YÖK’ten RTEÜ Programlarına Öğrenci Alınmasına Onay

Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu, RTEÜ bün­ye­sin­de 2 Li­sans ve 1 Ön Li­sans Prog­ra­mı­na ilk defa öğ­ren­ci alın­ma­sı­na onay verdi.

Yük­se­köğ­re­tim Genel Ku­ru­lu; 2021-2022 Aka­de­mik Yı­lın­da RTEÜ Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si Mi­mar­lık Bö­lü­mü ile İkti­sa­di ve İdari Bi­lim­ler Fa­kül­te­si Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler İngi­liz­ce Prog­ra­mı­na 40 öğ­ren­ci alın­ma­sı­na ve Sos­yal Bi­lim­ler Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Sivil Hava Ulaş­tır­ma İşlet­me­ci­li­ği Prog­ra­mı­na 40 öğ­ren­ci alın­ma­sı­na onay verdi.
Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu’nun öğ­ren­ci alın­ma­sı­nı onay­la­ma­sı do­la­yı­sıy­la söz ko­nu­su prog­ram­lar 2021 yılı ÖSYS Ter­cih Kı­la­vu­zun­da yer ala­cak­lar­dır. RTEÜ, şeh­ri­mi­ze ve ül­ke­mi­ze ha­yır­lı olsun.

Haber: RTEÜ-BA­SIN