Monthly Archives: Haziran 2021

RİZE BELEDİYESİ ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİNİN SONUNA YAKLAŞILDI

Rize Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan, Kap­lı­ca Ma­hal­le­si dosma mev­ki­in­de içme suyu ana şe­be­ke hat­tı­na bağlı inşa et­ti­ği “Elekt­rik Üre­tim Sant­ra­li” pro­je­si­nin su de­po­su ve üre­tim bi­na­sı ta­mam­la­na­rak ya­pı­lan hat bağ­lan­tı­lar­la bir­lik­te elekt­rik üre­ti­mi­ne ya­kın­da ge­çi­lecek.

DCIM\100MEDIA\DJI_0401.JPG

İçme su­yu­na hiç­bir zarar ver­me­den tür­bin kul­la­nı­la­rak ha­ya­ta ge­çi­ri­len pro­jey­le ana bo­ru­lar­dan akan içme suyu elekt­rik ola­rak milli eko­no­mi­ye katkı sağ­la­ya­cak.
Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi METİN’’in, Rize Be­le­di­ye­si’nin ya­tı­rım büt­çe­si­ni art­tı­ra­cak pro­je­le­ri ara­sın­da yer alan Hid­ro­elekt­rik Sant­ra­li, 400 metre ra­kım­dan 100 metre ra­kı­ma inen içme suyu ana şe­be­ke hat­tın­dan fay­da­la­na­cak.
Rakım far­kın­dan olu­şan ba­sınç ve içme suyu hat­tı­nın sü­rek­li akım oluş­tur­ma­sı se­be­biy­le günün 24 saati elekt­rik üre­ti­le­bi­lecek.
Proje ala­nın­da inşa edi­len yeni su de­po­su ve sant­ral bi­na­sın­da ma­ki­ne­ler kul­la­nı­ma hazır du­ru­ma ge­ti­ri­lir­ken, ta­şı­yı­cı su boru bağ­lan­tı­la­rı ta­mam­la­na­rak yeni içme suyu de­po­su­na su akışı sağ­lan­dı. Elekt­rik üre­ti­mi ko­nu­sun­da tek­nik bağ­lan­tı­la­rın sona yak­laş­tı­ğı proje ile yakın bir za­man­da elekt­rik üre­ti­mi­ne ge­çi­le­rek gelir elde edi­lecek. Pro­je­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­siy­le bir­lik­te elde edi­lecek gelir Rize Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan alt­ya­pı ve ben­ze­ri ya­tı­rım­lar­la ye­ni­den va­tan­da­şa geri hiz­met ola­rak dön­müş ola­cak.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı

KÜRESEL GAZETCİLER KONSEYİNİN, “KÜRESEL BULUŞMA” TOPLANTISI ALANYA’DA YAPILACAK

Kü­re­sel Ga­ze­te­ci­ler Kon­se­yi’nin (KGK) kü­re­sel bu­luş­ma­sı 2-4 Tem­muz ta­rih­le­rin­de Alan­ya’da ger­çek­leş­ti­ri­lecek. KGK Genel Baş­ka­nı Meh­met Ali DİM, 100’den fazla yerli ve ya­ban­cı KGK üye­si­ne ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak. Kü­re­sel Ga­ze­te­ci­ler Kon­se­yin, Niğde bu­luş­ma­sı ar­dın­dan, An­tal­ya’nın Alan­ya il­çe­sin­de ger­çek­le­şecek olan 3 gün­lük, KGK Alan­ya bu­luş­ma­sın­da Rize İli­mi­zi, Kü­re­sel Ga­ze­te­ci­ler Kon­se­yi Rize İl Tem­sil­ci­si Bay­ram Ali Ka­val­cı tem­sil edecek.

KÜ­RE­SEL Ga­ze­te­ci­ler Kon­se­yi (KGK), 2-4 Tem­muz ta­rih­le­rin­de Alan­ya’da ger­çek­leş­ti­re­ce­ği kü­re­sel bu­luş­ma­nın ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.

100’den fazla yerli ve ya­ban­cı KGK üye­si­nin bir araya ge­le­ce­ği dev bu­luş­ma, 2 Tem­muz Cuma günü ko­nuk­la­rın Alan­ya’ya ge­le­rek otel­le­ri­ne yer­leş­me­le­riy­le baş­la­ya­cak. Ko­nuk­lar saat 16.30’da Te­le­fe­rik­le Alan­ya Ka­le­si’ne çı­ka­rak kale turu ya­pa­cak­lar. Saat 19.00’daki tekne tu­ru­nun ar­dın­dan KGK üye­le­ri saat 20.30’da Har­bo­ur Res­to­ran’daki akşam ye­me­ğin­de ağır­la­na­cak. Bu­luş­ma­nın ikin­ci günü olan 3 Tem­muz Cu­mar­te­si günü ise 16.00–20.00 sa­at­le­ri ara­sın­da top­lan­tı­lar ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Lo­ni­ce­ra Otel’de 16.00–17.00 sa­at­le­ri ara­sın­da ayrı ayrı sa­lon­lar­da Yö­ne­tim Ku­ru­lu, De­ne­tim Ku­ru­lu, Etik Ku­ru­lu, Onur Ku­ru­lu ve Da­nış­ma Ku­ru­lu top­lan­tı­la­rı ya­pı­la­cak. 17.00–18.00 sa­at­le­ri ara­sın­da ise yine ayrı ayrı sa­lon­lar­da Yay­gın Medya Mec­li­si, Yerel Medya Mec­li­si ve Dış Medya Mec­li­si top­lan­tı­la­rı ger­çek­leş­ti­ri­lecek. 18.00-19.30 sa­at­le­ri ara­sın­da ise tüm üye­le­rin ka­tı­lı­mıy­la genel top­lan­tı ya­pı­la­cak. Top­lan­tı­la­rın ar­dın­dan saat 20.00’de Lo­ni­ce­ra Otel Balo Sa­lo­nu’nda Gala Ye­me­ği ve Ödül Tö­re­ni ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Alan­ya’daki kü­re­sel bu­luş­ma, 4 Tem­muz 2021 Pazar günü ko­nuk­la­rın uğur­lan­ma­la­rıy­la sona erecek.


Haber: Selma De­mir­ci Ka­val­cı

Ak Parti Rize İl Başkanı Alim Taburcu Oldu

Geç­ti­ği­miz Cuma Günü Sol Ayak Ten­don­nu­nun Kop­ma­sı Ne­de­ni İle Ame­li­ya­ta Alı­nan Ak Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Alim Ta­bur­cu Edil­di.

