğ­re­tim Üyesi Elif Ergül ile bir­lik­te ko­ro­ner an­ji­yog­ra­fi ekibi ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı.Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Kar­di­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı öğ­re­tim üyesi Prof. Dr. Yük­sel Çiçek, has­ta­ne­de yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Has­ta­nın daha önce gırt­lak kan­se­ri ve pros­tat kan­se­ri ne­de­ni ile te­da­vi gör­dü­ğü­nü be­lir­te­rek, böb­rek yet­mez­li­ği ve kro­nik kalp ritim bo­zuk­lu­ğu olan aynı za­man­da kanda al­yu­var, ak­yu­var ve beyaz kan hücre sa­yı­sı­nın tü­mü­nün bir­den çok düşük ol­du­ğu he­ma­to­lo­jik has­ta­lı­ğı olan ve 20 gün önce de göğüs ağ­rı­sı ne­de­ni ile has­ta­ne­de yatıp çık­mış olan ve tek­rar şi­kâ­yet­le­ri­nin art­ma­sı üze­ri­ne has­ta­ne­mi­ze sevk edil­di­ği­ni be­lirt­ti.
Bek­taş Yıl­maz’ın acil ser­vi­se göğüs ağ­rı­sı, genel du­ru­mun­da kö­tü­leş­me ile baş­vur­du­ğu­nu söy­le­yen Çiçek, ya­pı­lan tet­kik­ler­de kalp damar tı­ka­nık­lı­ğı­na ila­ve­ten kemik iliği ye­ter­siz­li­ği ne­de­ni ile ciddi dü­zey­de kan­sız­lık, kanda beyaz küre ve kanın pıh­tı­laş­ma­sı­nı sağ­la­yan hücre sa­yı­sı­nın dü­şük­lü­ğü, aynı za­man­da böb­rek yet­mez­li­ği bul­gu­la­rı­nı tes­pit et­tik­le­ri­ni, hasta ve ya­kın­la­rı­na bu risk­li du­rum­la­rı izah et­tik­le­ri­ni söy­le­di.
Çiçek, “Has­ta­nın ya­şı­nın ileri ol­ma­sı, be­ra­be­rin­de bir­çok ra­hat­sız­lı­ğı­nın bu­lun­ma­sı, ka­na­ma bo­zuk­lu­ğu ve kan­sız­lı­ğı ol­ma­sı ne­de­ni ile ka­sık­tan an­ji­yog­ra­fi son­ra­sı ka­na­ma olur­sa bunun has­ta­da ha­ya­ti riski art­tı­ra­bi­le­ce­ği­ni, has­ta­nın böb­rek yet­mez­li­ğin­den do­la­yı di­ya­liz has­ta­sı ola­bi­le­ce­ği­ni, bun­dan do­la­yı da el bi­le­ği böl­ge­si­ni kul­lan­mak ye­ri­ne baş­par­mak böl­ge­sin­de­ki en­fi­ye çu­ku­ru­nu kul­la­na­rak has­ta­nın an­ji­yo­su­nu yap­ma­ya karar ver­dik.” dedi.
Çiçek, “Sol elin atar da­ma­rı­nın en uç kısmı olan dis­tal ra­di­al ar­te­re en­fi­ye çu­ku­run­dan giriş ya­pa­rak, kalbe giden tı­ka­lı ana da­ma­rı, tüm ko­ro­ner an­ji­yog­ra­fi ve stent iş­le­mi ile bir­lik­te 25-30 da­ki­ka gibi kısa bir süre için­de ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de ta­mam­la­dık ve has­ta­mı­zın göğüs ağ­rı­la­rı­nı gi­de­re­rek, kon­for­lu bir şe­kil­de ya­şa­mı­nı sür­dür­me­si­ne imkân sağ­la­mış olduk.” diye be­lirt­ti.
Baş­par­mak yön­te­mi ile an­ji­yog­ra­fi iş­le­mi­nin ül­ke­miz­de yeni yeni bazı büyük mer­kez­ler­de ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı­ğı­nı, Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de de ilk defa bu iş­le­mi ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni be­lir­ten Çiçek, şöyle devam etti:
“Bu yön­te­min kasık veya el bi­le­ği böl­ge­sin­den an­ji­yog­ra­fi ye­ri­ne kol ve eli bes­le­yen atar da­ma­rın en uç kısmı olan baş­par­mak böl­ge­sin­den gi­ri­le­rek ya­pıl­ma­sı­nın bir­Çok avan­ta­jı bu­lun­mak­ta­dır.
Ço­ğun­luk­la sol el baş­par­mak böl­ge­sin­den ya­pı­lan bu an­ji­yog­ra­fi yön­te­min­de İşlem sı­ra­sın­da hasta ko­lu­nu sol kasık böl­ge­si­ne doğru nor­mal duruş po­zis­yo­nun­da tut­mak­ta ve daha rahat bir po­zis­yon­da tut­tu­ğun­dan hem hasta hem de dok­tor açı­sın­dan büyük bir kon­for sağ­la­mak­ta­dır.
Özel­lik­le kro­nik böb­rek has­ta­lı­ğı olan has­ta­lar için iler­de he­mo­di­ya­liz ih­ti­ya­cı olur­sa, en­fi­ye çu­ku­ru yak­la­şı­mı ge­le­cek­te­ki ar­te­rio-ve­nöz fis­tül ih­ti­ya­cı yani di­ya­liz ya­pı­la­cak damar böl­ge­si için ge­rek­li ola­cak da­ma­rı ko­ru­muş olur.
Ay­rı­ca En­fi­ye çu­ku­ru yak­la­şı­mı ko­ro­ner arter by-pas cer­ra­hi­si ge­re­ken has­ta­lar­da el bilek böl­ge­sin­de­ki atar­da­ma­rın by pass için kul­la­nıl­ma­sı­na imkân sağ­lar.
İşlem son­ra­sı ka­na­ma­nın dur­du­rul­ma­sı daha kolay ve is­ten­me­yen ka­na­ma ve şiş­lik­le­rin oluş­ma­sı da çok daha azdır.
Ay­rı­ca sol el böl­ge­si kul­la­nı­la­rak işlem ya­pıl­dı­ğın­dan do­la­yı da sağ elini kul­la­nan has­ta­lar için ay­rı­ca ilave kon­for sağ­la­mak­ta­dır.
Kli­nik­le­ri­ne bölge in­sa­nı­nın yanı sıra özel­lik­le son za­man­lar­da Gür­cis­tan başta olmak üzere yurt dı­şın­dan da hasta gel­di­ği­ni be­lir­ten Çiçek, yaz dö­ne­min­de de İstan­bul başta olmak üzere ül­ke­mi­zin bir­çok ilin­den hasta baş­vu­ru­su al­dık­la­rı­nı ifade etti.


Haber: Mus­ta­fa SAKLI