Bakan Koca: 1 milyon doz aşı hedefine ulaştık

Sağ­lık Ba­ka­nı Koca Tür­ki­ye’de 1 mil­yon doz ko­ro­na­vi­rüs aşısı ya­pıl­dı­ğı­nı du­yur­du.

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca Tür­ki­ye’de Ko­vid-19 aşısı olan­la­rın ve­ri­le­ri­ne iliş­kin son du­ru­mu açık­la­dı. Bakan Koca açık­la­ma­sın­da şun­la­rı ifade etti:”1 mil­yon doz aşı he­de­fi­ne az önce ulaş­tık. Bir mil­yo­nun­cu aşı­nın yeri An­ka­ra, aşı olan ar­ka­da­şı­mız 48 ya­şın­da. Ha­ti­ce kar­de­şim, günün kah­ra­ma­nı ol­du­ğu­nun far­kın­da mısın?” Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­ca, Ko­vid-19’la mü­ca­de­le kap­sa­mın­da uy­gu­la­nan bi­rin­ci ve ikin­ci doz top­lam aşı mik­ta­rı saat 19.45 iti­ba­rıy­la 35 mil­yon 611 bin 668’e ulaş­tı.Uy­gu­la­nan bi­rin­ci ve ikin­ci doz aşı mik­ta­rı son 24 sa­at­te 1 mil­yon 118 bin 160 arttı.

Haber Merkezi