Geç­ti­ği­miz cuma günü ASKF Stadı’nda İl Yö­ne­tim Ku­ru­lu ile Mer­kez ilçe yö­ne­tim ku­ru­lu ara­sın­da oy­na­nan fut­bol mü­sa­ba­ka­sı sı­ra­sın­da sol ayak ten­do­nu­nun kop­ma­sı ne­de­ni ile Rize Dev­let Has­ta­ne­sin­de te­da­vi al­tı­na alı­nan Ak Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Alim ba­şa­rı­lı ger­çek­leş­ti­ri­len ame­li­ya­tı­nın ar­dın­dan ta­bur­cu edil­di.
Has­ta­ne­den ta­bur­cu edi­len Alim’in sağ­lık du­ru­mu­nun iyi ol­du­ğu, evin­de 4-5 hafta süre ile is­ti­ra­hat et­me­si ge­rek­ti­ği ve en­fek­si­yon riski ne­de­ni ile zi­ya­ret­çi kabul et­me­si­nin yasak ol­du­ğu bil­gi­si­ne ula­şıl­dı.

Haber Merkezi

GÖRGÜ KURALLARIMIZI YAŞAYALIM VE YAŞATALIM

Bizim yüce di­ni­miz İslam’da; Görgü bir top­lum için­de var olan ve uyul­ma­sı ge­re­ken saygı, ahlak ve in­ce­lik ku­ral­la­rı­nın genel adı­dır. Top­lum­da bi­rey­ler ara­sın­da­ki iliş­ki­le­rin dü­zen­len­me­sin­den doğan töre, adet, ge­le­nek ve gö­re­nek­ler, din ku­ral­la­rı gibi görgü ku­ral­la­rı da ya­zı­lı ol­ma­yan norm­lar­dan­dır. … Se­lam­laş­ma, yemek yeme ku­ral­la­rı, say­gı­lı dav­ran­ma gibi. Baş­ka­la­rı­na gös­te­ri­len ne­za­ket, ev hal­kın­dan esir­gen­me­me­li.
Es­ner­ken, ağız, sol elin dışı ile ka­pa­tıl­ma­lı.
Bu böy­le­dir.” ye­ri­ne “Ben böyle bi­li­yo­rum.” de­me­li.
Her yerde yaş­lı­la­ra, has­ta­la­ra ve ha­nım­la­ra yer ver­me­li.
Kür­dan kul­la­nır­ken sol el ile ağız ka­pa­tıl­ma­lı.
Yan­lış ya­pı­la­bi­lir ama, yan­lış­ta ısrar edil­me­me­li.
Baş­ka­sı­nın te­le­fo­nu ve eş­ya­sı izin­siz kul­la­nıl­ma­ma­lı.
Zi­ya­re­te, he­di­ye ile git­me­ye ça­lış­ma­lı.
En önem­li 2 ke­li­me, “Peki efen­dim.” ve “Özür di­le­rim.”dir.
Borç­lu dur­mak, in­sa­nın de­ğe­ri­ni dü­şü­rür.
Daima gü­lüm­se­mek bir şey kay­bet­tir­mez; çok şey ka­zan­dı­rır.

RİZELİ ÜNLÜ AVUKAT BIÇAKÇI 1970 ‘LI YEŞİLÇAM YILLARINI KİTAPLAŞTIRDI

Tür­ki­ye’nin ta­nın­mış ünlü Avu­kat­la­rın­dan, Eği­tim­ci Yazar Cemil Can BI­ÇAK­ÇI’nın ağır­lık­lı ola­rak 1970’lı yıl­la­rı içe­ren, “Gönül Pen­ce­rem­den Ye­şil­çam So­ka­ğı Türk Si­ne­ma­sı” isim­li ki­ta­bı, bugün ha­yat­ta olan Türk Si­ne­ma­sı­nın ta­nın­mış en ünlü isim­le­ri, si­ne­ma ve sa­nat­se­ver­ler ta­ra­fın­dan büyük be­ğe­ni top­la­dı.

