Sinovac aşıları için yeniden randevu verilmeye başlandı

MHRS sis­te­mi üze­rin­den Si­no­vac aşı­la­rı için ye­ni­den ran­de­vu ve­ril­me­ye baş­lan­dı.

Tür­ki­ye’de yeni tip ko­ro­na­vi­rü­se (Ko­vid-19) karşı aşı­la­ma ça­lış­ma­la­rı hız ka­za­nır­ken, Mer­ke­zi Hekim Ran­de­vu Sis­te­mi (MHRS) sis­te­mi üze­rin­den Si­no­vac aşı­la­rı için ye­ni­den ran­de­vu ve­ril­me­ye baş­lan­dı. Va­tan­daş­lar, bir sü­re­dir ilk doz için Si­no­vac aşısı ran­de­vu­su ala­ma­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor­du.
Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca, dün ki­şi­sel Twit­ter he­sa­bın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da bu­gü­ne dek 35 mil­yon doz aşı uy­gu­lan­dı­ğı­nı du­yur­muş­tu. Aşı­la­ma prog­ra­mı­na son ola­rak Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu’na (SGK) ka­yıt­lı tüm ça­lı­şan­lar dahil edil­miş­ti.

Haber Merkezi