Monthly Archives: Haziran 2021

Şehirler arası seyahatte koltuk sınırı değişti

Tam ka­pan­ma sü­re­cin­de şe­hir­ler arası oto­büs­ler­de baş­la­yan yüzde 50 kol­tuk sı­nır­la­ma­sı es­ne­til­di. Aynı aile­den olan ki­şi­le­rin yan yana yol­cu­luk ya­pıl­ma­sı­na izin ve­ril­di.

Şe­hir­ler arası oto­büs­ler­de uy­gu­la­nan yüzde 50 kol­tuk kı­sıt­la­ma­sı şar­tı­na iyi­leş­tir­me ya­pıl­dı. Yeni de­ği­şik­li­ğe göre aynı aile­den se­ya­hat edecek ki­şi­ler oto­büs­te de yan yana se­ya­hat ede­bi­lecek.
Mil­li­yet’ten Derin Gökçe’nin ha­be­ri­ne göre ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Tüm Oto­büs­çü­ler Fe­de­ras­yo­nu (TOF) Baş­ka­nı Mus­ta­fa Yıl­dı­rım, “Oto­büs­ler­de yolcu ta­şı­ma ka­pa­si­te­si ‘aile’ dü­zen­le­me­si ile de­ğiş­ti” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
İler­le­yen gün­ler­de kol­tuk sı­nır­la­ma­sı­nın ta­ma­men kal­dı­rıl­ma­sı­nı bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­yen Yıl­dı­rım, şun­la­rı söy­le­di:”Aynı aile bi­rey­le­ri aynı oto­büs­te yan yana se­ya­hat ede­bi­li­yor. Yaz se­zo­nu­nun açıl­ma­sıy­la bir­lik­te işler açıl­dı. Geç­miş dö­ne­me göre çok daha iyi gi­di­yor. İler­le­yen gün­ler­de kol­tuk sı­nır­la­ma­sı­nın ta­ma­men kalk­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz.”
‘Çe­kir­dek aile­le­rin yan yana otur­ma­sı­na mü­sa­ade edil­di’Pa­muk­ka­le Tu­rizm Ope­ras­yon Mü­dü­rü Ahmet Dom­baz ise şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı:”
Çe­kir­dek aile­le­rin yan yana otur­ma­sı­na mü­sa­ade edil­di. Bu bir mik­tar daha kol­tu­ğu kul­la­na­bil­me­mi­ze imkân verse de halen kol­tuk­la­rı­mı­zı tam ka­pa­si­te ile kul­la­na­mı­yo­ruz. Tek ba­şı­na se­ya­hat eden yol­cu­la­rı­mı­zın yan kol­tuk­la­rı­nın boş kal­ma­sı uy­gu­la­ma­sı devam edi­yor. Yani yol­cu­la­rı­mı­zın yan kol­tu­ğun­da aile­le­rin­den başka bir yolcu se­ya­hat ede­mi­yor.” Yaz se­zo­nun­da şe­hir­ler arası ula­şım­da bek­le­nen ha­re­ket­li­li­ği de de­ğer­len­di­ren Dom­baz, “Geç­ti­ği­miz hafta hem ulaş­tır­ma sek­tö­rün­de hem de Tür­ki­ye ça­pın­da ger­çek­le­şen yay­gın aşı uy­gu­la­ma­sı ile bir­çok yol­cu­muz tatil se­ya­hat­le­ri­ni plan­la­ma­ya baş­la­dı. Buna bağlı ola­rak biz de yaz se­fer­le­ri­mi­zi ar­tır­dık ve özel­lik­le tatil ro­ta­la­rın­da ta­lep­le­ri kar­şı­la­ya­bil­mek üzere plan­la­ma­mı­zı yap­tık” dedi.


Haber Merkezi

Bakan Koca: 1 milyon doz aşı hedefine ulaştık

Sağ­lık Ba­ka­nı Koca Tür­ki­ye’de 1 mil­yon doz ko­ro­na­vi­rüs aşısı ya­pıl­dı­ğı­nı du­yur­du.