Türk Si­ne­ma­sı­nın 1970’lı yıl­la­rı­nı kap­sa­yan, Siyah Beyaz ya­yı­ne­vi ta­ra­fın­dan ba­sı­mı ger­çek­leş­ti­ri­len, 310 say­fa­lı ki­ta­bın son say­fa­la­rın­da o yıl­la­ra ait on­lar­ca siyah beyaz fo­toğ­raf­la­rın yer al­dı­ğı, Avu­kat, Eği­tim­ci Yazar Cemil Can BI­ÇAK­ÇI’nın; “Gönül Pen­ce­rem­den YEŞİLÇAM” isim­li ese­riy­le ilgi ki­ta­bı­nın ön­sö­zün­de şu açık­la­ma­la­ra yer verdi.
Avu­kat Cemil Can BI­ÇAK­ÇI; “Türk Si­ne­ma­sı de­ni­lin­ce ilk akla gelen isim Ye­şil­çam’dır. Uzun yıl­la­ra da­ya­lı geç­mi­şin­de yüz­ler­ce insan gelip geç­miş­tir ora­dan.
Ben daha çok belli bir sü­re­ci dik­ka­te ala­rak an­lat­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum ki­ta­bım­da. İstan­bul’un Be­yoğ­lu il­çe­si­nin, İstik­lal Cad­de­si’nden ay­rı­lan çok sa­yı­da, irili ufak­lı film şir­ket­le­ri­nin ya­zı­ha­ne­le­ri­nin bu­lun­du­ğu so­kak­la­rın ta­ma­mı Türk Si­ne­ma­cı­lık di­li­ne Ye­şil­çam ola­rak gir­miş­tir. Büyük ola­nak­sız­lık için­de bence ha­ri­ka işler çı­ka­ran Ye­şil­çam’a ilk adım at­tı­ğım “Kez­ban Paris’te” fil­mi­nin çekim sü­re­cin­de edin­di­ğim güzel dost­luk­la­rı yıl­lar boyu hep yü­re­ğim­de ta­şı­dım. Ya­şa­yan­la­rı ve ya­şa­tan­la­rı sevgi ve saygı ile se­lam­lı­yo­rum bu­ra­dan… Bugün artık Ye­şil­çam’da ne ye­şil­lik ne de çam kal­mış­tır. Ama bugün elde çok az bu­lu­nan ka­yıt­la­ra ve kay­nak­la­ra ba­kıl­dı­ğın­da, in­sa­nı­mı­za, top­lu­mu­mu­za, sos­yal, kül­tü­rel ve sa­nat­sal an­lam­da ne kadar önem­li de­ğer­ler kat­tı­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­müz­de bile son­suz öv­gü­ye değer. Ör­ne­ğin Hülya Koç­yi­ğit, İzzet Günay, Cü­neyt Arkın ya da ya­pım­cı Tür­ker İna­noğ­lu anı­la­rı­nı yazsa böyle bir ki­ta­ba belki bin­ler­ce sayfa yet­mez. Ne güzel, ne unu­tul­maz, ne ha­ri­ka gün­ler­di. An­la­tır­ken bazen is­te­me­sem de ken­di­mi de kat­mak zo­run­da kal­dım. Yani as­lın­da so­nuç­ta gönül pen­ce­rem­den bak­ma­ya ça­lış­tım si­ne­ma­ya, Ye­şil­çam’a hepsi bu… Bugün hem hukuk hem de eği­tim dün­ya­sın­da, aynen otuz­lu yaş­lar­da ol­du­ğu gibi ha­ya­ta devam edi­yo­rum. Ab­dur­rah­man Palay, Hayri Esen, Sa­adet­tin Erbil, Sa­ci­de kin ve Toron Ka­ra­ca­oğ­lu us­ta­la­rı­mız ne­re­de­ler şimdi? Sev­gi­li kar­de­şim, dos­tum Cü­neyt Türel ve di­ğer­le­ri… TRT İstan­bul Rad­yo­su’nda 70’li yıl­lar­da, ül­ke­de in­san­la­rın nefes al­ma­dan din­le­di­ği “ Ar­ka­sı Yarın” ya da “Radyo Ti­yat­ro­su” ça­lış­ma­la­rı­nı radyo mik­ro­fon­la­rı­na ta­şı­yan sev­gi­li kar­de­şim Efek­tör Kork­maz Çakar’la da artık Sa­rı­yer’de zaman zaman bir araya ge­le­rek anı­la­rı yad edi­yo­ruz. Beni ilk rad­yo­ya gö­tü­ren ve ilk kez sah­ne­ye çı­ka­ran. “Fatma Bacı” fil­min­de bir­lik­te oy­na­dı­ğı­mız Yıl­dız Ken­ter Hocam da Müş­fik Ken­ter Ağa­be­yim de artık ya­şa­mı­yor. Kıy­met­li yö­net­men­le­ri­miz Ömer Lütfi AKAD, Ertem Eğil­mez, Atıf Yıl­maz, Metin Erk­san, Halit Refiğ, Orhan Aksoy ve diğer dost­la­rı­mız çok­tan Ye­şil­çam’a veda et­ti­ler ve ma­ne­vi dün­ya­la­rı­na çe­kil­di­ler.
Kim­se­nin üzül­me­si­ni is­te­mem, is­te­me­den şayet sür­çü­li­san et­miş­sem şim­di­den pe­şi­nen af­fo­la. Sev­gi­li ev­lat­la­rım Cem ile Can da bana ta­kı­lı­yor sü­rek­li, “Baba ne zaman bi­tecek ki­ta­bın?” diye. So­nun­da Ünal Ceval Bey’i ara­ma­ya karar ver­dim.
Bu ki­ta­bın olu­şu­mun­da bana hep des­tek olan ve ya­yım­lan­ma­sı­nı teş­vik eden sev­gi­li eşim Avu­kat Vil­dan’a, oku­du­ğun­da “Bu ya­zı­yı kitap ha­li­ne ge­tir­me­li­yiz mut­la­ka ağa­bey,” diyen ve aynı za­man­da diz­gi-bas­kı yü­kü­nü ta­şı­yan, Siyah Beyaz Ya­yı­ne­vi­nin de­ğer­li yet­ki­li­si sn. Ünal Ceval Bey’e ve de­ğer­li Edi­tör sn. Alkım Uysal Ha­nı­me­fen­di’ye te­şek­kü­rü borç bi­li­rim.” şek­lin­de ifade etti.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

RİZE MERKEZ İLÇE BAŞKANI AK “ORTAK PAYDAMIZ RİZE”

Rize, Ak Parti Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Burak Ak, Ekrem Orhon Ma­hal­le­sin­de esnaf ve va­tan­daş­lar­la bir araya ge­le­rek “İlk gün­den iti­ba­ren hep aynı şeyi ifade edi­yo­ruz. Ça­lın­ma­dık kapı bı­rak­ma­ya­ca­ğız, ev ev, kapı kapı do­la­şa­rak, gö­nül­le­re do­ku­na­ca­ğız” dedi.

Baş­kan Ak, AK Parti Rize İl YK Üyesi Meh­met Terzi, İlçe Baş­kan Yard. Zafer Topçu, Bay­ram Ali Ça­poğ­lu, İshak Ye­ni­ya­zı­cı, Rize Be­le­di­ye Baş­kan Yard. Mu­hit­tin Aydın Bil­sel, Mer­kez İlçe YK Üyesi Yasin Gü­loğ­lu ve ma­hal­le baş­ka­nı Ali Şükrü De­li­bal­ta ile bir­lik­te Ekrem Orhon Ma­hal­le­sin­de­ki esnaf ve va­tan­daş­lar­la bir araya ge­le­rek, soh­bet etti.
Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Burak Ak “Gö­re­ve gel­di­ği­miz gün­den bu yana Cuma sa­ba­hı namaz prog­ram­la­rı ger­çek­leş­ti­re­rek, Pan­de­mi ko­şul­la­rı­nın has­sa­si­ye­ti­ne uyum içe­ri­sin­de Mer­kez İlçe­mi­ze bağlı bütün köy ve ma­hal­le­le­ri­miz­de teş­ki­lat­la­rı­mız­la ve va­tan­daş­la­rı­mız­la bir araya gel­dik.
Yaz dö­ne­mi­nin baş­la­ma­sı ile bir­lik­te artık daha çok ma­hal­le­le­ri­miz­de es­naf­la­rı­mız­la bir araya gel­me­yi plan­lı­yo­ruz.
Biz pey­nir ve si­mi­ti­miz­le bir sabah an­sı­zın ge­le­bi­li­riz di­ye­rek, tüm es­naf­la­rı­mı­zın ka­pı­sı­nı çal­ma­yı he­def­li­yo­ruz.
Es­na­fı­mı­zın va­tan­da­şı­mı­zın her zaman ya­nın­da­yız. İlk gün­den iti­ba­ren hep aynı şeyi ifade edi­yo­ruz.
Ça­lın­ma­dık kapı bı­rak­ma­ya­ca­ğız, ev ev, kapı kapı do­la­şa­rak, gö­nül­le­re do­ku­na­ca­ğız.Bu min­val­de ham­dol­sun bütün teş­ki­la­tı­mız ilk günkü aşkla ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.
Ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sek­te­ye uğ­ra­tan Pan­de­mi dö­ne­mi­nin bit­me­si­ni tüm dünya gibi bizde canı gö­nül­den is­ti­yo­ruz.
İnşal­lah ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ve he­pi­mi­zin öz­ve­ri­li dav­ra­nış­la­rı ne­ti­ce­sin­de bu sü­reç­ten de yakın za­man­da kur­tul­muş olu­ruz.
He­pi­mi­zin ortak pay­da­sı Rize ve Rize’miz için en iyi­si­ne ulaş­mak. Bu an­lam­da her­kes elini taşın al­tı­na koy­ma­lı.
Şu anda ili­miz­de çok büyük büt­çe­li ya­tı­rım­lar olu­yor.
İnşal­lah yakın za­man­da Rize’miz çok fark­lı bir çeh­re­ye ka­vu­şa­cak gerek kent­sel dö­nü­şüm pro­je­le­ri, ge­rek­se Ha­va­li­ma­nı, Lo­jis­tik Mer­ke­zi ve daha bir­çok proje ile bir­lik­te ili­miz 81 il içe­ri­sin­de adın­dan söz et­ti­recek bir aşa­ma­ya ge­lecek. Bu pro­je­ler hem is­tih­dam an­la­mın­da hem de eko­no­mik an­lam­da ili­mi­zin refah se­vi­ye­si­ni yük­sel­tecek de­ğer­de pro­je­ler. Bu pro­je­le­ri­mi­zi ili­mi­ze ka­zan­dı­ran, başta Genel Baş­ka­nı­mız ve Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan olmak üzere pay sa­hi­bi olan her­kes­ten Allah razı olsun” dedi. İlçe Baş­ka­nı Burak Ak ve be­ra­be­rin­de­ki ekip, ma­hal­le es­na­fı­nın görüş ve öne­ri­le­ri­ni din­le­di.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

