Rize’de Anaokulu Öğrencilerinin Yaptığı Resimler Çocuk Acil Servisinin Duvarlarını Süsledi

Rize’de ana­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri­nin yap­tı­ğı re­sim­ler, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si çocuk acil ser­vi­si­nin du­var­la­rı­nı renk­len­di­ri­yor.

Gül­ba­har Hatun Ana­oku­lun­da gö­rev­li okul ön­ce­si öğ­ret­men­le­ri Zühal Gür Ya­zı­cı ve Tuğba Al­pars­lan, çocuk acil ser­vis­le­rin­de­ki resim ve fo­toğ­raf­la­rın yaş grup­la­rı­na uygun ol­ma­sı için ça­lış­ma baş­lat­tı.
İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ve Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Çocuk Acil Ser­vi­si yet­ki­li­le­ri ön­cü­lü­ğün­de yü­rü­tü­len ça­lış­ma­da, acil ser­vis­te yer alan ya­ban­cı film kah­ra­man­la­rı­nın fo­toğ­raf­la­rı kal­dı­rıl­dı.
Ça­lış­ma kap­sa­mın­da 30 ana­oku­lu öğ­ren­ci­si, öğ­ret­men­le­ri­nin de des­te­ğiy­le ha­yal­le­ri­ni res­met­ti. Ana­oku­lu Mü­dü­rü Cemil Me­toğ­lu ise Türk masal kah­ra­ma­nı Ke­loğ­lan, Nas­red­din Hoca ve orta oyun­cu­la­rı Ka­ra­göz ve Ha­ci­vat gibi ka­rak­ter­le­rin re­sim­le­ri­ni yap­tır­dı.
Bir ay so­nun­da ço­cuk­la­rın yap­tı­ğı 90 resim ile di­ğer­le­ri, öğ­ret­men­ler ve sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın yar­dı­mıy­la çocuk acil ser­vi­si­nin du­var­la­rı­na asıl­dı.
Gül­ba­har Hatun Ana­oku­lu Müdür Yar­dım­cı­sı Fatma Gür­lük, acil ser­vi­se ço­cuk­la­rı­nı ge­ti­ren öğ­ret­men­le­rin gö­rün­tü ek­sik­li­ği­ni fark et­me­siy­le ça­lış­ma­nın plan­lan­dı­ğı­nı, il­gi­li­le­rin de pro­je­yi sa­hip­le­ne­rek des­tek ver­di­ği­ni söy­le­di.
Ko­vid-19 sal­gı­nı sü­re­cin­den olum­suz et­ki­le­nen ço­cuk­la­rın has­ta­ne­ye gel­dik­le­rin­de mut­suz ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Gür­lük, “On­la­rın daha güzel bir or­tam­da kar­şı­lan­ma­sı, daha rahat ve mutlu his­set­me­le­ri­ni sağ­la­mak adına pro­je­yi ger­çek­leş­tir­dik. Ço­cuk­la­rın kul­lan­dı­ğı bir alanı ken­di­le­ri­nin süs­le­me­si­nin daha güzel ola­ca­ğı­nı dü­şün­dük. So­nuç­ta güzel ürün­ler or­ta­ya çı­kar­ken ço­cuk­lar da mutlu oldu.” dedi.
Zühal Gür Ya­zı­cı ise acil ser­vi­se gel­dik­le­rin­de du­var­lar­da­ki resim ve fo­toğ­raf­la­rın ço­cuk­la­rın ge­li­şi­mi­ne olum­lu katkı sun­ma­sı için ça­lış­ma yap­ma­ya karar ver­dik­le­ri­ni, pro­je­nin onay­lan­ma­sıy­la ço­cuk­lar­la ça­lış­ma­ya baş­la­dık­la­rı­nı an­lat­tı.
Her çocuk için bir pano ha­zır­la­dık­la­rı­nı ifade eden Ya­zı­cı, “Res­mi­le­ri ha­zır­la­dık­tan sonra ço­cuk­lar­la bo­ya­dık. Ço­cuk­la­rı­mız tek tek özen­le ça­lış­tı. Pan­de­mi sü­re­cin­de has­ta­ne­ler biraz daha kor­ku­lan yer­ler oldu.
Ço­cuk­la­rın gö­zün­de bazı şey­ler çok bü­yü­me­ye baş­la­dı. Bu olum­suz­luk­la­rı gi­der­mek, ço­cuk­la­rı­mı­zı sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­si­ne dahil etmek için bu ça­lış­ma­yı ger­çek­leş­tir­dik.” dedi.

  • “Bo­ya­mak, resim yap­mak, dün­ya­yı gü­zel­leş­tir­mek ço­cuk­la­ra daha çok ya­kı­şı­yor”
    Tuğba Al­pars­lan ise ço­cu­ğun eli­nin değ­di­ği her yerin ne kadar güzel ola­ca­ğı­nı gös­ter­me­yi amaç­la­dık­la­rı­na işa­ret ede­rek, şöyle ko­nuş­tu:
    “Ço­cuk­lar­la be­ra­ber ça­lış­tık ve he­pi­miz çok zevk aldık. Bo­ya­mak, resim yap­mak, dün­ya­yı gü­zel­leş­tir­mek ço­cuk­la­ra daha çok ya­kı­şı­yor. Uma­rım he­def­le­di­ği­mi­zi yap­mı­şız­dır.
    Has­ta­ne­le­rin ço­cuk­lar üze­rin­de bir olum­suz et­ki­si vardı, onu yok etmek ama­cı­mız. Ço­cuk­lar gelip güzel re­sim­le­ri gö­rün­ce uma­rım te­bes­süm eder­ler. Te­bes­sü­mün se­be­bi olmak biz­le­ri mutlu edi­yor.”
    Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Müdür Yar­dım­cı­sı Ömer Acar da bö­lü­mü ço­cuk­la­rın kul­lan­ma­sın­dan do­la­yı böyle bir yol iz­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, emeği geçen ço­cuk­lar ile öğ­ret­men­le­ri­ne te­şek­kür etti.

  • Haber Merkezi