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca Tür­ki­ye’de Ko­vid-19 aşısı olan­la­rın ve­ri­le­ri­ne iliş­kin son du­ru­mu açık­la­dı. Bakan Koca açık­la­ma­sın­da şun­la­rı ifade etti:”1 mil­yon doz aşı he­de­fi­ne az önce ulaş­tık. Bir mil­yo­nun­cu aşı­nın yeri An­ka­ra, aşı olan ar­ka­da­şı­mız 48 ya­şın­da. Ha­ti­ce kar­de­şim, günün kah­ra­ma­nı ol­du­ğu­nun far­kın­da mısın?” Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­ca, Ko­vid-19’la mü­ca­de­le kap­sa­mın­da uy­gu­la­nan bi­rin­ci ve ikin­ci doz top­lam aşı mik­ta­rı saat 19.45 iti­ba­rıy­la 35 mil­yon 611 bin 668’e ulaş­tı.Uy­gu­la­nan bi­rin­ci ve ikin­ci doz aşı mik­ta­rı son 24 sa­at­te 1 mil­yon 118 bin 160 arttı.

Haber Merkezi

Sinovac aşıları için yeniden randevu verilmeye başlandı

MHRS sis­te­mi üze­rin­den Si­no­vac aşı­la­rı için ye­ni­den ran­de­vu ve­ril­me­ye baş­lan­dı.

Tür­ki­ye’de yeni tip ko­ro­na­vi­rü­se (Ko­vid-19) karşı aşı­la­ma ça­lış­ma­la­rı hız ka­za­nır­ken, Mer­ke­zi Hekim Ran­de­vu Sis­te­mi (MHRS) sis­te­mi üze­rin­den Si­no­vac aşı­la­rı için ye­ni­den ran­de­vu ve­ril­me­ye baş­lan­dı. Va­tan­daş­lar, bir sü­re­dir ilk doz için Si­no­vac aşısı ran­de­vu­su ala­ma­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor­du.
Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca, dün ki­şi­sel Twit­ter he­sa­bın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da bu­gü­ne dek 35 mil­yon doz aşı uy­gu­lan­dı­ğı­nı du­yur­muş­tu. Aşı­la­ma prog­ra­mı­na son ola­rak Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu’na (SGK) ka­yıt­lı tüm ça­lı­şan­lar dahil edil­miş­ti.

Haber Merkezi

Rize’de Anaokulu Öğrencilerinin Yaptığı Resimler Çocuk Acil Servisinin Duvarlarını Süsledi

Rize’de ana­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri­nin yap­tı­ğı re­sim­ler, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si çocuk acil ser­vi­si­nin du­var­la­rı­nı renk­len­di­ri­yor.