DAHA NE BEKLİYORUZ?

Öğ­ren­ci Andı’nın iptal edil­me­si üze­ri­ne Türk Eği­tim-Sen ta­ra­fın­dan açı­lan dava so­nu­cun­da Da­nış­tay 8. Da­ire­si­nin 2018’de ver­di­ği lehte karar, Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan tem­yiz edil­miş­ti.
10.06.2021 ta­ri­hi iti­ba­riy­le ba­sı­na yan­sı­dı­ğı­na göre Tem­yiz baş­vu­ru­su İdari Da­va­lar Da­ire­le­ri Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı le­hi­ne onay­lan­mış ve ge­rek­çe­li karar ni­ha­ye­te er­di­ril­miş­tir.
Ka­rar­da, Öğ­ren­ci Andı içe­ri­ğin­de ifade edi­len de­ğer­le­rin Ana­ya­sa ve ya­sa­la­ra uygun ol­du­ğu ve hatta Milli Eği­tim Temel Ka­nu­nun­da dile ge­ti­ri­len amaç­lar­la da ör­tüş­tü­ğü ancak her sabah tö­ren­le oku­tul­ma­sı­nın ida­re­nin tak­di­ri da­hi­lin­de ol­du­ğu ifade edil­mek­te­dir.
Bu ka­rar­da Da­nış­tay, açık bir şe­kil­de Öğ­ren­ci Andı’nın Ana­ya­sa­ya ve ya­sa­la­ra ay­kı­rı ol­ma­dı­ğı­nı, met­nin ih­ti­va et­ti­ği de­ğer­le­rin Milli Eği­tim Temel Ka­nu­nu­nun amaç­la­rı­na da uy­du­ğu­nu be­lirt­mek­te, her sabah oku­tul­ma­sı ka­ra­rı­nı ise Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nın ta­sar­ru­fu­na bı­rak­mak­ta­dır. Do­la­yı­sıy­la bu karar bir ta­raf­tan da Öğ­ren­ci Andı’nın oku­tul­ma­sı­nın önün­de her­han­gi bir hu­ku­ki engel ol­ma­dı­ğı­nın da tes­ci­li­dir.
Her ne kadar gün­de­me düşen ge­rek­çe­li ka­rar­la Da­nış­tay 8. Da­ire­si­nin ka­ra­rı iptal edil­miş olsa da as­lın­da İdari Da­va­lar Da­ire­le­ri Ku­ru­lu­nun bu ka­ra­rı Tür­ki­ye Ka­mu-Sen’in id­di­ala­rı­nın haklı ve ye­rin­de ol­du­ğu­nu ve Öğ­ren­ci Andı’nın mut­la­ka her Türk ço­cu­ğu­na oku­tul­ma­sı­nın ge­rek­li­li­ği­ne işa­ret et­mek­te­dir.
Bu nok­ta­da Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, ih­ti­va et­ti­ği de­ğer­ler ba­kı­mın­dan Milli eği­tim sis­te­mi­mi­zin ru­hu­na da uygun olan Öğ­ren­ci An­dı­nın ye­ni­den okul­lar­da oku­tul­ma­sı­na yö­ne­lik bir dü­zen­le­me ya­pa­rak bu ko­nu­yu hiç bir tar­tış­ma­ya yer bı­rak­ma­ya­cak şe­kil­de çö­zü­me ka­vuş­tur­ma­lı­dır.

88 yaşındaki hasta “başparmak anjiyo” yönetimi ile hayata tutundu

Art­vin’ de ya­şa­yan ve şid­det­li göğüs ağ­rı­sı şi­kâ­ye­tiy­le git­ti­ği has­ta­ne­den Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­ne sevk edi­len 88 ya­şın­da­ki Bek­taş Yıl­maz, has­ta­nın, kalbe giden ana da­ma­rı­nın tı­ka­lı ol­ma­sı üze­ri­ne “baş­par­mak an­ji­yo” yön­te­mi ile ya­pı­lan ba­şa­rı­lı ope­ras­yon­la sağ­lı­ğı­na ka­vuş­tu.

