DİSK/Gıda-İş: ÇAYKUR’da sürgün değil kadro

DİSK/Gıda-İş, ÇAY­KUR’a bağlı çay pa­ket­le­me fab­ri­ka­sı ve bazı tek­nik alan­lar­da ye­ter­li kadro ol­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le iş­çi­le­rin diğer fab­ri­ka­la­ra sü­rül­dü­ğü­nü açık­la­dı.

ÇAY­KUR’a bağlı çay pa­ket­le­me fab­ri­ka­sı ve bazı tek­nik alan­lar­da ye­ter­li kadro ol­ma­dı­ğı için diğer fab­ri­ka­lar­da­ki iş­çi­le­rin bu­ra­ya sü­rül­dü­ğü­nü be­lir­ten DİSK Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi ve Gıda-İş Genel Baş­ka­nı Seyit Aslan, ÇAY­KUR iş­çi­le­ri­nin sür­gün değil kadro is­te­di­ği­ni be­lir­te­rek işçi açı­ğı­nın gi­de­ril­me­si­ni talep etti.
Ya­zı­lı bir açık­la­ma yapan Seyit Aslan, kota ve taban üc­re­tin dü­şük­lü­ğü ne­de­niy­le üre­ti­ci­le­rin mağ­dur edil­me­si­nin yanı sıra iş­çi­le­rin de bir­çok so­run­la karşı kar­şı­ya bı­ra­kıl­dı­ğı­nı ifade etti. On bine yakın mev­sim­lik iş­çi­nin kadro ta­le­bi­nin kar­şı­lan­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Aslan, “ÇAY­KUR’da kad­ro­lu iş­çi­le­rin ye­ter­siz ol­du­ğu yıl­lar­ca bi­lin­me­si­ne rağ­men, kad­ro­lu işçi alma ko­nu­sun­da adım­lar atıl­mı­yor. ÇAY­KUR ih­ti­yaç duy­du­ğu ve ih­tiyaç olan işçi alım­la­rı­nı yap­ma­dı­ğı için fab­ri­ka­lar­da ça­lı­şan iş­çi­ler adeta joker ola­rak her yerde ça­lış­tı­rı­lı­yor­lar” dedi.
BİR İŞÇİ İÇİN GÜNDE 300 KİLO­MET­RE YOL!
Her yıl çay se­zo­nu açıl­dı­ğın­da ve üre­tim baş­la­dı­ğın­da, iş­çi­le­rin ya­şa­dı­ğı ağır ça­lış­ma ko­şul­la­rı­na, an­gar­ya ça­lış­ma­ya bir de sür­gü­nün ek­len­di­ği­ni ifade eden Aslan, “Çay pa­ket­le­me fab­ri­ka­sı ve bazı tek­nik alan­lar­da ye­ter­li kadro ol­ma­dı­ğı için, şimdi fab­ri­ka­lar­da iş­çi­le­rin bazı fab­ri­ka­la­ra sür­gün edi­le­ce­ği en­di­şe­le­ri ya­şa­nı­yor. Gö­rev­len­dir­me adı al­tın­da ya­pıl­mak is­te­nen sür­gün­le­ri kabul et­mi­yo­ruz. Ke­mal­pa­şa’dan, Hopa’dan, Fın­dık­lı’dan, Pazar’dan, Ça­ye­li’nden, İkiz­de­re’den, Rize mer­kez­den ve daha bir­çok yer­den pa­ket­le­me­ye gö­rev­len­dir­me açık­ça sür­gün­dür. İşçi­le­rin gün­lük me­sa­ile­ri­nin dı­şın­da, mesai saati kadar za­ma­nı yol­lar­da ge­çir­me­si de­mek­tir. Ke­mal­pa­şa’da ça­lı­şan bir iş­çi­nin pa­ket­le­me­ye gidiş ge­li­şi yak­la­şık 300 km yol de­mek­tir. Sa­de­ce uzun yolun ken­di­si iş­çi­nin ça­lış­ma ve ya­şa­ma ko­şul­la­rı­nı faz­la­sıy­la et­ki­le­yecek, ya­şa­mı­nı zora so­ka­cak­tır. İşçi­nin aile­sin­den ve sos­yal ha­ya­tın­dan kop­ma­sı­na neden ola­cak­tır” dedi. ÇAY­KUR yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ve ik­ti­da­rın ka­lı­cı çö­züm­ler bul­mak ve uy­gu­la­mak zo­run­da ol­du­ğu­nu be­lir­ten Aslan şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: “Bunun için ku­ru­la­cak ba­ğım­sız bir ko­mis­yon­la ne kadar işçi ih­ti­ya­cı ol­du­ğu tes­pit edi­le­rek, zaman kay­bet­me­den iş­çi­le­rin kad­ro­ya alın­ma­sı ve ge­rek­li kadro is­tih­da­mı­nın kar­şı­lan­ma­sı ge­re­kir. Ça­lış­ma ko­şul­la­rı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si, an­gar­ya­nın or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı, sür­gün­le­re son ve­ril­me­si, son on yıl­da­ki ücret ka­yıp­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı ge­re­ki­yor. ÇAY­KUR iş­çi­le­ri­ni ta­lep­ler et­ra­fın­da ör­güt­len­me­ye ve mü­ca­de­le­ye ça­ğı­rı­yo­ruz. Sen­di­ka ola­rak ÇAY­KUR iş­çi­le­ri­nin mü­ca­de­le­si için­de ola­ca­ğız ve ta­lep­le­ri­nin kar­şı­lan­ma­sı için mü­ca­de­le­yi bir­lik­te ör­güt­le­ye­ce­ğiz.”


Haber Merkezi