Gül­ba­har Hatun Ana­oku­lun­da gö­rev­li okul ön­ce­si öğ­ret­men­le­ri Zühal Gür Ya­zı­cı ve Tuğba Al­pars­lan, çocuk acil ser­vis­le­rin­de­ki resim ve fo­toğ­raf­la­rın yaş grup­la­rı­na uygun ol­ma­sı için ça­lış­ma baş­lat­tı.
İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ve Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Çocuk Acil Ser­vi­si yet­ki­li­le­ri ön­cü­lü­ğün­de yü­rü­tü­len ça­lış­ma­da, acil ser­vis­te yer alan ya­ban­cı film kah­ra­man­la­rı­nın fo­toğ­raf­la­rı kal­dı­rıl­dı.
Ça­lış­ma kap­sa­mın­da 30 ana­oku­lu öğ­ren­ci­si, öğ­ret­men­le­ri­nin de des­te­ğiy­le ha­yal­le­ri­ni res­met­ti. Ana­oku­lu Mü­dü­rü Cemil Me­toğ­lu ise Türk masal kah­ra­ma­nı Ke­loğ­lan, Nas­red­din Hoca ve orta oyun­cu­la­rı Ka­ra­göz ve Ha­ci­vat gibi ka­rak­ter­le­rin re­sim­le­ri­ni yap­tır­dı.
Bir ay so­nun­da ço­cuk­la­rın yap­tı­ğı 90 resim ile di­ğer­le­ri, öğ­ret­men­ler ve sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın yar­dı­mıy­la çocuk acil ser­vi­si­nin du­var­la­rı­na asıl­dı.
Gül­ba­har Hatun Ana­oku­lu Müdür Yar­dım­cı­sı Fatma Gür­lük, acil ser­vi­se ço­cuk­la­rı­nı ge­ti­ren öğ­ret­men­le­rin gö­rün­tü ek­sik­li­ği­ni fark et­me­siy­le ça­lış­ma­nın plan­lan­dı­ğı­nı, il­gi­li­le­rin de pro­je­yi sa­hip­le­ne­rek des­tek ver­di­ği­ni söy­le­di.
Ko­vid-19 sal­gı­nı sü­re­cin­den olum­suz et­ki­le­nen ço­cuk­la­rın has­ta­ne­ye gel­dik­le­rin­de mut­suz ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Gür­lük, “On­la­rın daha güzel bir or­tam­da kar­şı­lan­ma­sı, daha rahat ve mutlu his­set­me­le­ri­ni sağ­la­mak adına pro­je­yi ger­çek­leş­tir­dik. Ço­cuk­la­rın kul­lan­dı­ğı bir alanı ken­di­le­ri­nin süs­le­me­si­nin daha güzel ola­ca­ğı­nı dü­şün­dük. So­nuç­ta güzel ürün­ler or­ta­ya çı­kar­ken ço­cuk­lar da mutlu oldu.” dedi.
Zühal Gür Ya­zı­cı ise acil ser­vi­se gel­dik­le­rin­de du­var­lar­da­ki resim ve fo­toğ­raf­la­rın ço­cuk­la­rın ge­li­şi­mi­ne olum­lu katkı sun­ma­sı için ça­lış­ma yap­ma­ya karar ver­dik­le­ri­ni, pro­je­nin onay­lan­ma­sıy­la ço­cuk­lar­la ça­lış­ma­ya baş­la­dık­la­rı­nı an­lat­tı.
Her çocuk için bir pano ha­zır­la­dık­la­rı­nı ifade eden Ya­zı­cı, “Res­mi­le­ri ha­zır­la­dık­tan sonra ço­cuk­lar­la bo­ya­dık. Ço­cuk­la­rı­mız tek tek özen­le ça­lış­tı. Pan­de­mi sü­re­cin­de has­ta­ne­ler biraz daha kor­ku­lan yer­ler oldu.
Ço­cuk­la­rın gö­zün­de bazı şey­ler çok bü­yü­me­ye baş­la­dı. Bu olum­suz­luk­la­rı gi­der­mek, ço­cuk­la­rı­mı­zı sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­si­ne dahil etmek için bu ça­lış­ma­yı ger­çek­leş­tir­dik.” dedi.

  • “Bo­ya­mak, resim yap­mak, dün­ya­yı gü­zel­leş­tir­mek ço­cuk­la­ra daha çok ya­kı­şı­yor”
    Tuğba Al­pars­lan ise ço­cu­ğun eli­nin değ­di­ği her yerin ne kadar güzel ola­ca­ğı­nı gös­ter­me­yi amaç­la­dık­la­rı­na işa­ret ede­rek, şöyle ko­nuş­tu:
    “Ço­cuk­lar­la be­ra­ber ça­lış­tık ve he­pi­miz çok zevk aldık. Bo­ya­mak, resim yap­mak, dün­ya­yı gü­zel­leş­tir­mek ço­cuk­la­ra daha çok ya­kı­şı­yor. Uma­rım he­def­le­di­ği­mi­zi yap­mı­şız­dır.
    Has­ta­ne­le­rin ço­cuk­lar üze­rin­de bir olum­suz et­ki­si vardı, onu yok etmek ama­cı­mız. Ço­cuk­lar gelip güzel re­sim­le­ri gö­rün­ce uma­rım te­bes­süm eder­ler. Te­bes­sü­mün se­be­bi olmak biz­le­ri mutlu edi­yor.”
    Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Müdür Yar­dım­cı­sı Ömer Acar da bö­lü­mü ço­cuk­la­rın kul­lan­ma­sın­dan do­la­yı böyle bir yol iz­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, emeği geçen ço­cuk­lar ile öğ­ret­men­le­ri­ne te­şek­kür etti.

  • Haber Merkezi

Su Elçileri Derneğince Oluşturulan Mobil Tır Rize’de Çocuklarla Buluşturuldu

“Temiz su, yeşil vatan” slo­ga­nıy­la Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün Kur­tu­luş Sa­va­şı’nı baş­lat­tı­ğı Sam­sun’dan yola çıkan tır, 15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’na ko­nuş­lan­dı­rıl­dı. İçin­de­ki eği­tim ma­ter­yal­le­riy­le ço­cuk­la­ra suyun öne­mi­nin an­la­tıl­dı­ğı tır zi­ya­re­te açıl­dı.