Prof. Dr. Yük­sel Çiçek “Has­ta­mız bize son çare ola­rak te­da­vi ümidi ile geldi ve Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de ilk defa uy­gu­la­nan baş­par­mak böl­ge­sin­den an­ji­yog­ra­fi yön­te­mi ile has­ta­yı ha­yat­ta tut­tu­ğu­muz için mut­lu­yuz.”
Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Eği­tim Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’nde böl­ge­nin ilk baş­par­mak­tan ko­ro­ner an­ji­yog­ra­fi iş­le­mi ger­çek­leş­ti­ril­di.
Bu ba­şa­rı­lı ope­ras­yon, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Kar­di­yo­lo­ji Ana Bilim Dalı öğ­re­tim üyesi olan Prof. Dr. Yük­sel Çiçek ve Dr. öğ­re­tim Üyesi Elif Ergül ile bir­lik­te ko­ro­ner an­ji­yog­ra­fi ekibi ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı.Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Kar­di­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı öğ­re­tim üyesi Prof. Dr. Yük­sel Çiçek, has­ta­ne­de yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Has­ta­nın daha önce gırt­lak kan­se­ri ve pros­tat kan­se­ri ne­de­ni ile te­da­vi gör­dü­ğü­nü be­lir­te­rek, böb­rek yet­mez­li­ği ve kro­nik kalp ritim bo­zuk­lu­ğu olan aynı za­man­da kanda al­yu­var, ak­yu­var ve beyaz kan hücre sa­yı­sı­nın tü­mü­nün bir­den çok düşük ol­du­ğu he­ma­to­lo­jik has­ta­lı­ğı olan ve 20 gün önce de göğüs ağ­rı­sı ne­de­ni ile has­ta­ne­de yatıp çık­mış olan ve tek­rar şi­kâ­yet­le­ri­nin art­ma­sı üze­ri­ne has­ta­ne­mi­ze sevk edil­di­ği­ni be­lirt­ti.
Bek­taş Yıl­maz’ın acil ser­vi­se göğüs ağ­rı­sı, genel du­ru­mun­da kö­tü­leş­me ile baş­vur­du­ğu­nu söy­le­yen Çiçek, ya­pı­lan tet­kik­ler­de kalp damar tı­ka­nık­lı­ğı­na ila­ve­ten kemik iliği ye­ter­siz­li­ği ne­de­ni ile ciddi dü­zey­de kan­sız­lık, kanda beyaz küre ve kanın pıh­tı­laş­ma­sı­nı sağ­la­yan hücre sa­yı­sı­nın dü­şük­lü­ğü, aynı za­man­da böb­rek yet­mez­li­ği bul­gu­la­rı­nı tes­pit et­tik­le­ri­ni, hasta ve ya­kın­la­rı­na bu risk­li du­rum­la­rı izah et­tik­le­ri­ni söy­le­di.
Çiçek, “Has­ta­nın ya­şı­nın ileri ol­ma­sı, be­ra­be­rin­de bir­çok ra­hat­sız­lı­ğı­nın bu­lun­ma­sı, ka­na­ma bo­zuk­lu­ğu ve kan­sız­lı­ğı ol­ma­sı ne­de­ni ile ka­sık­tan an­ji­yog­ra­fi son­ra­sı ka­na­ma olur­sa bunun has­ta­da ha­ya­ti riski art­tı­ra­bi­le­ce­ği­ni, has­ta­nın böb­rek yet­mez­li­ğin­den do­la­yı di­ya­liz has­ta­sı ola­bi­le­ce­ği­ni, bun­dan do­la­yı da el bi­le­ği böl­ge­si­ni kul­lan­mak ye­ri­ne baş­par­mak böl­ge­sin­de­ki en­fi­ye çu­ku­ru­nu kul­la­na­rak has­ta­nın an­ji­yo­su­nu yap­ma­ya karar ver­dik.” dedi.
Çiçek, “Sol elin atar da­ma­rı­nın en uç kısmı olan dis­tal ra­di­al ar­te­re en­fi­ye çu­ku­run­dan giriş ya­pa­rak, kalbe giden tı­ka­lı ana da­ma­rı, tüm ko­ro­ner an­ji­yog­ra­fi ve stent iş­le­mi ile bir­lik­te 25-30 da­ki­ka gibi kısa bir süre için­de ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de ta­mam­la­dık ve has­ta­mı­zın göğüs ağ­rı­la­rı­nı gi­de­re­rek, kon­for­lu bir şe­kil­de ya­şa­mı­nı sür­dür­me­si­ne imkân sağ­la­mış olduk.” diye be­lirt­ti.
Baş­par­mak yön­te­mi ile an­ji­yog­ra­fi iş­le­mi­nin ül­ke­miz­de yeni yeni bazı büyük mer­kez­ler­de ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı­ğı­nı, Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de de ilk defa bu iş­le­mi ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni be­lir­ten Çiçek, şöyle devam etti:
“Bu yön­te­min kasık veya el bi­le­ği böl­ge­sin­den an­ji­yog­ra­fi ye­ri­ne kol ve eli bes­le­yen atar da­ma­rın en uç kısmı olan baş­par­mak böl­ge­sin­den gi­ri­le­rek ya­pıl­ma­sı­nın bir­Çok avan­ta­jı bu­lun­mak­ta­dır.
Ço­ğun­luk­la sol el baş­par­mak böl­ge­sin­den ya­pı­lan bu an­ji­yog­ra­fi yön­te­min­de İşlem sı­ra­sın­da hasta ko­lu­nu sol kasık böl­ge­si­ne doğru nor­mal duruş po­zis­yo­nun­da tut­mak­ta ve daha rahat bir po­zis­yon­da tut­tu­ğun­dan hem hasta hem de dok­tor açı­sın­dan büyük bir kon­for sağ­la­mak­ta­dır.
Özel­lik­le kro­nik böb­rek has­ta­lı­ğı olan has­ta­lar için iler­de he­mo­di­ya­liz ih­ti­ya­cı olur­sa, en­fi­ye çu­ku­ru yak­la­şı­mı ge­le­cek­te­ki ar­te­rio-ve­nöz fis­tül ih­ti­ya­cı yani di­ya­liz ya­pı­la­cak damar böl­ge­si için ge­rek­li ola­cak da­ma­rı ko­ru­muş olur.
Ay­rı­ca En­fi­ye çu­ku­ru yak­la­şı­mı ko­ro­ner arter by-pas cer­ra­hi­si ge­re­ken has­ta­lar­da el bilek böl­ge­sin­de­ki atar­da­ma­rın by pass için kul­la­nıl­ma­sı­na imkân sağ­lar.
İşlem son­ra­sı ka­na­ma­nın dur­du­rul­ma­sı daha kolay ve is­ten­me­yen ka­na­ma ve şiş­lik­le­rin oluş­ma­sı da çok daha azdır.
Ay­rı­ca sol el böl­ge­si kul­la­nı­la­rak işlem ya­pıl­dı­ğın­dan do­la­yı da sağ elini kul­la­nan has­ta­lar için ay­rı­ca ilave kon­for sağ­la­mak­ta­dır.
Kli­nik­le­ri­ne bölge in­sa­nı­nın yanı sıra özel­lik­le son za­man­lar­da Gür­cis­tan başta olmak üzere yurt dı­şın­dan da hasta gel­di­ği­ni be­lir­ten Çiçek, yaz dö­ne­min­de de İstan­bul başta olmak üzere ül­ke­mi­zin bir­çok ilin­den hasta baş­vu­ru­su al­dık­la­rı­nı ifade etti.


Haber: Mus­ta­fa SAKLI

Çaykur Rizespor’da Olağanüstü Genel Kurul Ertelendi

Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bün­de ola­ğa­nüs­tü genel ku­ru­lun 26 Ha­zi­ran’a er­te­len­di­ği bil­di­ril­di.

Ye­şil-ma­vi­li ku­lüp­ten ya­pı­lan açık­la­ma­da, ola­ğa­nüs­tü genel kurul top­lan­tı­sı­nın, bugün saat 12.00’de Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Kong­re ve Kül­tür Mer­ke­zi’nde ger­çek­leş­ti­ril­me­si­nin plan­lan­dı­ğı ha­tır­la­tıl­dı.
Ola­ğa­nüs­tü genel kurul top­lan­tı­sı­nın, oy kul­lan­ma hak­kı­na sahip üye­le­rin salt ço­ğun­lu­ğu­nun sağ­la­na­ma­ma­sı ne­de­niy­le ya­pı­la­ma­dı­ğı­nın kay­de­dil­di­ği açık­la­ma­da, “Top­lan­tı­nın, 26 Ha­zi­ran Cu­mar­te­si günü saat 12.00’de Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Kong­re ve Kül­tür Mer­ke­zi’nde aynı gün­dem­le, ço­ğun­lu­ğa ba­kıl­mak­sı­zın ya­pı­la­ca­ğı hu­su­su üye­le­ri­mi­ze önem­le du­yu­ru­lur.” ifa­de­si­ne yer ve­ril­di.


