Su Elçileri Derneğince Oluşturulan Mobil Tır Rize’de Çocuklarla Buluşturuldu

“Temiz su, yeşil vatan” slo­ga­nıy­la Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün Kur­tu­luş Sa­va­şı’nı baş­lat­tı­ğı Sam­sun’dan yola çıkan tır, 15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’na ko­nuş­lan­dı­rıl­dı. İçin­de­ki eği­tim ma­ter­yal­le­riy­le ço­cuk­la­ra suyun öne­mi­nin an­la­tıl­dı­ğı tır zi­ya­re­te açıl­dı.

“Temiz su, yeşil vatan” slo­ga­nıy­la Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün Kur­tu­luş Sa­va­şı’nı baş­lat­tı­ğı Sam­sun’dan yola çıkan tır, 15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’na ko­nuş­lan­dı­rıl­dı. İçin­de­ki eği­tim ma­ter­yal­le­riy­le ço­cuk­la­ra suyun öne­mi­nin an­la­tıl­dı­ğı tır zi­ya­re­te açıl­dı.

Vali Yar­dım­cı­sı Gül­ha­ni Ozan Sarı, tırın zi­ya­re­te açı­lı­şın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, suyun insan ve ka­inat için öne­mi­ne işa­ret ede­rek, kı­sıt­lı olan bu kay­na­ğın azami has­sa­si­yet­le kul­la­nıl­ma­sı­nın çok önem­li ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Su El­çi­le­ri Der­ne­ği Genel Baş­ka­nı Özgür Ay­dın­cak ise Sam­sun’dan yola çı­ka­rak Rize’ye ulaş­tık­la­rı­nı ifade ede­rek, amaç­la­rı­nın ço­cuk­la­ra su kay­nak­la­rı­nın ko­run­ma­sı­nı öğ­ret­mek ol­du­ğu­nu kay­det­ti.
Bü­yük­ler­den, ço­cuk­la­rın ge­le­ce­ği için su kay­nak­la­rı­nın ve­rim­li ve ta­sar­ruf­lu kul­la­nıl­ma­sı­nı sağ­ma­la­rı­nı rica eden Ay­dın­cak, “Su kay­nak­la­rı he­pi­mi­zin ge­le­ce­ği. Bu ko­nu­da her­ke­sin bizi des­tek­le­me­le­ri­ni is­ti­yo­ruz.” dedi.
Et­kin­lik­te vali yar­dım­cı­la­rı Sarı ve Sedat Sezik, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Kemal Genç ve DSİ 224. Şube Mü­dü­rü Sinan Yıl­dız, tır içe­ri­sin­de gös­te­ri­mi ya­pı­lan ani­mas­yo­nu iz­le­di, ço­cuk­la­ra ka­tı­lım bel­ge­si ve çe­şit­li he­di­ye­ler verdi.
Ço­cuk­la­ra suyun ta­sar­ruf­lu ve bi­linç­li kul­la­nıl­ma­sı yö­nün­de eği­ti­ci bil­gi­le­rin ve­ri­le­ce­ği tır, yarın da (Per­şem­be günü) Rize’de zi­ya­re­te açık ola­cak.


Haber Merkezi