“Temiz su, yeşil vatan” slo­ga­nıy­la Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün Kur­tu­luş Sa­va­şı’nı baş­lat­tı­ğı Sam­sun’dan yola çıkan tır, 15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’na ko­nuş­lan­dı­rıl­dı. İçin­de­ki eği­tim ma­ter­yal­le­riy­le ço­cuk­la­ra suyun öne­mi­nin an­la­tıl­dı­ğı tır zi­ya­re­te açıl­dı.

Vali Yar­dım­cı­sı Gül­ha­ni Ozan Sarı, tırın zi­ya­re­te açı­lı­şın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, suyun insan ve ka­inat için öne­mi­ne işa­ret ede­rek, kı­sıt­lı olan bu kay­na­ğın azami has­sa­si­yet­le kul­la­nıl­ma­sı­nın çok önem­li ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Su El­çi­le­ri Der­ne­ği Genel Baş­ka­nı Özgür Ay­dın­cak ise Sam­sun’dan yola çı­ka­rak Rize’ye ulaş­tık­la­rı­nı ifade ede­rek, amaç­la­rı­nın ço­cuk­la­ra su kay­nak­la­rı­nın ko­run­ma­sı­nı öğ­ret­mek ol­du­ğu­nu kay­det­ti.
Bü­yük­ler­den, ço­cuk­la­rın ge­le­ce­ği için su kay­nak­la­rı­nın ve­rim­li ve ta­sar­ruf­lu kul­la­nıl­ma­sı­nı sağ­ma­la­rı­nı rica eden Ay­dın­cak, “Su kay­nak­la­rı he­pi­mi­zin ge­le­ce­ği. Bu ko­nu­da her­ke­sin bizi des­tek­le­me­le­ri­ni is­ti­yo­ruz.” dedi.
Et­kin­lik­te vali yar­dım­cı­la­rı Sarı ve Sedat Sezik, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Kemal Genç ve DSİ 224. Şube Mü­dü­rü Sinan Yıl­dız, tır içe­ri­sin­de gös­te­ri­mi ya­pı­lan ani­mas­yo­nu iz­le­di, ço­cuk­la­ra ka­tı­lım bel­ge­si ve çe­şit­li he­di­ye­ler verdi.
Ço­cuk­la­ra suyun ta­sar­ruf­lu ve bi­linç­li kul­la­nıl­ma­sı yö­nün­de eği­ti­ci bil­gi­le­rin ve­ri­le­ce­ği tır, yarın da (Per­şem­be günü) Rize’de zi­ya­re­te açık ola­cak.


Haber Merkezi

DİSK/Gıda-İş: ÇAYKUR’da sürgün değil kadro

DİSK/Gıda-İş, ÇAY­KUR’a bağlı çay pa­ket­le­me fab­ri­ka­sı ve bazı tek­nik alan­lar­da ye­ter­li kadro ol­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le iş­çi­le­rin diğer fab­ri­ka­la­ra sü­rül­dü­ğü­nü açık­la­dı.