Haber Merkezi

Pazarspor Kulübü Başkanlığına Mustafa Taşkın Yeniden Seçildi

Misli.com 2. Lig’in ekiplerinden Pazarspor’da, kulüp başkanlığına Mustafa Taşkın yeniden seçildi.

Pa­zars­por Ku­lü­bü Ola­ğan Genel Kurul Top­lan­tı­sı, ku­lü­bün sos­yal te­sis­le­rin­de ya­pıl­dı.
Ku­lü­bün 231 de­le­ge­si­nin oy kul­lan­dı­ğı kong­re­de, iki aday ola­rak gi­ri­len se­çim­ler­de İhsan Şafak Balta 111, Mus­ta­fa Taş­kın 119 oy aldı, bir oy ise ge­çer­siz sa­yıl­dı.
Ye­ni­den baş­kan se­çi­len Mus­ta­fa Taş­kın, cen­til­men­ce, dost­luk içe­ri­sin­de coş­ku­lu bir kong­re ge­çir­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Se­çil­miş bir baş­kan ola­rak so­rum­lu­luk­la­rı­nın çok daha ağır ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Taş­kın, “İlk işi­miz Pa­zars­por ça­tı­sı al­tın­da tüm Pazar’ı bir­leş­tir­mek. Önü­mü­ze ba­ka­ca­ğız, trans­fer­le­re, se­zo­nun ye­ni­den ya­pı­lan­ma­sı­na ba­ka­ca­ğız. Dost­luk ka­zan­dı. Pa­zars­por ka­zan­dı. Bun­dan sonra da bu şe­kil­de devam ede­ce­ğiz. Şafak Bey de Pa­zars­por’a fay­da­lı işler yap­mak için talip oldu. Bun­dan sonra bir­lik­te Pa­zars­por’un daha iyi yer­le­re gel­me­si için uğ­ra­şa­ca­ğız.” dedi.


Haber Merkezi

Rekor denemesi için yelkeniyle hiç durmadan dört denizi aşacak

Yel­ken­li tek­ne­siy­le Tür­ki­ye’nin de­niz­le­ri­ni tek ba­şı­na ge­çecek olan açık deniz yel­ken spor­cu­su Tolga Pamir, rekor de­ne­me­si­ne Art­vin’ın Hopa il­çe­si li­ma­nın­dan baş­la­dı.

Açık deniz yel­ken spor­cu­su Tolga Pamir (46), yel­ken­li tek­ne­siy­le bin 500 deniz mili kat ede­rek rekor de­ne­me­si­ni İsken­de­run Li­ma­nı’nda ta­mam­la­ma­yı he­def­li­yor. 9-13 gün için­de Ka­ra­de­niz, Mar­ma­ra, Ege ve Ak­de­niz’i aşa­rak Tür­ki­ye’de bir ilki ger­çek­leş­tir­me­yi plan­la­yan Pamir, ha­ya­li­ni kur­du­ğu rekor de­ne­me­si için bugün Hopa li­ma­nın­dan de­ni­ze açıl­dı. Hiç dur­ma­dan sa­de­ce yel­ken gü­cüy­le Tür­ki­ye açık deniz solo tu­ru­nu ta­mam­la­ya­cak olan Pamir, ül­ke­miz­de de bu spo­run ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni ka­nıt­la­mak is­te­di­ği­ni söy­le­di.
“Ama­cı­mız 4 de­ni­zi­mi­zi ta­nı­mak, yel­ken spo­ru­na il­gi­yi ar­tır­mak Yel­ken spo­ruy­la il­gi­li ça­lış­ma­la­rı­nı Fran­sa’da sür­dü­ren Pamir, 16 yıl­dır Fran­sa’da Tür­ki­ye’yi tem­si­len bir­çok fark­lı ya­rış­ma­ya ka­tıl­dı. Tür­ki­ye’deki yel­ken spo­ru­nun ge­li­şi­mi ve kur­gu­suy­la için Tür­ki­ye Yel­ken Fe­de­ras­yo­nu’nda görev al­dı­ğı­nı ifade eden Pamir, “Bu görev doğ­rul­tu­sun­dan yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­ma­lar­da 4 de­ni­zi­mi­zi ta­nı­mak, yel­ken spo­ru­na il­gi­yi ar­tır­mak, sıra dışı de­ne­me­ler yap­mak ama­cıy­la ça­lış­ma­ya baş­la­dık” dedi. 8 aydır bu proje için ça­lış­ma­lar yü­rüt­tü­ğü­nü kay­de­den Tolga Pamir, “Hopa’da start ala­rak dört de­ni­zi­mi­zi hiç dur­ma­dan solo ola­rak 9-13 gün­lük bir sü­re­de ge­çe­rek İsken­de­run’da biten bir par­ku­ru­nu ta­mam­la­ma­yı plan­lı­yo­rum. Tür­ki­ye re­ko­ru turu için yel­ken­le yola çı­ka­ca­ğım. Ku­ral­lar ge­re­ği yel­ken­li­nin mo­to­ru mü­hür­le­necek ve yel­ken gücü ile git­ti­ği­min kaydı tu­tu­la­cak. Açık deniz ya­rış­la­rın­da tek ba­şı­nı­za ol­du­ğu­nuz zaman tek gü­ven­di­ği­niz kişi oto pilot. Bunu da çok iyi ayar­la­mak ge­re­ki­yor. En fazla bir saati bulan günde 5-6 seri uyku sü­re­ci­nin için­den ge­çe­ce­ğim” diye ko­nuş­tu.
“Solo ola­rak bu de­ne­me Tür­ki­ye’de ilk defa ya­pı­lı­yor” Solo ola­rak böyle bir de­ne­me­nin Tür­ki­ye’de ilk defa ya­pıl­dı­ğı­nı kay­de­den Pamir, “Solo Tür­ki­ye Turu Art­vin Hopa-İsken­de­run arası hiç dur­ma­dan ilk defa gi­di­lecek. 1500 deniz mi­li­ne yakın bir me­sa­fe gi­de­ce­ğim. 3 bin ki­lo­met­re­ye yakın bir seyir ola­cak benim için. Yel­ken sporu Tür­ki­ye’de pek bi­lin­me­yen bir branş. Bu ko­nuy­la il­gi­li çok fazla gi­ri­şim yok. Bu­gü­ne kadar İngil­te­re, Bre­zil­ya, Mek­si­ka gibi bir­çok yerde yel­ken yap­tım ama ül­ke­mi­zin dört de­ni­zi hiç bu şe­kil­de do­laş­ma­mış­tım. Yel­ken spo­ru­nun ül­ke­miz­de de ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni ka­nıt­la­mak is­ti­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Tür­ki­ye Yel­ken Fe­de­ras­yo­nu Art­vin İl Tem­sil­ci Mus­ta­fa Dur­gun da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Tolga Pamir’in Tür­ki­ye’deki de­niz­le­ri yel­ken tek­ne­siy­le tek ba­şı­na aşma dü­şün­ce çok önem­li bir proje ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Dur­gun, “Ger­çek­leş­ti­re­bi­lir­se ilki ba­şa­ra­cak. Bun­dan son­ra­ki yel­ken spor­cu­la­rı­na örnek ola­cak. de­niz­le­ri­mi­zin ne kadar önem­li ve de­ğer­li ol­du­ğu­nu gös­ter­miş ola­cak. Ül­ke­mi­zin Ka­ra­de­niz kı­yı­la­rın­da sınır kenti Hopa bu yüz­den bu­ra­dan baş­la­ma­yı ter­cih etti. Bu­ra­dan yel­ken aça­rak hiç dur­ma­dan devam edecek. Bu et­kin­lik Hopa’da da yel­ken spo­ru­nun ge­liş­me­si için önem­li bir adım ola­cak” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Hopa Li­ma­nı Genel Mü­dü­rü Meriç Bur­çin Özer de Hopa Li­ma­nı’nın önem­li bir et­kin­li­ğin baş­lan­gıç nok­ta­sı ol­ma­sın­dan do­la­yı mutlu ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Tür­ki­ye’de ilk defa ya­pı­lan bir et­kin­li­ğe ev sa­hip­li­ği ya­pa­nın mut­lu­luk ve­ri­ci ol­du­ğu­nu kay­de­den Özer, “İlk defa Tür­ki­ye’nin en kuzey nok­ta­sın­dan en güney nok­ta­sı­na dur­ma­dan, mo­to­ru dev­re­ye al­ma­dan sa­de­ce rüz­gar ve yel­ken­liy­le ya­pı­la­cak bir or­ga­ni­zas­yon. Bu bir ilk ola­cak.
Ba­şa­rı ile so­nuç­la­nır­sa bu­ra­dan belli za­man­lar­dan rekor de­ne­me­le­ri çift­li ve tekli olmak üzere ya­pı­la­cak­tır. Buda böl­ge­mi­ze ha­re­ket­li­lik ve eko­no­mik ge­ti­ri sağ­la­ya­cak” dedi.


Haber Merkezi

Rize’de Miniklere ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ Veriliyor

Rize’de AFAD İl Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan il­köğ­re­tim öğ­len­ci­le­ri­ne yö­ne­lik ‘Afet far­kın­da­lık eği­ti­mi’ ve­ril­di.

Ülke ge­ne­lin­de va­tan­daş­la­ra yö­ne­lik baş­la­tı­lan ‘Afet far­kın­da­lık eği­ti­mi’ Rize’de de hayat buldu. 15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’nda ger­çek­le­şen eği­tim­ler­de video su­nu­mu ya­pı­la­rak, minik öğ­ren­ci­le­re eği­tim amaç­lı bro­şür da­ğı­tı­lı­yor.
Et­kin­lik hak­kın­da açık­la­ma yapan İstik­lal İlköğ­re­tim Okulu Sınıf Öğ­ret­me­ni Fatma Hü­se­yi­noğ­lu, “Ço­cuk­la­rın ge­le­rek ye­rin­de, böyle bir eği­ti­mi al­ma­sı ger­çek­ten iyi oldu. Biz bunu ders­le­ri­miz­de zaten gör­müş­tük. Ço­cuk­la­rın gelip bu­ra­da bunu gö­re­rek öğ­ren­me­si, bi­len­ler­den gör­me­si çok iyi oldu. Küçük yaş­lar­da edi­ni­len bu tec­rü­be­ler ço­cuk­lar için çok fay­da­lı olu­yor” dedi.

Haber Merkezi

İlimizde Sanayi Esnafı Aşılarını Olmaya Başladı

Rize Sanayi Sitesinde ve il genelindeki sanayi sitelerinde Covid-19 aşılama çalışmaları kapsamında aşılama işlemi başlatıldı.

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­le­rin­de ça­lı­şan­la­ra yö­ne­lik aşı­la­ma ça­lış­ma­sı baş­la­tı­la­ca­ğı­nı du­yur­ma­sı­nın ar­dın­dan Rize sa­na­yii es­na­fı­na ve il genelindeki sanayi sitelerine yö­ne­lik aşı­la­ma ça­lış­ma­sı ya­pıl­dı.
İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü mobil ekip­le­ri ta­ra­fın­dan Rize Sa­na­yi Böl­ge­si lo­ka­lin­de ve ilçelerde belirlenen yerlerde 2 gün sü­recek aşı­la­ma ça­lış­ma­sı baş­la­tıl­dı.
Sa­na­yi­ci es­na­fı uy­gu­la­ma ile hem aşı­la­rı­nı olmuş oldu, hem de bir ta­raf­tan iş­le­ri­ni de ak­sat­ma­mış oldu.
Rize İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi’nde halk sağ­lı­ğı uz­man­lı­ğı gö­re­vi­ni yü­rü­ten Dok­tor Asu­man Okur yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Bugün iti­ba­riy­le Rize sa­na­yi böl­ge­sin­de aşı­la­ma ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dık. Toplu ola­rak baş­vu­ran es­na­fı­mı­za 6’şarlı grup­lar ha­lin­de aşı­la­rı­mı­zı ya­pı­yo­ruz.
Bugün öğ­le­den sonra ve yarın devam edecek şe­kil­de plan­la­ma­mı­zı yap­tık. Gerek ran­de­vu­lu gerek ran­de­vu­suz her­ke­si aşı­lan­ma­ya davet edi­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

USTA YAZAR YAVUZ DONAT’DAN BAŞKAN METİN’E ZİYARET

Tür­ki­ye’nin ta­nın­mış usta ga­ze­te­ci ya­zar­la­rın­dan Yavuz DONAT, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi METİN’i zi­ya­ret etti.