ÇAY­KUR’a bağlı çay pa­ket­le­me fab­ri­ka­sı ve bazı tek­nik alan­lar­da ye­ter­li kadro ol­ma­dı­ğı için diğer fab­ri­ka­lar­da­ki iş­çi­le­rin bu­ra­ya sü­rül­dü­ğü­nü be­lir­ten DİSK Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi ve Gıda-İş Genel Baş­ka­nı Seyit Aslan, ÇAY­KUR iş­çi­le­ri­nin sür­gün değil kadro is­te­di­ği­ni be­lir­te­rek işçi açı­ğı­nın gi­de­ril­me­si­ni talep etti.
Ya­zı­lı bir açık­la­ma yapan Seyit Aslan, kota ve taban üc­re­tin dü­şük­lü­ğü ne­de­niy­le üre­ti­ci­le­rin mağ­dur edil­me­si­nin yanı sıra iş­çi­le­rin de bir­çok so­run­la karşı kar­şı­ya bı­ra­kıl­dı­ğı­nı ifade etti. On bine yakın mev­sim­lik iş­çi­nin kadro ta­le­bi­nin kar­şı­lan­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Aslan, “ÇAY­KUR’da kad­ro­lu iş­çi­le­rin ye­ter­siz ol­du­ğu yıl­lar­ca bi­lin­me­si­ne rağ­men, kad­ro­lu işçi alma ko­nu­sun­da adım­lar atıl­mı­yor. ÇAY­KUR ih­ti­yaç duy­du­ğu ve ih­tiyaç olan işçi alım­la­rı­nı yap­ma­dı­ğı için fab­ri­ka­lar­da ça­lı­şan iş­çi­ler adeta joker ola­rak her yerde ça­lış­tı­rı­lı­yor­lar” dedi.
BİR İŞÇİ İÇİN GÜNDE 300 KİLO­MET­RE YOL!
Her yıl çay se­zo­nu açıl­dı­ğın­da ve üre­tim baş­la­dı­ğın­da, iş­çi­le­rin ya­şa­dı­ğı ağır ça­lış­ma ko­şul­la­rı­na, an­gar­ya ça­lış­ma­ya bir de sür­gü­nün ek­len­di­ği­ni ifade eden Aslan, “Çay pa­ket­le­me fab­ri­ka­sı ve bazı tek­nik alan­lar­da ye­ter­li kadro ol­ma­dı­ğı için, şimdi fab­ri­ka­lar­da iş­çi­le­rin bazı fab­ri­ka­la­ra sür­gün edi­le­ce­ği en­di­şe­le­ri ya­şa­nı­yor. Gö­rev­len­dir­me adı al­tın­da ya­pıl­mak is­te­nen sür­gün­le­ri kabul et­mi­yo­ruz. Ke­mal­pa­şa’dan, Hopa’dan, Fın­dık­lı’dan, Pazar’dan, Ça­ye­li’nden, İkiz­de­re’den, Rize mer­kez­den ve daha bir­çok yer­den pa­ket­le­me­ye gö­rev­len­dir­me açık­ça sür­gün­dür. İşçi­le­rin gün­lük me­sa­ile­ri­nin dı­şın­da, mesai saati kadar za­ma­nı yol­lar­da ge­çir­me­si de­mek­tir. Ke­mal­pa­şa’da ça­lı­şan bir iş­çi­nin pa­ket­le­me­ye gidiş ge­li­şi yak­la­şık 300 km yol de­mek­tir. Sa­de­ce uzun yolun ken­di­si iş­çi­nin ça­lış­ma ve ya­şa­ma ko­şul­la­rı­nı faz­la­sıy­la et­ki­le­yecek, ya­şa­mı­nı zora so­ka­cak­tır. İşçi­nin aile­sin­den ve sos­yal ha­ya­tın­dan kop­ma­sı­na neden ola­cak­tır” dedi. ÇAY­KUR yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ve ik­ti­da­rın ka­lı­cı çö­züm­ler bul­mak ve uy­gu­la­mak zo­run­da ol­du­ğu­nu be­lir­ten Aslan şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: “Bunun için ku­ru­la­cak ba­ğım­sız bir ko­mis­yon­la ne kadar işçi ih­ti­ya­cı ol­du­ğu tes­pit edi­le­rek, zaman kay­bet­me­den iş­çi­le­rin kad­ro­ya alın­ma­sı ve ge­rek­li kadro is­tih­da­mı­nın kar­şı­lan­ma­sı ge­re­kir. Ça­lış­ma ko­şul­la­rı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si, an­gar­ya­nın or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı, sür­gün­le­re son ve­ril­me­si, son on yıl­da­ki ücret ka­yıp­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı ge­re­ki­yor. ÇAY­KUR iş­çi­le­ri­ni ta­lep­ler et­ra­fın­da ör­güt­len­me­ye ve mü­ca­de­le­ye ça­ğı­rı­yo­ruz. Sen­di­ka ola­rak ÇAY­KUR iş­çi­le­ri­nin mü­ca­de­le­si için­de ola­ca­ğız ve ta­lep­le­ri­nin kar­şı­lan­ma­sı için mü­ca­de­le­yi bir­lik­te ör­güt­le­ye­ce­ğiz.”


Haber Merkezi