Yakın bir ta­rih­te, ga­ze­te­ci Şeb­nem Bur­sa­lı’yla yap­mış ol­du­ğu söy­le­şi­si­nin ki­tap­laş­tı­rıl­dı­ğı “OFF THE RE­CORD” isim­li ki­ta­bı­nın si­ya­set ve medya dün­ya­sı ta­ra­fın­dan bir hayli be­ğe­ni top­la­dı­ğı ünlü ga­ze­te­ci Yavuz Donat; Rize- Art­vin Ha­va­li­ma­nın in­şa­atı­nı ye­rin­de gör­mek için bir gün­lü­ğü­ne gel­di­ği Rize’de dik­ka­ti­ni çeken, Rize Be­le­di­ye Blok­la­rı Kent­sel Dö­nü­şüm pro­je­si ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bilgi almak üzere Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin’e zi­ya­ret­te bu­lun­du.
Her ay Ana­do­lu’nun bir­çok şeh­ri­ni ge­ze­rek iz­le­nim­le­ri­ni kö­şe­si­ne ta­şı­yan, Tür­ki­ye’nin en usta ga­ze­te­ci­le­rin­den olan, Sabah ga­ze­te­si ya­za­rı Yavuz Donat’ın Rize Be­le­di­ye­si­ni za­fi­ye­ti­ne, Sabah Ga­ze­te­si An­ka­ra Edi­tö­rü Yaşar Önel ve Ri­ze­li ta­nın­mış ga­ze­te­ci yazar Bay­ram Ali Ka­val­cı’da eşlik et­ti­ler.
Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi METİN, “Tür­ki­ye’nin geç­miş si­ya­sı ha­fı­za­sı­nı çok iyi oku­yan ve ül­ke­mi­zin ta­nın­mış du­ayen ga­ze­te­ci ya­zar­la­rın­dan olan, öğ­ren­ci­lik yıl­la­rım­dan bu­gü­ne değin oku­ma­ya devam et­ti­ğim kıy­met­li ga­ze­te­ci yazar Yavuz Donat beyi be­le­di­ye­miz­den ağır­la­mak­tan ve in­şa­sı devam et­mek­te olan Rize Kent­sel Dö­nü­şüm pro­je­miz­le bir­lik­te ya­pı­mı devam eden bir ço­ğun­lu­ğu ta­mam­la­nıp hal­kı­mı­zın hiz­me­ti­ne sun­du­ğu­muz de­va­sa proje ve ya­tı­rım­la­rı­mız hak­kın­da ken­di­le­ri­ni bil­gi­len­dir­mek­ten mut­lu­luk duy­duk.
Sayın Donat zi­ya­re­tin­de, “Her yıl Rize’ye gel­di­ği­ni, fakat bu se­fer­ki ge­li­şin­de Rize’yi çok ge­liş­miş ve adeta te­pe­den tır­na­ğa ye­ni­len­me ça­lış­ma­sı için­de gör­dü­ğü­nü ifade et­ti­ler. Şe­hir­de yap­tı­ğı kısa bir ge­zin­ti­de so­nu­cun­da be­le­di­ye­ci­lik nok­ta­sın­da büyük bir ha­re­ket­li­ği­nin ol­du­ğu­nu ve Rize’nin ye­ni­len­me­si nok­ta­sın­da dört bir ya­nın­da sür­dü­rü­len bu ye­ni­le­me proje ça­lış­ma­la­rıy­la Rize şeh­ri­nin yakın ge­le­cek­te ol­ma­sı ge­re­ken gö­rün­tü­de ol­ma­sı Rize’ye çok ya­kı­şa­cak­tır diye ifade et­ti­ler.” Şek­lin­de ko­nuş­tu. Zi­ya­ret­te ko­nu­şan Yazar Donat’ın, “Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı sn. Metin’i bu zi­ya­re­tim­de ta­nı­mış oldum. Sos­yo­lo­ji me­zu­nu eği­tim­ci sayın baş­ka­nın, Rize’nin so­run­la­rı­na ve ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­la il­gi­li gerek ra­kam­sal ola­rak, ge­rek­se taf­si­lat ola­rak ilgi alan­la­rı­na yö­ne­lik bu denli detay ha­ki­mi­ye­ti nok­ta­sın­da bu kadar de­tay­lı an­la­tı­mın­dan et­ki­len­me­dim der­sem yan­lış olur. Teb­rik edi­yo­rum. Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­rak iyi bir seçim.” dedi. Baş­kan Metin zi­ya­re­tin anı­sı­na, Yazar Donat’a, İşle­me­li çay bar­da­ğı ve Çay he­di­ye etti.


Ha­ber-Fo­to: Selma De­mir­ci Ka­val­cı

Çayeli Denizcilik Lisesi Öğrencileri Türkiye Üçüncüsü

Tür­ki­ye Raf­ting Şam­pi­yo­na­sı Rize Va­li­si Sayın Kemal Çeber’in de ka­tıl­dı­ğı açı­lış prog­ra­mıy­la Rize’nin Ar­de­şen il­çe­sin­de baş­la­dı. 9 – 13 Ha­zi­ran 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­lan şam­pi­yo­na­da ya­rış­lar Fır­tı­na Va­di­sin­de ger­çek­leş­ti­ril­di.

Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye Raf­ting Fe­de­ras­yo­nu Rize Va­li­li­ği ve Ar­de­şen Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 47 takım 235 spor­cu ve 80 ha­ke­min ka­tıl­dı­ğı R4 Raf­ting Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı dü­zen­le­nen ödül tö­re­niy­le son buldu.
Şam­pi­yo­na­da U19 Erkek – Kadın, Açık yaş Er­kek- Kadın ve Mix Karma ta­kım­lar üç gün bo­yun­ca Sp­rint, RX, Sla­lom ve Nehir inişi ya­rış­la­rın­da kı­ya­sı­ya mü­ca­de­le et­ti­ler.
Ya­rış­ma­da Ça­ye­li Ahmet Hamdi İsha­koğ­lu Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri ant­re­nör­lü­ğü­nü milli spor­cu Ahmet Umut Yıl­maz’ın yap­tı­ğı Ça­ye­li De­niz­ci­lik Li­se­si Spor Ku­lü­bü (ÇAY­DEN) adına ya­rı­şa­rak U19 Ka­te­go­ri­sin­de Tür­ki­ye üçün­cü­sü ol­du­lar.
Ya­rış­ma son­ra­sın­da dü­zen­le­nen ödül tö­re­ni­ne Ordu Va­li­si Tun­cay Sonel, Tür­ki­ye Raf­ting Fe­de­ras­yon Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi ve Cum­hur­baş­ka­nı Baş­da­nış­ma­nı Gül­şen Orhan, Rize Vali Yar­dım­cı­sı Bay­ram Sağır, Tür­ki­ye Raf­ting Fe­de­ras­yon Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi ve RTEÜ Vakfı Baş­ka­nı Nus­ret Yar­dım­cı, Ar­de­şen Kay­ma­ka­mı Ekrem Çeçen, Raf­ting Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Fik­ret Yar­dım­cı, Ar­de­şen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Avni Kahya, Tür­ki­ye Raf­ting Fe­de­ras­yon Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Prof. Dr. Timur Gür­kan, Tür­ki­ye Raf­ting Fe­de­ras­yon Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Ci­han­gir Güner, daire amir­le­ri, kulüp yö­ne­ti­ci­le­ri, STK tem­sil­ci­le­ri ve çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı.


Haber Foto: Ahmet BAYRAKTUTAN